Procedură : 2018/2199(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0132/2019

Texte depuse :

A8-0132/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.39

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0280

RAPORT     
PDF 174kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom (ESA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2199(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2199(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 68,

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(5), în special articolul 8,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0132/2019),

1.  acordă directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2199(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(9), în special articolul 68,

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(10), în special articolul 8,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0132/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2199(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0132/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale, bugetul final al Agenției de Aprovizionare a Euratom (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 123 000 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,6 % față de 2016; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului depuse de Agenție în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție a creditelor de angajament de 98,88 %, reprezentând o creștere cu 4,54 % față de 2016; constată totuși cu îngrijorare că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 74,64 %, ceea ce reprezintă o scădere de 11,48 % în comparație cu 2016;

Anularea reportărilor

2.  salută faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 148,09 EUR, reprezentând 1,44 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 2,07 % față de 2016;

Performanța

3.  constată, din informațiile furnizate de Agenție, că în 2017 aceasta a prelucrat 320 de tranzacții, inclusiv contracte, modificări și notificări, și a continuat să își asume responsabilitatea pentru politica comună de aprovizionare cu energie nucleară a Uniunii, în conformitate cu mandatul său statutar, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu materiale nucleare; recunoaște eforturile continue ale Agenției privind diversificarea surselor de aprovizionare;

Politica de personal

4.  ia act de faptul că, la sfârșitul anului 2017, Agenția avea 17 angajați, toți fiind funcționari ai Comisiei, din cei 25 autorizați de schema de personal, la fel ca în 2016;

Alte observații

5.  ia act de faptul că Regatul Unit și-a prezentat intenția de a se retrage din Uniune, inclusiv Euratom; constată că, începând cu data retragerii, Regatul Unit va avea responsabilitatea exclusivă de a asigura respectarea obligațiilor sale internaționale care decurg din statutul său de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și din diferite tratate și convenții internaționale la care este parte; observă, în special, că Regatul Unit trebuie să-și stabilească propriul regim de garanții nucleare și să negocieze acorduri bilaterale de cooperare nucleară cu diversele națiuni care fac în prezent obiectul acordurilor Euratom; invită Agenția să țină seama de situație și să rămână bine informată în această privință și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației;

o

o o

6.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la rezoluția sa din ...2019(11) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 188.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 188.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7,2018, p. 1.

(5)

JO L 41, 15.2.2008, p. 15.

(6)

JO C 434, 30.11.2018, p. 188.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 188.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(10)

JO L 41, 15.2.2008, p. 15.

(11)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ultima actualizare: 18 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate