Postup : 2018/2199(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0132/2019

Predkladané texty :

A8-0132/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.39

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0280

SPRÁVA     
PDF 185kWORD 49k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2199(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017

(2018/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(5), a najmä na jeho článok 8,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2019),

1.  udeľuje absolutórium generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017

(2018/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(9), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(10), a najmä na jeho článok 8,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017

(2018/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2019),

A.  keďže konečný rozpočet Zásobovacej agentúry Euratomu (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2017 bol podľa jej finančného výkazu príjmov a výdavkov na úrovni 123 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierny pokles o 1,6 %; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 98,88 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 4,54 %; so znepokojením však poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 74,64 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 11,48 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  víta, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol 148,09, čo predstavuje 1,44 % celkovej prenesenej sumy a zodpovedá zníženiu o 2,07 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  berie na vedomie informáciu agentúry, že v roku 2017 spracovala 320 operácií vrátane zmlúv, zmien a oznámení a naďalej niesla zodpovednosť za spoločnú politiku Únie v oblasti jadrového zásobovania v súlade so svojím štatutárnym mandátom s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok jadrových materiálov; berie na vedomie pretrvávajúce úsilie agentúry o diverzifikáciu zdrojov dodávok;

Personálna politika

4.  poznamenáva, že na konci roka 2017 mala agentúra 17 zamestnancov, z ktorých všetci boli úradníkmi Komisie, z 25 schválených zamestnancov v pláne pracovných miest, rovnako ako v roku 2016;

Ďalšie pripomienky

5.  poznamenáva, že Spojené kráľovstvo predložilo svoj zámer vystúpiť z Únie, a to aj z Euratomu; konštatuje, že od dátumu vystúpenia bude mať Spojené kráľovstvo výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie dodržiavania svojich medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z jeho členstva v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu a z rôznych medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorých je zmluvnou stranou; poznamenáva najmä, že Spojené kráľovstvo musí zaviesť svoj vlastný systém jadrových bezpečnostných záruk a rokovať o dvojstranných dohodách o jadrovej spolupráci s rôznymi krajinami, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú dohody Euratomu; vyzýva agentúru, aby naďalej sledovala aktuálnu situáciu a informovala orgán udeľujúci absolutórium o akomkoľvek vývoji v tejto súvislosti;

o

o o

6.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(11) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 188.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 188.

(3)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.

(6)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 188.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 188.

(8)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.

(11)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia