Postopek : 2018/2199(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0132/2019

Predložena besedila :

A8-0132/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.39

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0280

POROČILO     
PDF 174kWORD 49k
1.3.2019
PE 626.808v02-00 A8-0132/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017

(2018/2199(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017

(2018/2199(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 68,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(5) in zlasti člena 8,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

1.  podeli razrešnico vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje generalni direktorici Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017

(2018/2199(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(9) in zlasti člena 68,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(10) in zlasti člena 8,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

1.  odobri zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017

(2018/2199(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za oskrbo Euratom (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 123.000 EUR, kar je nekoliko manj (1,6 %) kot leta 2016; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 98,88 %, kar je 4,54 % več kot leta 2016; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 74,64 %, kar je 11,48 % manj kot leta 2016;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  pozdravlja dejstvo, da je agencija razveljavila 148,09 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 1,44 % vseh prenesenih sredstev in 2,07 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

3.  ugotavlja, da je agencija v letu 2017 obdelala 320 transakcij, vključno s pogodbami, spremembami in uradnimi obvestili, in je še naprej prevzemala odgovornost za skupno politiko Unije na področju jedrske energije v skladu s svojim mandatom, da bi zagotovila varnost preskrbe z jedrskimi snovmi; je seznanjen s stalnimi prizadevanji agencije za diverzifikacijo virov oskrbe;

Kadrovska politika

4.  ugotavlja, da je agencija konec leta 2017 od 25 delovnih mest, odobrenih v kadrovskem načrtu, imela zaposlenih 17 oseb, ki so uradniki Komisije, enako kot leta 2016;

Druge pripombe

5.  ugotavlja, da je Združeno kraljestvo izrazilo namero, da izstopi iz Unije, vključno iz Euratoma; ugotavlja, da bo imelo Združeno kraljestvo od datuma izstopa izključno pristojnost za zagotavljanje skladnosti z mednarodnimi obveznostmi, ki izhajajo iz njegovega članstva v Mednarodni agenciji za atomsko energijo ter iz različnih mednarodnih pogodb in konvencij, katerih podpisnik je; zlasti ugotavlja, da mora Združeno kraljestvo vzpostaviti lasten režim jedrskih nadzornih ukrepov in se pogajati o dvostranskih sporazumih o jedrskem sodelovanju z različnimi državami, ki so zdaj zajete v sporazumih Euratom; poziva agencijo, naj še naprej spremlja razmere ter organu za podelitev razrešnice poroča o vseh dogodkih v zvezi s tem;

o

o o

6.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(11) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 188.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 188.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 41, 15.2.2008, str. 15.

(6)

UL C 434, 30.11.2018, str. 188.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 188.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(10)

UL L 41, 15.2.2008, str. 15.

(11)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov