Процедура : 2018/2197(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0133/2019

Внесени текстове :

A8-0133/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.25

Приети текстове :

P8_TA(2019)0266

ДОКЛАД     
PDF 215kWORD 67k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година

(2018/2197(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година

(2018/2197(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(5), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0133/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година

(2018/2197(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(11), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0133/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година

(2018/2197(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0133/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 17 113 000 EUR, което представлява увеличение от 71,70% спрямо 2016 г.; като има предвид, че увеличаването на средствата се отнася основно до дял III (оперативен бюджет), с увеличение от 295%, насочено към допълнително чартиране на плавателни съдове от Агенцията (нова функция за европейска брегова охрана); като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,9%, което представлява намаление с 0,7% в сравнение с 2016 г.; отбелязва със съжаление, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 73,8%, което представлява намаление с 14,7% спрямо 2016 г.;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва със загриженост, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 53 595 EUR, което представлява 5,22% от общия размер на пренесените суми и увеличение от 0,5% спрямо 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва редица ключови показатели за ефективност за подкрепа на нейните многогодишни стратегически цели, за оценка на добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, и за подобряване на управлението на бюджета;

4.  отбелязва, че Агенцията е приключила в срок 93% от своите дейности и също така е изпълнила 90% от своя годишен план за комуникационна стратегия;

5.  отбелязва със задоволство, че Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейската агенция по морска безопасност са приели тристранна работна договореност, в която се определя сътрудничеството между тези агенции и взаимодействието с националните органи, изпълняващи функции по брегова охрана; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно бъдещите планове и промените, свързани с това сътрудничество;

6.  изразява съгласие за това, че е трудно да се поддържа същото високо ниво на инспекции, както през 2016 г., в контекста на сътрудничеството във връзка с функциите на европейската брегова охрана;

7.  посочва, че политиката на Съюза в областта на миграцията, и по-конкретно създаването на европейската гранична и брегова охрана като част от цялостното подобряване на функциите на бреговата охрана, води до нови задачи по инспекция и подобрено сътрудничество за Агенцията, което ще изисква повече финансиране и повече технически и човешки ресурси;

8.  изтъква, че на Агенцията следва да се предоставят достатъчно средства за провеждането на нови видове операции, целящи прекъсване на маршрутите за нелегален трафик на хора, както и за използване на данните, предоставяни от системите за корабно докладване, с цел установяване на местонахождението на плавателни съдове, превозващи мигранти;

9.  подчертава все пак първостепенното значение на основните инспекционни дейности във връзка с изпълнението на задължението за разтоварване на сушата;

10.  отбелязва, че на 20 юни 2017 г. бяха представени резултатите от втората петгодишна независима външна оценка на Агенцията за периода 2012 – 2016 г.; отбелязва със задоволство, че докладът потвърждава положителните резултати на Агенцията по отношение на всички критерии за оценка;

Политика относно персонала

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,72%, като са били назначени 59 срочно наети служители от общо 61 свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (51 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 8 договорно наети служители и 5 командировани национални експерти; отбелязва, че поради промени в учредителния регламент Агенцията е получила в щатното си разписание 13 длъжности за изпълнението на съответни нови задачи, като три от тях бяха използвани за резерва за преразпределение между агенциите;

12.  отбелязва, че Агенцията е приела образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и борба с тормоза, и че през 2017 г. беше отправена покана за назначаване на доверени съветници, като обучението приключи през 2018 г.;

13.  приканва Агенцията да подобри допълнително своята политика за баланса между половете, за да се преодолее традиционното доминиране на мъжете в сферите, от които се набират експертите на Агенцията; въпреки че жените, работещи под ръководството на изпълнителния директор и в отдел „Ресурси и ИТ“, са мнозинство, едва 22% от персонала със степен AD8 и на по-високо равнище са жени;

Обществени поръчки

14.  подчертава, че през 2017 г. основната дейност по възлагането на обществени поръчки беше насочена към стартирането на открита процедура за чартиране на патрулен кораб във връзка с риболова в открито море (20 милиона евро), която беше приключена успешно и доведе до подписването на рамков договор;

15.  отбелязва със задоволство, че следвайки целта на агенциите на Съюза за споделяне на усилията във връзка с възлагането на обществени поръчки, Агенцията стартира първата си междуинституционална открита тръжна процедура през 2017 г., като към тази процедура за възлагане на обществена поръчка се присъединиха още две агенции; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно бъдещото развитие във връзка с нейните съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва със задоволство, че на експертите, които не подписват декларация за интереси, не се разрешава да работят по специфични договори и че Агенцията следи редовно за подаването на декларациите;

Вътрешен контрол

17.  приветства факта, че Агенцията е разработила и въвела централизирано наблюдение за всички одитни препоръки, отправени от Сметната палата и Службата за вътрешен одит, с цел тяхното консолидиране и мониторинг, както и с цел да се подобри проследяването на съответните планове за действие;

Други коментари

18.  отбелязва усилията на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва все пак, че Агенцията не е въвела допълнителни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

o

o o

19.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

10.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година

(2018/2197(DEC))

Докладчик по становище: Хосе Бланко Лопес

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година, както и годишния доклад за дейността на Агенцията през 2017 г.;

2.  изразява задоволство във връзка с това, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети за финансовата 2017 година, за законосъобразни и редовни;

3.  приветства значителното увеличение на бюджета на Агенцията за 2017 г., 86 % в сравнение с бюджета за 2016 г., включително увеличение на нейния оперативен бюджет с 295 % и нетно увеличение с 10 служители, които са редовен персонал (20 %);

4.  подчертава, че 2017 година е била изключително успешна за Агенцията, тъй това общо увеличение е дало възможност за значителен принос към изграждането на капацитет за Европейска брегова охрана;

5.  отбелязва, че въпреки този съществено увеличен бюджет и свързаните с него трудности Агенцията е постигнала добро изпълнение на бюджета в размер на 99% бюджетни кредити за поети задължения и 74% за плащания; благодарение на полаганите от нея усилия за рационализиране и ефикасност (понастоящем 95 % от финансовите операции се управляват по електронен път), през миналата година Агенцията е успяла да се справи с 15 % увеличение на плащанията, със същите човешки ресурси;

6.  изразява съгласие, че поддържането на едно и също високо ниво на инспекции, считано от 2016 г., е постижение, свързано с предизвикателства, в контекста на сътрудничеството във връзка с функциите на Европейската брегова охрана;

7.  отбелязва, че политиката на Съюза в областта на миграцията, и по-конкретно създаването на европейската гранична и брегова охрана като част от цялостното подобряване на функциите на бреговата охрана, означава за Агенцията нови задачи по инспекция и подобрено сътрудничество, което ще изисква повече финансиране и повече технически и човешки ресурси;

8.  изтъква, че на Агенцията следва да се предоставят достатъчно средства за провеждането на нови видове операции, имащи за цел прекъсване на маршрутите за нелегален трафик на хора и за използването на данните, предоставени от системите за корабно докладване с цел установяване на местонахождението на плавателни съдове, превозващи мигранти;

9.  при все това настоява върху първостепенното значение на основните инспекционни дейности в контекста на изпълнението на задължението за разтоварване на сушата;

10.  ето защо подкрепя решително продължаването на увеличаването на бюджета за следващите години (като Агенцията остава на 25-то място от 41-те агенции на Съюза, що се отнася до средствата от бюджета на ЕС);

11.  подчертава необходимостта от увеличаване на бюджетните кредити за дейностите на Агенцията, свързани с наблюдението на рибарството през следващите години;

12.  в допълнение към това, подчертава необходимостта от допълнително повишаване на разпределението на ресурсите, за да се дава възможност да се откликва на повишеното работно натоварване, дължащо се на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, както и на възможните особено осезателни последици за рамката за контрол на рибарството;

13.  приканва Агенцията да засили допълнително своята политика в областта на баланса между половете, за да бъде преодоляно традиционното преобладаване на мъжете, що се отнася до експертите: въпреки че жените, работещи под ръководството на изпълнителния директор и в отдел „Ресурси и ИТ“, са мнозинство, едва 22 % от персонала на степен AD8 и на по-високо равнище са жени;

14.  изразява отново мнението, че е желателно назначаването на един член на Европейския парламент в управителния съвет на Агенцията, с цел укрепване на институционалната прозрачност, особено при одобряване на бюджета от управителния съвет; във връзка с това предлага посоченият член на ЕП да бъде избран от комисията по рибно стопанство на Европейския парламент.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tilly Metz

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

-

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 109.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 109.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 109.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 109.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 158.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност