Menetlus : 2018/2197(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0133/2019

Esitatud tekstid :

A8-0133/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.25

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0266

RAPORT     
PDF 178kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2197(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2197(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005 (millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem)(5), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kalanduskomisjoni arvamust (A8-0133/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2197(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005 (millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem)(11), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kalanduskomisjoni arvamust (A8-0133/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2197(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kalanduskomisjoni arvamust (A8-0133/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(13) kohaselt oli ameti eelarveaasta 2017 lõplik eelarve 17 113 000 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 71,70 % suurust kasvu; arvestades, et kasv oli seotud peamiselt III jaotisega (tegevuseelarve), kus kasv oli 295 %, eesmärgiga prahtida ametile täiendavaid vahendeid (uus Euroopa rannikuvalve ülesanne); arvestades, et ameti kogu eelarve tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,9 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes 0,7 % võrra madalam; märgib kahetsusega, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 73,8 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes 14,7 % võrra madalam;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  märgib murega, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 53 595 eurot, mis moodustas kogu üle kantud summast 5,22 % ja oli 2016. aastaga võrreldes 0,5 % suurem;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et amet kasutab mitmeid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et toetada oma mitmeaastaseid strateegilisi eesmärke ja hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ning parandada eelarve haldamist;

4.  märgib, et amet viis 93 % oma tegevustest ellu õigeaegselt ja et ta viis ellu 90 % oma iga-aastasest kommunikatsioonistrateegia kavast;

5.  märgib rahuloluga, et amet, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet ja Euroopa Meresõiduohutuse Amet võtsid vastu kolmepoolse töökorralduse, milles määratleti nende ametite vaheline koostöö ning koostöö rannikuvalveülesandeid täitvate siseriiklike ametiasutustega; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle koostöö alastest tulevastest plaanidest ja arengutest;

6.  nõustub, et Euroopa rannikuvalveülesannete täitmise alase koostöö raames oli kontrollide 2016. aastal hoitud kõrge taseme säilitamist keeruline saavutada;

7.  märgib, et liidu rändepoliitika ja eriti Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomine rannikuvalve üldiseks tõhustamiseks tähendab ameti jaoks uusi inspekteerimisülesandeid ja paremat koostööd, mis eeldab suuremat rahastamist ning suuremaid tehnilisi ja inimressursse;

8.  juhib tähelepanu asjaolule, et ametile tuleks anda piisavad vahendid selleks, et viia läbi uut liiki operatsioone inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise teede tõkestamiseks ning selleks, et kasutada laevade aruandlussüsteemide andmeid rändajaid vedavate aluste kindlakstegemiseks;

9.  rõhutab siiski, et põhikontrollid on lossimiskohustuse rakendamise puhul äärmiselt olulised;

10.  võtab teadmiseks, et ameti teise viieaastase sõltumatu välishindamise (aastate 2012–2016 kohta) tulemusi esitleti 20. juunil 2017; märgib rahuloluga, et aruandes kinnitatakse ameti positiivseid tulemusi kõigi hindamiskriteeriumide lõikes;

Personalipoliitika

11.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 96,72 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 61 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 59 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 51); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka kaheksa lepingulist töötajat ja viis lähetatud riiklikku eksperti; märgib, et asutamismääruses tehtud muudatuse tõttu anti ametile uute ülesannetega seoses 13 ametikohta, millest kolm kasutati ametite ümberpaigutamisreservi jaoks;

12.  märgib, et amet on vastu võtnud komisjoni näidisotsuse inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika kohta ning et 2017. aastal käivitati konkurss usaldusnõunike leidmiseks ning koolitus viidi lõpule 2018. aastal;

13.  kutsub ametit üles tugevdama veelgi oma soolise tasakaalu poliitikat, et selles valdkonnas ei tegutseks enam traditsiooniliselt vaid meeseksperdid; vaatamata sellele, et tegevdirektori alluvuses ning ressursside ja IT-üksuses on naistöötajad ülekaalus, on palgaastmel AD8 ja sellest kõrgemal töötavaid naisi vaid 22 %;

Hanked

14.  rõhutab, et 2017. aastal keskenduti hanketegevuses peamiselt avatud hankemenetluse käivitamisele avamerekalapüügi patrull-laeva prahtimiseks (20 miljonit eurot), mis viidi edukalt lõpule ja mille tulemusel allkirjastati raamleping;

15.  märgib rahuloluga, et liidu ametite hankealaste jõupingutuste jagamise eesmärki järgides algatas amet 2017. aastal esimese institutsioonidevahelise avatud hankemenetluse ning et selle hankemenetlusega ühines veel kaks ametit; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru ühiste hankemenetluste alastest tulevastest arengutest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; märgib rahuloluga, et ekspertidel, kes ei allkirjasta huvide deklaratsiooni, ei lubata erilepingu alusel töötada ning et amet jälgib korrapäraselt deklaratsioonide esitamist;

Sisekontroll

17.  väljendab rahulolu selle üle, et amet töötas välja ja juurutas tsentraliseeritud järelevalve kõigi kontrollikoja ja siseauditi talituse antud auditisoovituste jaoks, et neid koondada ja jälgida ning parandada vastavate tegevuskavade järelmeetmeid;

Muud märkused

18.  võtab teadmiseks jõupingutused, mida amet on kulutõhusa ja keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks teinud; juhib siiski tähelepanu sellele, CO2-heite vähendamiseks või kompenseerimiseks muid meetmeid ametil ei ole;

o

o o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

10.1.2019

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2197(DEC))

Arvamuse koostaja: José Blanco López

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja aruande ameti eelarveaasta 2017 kohta ja ameti 2017. aasta tegevusaruande;

2.  väljendab rahulolu kontrollikoja avalduse üle, et ameti 2017. aasta raamatupidamise aruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

3.  väljendab heameelt selle üle, et ameti 2017. aasta eelarve suurenes märkimisväärselt ehk 86 % võrreldes 2016. aasta eelarvega ning et sealhulgas suurenes ameti tegevuseelarve 295 % võrra ja koosseisulisi töötajaid lisandus kümme ehk nende netokasv oli 20 %;

4.  rõhutab, et 2017. aasta oli Euroopa Kalanduskontrolli Ameti jaoks erakordne, kuna eespool osutatud suurendamine võimaldas tal anda märkimisväärse panuse Euroopa rannikuvalve suutlikkuse tõhustamiseks;

5.  märgib, et vaatamata oluliselt suurendatud eelarvele ja sellega seoses tekkinud raskustele õnnestus ametil tagada hea eelarve täitmise määr, mis oli kulukohustuste puhul 99 % ja maksete puhul 74 %; tänu ratsionaliseerimise ja tõhususe alastele jõupingutustele (95 % finantstehingutest hallatakse nüüd elektrooniliselt), õnnestus ametil eelmisel aastal tulla samade inimressurssidega toime maksete 15 % suuruse kasvuga;

6.  nõustub, et Euroopa rannikuvalveülesannete täitmise alase koostöö raames oli kontrollide 2016. aastal hoitud kõrge taseme säilitamist keeruline saavutada;

7.  märgib, et liidu rändepoliitika ja eriti Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomine rannikuvalve üldiseks tõhustamiseks tähendab ameti jaoks uusi inspekteerimisülesandeid ja paremat koostööd, mis eeldab suuremat rahastamist ning suuremaid tehnilisi ja inimressursse;

8.  juhib tähelepanu asjaolule, et ametile tuleks anda piisavad vahendid selleks, et viia läbi uut liiki operatsioone inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise teede tõkestamiseks ning selleks, et kasutada laevade aruandlussüsteemide andmeid rändajaid vedavate aluste kindlakstegemiseks;

9.  rõhutab siiski, et põhikontrollid on lossimiskohustuse rakendamise puhul äärmiselt olulised;

10.  toetab seepärast kindlalt eelarve jätkuvat suurendamist eelseisvatel aastatel (ELi eelarvest toetatavate ELi 41 ameti hulgas on EFCA alles 25. kohal);

11.  rõhutab vajadust suurendada eelolevatel aastatel kalanduse järelevalvega seotud ameti tegevuse eelarveassigneeringuid;

12.  rõhutab lisaks vajadust veelgi suurendada vahendite eraldamist, et tulla toime suurenenud töökoormusega, mis tuleneb Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisest ja selle võimalikest tähtsatest tagajärgedest kalanduskontrollile;

13.  kutsub ametit üles tugevdama veelgi oma soolise tasakaalu poliitikat, et selles valdkonnas ei tegutseks enam traditsiooniliselt vaid meeseksperdid; vaatamata sellele, et tegevdirektori alluvuses ning ressursside ja IT-üksuses on naistöötajad ülekaalus, on palgaastmel AD8 ja sellest kõrgemal töötavaid naisi vaid 22 %;

14.  on endiselt seisukohal, et ameti haldusnõukokku tuleks nimetada üks Euroopa Parlamendi liige, et suurendada ameti institutsioonilist läbipaistvust, seda eelkõige eelarve heakskiitmisel haldusnõukogu poolt; teeb sellega seoses ettepaneku, et vastav parlamendiliige valitaks Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni liikmete seast.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

2

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Tilly Metz

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 109.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 109.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 109.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 109.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 84, 17.3.2017, lk 158.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 19. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika