Menettely : 2018/2197(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0133/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0133/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.25

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0266

MIETINTÖ     
PDF 177kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2197(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) kumoamisesta, ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0133/2019),

1.  myöntää Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(10) kumoamisesta, ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(11) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0133/2019),

1.  hyväksyy Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0133/2019),

A.  toteaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 17 113 000 euroa, mikä merkitsee 71,70 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että lisäys liittyi lähinnä III osastoon (toimintamäärärahat), ja 295 prosentin lisäys oli tarkoitettu viraston uusiin välinevuokrauksiin (uusi eurooppalainen merivartiostotoiminta); toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston varainhoitovuoden 2017 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,9 prosenttia, mikä merkitsee 0,7 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; pitää valitettavana, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 73,8 prosenttia, mikä merkitsee 14,7 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin 53 595 euroa eli 5,22 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, ja että lisäys oli 0,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää useita keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla tuetaan sen monivuotisia strategisia tavoitteita ja arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parannetaan sen budjettihallintoa;

4.  panee merkille, että virasto toteutti 93 prosenttia toiminnastaan ajoissa ja pani täytäntöön 90 prosenttia vuosittaisesta viestintästrategiasuunnitelmastaan;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto, Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja Euroopan meriturvallisuusvirasto ovat ottaneet käyttöön kolmikantatyöjärjestelyn, jossa määritellään kyseisten virastojen välinen yhteistyö sekä yhteistyö rannikkovartiotehtäviä hoitavien kansallisten viranomaisten kanssa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yhteistyötä koskevista tulevista suunnitelmista ja yhteistyön kehittymisestä;

6.  on samaa mieltä siitä, että saman tarkastusten korkean tason saavuttaminen kuin vuonna 2016 oli hieno saavutus eurooppalaista merivartiostotoimintaa koskevan yhteistyön puitteissa;

7.  huomauttaa, että unionin muuttoliikepolitiikka ja varsinkin eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustaminen osana merivartiostotehtävien yleistä parantamista aiheuttaa virastolle uusia tarkastusta ja yhteistyön parantamista koskevia tehtäviä, mikä edellyttää lisärahoitusta sekä lisää teknisiä ja henkilöresursseja;

8.  muistuttaa, että virastolle olisi annettava riittävästi resursseja, jotta se voi toteuttaa uudentyyppisiä operaatioita ihmisten salakuljetukseen käytettävien reittien katkaisemiseksi ja käyttää alusten raportointijärjestelmistä saatavia tietoja muuttajia kuljettavien alusten havaitsemiseksi;

9.  korostaa kuitenkin, että purkamisvelvoitteen soveltamisen yhteydessä tehtävä keskeinen tarkastustoiminta on ensiarvoisen tärkeää;

10.  panee merkille, että viraston toisen viisi vuotta kattavan (2012–2016) riippumattoman ulkoisen arvioinnin tulokset esitettiin 20. kesäkuuta 2017; panee tyytyväisenä merkille, että kertomuksessa vahvistetaan kaikkien arviointiperusteiden osalta viraston positiivinen tulos;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 96,72 prosenttia siten, että 59 toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 61 toimesta oli nimitetty väliaikainen toimihenkilö (51 hyväksyttyä tointa vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi kahdeksan sopimussuhteista toimihenkilöä ja viisi kansallista asiantuntijaa; toteaa, että perustamisasetukseen tehdyn muutoksen seurauksena virastolle myönnettiin 13 virkaa uusien tehtävien hoitamista varten, joista kolme käytettiin uudelleen kohdennettavien virkojen varantoon;

12.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt komission mallipäätöksen toimintapolitiikasta, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estetään häirintä, ja että vuonna 2017 käynnistettiin luottamuksellista neuvontaa antavia henkilöitä koskeva pyyntö ja koulutus saatiin päätökseen vuonna 2018;

13.  kehottaa virastoa tehostamaan edelleen tasa-arvopolitiikkaansa, jotta se voisi muuttaa perinteisesti miesvaltaisen asiantuntijaryhmänsä: vaikka pääjohtajan alaisuudessa sekä resurssi- ja tietotekniikkayksikössä työskentelevistä suurin osa on naisia, ainoastaan 22 prosenttia palkkaluokassa AD 8 tai sitä ylempänä on naisia;

Hankinnat

14.  korostaa, että pääasiallinen hankintamenettely vuonna 2017 keskittyi avoimen tarjousmenettelyn käynnistämiseen avomeren kalastusta valvovan aluksen vuokraamiseksi (20 miljoonaa euroa), joka saatiin onnistuneesti päätökseen ja jota koskeva puitesopimus allekirjoitettiin;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että unionin virastojen hankintatoimien jakamista koskevan tavoitteen mukaisesti virasto käynnisti ensimmäisen toimielintenvälisen avoimen tarjouskilpailun vuonna 2017 ja kaksi muuta virastoa tuli mukaan hankintamenettelyyn; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sen yhteisten hankintamenettelyjen tulevasta kehityksestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että asiantuntijat, jotka eivät allekirjoita sidonnaisuuksia koskevaa ilmoitusta, eivät saa työskennellä erillissopimuksella ja että virasto seuraa säännöllisesti ilmoitusten jättämistä;

Sisäinen valvonta

17.  pitää ilahduttavana, että virasto kehitti ja pani täytäntöön keskitetyn seurannan, joka koskee tilintarkastustuomioistuimen ja sisäisen tarkastuksen yksikön antamia kaikkia tarkastussuosituksia, jotta ne voidaan vakiinnuttaa ja niitä voidaan seurata sekä parantaa vastaavien toimintaohjelmien seurantaa;

Muita huomautuksia

18.  panee merkille viraston pyrkineen varmistamaan kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; toteaa kuitenkin, että virasto ei ole toteuttanut mitään täydentäviä toimenpiteitä vähentääkseen tai korvatakseen hiilidioksidipäästöjä;

o

o o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

10.1.2019

LAUSUNTO kalatalousvaliokunnalta

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2197(DEC))

Valmistelija: José Blanco López

EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille virastoa koskevan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vuotuisen toimintakertomuksen 2017;

2.  pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen ilmoitusta siitä, että varainhoitovuoden 2017 tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston vuoden 2017 talousarvio kasvoi huomattavasti eli 86 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon verrattuna ja että tähän sisältyi toimintamäärärahojen 295 prosentin lisäys ja henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön nettolisäys kymmenellä (20 prosenttia);

4.  korostaa, että vuosi 2017 oli virastolle poikkeuksellinen, koska tämä kokonaiskasvu mahdollisti sen merkittävän osallistumisen eurooppalaisen merivartioston valmiuksien kehittämiseen;

5.  panee merkille, että tästä huomattavasta määrärahalisäyksestä ja siihen liittyvistä ongelmista huolimatta virasto onnistui pitämään talousarvion toteutusasteen hyvänä ja se oli 99 prosenttia maksusitoumusmäärärahojen ja 74 prosenttia maksumäärärahojen osalta; toteaa, että virasto pystyi järkeistämis- ja tehokkuustoimiensa ansiosta (95 prosenttia maksutapahtumista hallinnoidaan nykyään sähköisesti) käsittelemään viime vuonna 15 prosenttia enemmän maksuja samoilla henkilöresursseilla;

6.  on samaa mieltä siitä, että saman tarkastusten korkean tason saavuttaminen kuin vuonna 2016 oli hieno saavutus eurooppalaista merivartiostotoimintaa koskevan yhteistyön puitteissa;

7.  huomauttaa, että unionin muuttoliikepolitiikka ja varsinkin eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustaminen osana rajavartiotehtävien yleistä parantamista aiheuttaa virastolle uusia tarkastusta ja yhteistyön parantamista koskevia tehtäviä, mikä edellyttää lisärahoitusta sekä teknisiä ja henkilöresursseja;

8.  muistuttaa, että virastolle olisi annettava riittävästi resursseja, jotta se voi toteuttaa uudentyyppisiä operaatioita ihmisten salakuljetukseen käytettävien reittien katkaisemiseksi ja käyttää alusten raportointijärjestelmistä saatavia tietoja muuttajia kuljettavien alusten havaitsemiseksi;

9.  korostaa kuitenkin, että purkamisvelvoitteen soveltamisen yhteydessä tehtävä keskeinen tarkastustoiminta on ensiarvoisen tärkeää;

10.  tukeekin voimakkaasti sitä, että viraston määrärahoja lisätään tulevinakin vuosina (virasto on unionin 41 viraston joukossa sijalla 25 unionin talousarviosta saatavien määrärahojen perusteella);

11.  korostaa tarvetta lisätä tulevina vuosina määrärahoja kalastuksenvalvontaan liittyviin viraston toimintoihin;

12.  korostaa lisäksi tarvetta lisätä resursseja entisestään, jotta virasto voi selviytyä lisääntyvästä työmäärästä, joka johtuu Yhdistyneen kuningaskunnan erosta Euroopan unionista ja siitä kalastuksenvalvontajärjestelmälle mahdollisesti aiheutuvista merkittävistä seurauksista;

13.  kehottaa virastoa tehostamaan edelleen tasa-arvopolitiikkaansa, jotta se voisi muuttaa perinteisesti miesvaltaisen asiantuntijaryhmänsä: vaikka pääjohtajan alaisuudessa sekä resurssi- ja tietotekniikkayksikössä työskentelevistä suurin osa on naisia, ainoastaan 22 prosenttia palkkaluokassa AD 8 tai sitä ylempänä on naisia;

14.  ehdottaa jälleen, että viraston hallintoneuvostoon nimitetään Euroopan parlamentin jäsen, jotta voidaan lisätä viraston institutionaalista avoimuutta etenkin hallintoneuvoston hyväksyessä talousarviota; ehdottaa, että kyseinen jäsen valitaan Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnasta.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tilly Metz

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

-

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 109.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 109.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7,2018, s. 1.

(5)

EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 109.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 109.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7,2018, s. 1.

(11)

EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 84, 17.3.2017, s. 158.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 19. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö