Procedura : 2018/2197(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0133/2019

Teksty złożone :

A8-0133/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.25

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0266

SPRAWOZDANIE     
PDF 204kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017

(2018/2197(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017

(2018/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(5), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8‑0133/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017

(2018/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(11), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8‑0133/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017

(2018/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8‑0133/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 17 113 000 EUR, co stanowi wzrost o 71,70 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że wzrost ten, związany głównie z tytułem III (budżet operacyjny), w którym wyniósł 295 %, miał na celu kolejne czartery zasobów przez Agencję (nowe zadanie: europejska straż przybrzeżna); mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy 2017 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z satysfakcją, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w roku budżetowym 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,9 %, co oznacza spadek o 0,7 % w porównaniu z rokiem 2016; ubolewa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 73,8 %, co oznacza spadek o 14,7 % w porównaniu z rokiem 2016;

Anulowane środki przeniesione

2.  z zaniepokojeniem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 53 595 EUR, co stanowi 5,22 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza wzrost o 0,5 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  zauważa z zadowoleniem, że Agencja wykorzystuje pewną liczbę kluczowych wskaźników skuteczności działania do wspierania wieloletnich celów strategicznych i do oceny wartości dodanej swoich działań oraz do usprawnienia zarządzania budżetem;

4.  odnotowuje, że Agencja zrealizowała 93 % działań w terminie oraz że w 90 % wdrożyła roczny plan w zakresie strategii komunikacyjnej;

5.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego przyjęły trójstronne porozumienie robocze określające współpracę między tymi agencjami oraz współpracę z organami krajowymi wykonującymi zadania straży przybrzeżnej; wzywa Agencję do informowania organu udzielającego absolutorium o przyszłych planach i o postępach we współpracy;

6.  zgadza się, że utrzymanie równie wysokiego poziomu inspekcji jak w 2016 r. stanowiło wyzwanie w kontekście współpracy w zakresie funkcji europejskiej straży przybrzeżnej;

7.  zwraca uwagę, że polityka Unii w dziedzinie migracji, a w szczególności utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach ogólnych ulepszeń w funkcjonowaniu straży przybrzeżnej, oznacza dla Agencji nowe zadania z zakresu inspekcji oraz skuteczniejszą współpracę, co będzie wymagało zwiększonego finansowania oraz większych zasobów technicznych i kadrowych;

8.  podkreśla, że Agencji należy zapewnić odpowiednie zasoby na prowadzenie nowego rodzaju operacji służących likwidowaniu szlaków przemytu ludzi oraz na wykorzystanie danych pozyskiwanych z systemów informowania o ruchu statków do wykrywania łodzi przewożących migrantów;

9.  niemniej jednak podkreśla ogromne znaczenie podstawowej działalności kontrolnej w kontekście wykonywania obowiązku wyładunku;

10.  zauważa, że wyniki drugiej pięcioletniej niezależnej oceny zewnętrznej Agencji za lata 2012–2016 przedstawiono 20 czerwca 2017 r.; z zadowoleniem odnotowuje, że sprawozdanie potwierdza pozytywne wyniki Agencji według wszystkich kryteriów oceny;

Polityka kadrowa

11.  stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,72 % i przyjęto 59 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 61 stanowisk dla pracowników na czas określony (w 2016 r. – 51 zatwierdzonych stanowisk); zauważa ponadto, że w 2017 r. Agencja zatrudniała 8 pracowników kontraktowych i 5 oddelegowanych ekspertów krajowych; zauważa, że ze względu na zmianę w rozporządzeniu ustanawiającym w planie zatrudnienia na 2017 r. przyznano Agencji 13 stanowisk na nowe zadania, z których trzy przeznaczono do puli realokacji na potrzeby agencji;

12.  odnotowuje, że Agencja przyjęła wzorcową decyzję Komisji w sprawie polityki ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu oraz że w 2017 r. ogłoszono nabór na zaufanych doradców, a w 2018 r. zakończono szkolenia;

13.  zwraca się do Agencji o dalszą konsolidację polityki w zakresie równowagi płci, aby przełamać tradycyjną dominację mężczyzn jako ekspertów w tej dziedzinie, gdyż mimo że dyrektorowi wykonawczemu podlegają w większości kobiety, których przewaga utrzymuje się także w dziale zasobów ludzkich i w dziale informatycznym, jedynie 22% pracowników w grupie zaszeregowania AD8 lub wyższej to kobiety;

Zamówienia

14.  podkreśla, że główna działalność w zakresie zamówień publicznych w 2017 r. skoncentrowała się na ogłoszeniu procedury otwartej na czarter jednostki patrolującej rybołówstwo morskie (20 mln EUR), która zakończyła się sukcesem i podpisaniem umowy ramowej;

15.  z zadowoleniem stwierdza, że zgodnie z celem agencji Unii, jakim jest wspólne organizowanie zamówień, Agencja ogłosiła w 2017 r. pierwszą międzyinstytucjonalną procedurę otwartą, a dwie inne agencje przystąpiły do tej procedury; wzywa Agencję, aby informowała organ udzielający absolutorium o przebiegu wspólnych procedur udzielania zamówień;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  docenia już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; z zadowoleniem stwierdza, że eksperci, którzy nie podpiszą deklaracji interesów, nie mogą być zatrudnieni na mocy umowy szczegółowej oraz że Agencja regularnie monitoruje składanie deklaracji;

Kontrole wewnętrzne

17.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Agencja opracowała i wdrożyła scentralizowany monitoring wszystkich zaleceń pokontrolnych Trybunału i Służby Audytu Wewnętrznego, tak aby je skonsolidować i monitorować, jak również usprawnić realizację odpowiednich planów działania;

Inne uwagi

18.  odnotowuje wysiłki Agencji na rzecz stworzenia racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy; zwraca jednak uwagę, że Agencja nie wdrożyła żadnych dodatkowych środków służących redukcji lub kompensacji emisji CO2;

o

o o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2019 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

10.1.2019

OPINIA Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017

(2018/2197(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Blanco López

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące Agencji za rok budżetowy 2017, a także sprawozdanie roczne z działalności Agencji za 2017 r.;

2.  wyraża zadowolenie w związku z oświadczeniem Trybunału Obrachunkowego potwierdzającym legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2017;

3.  z zadowoleniem przyjmuje znaczne podwyższenie środków w budżecie Agencji na 2017 r., mianowicie o 86% w porównaniu z budżetem na 2016 r., w tym również podwyższenie budżetu operacyjnego o 295% oraz wzrost liczby pracowników statutowych o dziesięć osób, czyli o 20%;

4.  podkreśla, że rok 2017 był wyjątkowy dla Agencji, gdyż ogólnie podwyższenie środków umożliwiło jej konstruktywne zaangażowanie się w proces budowania zdolności europejskiej straży przybrzeżnej;

5.  zauważa, że mimo znacznie wyższych środków budżetowych i wynikających stąd trudności Agencji udało się osiągnąć dobry wskaźnik wykonania budżetu, który w przypadku środków na zobowiązania wyniósł 99%, a środków na płatności – 74%; dzięki racjonalizacji i poprawie wydajności (95% transakcji finansowych dokonuje się teraz elektronicznie) Agencja poradziła sobie w ubiegłym roku z 15-procentowym wzrostem liczby płatności, choć zasoby kadrowe pozostały niezmienione;

6.  zgadza się, że utrzymanie równie wysokiego poziomu inspekcji jak w 2016 r. stanowiło wyzwanie w kontekście współpracy w zakresie funkcji europejskiej straży przybrzeżnej;

7.  zwraca uwagę, że polityka Unii w dziedzinie migracji, a w szczególności utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach ogólnych ulepszeń w funkcjonowaniu straży przybrzeżnej, oznacza dla Agencji nowe zadania z zakresu inspekcji oraz skuteczniejszą współpracę, co będzie wymagało zwiększonego finansowania oraz większych zasobów technicznych i kadrowych;

8.  podkreśla, że Agencji należy zapewnić odpowiednie zasoby na prowadzenie nowego rodzaju operacji służących likwidowaniu szlaków przemytu ludzi oraz na wykorzystanie danych pozyskiwanych z systemów informowania o ruchu statków do wykrywania łodzi przewożących migrantów;

9.  niemniej jednak podkreśla ogromne znaczenie podstawowej działalności kontrolnej w kontekście wykonywania obowiązku wyładunku;

10.  wobec tego zdecydowanie popiera utrzymanie podwyższonego poziomu środków budżetowych w kolejnych latach (Agencja jest na 25. miejscu wśród 41 agencji Unii, jeżeli chodzi o wysokość wkładu otrzymywanego z budżetu UE);

11.  podkreśla, że w nadchodzących latach potrzebne jest podwyższenie środków budżetowych na działania Agencji związane z nadzorem rybołówstwa;

12.  ponadto podkreśla potrzebę przydziału jeszcze wyższych zasobów, aby możliwe było uporanie się z większym obciążeniem pracą wynikającym z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, a także z jego ewentualnymi poważnymi konsekwencjami dla ram przeprowadzania kontroli rybołówstwa;

13.  zwraca się do Agencji o dalszą konsolidację polityki w zakresie równowagi płci, aby przełamać tradycyjną dominację mężczyzn jako ekspertów w tej dziedzinie, gdyż mimo że dyrektorowi wykonawczemu podlegają w większości kobiety, których przewaga utrzymuje się także w dziale zasobów ludzkich i w dziale informatycznym, jedynie 22% pracowników w grupie zaszeregowania AD8 lub wyższej to kobiety;

14.  wciąż jest zdania, że do rady administracyjnej Agencji należy oddelegować posła do Parlamentu Europejskiego w celu poprawy jej przejrzystości instytucjonalnej, zwłaszcza podczas zatwierdzania budżetu przez radę; proponuje wybranie tego posła spośród członków Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego.

INFORMACJE O PRZYJĘCIUW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tilly Metz

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

-

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIUPRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 109.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 109.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 109.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 109.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 84 z 17.3.2017, s. 158.

(14)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności