Procedură : 2018/2197(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0133/2019

Texte depuse :

A8-0133/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.25

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0266

RAPORT     
PDF 191kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2197(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0133/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(11), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0133/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0133/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare Agenția) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 17 113 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 71,70 % față de bugetul pe 2016; întrucât creșterea a fost legată în principal de titlul III (bugetul operațional), cu o creștere de 295 % destinată să asigure navlosirea de mijloace de către Agenție (noua funcție de gardă de coastă europeană); întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,9 %, ceea ce reprezintă o reducere de 0,7 % față de exercițiul 2016; constată cu regret că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 73,8 %, ceea ce reprezintă o scădere de 14,7 % în comparație cu 2016;

Anularea reportărilor

2.  ia act cu preocupare că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 53 595 EUR, reprezentând 5,22 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o creștere de 0,5 % față de 2016;

Performanța

3.  constată cu satisfacție că Agenția folosește o serie de indicatori-cheie de performanță pentru a-și sprijini obiectivele strategice multianuale și pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale, precum și pentru a-și îmbunătăți gestionarea bugetară;

4.  observă că Agenția a executat 93 % din activitățile sale la timp și că a pus în aplicare 90 % din planul său strategic de comunicare anual;

5.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă au adoptat un acord de lucru tripartit care definește cooperarea dintre aceste agenții și cooperarea cu autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la planurile sale pentru viitor și evoluțiile viitoare în ceea ce privește această cooperare;

6.  este de acord că menținerea aceluiași nivel ridicat al inspecțiilor ca în 2016 a fost o provocare, în contextul cooperării privind funcțiile de pază de coastă europeană;

7.  subliniază că politica Uniunii în domeniul migrației și, în special, crearea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, ca parte a unei îmbunătățiri globale a funcțiilor gărzii de coastă, înseamnă pentru Agenție noi sarcini de inspecție și o mai bună cooperare, iar acestea vor necesita majorarea resurselor financiare și a resurselor tehnice și umane;

8.  subliniază că Agenția ar trebui să primească resurse suficiente pentru a desfășura noi tipuri de operațiuni în vederea blocării rutelor de introducere ilegală de persoane, precum și pentru a utiliza datele furnizate de sistemele sale de raportare a navelor cu scopul de a detecta navele care transportă migranți;

9.  cu toate acestea, insistă asupra importanței cruciale a activităților de inspecție de bază în contextul punerii în aplicare a obligației de debarcare;

10.  observă că rezultatele celei de a doua evaluări externe independente cincinale a Agenției pentru perioada 2012-2016 au fost prezentate la 20 iunie 2017; ia act cu satisfacție de faptul că raportul confirmă performanța pozitivă a Agenției pentru toate criteriile de evaluare;

Politica de personal

11.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 96,72 %, fiind ocupate 59 de posturi de agenți temporari din cele 61 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 51 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, opt agenți contractuali și cinci experți naționali detașat; observă că, în urma modificării regulamentului de înființare, Agenției i-au fost acordate 13 posturi pentru noile sarcini aferente, dintre care trei au fost folosite pentru rezerva de redistribuire a agențiilor;

12.  ia act de faptul că Agenția a adoptat modelul de decizie al Comisiei privind politica de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii și că, în 2017, a fost lansat un concurs pentru consilieri confidențiali, iar formarea a fost finalizată în 2018;

13.  invită Agenția să își consolideze în continuare politica în materie de echilibru între femei și bărbați pentru a schimba caracterul tradițional masculin al domeniului din care provin experții săi: în ciuda faptului că majoritatea membrilor personalului sunt femei în cadrul direcției executive și al unității de resurse și IT, numai 22 % din personalul cu gradul AD8 și superior sunt femei;

Achizițiile

14.  subliniază că principala activitate de achiziții din 2017 s-a concentrat pe lansarea unei cereri deschise pentru navlosirea unei nave destinate patrulei de pescuit în larg (20 de milioane EUR), care a fost finalizată cu succes și care a condus la semnarea unui contract-cadru;

15.  ia act cu satisfacție de faptul că, în urma obiectivului agențiilor Uniunii de a pune în comun eforturile în materie de achiziții publice, Agenția a lansat în 2017 prima sa licitație interinstituțională deschisă și că alte două agenții au aderat la această procedură; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la viitoarele evoluții ale procedurilor sale comune în materie de achiziții;

Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și transparența

16.  ia act de măsurile aplicate de Agenție și efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor; constată cu satisfacție că experții care nu semnează o declarație de interese nu sunt autorizați să lucreze în cadrul unui contract specific și că Agenția monitorizează în mod regulat depunerea declarațiilor respective;

Controalele interne

17.  salută faptul că Agenția a elaborat și a implementat un sistem centralizat de control al tuturor recomandărilor de audit formulate de Curte și de IAS, cu scopul de a consolida și monitoriza recomandările, precum și de a îmbunătăți acțiunile întreprinse în urma planurilor de acțiune corespunzătoare;

Alte observații

18.  ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; cu toate acestea, subliniază că Agenția nu a instituit măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

o

o o

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

10.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2197(DEC))

Raportor pentru aviz: José Blanco López

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de raportul anual al Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2017 al Agenției, precum și de raportul anual de activitate pe 2017 al Agenției;

2.  își exprimă satisfacția în legătură cu declarația Curții de Conturi prin care aceasta constată legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2017;

3.  salută creșterea semnificativă a bugetului său pe 2017 cu 86 % față de bugetul pe 2016, inclusiv o creștere a bugetului operațional de 295 % și o creștere netă de 10 angajați statutari (20 %);

4.  subliniază că 2017 a fost un an excepțional pentru Agenție care, datorită aceste creșteri globale, și-a adus o contribuție semnificativă la crearea unei capacități europene de pază de coastă;

5.  ia act de faptul că, în ciuda acestui buget majorat și a dificultăților aferente cu care s-a confruntat, Agenția a reușit să mențină o rată bună de execuție bugetară la 99 % din angajamente și 74 % în plăți. datorită raționalizării și eforturilor de eficientizare (95 % dintre tranzacțiile financiare sunt gestionate în prezent electronic), Agenția a reușit să gestioneze anul trecut o creștere cu 15 % a plăților, cu aceleași resurse umane;

6.  este de acord că menținerea aceluiași nivel ridicat al inspecțiilor ca cel din 2016 a fost o provocare, în contextul cooperării privind funcțiile de pază de coastă europeană;

7.  subliniază că politica Uniunii în domeniul migrației și, în special, crearea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, ca parte a unei îmbunătățiri globale a funcțiilor gărzii de coastă, înseamnă pentru Agenție noi sarcini de inspecție și o mai bună cooperare, iar acestea vor necesita majorarea resurselor financiare și a resurselor tehnice și umane;

8.  subliniază că Agenția ar trebui să primească resurse suficiente pentru a desfășura noi tipuri de operațiuni în vederea blocării rutelor de introducere ilegală de persoane, precum și pentru a utiliza datele furnizate de sistemele sale de raportare a navelor cu scopul de a detecta navele care transportă migranți;

9.  cu toate acestea, insistă asupra importanței cruciale a activităților de inspecție de bază în contextul punerii în aplicare a obligației de debarcare;

10.  sprijină, prin urmare, cu fermitate continuarea unui buget majorat pentru următorii ani (Agenția rămânând pe locul 25 între cele 41 de agenții ale UE în ceea ce privește contribuția de la bugetul UE);

11.  subliniază necesitatea de a majora creditele bugetare pentru operațiunile Agenției legate de supravegherea activităților pescărești în următorii ani;

12.  în plus, subliniază în plus necesitatea de a crește și mai mult alocarea resurselor pentru a putea face față volumului mai mare de muncă generat de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană și a consecințelor majore pe care aceasta le-ar putea avea asupra cadrului de control al activităților de pescuit;

13.  invită Agenția să își consolideze în continuare politica în materie de echilibru între femei și bărbați pentru a schimba caracterul tradițional masculin al domeniului din care provin experții săi: în ciuda faptului că majoritatea membrilor personalului sunt femei în cadrul direcției executive și al unității de resurse și IT, numai 22 % din personalul cu gradul AD8 și superior sunt femei;

14.  reiterează propunerea de a include un deputat al Parlamentului European în consiliul de administrație al Agenției în vederea consolidării transparenței sale instituționale, în special în cadrul procedurii de aprobare a bugetului de către consiliul de administrație; propune, în acest sens, ca deputatul respectiv să fie ales din Comisia pentru pescuit a Parlamentului European;

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tilly Metz

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

-

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 109.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 109.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 109.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 109.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 84, 17.3.2017, p. 158.

(14)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ultima actualizare: 19 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate