Förfarande : 2018/2197(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0133/2019

Ingivna texter :

A8-0133/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.25

Antagna texter :

P8_TA(2019)0266

BETÄNKANDE     
PDF 181kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.794v02-00 A8-0133/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017

(2018/2197(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017

(2018/2197(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605(3)/2002, särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0133/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017

(2018/2197(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605(9)/2002, särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(11), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0133/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017

(2018/2197(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0133/2019) och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska fiskerikontrollbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 17 113 000 EUR, vilket innebär en ökning med 71,70 % jämfört med 2016. Ökningen avsåg främst avdelning III (driftsbudget), med en ökning på 295 % till ytterligare resurskartläggning av byrån (ny funktion: europeisk kustbevakning). Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har förklarat att man har fått rimliga försäkringar om att byråns räkenskaper för budgetåret 2017 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,9 %, vilket är en minskning med 0,7 % jämfört med 2016. Parlamentet beklagar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 73,8 %, vilket är en minskning med 14,7 % jämfört med 2016.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet konstaterar med oro att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 53 595 EUR, vilket utgör 5,22 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en ökning med 0,5 % jämfört med 2016.

Prestationer

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder ett antal nyckelprestationsindikatorer som stöd till sina fleråriga strategiska mål och för att bedöma det mervärde som dess verksamhet ger, samt för att förbättra sin budgetförvaltning.

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån genomförde 93 % av sin verksamhet i tid och att den genomförde 90 % av sin årliga kommunikationsstrategiplan.

5.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån ingick en trepartsöverenskommelse som definierar samarbetet mellan dessa byråer och samarbetet med nationella myndigheter som utför kustbevakningsfunktioner. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framtida planerna och utvecklingen avseende detta samarbete.

6.  Europaparlamentet håller med om att det var en utmaning att behålla samma höga inspektionsnivåer som 2016, mot bakgrund av samarbetet kring den europeiska kustbevakningen.

7.  Europaparlamentet påpekar att EU:s nya migrationspolitik och i synnerhet inrättandet av den europeiska gräns- och kustbevakningen, som en del av en övergripande förbättring av kustbevakningen, innebär nya inspektionsuppgifter för byrån och kräver ett bättre samarbete, vilket kommer att kräva ökad finansiering samt större tekniska och mänskliga resurser.

8.  Europaparlamentet påpekar att byrån bör ges tillräckliga resurser för att genomföra nya typer av insatser i syfte att blockera människosmugglarnas rutter och att använda uppgifterna från sitt fartygsrapporteringssystem för att upptäcka fartyg som transporterar migranter.

9.  Europaparlamentet insisterar dock på den ytterst stora betydelse som kärnverksamheten med inspektioner har för genomförandet av landningsskyldigheten.

10.  Europaparlamentet noterar att resultatet av den andra femåriga oberoende externa utvärderingen av byrån för perioden 2012–2016 lades fram den 20 juni 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att rapporten bekräftar byråns positiva resultat avseende alla utvärderingskriterier.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att 96,72 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 61 tillfälligt anställda som fick tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 51 tillåtna tjänster 2016) hade 59 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att åtta kontraktsanställda och fem utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017. Parlamentet konstaterar att byrån på grund av ändringen i inrättandeförordningen beviljades 13 tjänster för de nya uppgifterna, av vilka tre gick till byråernas omfördelningspool.

12.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har antagit kommissionens standardbeslut om strategin för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning, och att ett upphandlingsförfarande för konfidentiella rådgivare utlystes 2017 och utbildning slutfördes 2018.

13.  Europaparlamentet uppmanar byrån att ytterligare stärka sin jämställdhetspolitik för att göra sig fri från den traditionella manliga domän från vilken dess experter kommer, Trots att kvinnor utgör majoriteten av personalen under den verkställande direktören och i enheten för resurser och IT är endast 22 % av personalen i lönegrad AD8 och högre kvinnor.

Upphandling

14.  Europaparlamentet betonar att den viktigaste upphandlingsverksamheten under 2017 var inriktad på att inleda ett öppet upphandlingsförfarande för inhyrning av ett havsfiskepatrullfartyg (20 miljoner EUR), som slutfördes framgångsrikt och ledde till undertecknandet av ett ramavtal.

15.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån, i enlighet med målet för unionens byråer att ha gemensamma upphandlingsförfaranden, inledde sin första interinstitutionella öppna anbudsinfordran 2017 och att två andra byråer anslöt sig till detta upphandlingsförfarande. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur arbetet med dess gemensamma upphandlingsförfaranden fortskrider.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet tar del av byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd för visselblåsare. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att experter som inte skriver under en intresseförklaring inte får arbeta inom ramen för ett specifikt kontrakt och att byrån regelbundet övervakar inlämningen av förklaringarna.

Internkontroller

17.  Europaparlamentet välkomnar att byrån utvecklade och genomförde en centraliserad övervakning av alla revisionsrekommendationer från revisionsrätten och tjänsten för internrevision, i syfte att konsolidera och övervaka dem samt förbättra uppföljningen av motsvarande handlingsplaner.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet noterar byråns ansträngningar för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet framhåller emellertid att byrån inte har vidtagit några ytterligare åtgärder för att minska eller kompensera för koldioxidutsläpp.

o

o o

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

10.1.2019

YTTRANDE från fiskeriutskottet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017

(2018/2197(DEC))

Föredragande av yttrande: José Blanco López

FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2017 för byrån samt byråns årliga verksamhetsrapport för 2017.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för budgetåret 2017 är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet välkomnar den betydande ökningen av 2017 års budget, vilken är 86 % större än 2016 års budget, inbegripet en ökning av driftsbudgeten på 295 % och en nettoökning med 10 anställda (20 %).

4.  Europaparlamentet betonar att 2017 har varit ett exceptionellt år för byrån och att denna ökning har gjort det möjligt för den att på ett betydande sätt bidra till uppbyggnaden av en europeisk kustbevakningskapacitet.

5.  Europaparlamentet noterar att byrån, trots denna kraftigt ökade budget och de därmed relaterade problemen, uppnådde en god budgetgenomförandegrad på 99 % för åtaganden och 74 % för betalningar. Tack vare sina rationaliserings- och effektivitetsinsatser (95 % av de finansiella transaktionerna hanteras nu elektroniskt) lyckades byrån i fjol hantera 15 % fler betalningar med samma personalresurser.

6.  Europaparlamentet håller med om det var en utmaning att behålla samma höga inspektionsnivåer som 2016, mot bakgrund av samarbetet kring den europeiska kustbevakningen.

7.  Europaparlamentet påpekar att den nya migrationspolitiken i unionen och i synnerhet inrättandet av en europeisk gräns- och kustbevakning, som en del av en övergripande förbättring av kustbevakningen, innebär nya uppgifter för inspektion och bättre samarbete för byrån, vilket kommer att kräva ökad finansiering samt tekniska och mänskliga resurser.

8.  Europaparlamentet påpekar att byrån bör få tillräckliga resurser för att genomföra nya typer av insatser i syfte att blockera människosmugglarnas rutter och att använda uppgifterna från sitt fartygsrapporteringssystem för att upptäcka fartyg som transporterar migranter.

9.  Europaparlamentet insisterar dock på den ytterst stora betydelse som de grundläggande inspektionerna har för genomförandet av landningsskyldigheten.

10.  Europaparlamentet ger därför ett starkt stöd till en fortsatt ökning av budgeten under de kommande åren (byrån ligger kvar på plats 25 av de 41 EU-byråerna när det gäller bidrag från EU:s budget).

11.  Europaparlamentet betonar behovet av att öka budgetanslagen för byråns insatser i samband med fiskeriövervakning under de kommande åren.

12.  Europaparlamentet betonar dessutom behovet av att öka resurstilldelningen ännu mer för att kunna hantera den ökade arbetsbördan till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och de potentiellt avgörande konsekvenserna av detta för fiskerikontrollramen.

13.  Europaparlamentet uppmanar byrån att ytterligare stärka sin jämställdhetspolitik för att göra sig fri från den traditionella manliga domän från vilken dess experter kommer, Trots att kvinnor utgör majoriteten av personalen under den verkställande direktören och i enheten för resurser och IT är endast 22 % av personalen i lönegrad AD8 och högre kvinnor.

14.  Europaparlamentet föreslår åter igen att en ledamot av Europaparlamentet bör utses till byråns styrelse för att stärka den institutionella transparensen, särskilt i samband med styrelsens godkännande av budgeten. Parlamentet föreslår att den berörda ledamoten utses från Europaparlamentets fiskeriutskott.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tilly Metz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

17

+

ALDE

PPE

S&D

 

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

2

-

EFDD

David Coburn, Sylvie Goddyn

3

0

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 109.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 109.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 109.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 109.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 84, 17.3.2017, s. 158.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy