Процедура : 2018/2191(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0134/2019

Внесени текстове :

A8-0134/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.22

Приети текстове :

P8_TA(2019)0263

ДОКЛАД     
PDF 222kWORD 68k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година

(2018/2191(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година

(2018/2191(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Центъра(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0081/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(5), и по-специално член 23 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0134/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година

(2018/2191(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Центъра(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0081/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(11), и по-специално член 23 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0134/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2017 година

(2018/2191(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0134/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 58 042 653 EUR, което представлява леко намаление с 0,35% спрямо 2016 г.; като има предвид, че 97,80% от бюджета на Центъра се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,78%, което представлява увеличение с 1,76% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 81,71%, което представлява увеличение с 2,45% в сравнение с предходната година;

2.  припомня, че като агенция на Съюза Центърът разполага с бюджет в евро; въпреки това, тъй като неговото седалище е извън еврозоната (в Швеция), много от неговите разходи са в шведски крони (SEK); освен това Центърът е изложен на колебанията в обменния курс, тъй като той не само има банкови сметки в шведски крони, но и осъществява някои транзакции, деноминирани в други чуждестранни валути;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва с безпокойство, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 953 754 EUR, което представлява 8,73% от общия размер на пренесената сума, което въпреки това представлява увеличение с 3,11% в сравнение с 2016 г .;

Изпълнение

4.  отбелязва със задоволство, че Центърът използва няколко ключови показатели за ефективност (КПЕ) за оценка на добавената стойност, предоставяна от неговите дейности, както и списъкът от КПЕ, съдържащи се в работния документ на службите на Комисията от 13 март 2015 г.(14), наред с други, за подобряване на управлението на своя бюджет;

5.  потвърждава, че Центърът е приключил пътната карта за реорганизиране на своите системи за наблюдение на заболявания, публикувал е оценки, насочени към новите заплахи за здравето в Съюза, и е продължил да подкрепя наблюдението на капацитета на микробиологичните лаборатории в Съюза;

6.  припомня, че мисията на Центъра е да установява, оценява и съобщава за съществуващи и нововъзникващи заплахи за човешкото здраве, свързани с инфекциозни болести; подчертава, че през 2017 г. Центърът е отговорил на 59 официални искания за научни становища, 35 от които са внесени от Парламента, и е публикувал общо 210 доклада (в сравнение със 158 през 2016 г.), включително 38 бързи оценки на риска, разглеждащи новите заплахи, свързани с болести в Европа, и 78 доклада за наблюдение;

7.  отбелязва, че Центърът също така е започнал проекта EPHESUS, който има за цел да се извърши оценка на всички системи за наблюдение на заразните болести в сектора на общественото здравеопазване в Съюза/ЕИП, и е започнал да извършва оценка на своите програми за борба със заболяванията;

8.  приветства факта, че Центърът е отдал приоритет на дейности, имащи отношение към заплахите от антимикробната резистентност и все по-големите колебания в Съюза, свързани с ваксинирането;

9.  отбелязва със задоволство, че Центърът споделя най-добри практики и редовно работи с други агенции, най-вече Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите; потвърждава освен това, че Центърът участва в междуинституционални процедури за възлагане на обществени поръчки, организирани от други агенции; подчертава, че Центърът следва да продължи да насърчава сътрудничеството с други агенции на Съюза и с международни организации и да насърчава диалога със заинтересованите лица и гражданите;

10.  приема за сведение, че външната оценка за периода 2013 – 2017 г. ще бъде извършена през 2018 – 2019 г.; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от нея;

Политика относно персонала

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 91,21%, като са били назначени 166 срочно наети служители от общо 182-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 186 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Центъра са работили 97 договорно наети служители и трима командировани национални експерти;

12.  отбелязва, че Центърът е приел политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; признава, че Центърът предлага поверителни консултации, както и обучителни сесии; отбелязва, че през 2017 г. са докладвани и разследвани два случая на тормоз;

Обществени поръчки

13.  потвърждава, че използването на електронни работни процеси за обществените поръчки, въз основа на приложението e-PRIOR на ГД „Информатика“ на Комисията, в допълнение към подобренията при мониторинга на обществените поръчки, е подобрило процедурите за възлагане на обществени поръчки на Центъра; отбелязва освен това, че през 2017 г. Центърът е приключил 316 процедури за възлагане на обществени поръчки;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.  отбелязва, че декларацията за интереси и автобиографията на директора на Центъра са публикувани на уебсайта на Центъра; отбелязва със загриженост, че липсват някои декларации за интереси и автобиографии на членове на управителния съвет и на консултативния форум; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

15.  отбелязва съществуващите мерки на Центъра и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва, че според Центъра, през 2017 г. Европейската служба за борба с измамите е приключила един случай на подаване на сигнал за нередности без да предприеме допълнителни действия; отбелязва, че през 2017 г. са били установени и допълнително проучени шест потенциални конфликта на интереси, от които е бил установен един конфликт на интереси, в резултат на което съответното лице е било помолено да не участва в обсъждането на конкретна точка от дневния ред;

Вътрешен контрол

16.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. се отбелязват 26 случая на изключения от проверките и отклонения от установените процеси и процедури, което въпреки това представлява с 14 по-малко отколкото през 2016 г.; потвърждава, че е бил приет план за действие за намаляване на броя на тези изключения; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за резултатите от предприетите корективни мерки в това отношение;

17.  отбелязва, че в допълнение към вътрешна процедура за срещите с представители на фармацевтичната промишленост, все още е в процес на разработване вътрешна процедура за сключването на меморандуми за разбирателство и споразумения за сътрудничество с трети страни; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък в това отношение;

Други коментари

18.  отбелязва, че през юли 2016 г. Центърът подписа нов договор за наем на помещенията, в които е настанен, който влезе в сила в края на февруари 2018 г., като продължителността на новият договор за наем е 15 години; отбелязва, че Центърът се премести в новите си помещения през април 2018 г.;

o

o o

19.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

24.01.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година

(2018/2191(DEC))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че окончателният бюджет на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията („Центъра“) за финансовата 2017 година възлиза на 58 042 653 EUR, което означава леко намаление с 0,35% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че 97,80% от бюджета на Центъра се осигурява от бюджета на Съюза;

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,78%, което означава увеличение с 1,76 процентни пункта спрямо 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 81,71%, което означава увеличение с 2,45 процентни пункта в сравнение с 2016 г.;

3.  припомня, че като агенция на Съюза Центърът разполага с бюджет в евро; въпреки това, тъй като неговото седалище е извън еврозоната (в Швеция), много от неговите разходи са в шведски крони (SEK); освен това Центърът е изложен на колебанията в обменния курс, тъй като той не само има банкови сметки в шведски крони, но и осъществява някои транзакции, деноминирани в други чуждестранни валути;

4.  припомня, че мисията на Центъра е да установява, оценява и съобщава за съществуващи и нововъзникващи заплахи за човешкото здраве, свързани с инфекциозни болести; подчертава, че през 2017 г. Центърът е отговорил на 59 официални искания за научни становища, 35 от които са внесени от Парламента, и е публикувал общо 210 доклада (в сравнение със 158 през 2016 г.), включително 38 бързи оценки на риска, разглеждащи новите заплахи, свързани с болести в Европа, и 78 доклада за наблюдение;

5.  отбелязва, че през 2017 г. управителният съвет е започнал подготовката за третата външна оценка на Центъра, обхващаща периода 2013 – 2017 г., която е стартирала през септември 2018 г.; отбелязва, че Центърът също така е започнал проекта EPHESUS, който има за цел да се извърши оценка на всички системи за наблюдение на заразните болести в сектора на общественото здравеопазване в Съюза/ЕИП, и е започнал да извършва оценка на своите програми за борба със заболяванията;

6.  приветства факта, че Центърът е отдал приоритет на дейности, имащи отношение към заплахите от антимикробната резистентност и все по-големите колебания в Съюза, свързани с ваксинирането;

7.  подчертава, че Центърът е въвел нови ИТ инструменти, за да подобри планирането и мониторинга на процеса на възлагане на обществени поръчки, като коригира значителните слабости, установени при неотдавнашен одит;

8.  подчертава, че Центърът следва да продължи да насърчава сътрудничеството с други агенции на Съюза и с международни организации и да насърчава диалога със заинтересованите лица и гражданите;

9.  подчертава, че през 2017 г. са докладвани и разследвани два случая на тормоз;

10.  приветства факта, че Сметната палата е заявила, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра за 2017 г. са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

11.  препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на директора на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean‑François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 128.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 128.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 128.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 128.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 108, 22.3.2018 г, стр. 213.

(14)

Работен документ на службите на Комисията от 13 март 2015 г., „Насоки относно ключовите показатели за ефективност (КПЕ) за директорите на децентрализираните агенции на ЕС“, SWD(2015)0062.

(15)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност