Procedure : 2018/2191(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0134/2019

Indgivne tekster :

A8-0134/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.22

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0263

BETÆNKNING     
PDF 190kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for regnskabsåret 2017

(2018/2191(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017

(2018/2191(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme(5), særlig artikel 23,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0134/2019),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017

(2018/2191(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017 med centrets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme(11), særlig artikel 23,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0134/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017

(2018/2191(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0134/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ("centret") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 58 042 653 EUR, hvilket svarer til et lille fald på 0,35 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at 97,80 % af centrets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,78 %, hvilket svarer til en stigning på 1,76 % i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 81,71 %, hvilket svarer til en stigning på 2,45 % i forhold til det foregående år;

2.  minder om, at centret som EU-agentur har et budget, der er angivet i euro; da hjemstedet imidlertid ligger uden for euroområdet (i Sverige), afholdes mange af dets udgifter i svenske kroner (SEK); gør desuden opmærksom på, at centret er udsat for valutakurssvingninger, eftersom det ikke alene har bankkonti i svenske kroner, men også gennemfører visse transaktioner i andre valutaer;

Bortfald af fremførsler

3.  bemærker med bekymring, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 953 754 EUR, hvilket svarer til 8,73 % af det samlede overførte beløb, men dog udgør en reduktion på 3,11 % i forhold til 2016;

Performance

4.  bemærker med tilfredshed, at centret anvender flere centrale resultatindikatorer (KPI'er) til at evaluere den merværdi, som dets aktiviteter tilfører, og den liste over centrale resultatindikatorer, som er indeholdt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 13. marts 2015(14), bl.a. med henblik på at forbedre sin budgetforvaltning;

5.  anerkender, at centret har afsluttet køreplanen for omlægning af dets sygdomsovervågningssystemer, offentliggjort evalueringer vedrørende nye sundhedstrusler i Unionen og fortsat støtter overvågningen af mikrobiologiske laboratoriers kapaciteter i Unionen;

6.  minder om, at centret har til opgave at identificere, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye trusler for menneskers sundhed fra smitsomme sygdomme; fremhæver, at centret i 2017 besvarede 59 formelle videnskabelige anmodninger, hvoraf 35 kom fra Parlamentet, og offentliggjorde i alt 210 rapporter (sammenlignet med 158 i 2016), herunder 38 hurtige risikovurderinger vedrørende nye sygdomstrusler i Europa og 78 overvågningsrapporter;

7.  bemærker, at centret også igangsatte Ephesus-projektet med sigte på at evaluere alle systemer til overvågning af smitsomme sygdomme i EU's og EØS' offentlige sundhedssektor, og begyndte at evaluere sine sygdomsprogrammer;

8.  glæder sig over, at centret har prioriteret aktiviteter, der adresserer truslerne fra antimikrobiel resistens og den stigende vaccinationsskepsis i Unionen;

9.  bemærker med tilfredshed, at centret udveksler bedste praksis og regelmæssigt samarbejder med andre agenturer, navnlig Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug; anerkender endvidere, at centret deltager i interinstitutionelle udbud, der organiseres af andre agenturer; understreger, at centret fortsat bør fremme samarbejdet med andre EU-agenturer og internationale organisationer og skabe dialog med interessenter og borgere;

10.  noterer sig, at der vil blive gennemført en ekstern evaluering af perioden 2013-2017 i 2018-2019; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne heraf;

Personalepolitik

11.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 91,21 % pr. 31. december 2017 med 166 midlertidigt ansatte ud af de 182 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 186 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at der desuden arbejdede 97 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter for centret i 2017;

12.  bemærker, at centret har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at det tilbyder fortrolig rådgivning samt uddannelseskurser; bemærker, at der blev indberettet og undersøgt to sager om chikane i 2017;

Udbud

13.  anerkender, at anvendelsen af elektroniske arbejdsgange i forbindelse med udbud baseret på Kommissionens GD DIGIT-applikation, e-PRIOR, ud over forbedringerne i overvågningen af udbud, har forbedret centrets udbudsprocesser; anerkender endvidere, at centret afsluttede 316 udbudsprocedurer i 2017;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

14.  bemærker, at interesseerklæringen og CV'et fra centrets direktør er offentliggjort på centrets websted; bemærker med bekymring, at der mangler nogle interesseerklæringer og CV'er fra bestyrelsen og det rådgivende forum; anmoder centret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

15.  anerkender centrets eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; bemærker, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ifølge centret afsluttede en sag om whistleblowing i 2017 uden yderligere foranstaltninger; bemærker, at der blev identificeret seks potentielle interessekonflikter, som blev undersøgt yderligere i 2017, hvoraf der blev påvist én interessekonflikt, som resulterede i, at en person blev anmodet om at afholde sig fra at deltage i drøftelsen af et bestemt punkt på dagsordenen;

Interne kontroller

16.  bemærker med bekymring, at der var 26 tilsidesættelser af kontroller og afvigelser fra etablerede processer og procedurer i 2017, hvilket dog var 14 færre end i 2016; anerkender, at der blev vedtaget en handlingsplan for at mindske antallet af sådanne tilsidesættelser; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af de korrigerende foranstaltninger, der blev truffet i denne forbindelse;

17.  bemærker, at der i tillæg til den interne mødeprocedure for møder med medicinalindustrien er ved at blive udviklet en intern procedure for indgåelse af aftalememoranda og samarbejdsaftaler med tredjeparter; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

Andre bemærkninger

18.  bemærker, at centret i juli 2016 skrev under på en ny lejeaftale for sit nye hjemsted, som trådte i kraft i slutningen af februar 2018, og at varigheden af den nye lejeaftale er 15 år; bemærker, at centret flyttede til det nye hjemsted i april 2018;

o

o o

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ...2019(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

24.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for regnskabsåret 2017

(2018/2191(DEC))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ("centret") for regnskabsåret 2017 var på 58 042 653 EUR, svarende til et lille fald på 0,35 % i forhold til 2016; bemærker, at 97,80 % af centrets budget stammer fra Unionens budget;

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,78 %, svarende til en stigning på 1,76 procentpoint i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne i 2017 var på 81,71 %, svarende til en stigning på 2,45 procentpoint i forhold til 2016;

3.  minder om, at centret som EU-agentur har et budget, der er angivet i euro; da hjemstedet imidlertid ligger uden for euroområdet (i Sverige), afholdes mange af dets udgifter i svenske kroner (SEK); påpeger, at centret endvidere er eksponeret for valutakurssvingninger, eftersom det ikke blot har bankkonti i svenske kroner, men også udfører visse transaktioner i andre valutaer;

4.  minder om, at centret har til opgave at identificere, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye trusler for menneskers sundhed fra smitsomme sygdomme; understreger, at centret i 2017 besvarede 59 formelle videnskabelige anmodninger, hvoraf 35 kom fra Parlamentet, og offentliggjorde i alt 210 rapporter (sammenlignet med 158 i 2016), herunder 38 hurtige risikovurderinger vedrørende nye sygdomstrusler i Europa og 78 overvågningsrapporter;

5.  bemærker, at bestyrelsen i 2017 igangsatte forberedelserne til den tredje eksterne evaluering af centret, som omfatter perioden 2013-2017, og som blev påbegyndt i september 2018; bemærker, at centret også igangsatte Ephesus-projektet, som havde til formål at evaluere alle systemer til overvågning af smitsomme sygdomme i EU's og EØS' offentlige sundhedssektor, og begyndte at evaluere sine sygdomsprogrammer;

6.  glæder sig over, at centret har prioriteret aktiviteter, der adresserer truslerne fra antimikrobiel resistens og den stigende vaccinationsskepsis i Unionen;

7.  understreger, at centret har indført nye IT-værktøjer med henblik på at forbedre planlægningen og overvågningen af udbudsprocessen, således at væsentlige svagheder, der blev identificeret ved en nylig revision, korrigeres;

8.  understreger, at centret fortsat bør fremme samarbejdet med andre EU-agenturer og internationale organisationer og skabe dialog med interessenter og borgere;

9.  fremhæver, at der blev indberettet og undersøgt to sager om chikane i 2017;

10.  glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab for regnskabsåret 2017 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

11.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme meddeles decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2017.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 128.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 128.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 128.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 128.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108 af 22.3.2018, s. 213.

(14)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 13. marts 2015, "Guidelines on key performance indicators (KPI) for directors of EU decentralised agencies" (SWD(2015)0062).

(15)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik