Διαδικασία : 2018/2191(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0134/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0134/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0263

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 211kWORD 67k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2191(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2191(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(5), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0134/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2191(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(11), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0134/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2191(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0134/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(13), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2017 ήταν 58 042 653 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε ελαφρά μείωση κατά 0,35 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 97,80 % του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,78 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,76 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 81,71 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 2,45 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

2.  υπενθυμίζει ότι, ως οργανισμός της Ένωσης, το Κέντρο διαθέτει προϋπολογισμό σε ευρώ· ωστόσο, δεδομένου ότι έχει την έδρα του εκτός της ευρωζώνης (στη Σουηδία), πολλές από τις δαπάνες του πραγματοποιούνται σε σουηδικές κορώνες (SEK)· επιπλέον, το Κέντρο είναι εκτεθειμένο σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις επειδή, όχι μόνον έχει τραπεζικούς λογαριασμούς σε σουηδικές κορώνες, αλλά πραγματοποιεί και ορισμένες συναλλαγές σε άλλα ξένα νομίσματα·

Ακύρωση μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι ακυρώσεις των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 953 754 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 8,73 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση κατά 3,11 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο χρησιμοποιεί ορισμένους κύριους δείκτες επιδόσεων για να αξιολογεί την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του και τον κατάλογο των κύριων δεικτών επιδόσεων που περιλαμβάνεται στο έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2015(14), μεταξύ άλλων για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής του·

5.  αναγνωρίζει ότι το Κέντρο οριστικοποίησε τον χάρτη πορείας για τον ανασχεδιασμό των συστημάτων που διαθέτει για την επιτήρηση των νόσων, δημοσίευσε αξιολογήσεις για την αντιμετώπιση νέων απειλών για την υγεία στην Ένωση και συνέχισε να στηρίζει την παρακολούθηση των ικανοτήτων των μικροβιολογικών εργαστηρίων στην Ένωση·

6.  υπενθυμίζει ότι η αποστολή του Κέντρου είναι να εντοπίζει, να αξιολογεί και να γνωστοποιεί τρέχουσες αλλά και αναδυόμενες απειλές κατά της υγείας του ανθρώπου από μεταδοτικές νόσους· τονίζει ότι, το 2017, το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 59 επίσημες επιστημονικές αιτήσεις, 35 εκ των οποίων προήλθαν από το Κοινοβούλιο, και δημοσίευσε συνολικά 210 εκθέσεις (σε σύγκριση με 158 το 2016), συμπεριλαμβανομένων 38 αξιολογήσεων άμεσου κινδύνου για νέες απειλές νόσων στην Ευρώπη, και 78 εκθέσεων επιτήρησης·

7.  σημειώνει ότι το Κέντρο δρομολόγησε επίσης το έργο EPHESUS, που αποσκοπεί στην αξιολόγηση όλων των συστημάτων επιτήρησης μολυσματικών ασθενειών στον τομέα της δημόσιας υγείας της Ένωσης/του ΕΟΧ, και ξεκίνησε την αξιολόγηση των προγραμμάτων αντιμετώπισης νόσων που διαθέτει·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο έχει δώσει προτεραιότητα σε δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των απειλών που θέτει η μικροβιακή αντοχή και η άνοδος της επιφυλακτικότητας απέναντι στα εμβόλια στην Ένωση·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές και συνεργάζεται συχνά με άλλους οργανισμούς, κυρίως με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι το Κέντρο συμμετέχει σε διοργανικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διοργανώνονται από άλλους οργανισμούς· τονίζει ότι το Κέντρο θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, και να ενθαρρύνει τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η εξωτερική αξιολόγηση για την περίοδο 2013-2017 θα διενεργηθεί το 2018-2019· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα·

Πολιτική προσωπικού

11.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό κάλυψης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 91,21 %, με κάλυψη 166 θέσεων έκτακτων υπαλλήλων από τις 182 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 186 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 97 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 3 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για το Κέντρο το 2017·

12.  σημειώνει ότι το Κέντρο έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· αναγνωρίζει ότι παρέχει εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως επίσης και μαθήματα κατάρτισης· σημειώνει ότι, το 2017, αναφέρθηκαν και διερευνήθηκαν δύο υποθέσεις παρενόχλησης·

Σύναψη συμβάσεων

13.  αναγνωρίζει ότι η χρήση ηλεκτρονικών ροών εργασίας για τη σύναψη συμβάσεων, βάσει της εφαρμογής e-PRIOR της ΓΔ DIGIT της Επιτροπής, πέραν των βελτιώσεων στην παρακολούθηση της σύναψης συμβάσεων, βελτίωσε και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Κέντρου· αναγνωρίζει, επίσης, ότι το Κέντρο ολοκλήρωσε 316 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων το 2017·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  σημειώνει ότι η δήλωση συμφερόντων και το βιογραφικό σημείωμα του διευθυντή του Κέντρου δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Κέντρου· σημειώνει με ανησυχία ότι λείπουν ορισμένες δηλώσεις συμφερόντων και βιογραφικά σημειώματα μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλευτικού σώματος· ζητεί από το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ως προς αυτό·

15.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Κέντρου και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης, της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του Κέντρου, το 2017 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης έθεσε στο αρχείο μια υπόθεση καταγγελίας δυσλειτουργιών, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες· σημειώνει ότι εντοπίστηκαν και ερευνήθηκαν περαιτέρω έξι περιπτώσεις πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων το 2017, μία εκ των οποίων επιβεβαιώθηκε ως σύγκρουση συμφερόντων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ζητηθεί η αποχή ενός ατόμου από συζήτηση για ένα συγκεκριμένο σημείο της ημερήσιας διάταξης·

Εσωτερικοί έλεγχοι

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 2017 υπήρξαν 26 περιπτώσεις παράκαμψης ελέγχου και αποκλίσεων από καθιερωμένες διεργασίες και διαδικασίες, αριθμός που αντιστοιχεί, ωστόσο, σε 14 λιγότερες σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι εγκρίθηκε σχέδιο δράσης με σκοπό τη μείωση του αριθμού τέτοιων παρακάμψεων· ζητεί από το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα των διορθωτικών μέτρων στο πλαίσιο αυτό·

17.  παρατηρεί ότι, εκτός από την εσωτερική διαδικασία για τις συνεδριάσεις με τη φαρμακοβιομηχανία, μια εσωτερική διαδικασία για τη σύναψη μνημονίων συνεννόησης και συμφωνιών συνεργασίας με τρίτους βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας· ζητεί από το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·

Λοιπά σχόλια

18.  σημειώνει ότι, τον Ιούλιο του 2016, το Κέντρο υπέγραψε νέα σύμβαση μίσθωσης για τις νέες εγκαταστάσεις του, η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Φεβρουαρίου του 2018, και ότι η διάρκεια της νέας σύμβασης μίσθωσης είναι 15 έτη· σημειώνει ότι η μετακόμιση του Κέντρου στις νέες εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2018·

o

o o

19.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

24.01.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2191(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2017 ήταν 58 042 653 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει μικρή μείωση ύψους 0,35 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το 97,80 % του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,78 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,76 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 81,71 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 2,45 % σε σύγκριση με το 2016·

3.  υπενθυμίζει ότι, ως οργανισμός της Ένωσης, το Κέντρο διαθέτει προϋπολογισμό σε ευρώ· ωστόσο, δεδομένου ότι έχει την έδρα του εκτός της ευρωζώνης (στη Σουηδία), πολλές από τις δαπάνες του πραγματοποιούνται σε σουηδικές κορώνες (SEK)· επιπλέον, το Κέντρο είναι εκτεθειμένο σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις επειδή, όχι μόνο έχει τραπεζικούς λογαριασμούς σε σουηδικές κορώνες, αλλά και πραγματοποιεί ορισμένες συναλλαγές σε άλλα ξένα νομίσματα·

4.  υπενθυμίζει ότι η αποστολή του Κέντρου είναι να εντοπίζει, να αξιολογεί και να γνωστοποιεί τρέχουσες αλλά και αναδυόμενες απειλές κατά της υγείας του ανθρώπου από μεταδοτικές νόσους· τονίζει ότι, το 2017, το Κέντρο ανταποκρίθηκε σε 59 επίσημες επιστημονικές αιτήσεις, 35 εκ των οποίων προήλθαν από το Κοινοβούλιο, και δημοσίευσε συνολικά 210 εκθέσεις (σε σύγκριση με 158 το 2016), συμπεριλαμβανομένων 38 αξιολογήσεων άμεσου κινδύνου για νέες απειλές νόσων στην Ευρώπη, και 78 εκθέσεων επιτήρησης·

5.  σημειώνει ότι, το 2017, το διοικητικό συμβούλιο δρομολόγησε την προετοιμασία της τρίτης εξωτερικής αξιολόγησης του Κέντρου, που καλύπτει την περίοδο από το 2013 έως το 2017, και η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018· σημειώνει ότι το Κέντρο δρομολόγησε επίσης το έργο EPHESUS, που αποσκοπεί στην αξιολόγηση όλων των συστημάτων επιτήρησης μολυσματικών ασθενειών στον τομέα της δημόσιας υγείας της Ένωσης/του ΕΟΧ, και ξεκίνησε την αξιολόγηση των προγραμμάτων αντιμετώπισης νόσων που διαθέτει·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο έχει δώσει προτεραιότητα σε δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των απειλών που θέτει η μικροβιακή αντοχή και η άνοδος της επιφυλακτικότητας απέναντι στα εμβόλια στην Ένωση·

7.  υπογραμμίζει ότι το Κέντρο έχει εφαρμόσει νέα εργαλεία ΤΠ για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της παρακολούθησης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, που διορθώνουν σημαντικές αδυναμίες οι οποίες εντοπίστηκαν σε πρόσφατο έλεγχο·

8.  τονίζει ότι το Κέντρο θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, και να ενθαρρύνει τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες·

9.  επισημαίνει ότι, το 2017, αναφέρθηκαν και διερευνήθηκαν δύο υποθέσεις παρενόχλησης·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου για το 2017 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

11.  συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 128.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 128.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 128.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 128.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 108 της 22.03.2018, σ. 213.

(14)

Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2015, «Guidelines on key performance indicators (KPI) for directors of EU decentralised agencies» (Κατευθυντήριες γραμμές για κύριους δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ) για διευθυντές αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ), SWD(2015)0062.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου