Procedūra : 2018/2191(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0134/2019

Pateikti tekstai :

A8-0134/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.22

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0263

PRANEŠIMAS     
PDF 200kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2191(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2191(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(5), ypač į jo 23 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0134/2019),

1.  patvirtina Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2191(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(11), ypač į jo 23 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0134/2019),

1.  pritaria Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2191(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0134/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine(13), galutinis jo 2017 finansinių metų biudžetas buvo 58 042 653 EUR, t. y. šiek tiek (0,35 proc.) mažesnis nei 2016 m.; kadangi 97,80 proc. Centro biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,78 proc., t. y. 1,76 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis padidėjo 2,45 proc. ir siekė 81,71 proc.;

2.  primena, kad Centro, kaip Sąjungos agentūros, biudžetas skaičiuojamas eurais; tačiau, kadangi jo buveinė yra už euro zonos ribų (Švedijoje), daug jo išlaidų yra Švedijos kronomis (SEK); be to, Centras patiria valiutos kurso svyravimus, nes jis ne tik turi banko sąskaitas Švedijos kronomis, bet ir kai kuriuos sandorius vykdo kitomis užsienio valiutomis;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

3.  susirūpinęs pažymi, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 953 754 EUR, t. y. 8,73 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 3,11 proc. mažiau nei 2016 m.;

Veiklos rezultatai

4.  džiaugdamasis pažymi, kad Centras naudoja keletą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR), siekdamas įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę, ir į 2015 m. kovo 13 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą(14) įtrauktą PVRR sąrašą, be kita ko, siekdamas pagerinti savo biudžeto valdymą;

5.  pripažįsta, kad Centras baigė rengti savo ligų priežiūros sistemų pertvarkymo planą, paskelbė naujų grėsmių sveikatai Sąjungoje šalinimo vertinimus ir toliau rėmė mikrobiologijos laboratorijų pajėgumų stebėjimą Sąjungoje;

6.  primena, kad Centro užduotis – nustatyti, įvertinti ir pranešti apie esamas ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai, kurias lemia užkrečiamosios ligos; pabrėžia, kad 2017 m. Centras atsakė į 59 oficialius mokslinius prašymus, iš kurių 35 pateikė Parlamentas, ir paskelbė iš viso 210 ataskaitų (palyginti su 158, paskelbtomis 2016 m.), įskaitant 38 skubius rizikos vertinimus dėl naujų ligų grėsmės Europoje, taip pat 78 stebėsenos ataskaitas;

7.  pažymi, kad Centras taip pat pradėjo vykdyti projektą EPHESUS, kuriuo siekiama įvertinti visas infekcinių ligų stebėsenos sistemas Sąjungos / EEE viešajame sveikatos priežiūros sektoriuje, taip pat pradėjo savo kovos su ligomis programų vertinimą;

8.  palankiai vertina tai, kad Centras teikia pirmenybę veiklai, kuria kovojama su grėsmėmis, kurias lemia atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir Sąjungoje augantis nepasitikėjimas skiepais;

9.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras dalijasi geriausia patirtimi ir reguliariai bendradarbiauja su kitomis agentūromis, ypač Europos maisto saugos tarnyba, Europos vaistų agentūra ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru; be to, pripažįsta, kad Centras dalyvauja kitų agentūrų organizuojamuose tarpinstituciniuose viešuosiuose pirkimuose; pabrėžia, kad Centras turėtų ir toliau skatinti bendradarbiavimą su Sąjungos agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis, taip pat plėtoti dialogą su suinteresuotaisiais subjektais ir piliečiais;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018–2019 m. bus atliktas 2013–2017 m. laikotarpio išorės vertinimas; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti vertinimo rezultatų ataskaitą;

Personalo politika

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 91,21 proc., t. y. iš 182 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, (palyginti su 2016 m. patvirtintais 186 etatais) buvo paskirti 166 laikinieji darbuotojai; pažymi, kad 2017 m. Centre papildomai dirbo 97 sutartininkai ir trys deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

12.  palankiai vertina tai, kad Centras patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; pripažįsta, kad jis teikia konfidencialias konsultacijas, taip pat rengia mokymus; pažymi, kad 2017 m. pranešta apie du priekabiavimo atvejus ir jie ištirti;

Viešieji pirkimai

13.  pripažįsta, kad taikant elektroninius viešųjų pirkimų procedūros darbo srautus ir tam naudojant Komisijos Informatikos GD taikomąją programą „e-PRIOR“, patobulintas ne tik viešųjų pirkimų stebėjimas, bet ir Centro viešųjų pirkimų procesai; be to, pripažįsta, kad 2017 m. Centras užbaigė 316 viešųjų pirkimų procedūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

14.  pažymi, kad Centro direktoriaus interesų deklaracija ir gyvenimo aprašymas yra paskelbti Centro interneto svetainėje; susirūpinęs pažymi, kad trūksta kai kurių valdybos ir patariamojo forumo narių interesų deklaracijų ir gyvenimo aprašymų; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šiam klausimui spręsti;

15.  pritaria Centro taikomoms priemonėms ir nuolatinėms pastangoms užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją bei valdymą ir informatorių apsaugą; pažymi, kad, remiantis Centro pateikta informacija, 2017 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba užbaigė nagrinėti vieną informavimo apie pažeidimą atvejį, nesiimdama tolesnių veiksmų; pažymi, kad 2017 m. buvo nustatyti ir toliau nagrinėjami šeši galimi interesų konfliktai, o nustačius vieną iš tokių konfliktų susijusio asmens buvo prašoma susilaikyti nuo dalyvavimo diskusijose tam tikru darbotvarkės klausimu;

Vidaus kontrolė

16.  susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. buvo 26 atvejai, kai Centras neatliko būtinų patikrų ir nesilaikė nustatytų procesų ir procedūrų, vis dėlto 2017 m. buvo 14 tokių atvejų mažiau nei 2016 m. ; pripažįsta, kad buvo patvirtintas veiksmų planas, kuriuo siekiama sumažinti tokių nesilaikymo atvejų skaičių; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šiuo tikslu taikytų taisomųjų priemonių rezultatus;

17.  pažymi, kad parengus susitikimų su farmacijos pramonės atstovais vidaus procedūrą papildomai rengiama susitarimo memorandumų ir bendradarbiavimo susitarimų su trečiosiomis šalimis sudarymo vidaus procedūra; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą;

Kitos pastabos

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. liepos mėn. Centras pasirašė savo naujų patalpų naują nuomos sutartį, kuri įsigaliojo 2018 m. vasario mėn. pabaigoje, ir kad naujosios nuomos sutarties galiojimo laikotarpis yra 15 metų; pažymi, kad Centras į naujas patalpas persikėlė 2018 m. balandžio mėn.;

o

o o

19.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

24.01.2019

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2191(DEC))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – Centras) 2017 finansinių metų galutinis biudžetas buvo 58 042 653 EUR, t. y. šiek tiek mažesnis (0,35 proc.), palyginti su 2016 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad 97,80 proc. Centro biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

2.  pažymi, kad 2017 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,78 proc., ir, palyginti su 2016 m., jis yra 1,76 procentinio punkto didesnis; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 81,71 proc., t. y. 2,45 procentinio punkto didesnis, palyginti su 2016 m.;

3.  primena, kad Centro, kaip Sąjungos agentūros, biudžetas skaičiuojamas eurais; tačiau, kadangi jo buveinė yra už euro zonos ribų (Švedijoje), daug jo išlaidų yra Švedijos kronomis (SEK); be to, Centras patiria valiutos kurso svyravimus, nes jis ne tik turi banko sąskaitas Švedijos kronomis, bet ir kai kuriuos sandorius vykdo kitomis užsienio valiutomis;

4.  primena, kad Centro užduotis – nustatyti, įvertinti ir pranešti apie esamas ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai, kurias lemia užkrečiamosios ligos; pabrėžia, kad 2017 m. Centras atsakė į 59 oficialius mokslinius prašymus, iš kurių 35 pateikė Parlamentas, ir paskelbė iš viso 210 ataskaitų (palyginti su 158, paskelbtomis 2016 m.), įskaitant 38 skubius rizikos vertinimus dėl naujų ligų grėsmės Europoje, taip pat 78 stebėsenos ataskaitas;

5.  pažymi, kad 2017 m. valdančioji taryba pradėjo pasirengimą trečiam Centro išorės vertinimui, apimančiam 2013–2017 m. laikotarpį, ir šis vertinimas pradėtas 2018 m. rugsėjo mėn.; pažymi, kad Centras taip pat pradėjo vykdyti projektą EPHESUS, kuriuo siekiama įvertinti visas infekcinių ligų stebėsenos sistemas Sąjungos / EEE viešajame sveikatos priežiūros sektoriuje, taip pat pradėjo savo kovos su ligomis programų vertinimą;

6.  palankiai vertina tai, kad Centras teikia pirmenybę veiklai, kuria kovojama su grėsmėmis, kurias lemia atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir Sąjungoje augantis nepasitikėjimas skiepais;

7.  pabrėžia, kad Centras įgyvendino naujas informacinių technologijų priemones, siekdamas patobulinti viešųjų pirkimų proceso planavimą ir stebėseną, ir ištaisė reikšmingus trūkumus, nustatytus per pastarąjį auditą;

8.  pabrėžia, kad Centras turėtų ir toliau skatinti bendradarbiavimą su Sąjungos agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis, taip pat plėtoti dialogą su suinteresuotaisiais subjektais ir piliečiais;

9.  pabrėžia, kad 2017 m. pranešta apie du priekabiavimo atvejus ir jie ištirti;

10.  palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Centro 2017 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

11.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 128.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 128.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 128.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 128.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 108, 2018 3 22, p. 213.

(14)

2015 m. kovo 13 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Rekomendacijos ES decentralizuotų agentūrų direktoriams dėl pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR)“, SWD(2015)0062.

(15)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika