Procedūra : 2018/2191(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0134/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0134/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.22

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0263

ZIŅOJUMS     
PDF 202kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2191(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2191(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru(5), un jo īpaši tās 23. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0134/2019),

1.  sniedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2191(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru(11), un jo īpaši tās 23. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0134/2019),

1.  apstiprina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2191(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0134/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk “Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) Centra 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 58 042 653 EUR, t. i., nedaudz (par 0,35 %) mazāks nekā 2016. gadā; tā kā 97,80 % Centra budžeta tiek finansēti no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu norāda, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,78 %, t. i., par 1,76 % augstāks nekā 2016. gadā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 81,71 %, t. i., par 2,45 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

2.  atgādina, ka Centrs ir Savienības aģentūra, tāpēc Centra budžets tiek sagatavots EUR valūtā; tomēr Centra mītnes valsts ir Zviedrija, kura nav pievienojusies eurozonai, tāpēc daudz izdevumu Centram ir bijis Zviedrijas kronās (SEK); turklāt Centru ietekmē arī valūtas kursa svārstības, jo tam ir bankas konti Zviedrijas kronās, bez tam atsevišķus darījumus tas veic citās ārvalstu valūtās;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  ar bažām norāda, ka atceltās no 2016. gada uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas bija 953 754 EUR jeb 8,73 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, tomēr tas ir par 3,11 % mazāk nekā 2016. gadā;

Darbības rezultāti

4.  ar gandarījumu norāda, ka Centrs budžeta pārvaldības uzlabošanai cita starpā izmanto vairākus galvenos darbības rādītājus (GDR), lai novērtētu tā darbību sniegto pievienoto vērtību, un GDR sarakstu, kas iekļauts Komisijas dienestu 2015. gada 13. marta darba dokumentā(14);

5.  pieņem zināšanai, ka Centrs pabeidza ceļvedi par savu slimību uzraudzības sistēmu pārplānošanu, publicēja novērtējumus attiecībā uz jauniem veselības apdraudējumiem Savienībā un turpināja atbalstīt mikrobioloģijas laboratoriju spēju uzraudzību Savienībā;

6.  atgādina, ka Centra uzdevums ir konstatēt un izvērtēt esošos un turpmākos ar infekcijas slimībām saistītos riskus, kas var apdraudēt cilvēka veselību, un par tiem ziņot; uzsver, ka 2017. gadā Centrs atbildēja uz 59 oficiāliem zinātniskiem pieprasījumiem (35 no tiem bija saņemti no Parlamenta) un publicēja pavisam 210 ziņojumus (salīdzinot ar 158 ziņojumiem 2016. gadā), tostarp 38 tūlītējus riska novērtējumus par jaunu slimību radīto apdraudējumu Eiropā, un vēl 78 uzraudzības ziņojumus;

7.  norāda, ka Centrs arī sāka īstenot projektu EPHESUS, ar ko ir iecerēts izvērtēt visas Savienības/EEZ sabiedrības veselības sektorā izveidotās infekcijas slimību uzraudzības sistēmas, un sāka izvērtēt programmas, ko izstrādājis attiecībā uz konkrētām slimībām;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs ir devis priekšroku pasākumiem, kas vērsti pret apdraudējumu, kurš Savienībā rodas saistībā ar mikrobu rezistenci un to, ka aizvien apjomīgāka kļūst vilcināšanās vakcinēties;

9.  ar gandarījumu norāda, ka Centrs dalās ar labāko praksi un regulāri sadarbojas ar citām aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru; turklāt norāda, ka Centrs piedalās citu aģentūru organizētajos starpiestāžu iepirkumos; uzsver, ka Centram arī turpmāk būtu jāveicina sadarbība ar citām Savienības aģentūrām un starptautiskajām organizācijām un raitāks jāpadara dialogs ar ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem;

10.  pieņem zināšanai, ka 2018.–2019. gadā tiks veikts ārējs novērtējums par 2013.–2017. gada periodu; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par tā rezultātu;

Personāla politika

11.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīts 91,21 % no štata vietām un ka bija aizpildītas 166 no 182 pagaidu darbinieku vietām, kas paredzētas Savienības budžetā (salīdzinājumā ar 2016. gadā paredzētajām 186 vietām); norāda, ka 2017. gadā Centrā strādāja arī 97 līgumdarbinieki un trīs norīkotie valstu eksperti;

12.  norāda, ka Centrs ir pieņēmis politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskarošas izturēšanās novēršanu; pieņem zināšanai to, ka tas piedāvā konfidenciālu konsultēšanu, kā arī apmācību; norāda, ka 2017. gadā tika ziņots par diviem aizskarošas izturēšanās gadījumiem un tie tika izmeklēti;

Iepirkums

13.  atzīst, ka elektronisko darbplūsmu izmantošana iepirkumā, pamatojoties uz Komisijas DIGIT ĢD lietotni e-PRIOR, un uzlabojumi iepirkumu uzraudzībā uzlaboja Centra iepirkuma procesus; turklāt konstatē, ka 2017. gadā Centrs pabeidza 316 iepirkuma procedūras;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

14.  ņem vērā, ka direktora interešu deklarācija un CV ir publicēti Centra tīmekļvietnē; ar bažām norāda, ka trūkst dažu valdes un konsultatīvā foruma locekļu interešu deklarācijas un CV; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

15.  pieņem zināšanai pašreizējos Centra pasākumus un īstenotos centienus, kas tiek veikti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; norāda, ka saskaņā ar Centra sniegto informāciju 2017. gadā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai vienu trauksmes celšanas lietu slēdza bez turpmākas rīcības; norāda, ka 2017. gadā tika konstatēti un sīkāk izmeklēti seši iespējamie interešu konflikti, no kuriem tika konstatēts viens interešu konflikts, kā rezultātā persona tika aicināta atturēties no diskusijas par konkrētu darba kārtības punktu;

Iekšējā kontrole

16.  ar bažām norāda, ka 2017. gadā 26 gadījumos notika kontroles neveikšana un novirzes no iedibinātajiem procesiem un procedūrām, tomēr tas ir par 14 mazāk nekā 2016. gadā; atzīst, ka tika pieņemts rīcības plāns šādu izņēmumu skaita samazināšanai; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veikto korektīvo darbību rezultātiem;

17.  konstatē, ka papildus iekšējai procedūrai, kas piemērojama sanāksmēm ar farmācijas nozares pārstāvjiem, pašlaik tiek izstrādāta iekšējā procedūra attiecībā uz saprašanās memorandu un sadarbības līgumu slēgšanu ar trešām pusēm; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā panākto progresu;

Citi komentāri

18.  norāda, ka 2016. gada jūlijā Centrs parakstīja jaunu īres līgumu par savām jaunajām telpām, ka tas stājās spēkā 2018. gada februāra beigās un ka jaunā īres līguma termiņš ir 15 gadi; norāda, ka Centrs uz jaunajām telpām pārcēlās 2018. gada aprīlī;

o

o  o

19.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada … rezolūciju(15) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

24.01.2019

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2191(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzīmē, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk “Centrs”) 2017. finanšu gada galīgā budžeta apjoms bija 58 042 653 EUR, un tas ir nedaudz — par 0,35 % — mazāk nekā 2016. gadā; atzīmē, ka 97,80 % no Centra budžeta nodrošina Savienības budžeta līdzekļi;

2.  atzīmē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības pasākumu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,78 %, un tas ir par 1,76 procentpunktiem vairāk nekā 2016. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 81,71 %, un tas ir 2,45 procentpunktiem vairāk nekā 2016. gadā;

3.  atgādina, ka Centrs ir Savienības aģentūra, tāpēc Centra budžets tiek sagatavots EUR valūtā; tomēr Centra mītnes valsts ir Zviedrija, kura nav pievienojusies eurozonai, tāpēc daudz izdevumu Centram ir bijis Zviedrijas kronās (SEK); Centru ietekmē arī valūtas kursa svārstības, jo tam ir bankas konti Zviedrijas kronās, turklāt atsevišķus darījumus tas veic citās ārvalstu valūtās;

4.  atgādina, ka Centra uzdevums ir konstatēt un izvērtēt esošos un turpmākos ar infekcijas slimībām saistītos riskus, kas var apdraudēt cilvēka veselību, un par tiem ziņot; uzsver, ka 2017. gadā Centrs atbildēja uz 59 oficiāliem zinātniskiem pieprasījumiem (35 no tiem bija saņemti no Parlamenta) un publicēja pavisam 210 ziņojumus (salīdzinot ar 158 ziņojumiem 2016. gadā), tostarp 38 tūlītējus riska novērtējumus par jaunu slimību radīto apdraudējumu Eiropā, un vēl 78 uzraudzības ziņojumus;

5.  atzīmē, ka Centra valde 2017. gadā sāka gatavoties trešajam Centra ārējās izvērtēšanas procesam par laikposmu no 2013. līdz 2017. gadam un ka minētais izvērtēšanas process ir sācies 2018. gada septembrī; atzīmē, ka Centrs arī sāka īstenot projektu EPHESUS, ar ko ir iecerēts izvērtēt visas Savienības/EEZ sabiedrības veselības sektorā izveidotās infekcijas slimību uzraudzības sistēmas, un sāka izvērtēt programmas, ko izstrādājis attiecībā uz konkrētām slimībām;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs ir devis priekšroku pasākumiem, kas vērsti pret apdraudējumu, kurš Savienībā rodas saistībā ar mikrobu rezistenci un to, ka aizvien apjomīgāka kļūst vilcināšanās vakcinēties;

7.  vērš uzmanību uz to, ka Centrs ir ieviesis jaunus IT rīkus, lai uzlabotu sava iepirkumu procesa plānošanu un uzraudzību, novēršot būtiskus trūkumus, kas konstatēti nesenās revīzijas rezultātā;

8.  uzsver, ka Centram arī turpmāk būtu jāveicina sadarbība ar citām Savienības aģentūrām un starptautiskajām organizācijām un raitāks jāpadara dialogs ar ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem;

9.  uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 2017. gadā tika ziņots par diviem aizskaršanas gadījumiem un ka tie abi tika izmeklēti;

10.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumu, kas apliecina — Revīzijas palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati par 2017. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

11.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktorei apstiprinājumu par Centra 2017. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 128. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 128. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018, 128. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 128 lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 108, 22.3.2018., 213. lpp.

(14)

Komisijas dienestu 2015. gada 13. marta darba dokuments “Vadlīnijas ES decentralizēto aģentūru direktoriem par galvenajiem darbības rādītājiem (GDR)”, SWD(2015)0062.

(15)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika