Procedura : 2018/2191(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0134/2019

Teksty złożone :

A8-0134/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.22

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0263

SPRAWOZDANIE     
PDF 206kWORD 66k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017

(2018/2191(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017

(2018/2191(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(5), w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0134/2019),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017

(2018/2191(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Centrum(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(11), w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0134/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017

(2018/2191(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0134/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) ostateczny budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 58 042 653 EUR, co stanowi niewielki spadek o 0,35 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że 97,80 % budżetu Centrum pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017 („sprawozdanie Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 99,78 %, co oznacza wzrost o 1,76 % w porównaniu z rokiem 2016; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 81,71 %, co oznacza wzrost o 2,45 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

2.  przypomina, że jako agencja Unii Centrum dysponuje budżetem denominowanym w euro; jednak ze względu na fakt, że jego siedziba znajduje się poza strefą euro (w Szwecji), znaczna część wydatków ponoszona jest w koronach szwedzkich (SEK); ponadto Centrum jest narażone na wahania kursu wymiany, gdyż nie tylko posiada rachunki bankowe w koronach szwedzkich, ale również dokonuje niektórych transakcji w innych walutach obcych;

Anulowane środki przeniesione

3.  z niepokojem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 953 754 EUR, co stanowi 8,73 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 3,11 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem zauważa, że Centrum stosuje kilka kluczowych wskaźników efektywności w celu oceny wartości dodanej swojej działalności, a także wykaz kluczowych wskaźników efektywności zawarty w dokumencie roboczym służb Komisji z dnia 13 marca 2015 r.(14) między innymi w celu poprawy zarządzania budżetem;

5.  przyjmuje do wiadomości, że Centrum sfinalizowało plan działania dotyczący przebudowy swoich systemów nadzorowania chorób, opublikowało oceny dotyczące nowych zagrożeń dla zdrowia w Unii oraz w dalszym ciągu wspierało monitorowanie zdolności laboratoriów mikrobiologicznych w Unii;

6.  przypomina, że misją Centrum jest identyfikacja i ocena bieżących i pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, a także powiadamianie o nich; podkreśla, że w 2017 r. Centrum odpowiedziało na 59 oficjalnych wniosków naukowych, z których 35 wyszło od Parlamentu, i opublikowało w sumie 210 sprawozdań (w porównaniu do 158 w 2016 r.), w tym 38 ocen nagłego ryzyka w kwestii nowych zagrożeń chorobami w Europie i 78 sprawozdań z nadzoru;

7.  zauważa, że w Centrum zainicjowano również projekt EPHESUS, który ma na celu ocenę wszystkich systemów nadzoru chorób zakaźnych w Unii/publicznym sektorze zdrowia EOG, i rozpoczęto ocenę programów zwalczania chorób;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum priorytetowo traktuje działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i ze wzrostu niechęci do szczepień w Unii;

9.  z zadowoleniem odnotowuje, że Centrum dzieli się najlepszymi praktykami i regularnie współpracuje z innymi agencjami, w szczególności z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejską Agencją Leków i Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; zauważa ponadto, że Centrum uczestniczy w międzyinstytucjonalnych zamówieniach organizowanych przez inne agencje; podkreśla, że Centrum powinno kontynuować promowanie współpracy z innymi agencjami Unii i organizacjami międzynarodowymi oraz wspierać dialog z zainteresowanymi stronami i obywatelami;

10.  zwraca uwagę, że ocena zewnętrzna za lata 2013–2017 zostanie przeprowadzona w latach 2018–2019; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tej oceny;

Polityka kadrowa

11.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 91,21 % – przyjęto 166 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 182 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu ze 186 stanowiskami zatwierdzonymi w 2016 r.); zauważa, że w 2017 r. w Centrum pracowało również 97 pracowników kontraktowych i trzech oddelegowanych ekspertów krajowych;

12.  zauważa, że Centrum przyjęło politykę ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że oferuje ono poufne doradztwo oraz sesje szkoleniowe; zwraca uwagę, że w 2017 r. zgłoszono i zbadano dwa przypadki molestowania;

Zamówienia

13.  odnotowuje, że stosowanie elektronicznych procedur zamówień publicznych, opartych na aplikacji e-PRIOR opracowanej przez DG DIGIT Komisji Europejskiej, jak również ulepszenia w zakresie monitorowania zamówień publicznych, poprawiło procesy udzielania zamówień w Centrum; odnotowuje ponadto, że w 2017 r. Centrum zakończyło 316 postępowań o udzielenie zamówienia;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  zauważa, że na stronie internetowej Centrum opublikowano deklarację interesów oraz życiorys dyrektora; z zaniepokojeniem zauważa, że brakuje niektórych deklaracji interesów i życiorysów członków zarządu i forum doradczego; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

15.  docenia już zrealizowane i aktualnie prowadzone działania Centrum służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; zauważa, że według Centrum w 2017 r. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych zamknął jedną ze spraw dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości bez podejmowania dalszych działań; zauważa, że w 2017 r. zidentyfikowano i przeanalizowano sześć potencjalnych konfliktów interesów, a analiza wykazała jeden konflikt interesów, w związku z czym jedna z osób została poproszona o powstrzymanie się od dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

16.  z zaniepokojeniem zauważa, że w 2017 r. doszło do 26 przypadków pominięcia kontroli lub odstąpienia od przyjętych procesów i procedur, było ich jednak o 14 mniej niż w 2016 r.; odnotowuje, że przyjęto plan działania na rzecz ograniczenia liczby takich przypadków; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach działań naprawczych w tym zakresie;

17.  zauważa, że oprócz wewnętrznej procedury dotyczącej spotkań z przemysłem farmaceutycznym, trwają prace nad wewnętrzną procedurą zawierania protokołów ustaleń i porozumień o współpracy ze stronami trzecimi; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tej sprawie;

Inne uwagi

18.  zwraca uwagę, że w lipcu 2016 r. Centrum podpisało umowę najmu nowej siedziby, która weszła w życie pod koniec lutego 2018 r., oraz że okres obowiązywania tej nowej umowy najmu wynosi 15 lat; odnotowuje, że Centrum przeniosło się do nowej siedziby w kwietniu 2018 r.;

o

o o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(15) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

24.01.2019

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017

(2018/2191(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 58 042 653 EUR, co stanowi niewielki spadek o 0,35 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa, że 97,80 % budżetu Centrum pochodzi z budżetu Unii;

2.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,78 %, co oznacza wzrost o 1,76 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 81,71 %, co oznacza wzrost o 2,45 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2016;

3.  przypomina, że jako agencja Unii Centrum dysponuje budżetem denominowanym w euro; jednak ze względu na fakt, że jego siedziba znajduje się poza strefą euro (w Szwecji), znaczna część wydatków ponoszona jest w koronach szwedzkich (SEK); ponadto Centrum jest narażone na wahania kursu wymiany, gdyż nie tylko posiada rachunki bankowe w koronach szwedzkich, ale również dokonuje niektórych transakcji w innych walutach obcych;

4.  przypomina, że misją Centrum jest identyfikacja i ocena bieżących i pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, a także powiadamianie o nich; podkreśla, że w 2017 r. Centrum odpowiedziało na 59 oficjalnych wniosków naukowych, z których 35 wyszło od Parlamentu, i opublikowało w sumie 210 sprawozdań (w porównaniu do 158 w 2016 r.), w tym 38 ocen nagłego ryzyka w kwestii nowych zagrożeń chorobami w Europie i 78 sprawozdań z nadzoru;

5.  zauważa, że w 2017 r. zarząd rozpoczął przygotowania do trzeciej zewnętrznej oceny Centrum obejmującej okres od 2013 r. do 2017 r., która zaczęła się we wrześniu 2018 r.; zauważa, że w Centrum zainicjowano również projekt EPHESUS, który ma na celu ocenę wszystkich systemów nadzoru chorób zakaźnych w Unii/publicznym sektorze zdrowia EOG, i rozpoczęto ocenę programów zwalczania chorób;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum priorytetowo traktuje działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i ze wzrostu niechęci do szczepień w Unii;

7.  podkreśla, że w Centrum wdraża się nowe rozwiązania informatyczne, aby usprawnić planowanie i monitorowanie postępowań o udzielenie zamówienia, poprawiając tym samym istotne uchybienia wskazane w ostatniej kontroli;

8.  podkreśla, że Centrum powinno kontynuować promowanie współpracy z innymi agencjami Unii i organizacjami międzynarodowymi oraz wspierać dialog z zainteresowanymi stronami i obywatelami;

9.  zwraca uwagę, że w 2017 r. zgłoszono i zbadano dwa przypadki napastowania;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Centrum za rok 2017 jest wiarygodne, a operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

11.  na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2017.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Olle Ludvigsson

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 128.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 128.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 128.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 128.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 213.

(14)

Dokument roboczy służb Komisji z dnia 13 marca 2015 r. pt. „Wytyczne w sprawie kluczowych wskaźników efektywności dla dyrektorów zdecentralizowanych agencji UE”, SWD(2015)0062.

(15)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności