Postup : 2018/2191(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0134/2019

Predkladané texty :

A8-0134/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.22

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0263

SPRÁVA     
PDF 199kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017

(2018/2191(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017

(2018/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(5), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0134/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017

(2018/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou centra(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(11), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0134/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017

(2018/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0134/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) predstavoval konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2017 sumu 58 042 653 EUR, čo predstavuje mierne zníženie o 0,35 % v porovnaní s rokom 2016; keďže 97,80 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,78 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1,76 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 81,71 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 2,45 %;

2.  pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže však jeho sídlo je mimo eurozóny (vo Švédsku), mnohé z jeho výdavkov sa uhrádzajú vo švédskych korunách (SEK); okrem toho je centrum vystavené fluktuáciám výmenného kurzu, keďže má nielen bankové účty vo švédskych korunách, ale niektoré operácie vykonáva aj v iných zahraničných menách;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  so znepokojením poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 953 754 EUR, čo predstavuje 8,73 % celkovej prenesenej sumy, ale aj zníženie o 3,11 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že centrum používa niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom vyhodnotiť pridanú hodnotu svojich činností a okrem iného aj zoznam kľúčových ukazovateľov výkonnosti obsiahnutý v pracovnom dokumente útvarov Komisie z 13. marca 2015(14) s cieľom zlepšiť rozpočtové riadenie;

5.  berie na vedomie, že centrum dokončilo plán prestavby svojich systémov dohľadu nad chorobami, uverejnilo hodnotenia zamerané na nové ohrozenia zdravia v Únii a naďalej podporovalo monitorovanie spôsobilostí mikrobiologických laboratórií v Únii;

6.  pripomína, že úlohou centra je odhaľovať, posudzovať a oznamovať aktuálne a vznikajúce hrozby prenosných ochorení pre ľudské zdravie; zdôrazňuje, že v roku 2017 centrum odpovedalo na 59 formálnych vedeckých žiadostí, z ktorých 35 pochádzalo z Parlamentu, a uverejnilo celkovo 210 správ (v porovnaní so 158 správami v roku 2016) vrátane 38 rýchlych hodnotení rizika týkajúcich sa nových hrozieb ochorení v Európe a 78 správ o dohľade;

7.  poznamenáva, že centrum začalo aj projekt EPHESUS zameraný na hodnotenie všetkých systémov sledovania infekčných chorôb v sektore verejného zdravotníctva Únie/EHP a začalo hodnotiť svoje programy týkajúce sa chorôb;

8.  víta skutočnosť, že centrum sa prednostne venuje činnostiam zameraným na hrozby, ktoré pre Úniu predstavuje antimikrobiálna rezistencia a narastajúca váhavosť v očkovaní;

9.  s uspokojením konštatuje, že centrum si vymieňa najlepšie postupy a pravidelne spolupracuje s inými agentúrami, najmä s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, Európskou agentúrou pre lieky a Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť; ďalej berie na vedomie, že centrum sa zúčastňuje na medziinštitucionálnych obstarávaniach organizovaných inými agentúrami; zdôrazňuje, že centrum by malo aj naďalej presadzovať spoluprácu s inými agentúrami Únie a medzinárodnými organizáciami a podporovať dialóg so zainteresovanými stranami a občanmi;

10.  berie na vedomie, že v rokoch 2018 – 2019 sa uskutoční externé hodnotenie za obdobie rokov 2013 – 2017; vyzýva centrum, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o jeho výsledkoch;

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 91,21 %, pričom zo 182 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 186 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 166 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 centrum okrem toho zamestnávalo 97 zmluvných zamestnancov a troch vyslaných národných expertov;

12.  berie na vedomie, že centrum prijalo politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; oceňuje, že ponúka dôverné poradenstvo, ako aj školenia; konštatuje, že v roku 2017 boli nahlásené a vyšetrené dva prípady obťažovania;

Verejné obstarávanie

13.  berie na vedomie, že okrem zlepšení v monitorovaní verejného obstarávania zlepšilo postupy verejného obstarávania centra aj využívanie elektronického postupu obstarávania na základe aplikácie e-PRIOR GR DIGIT Komisie; ďalej berie na vedomie, že centrum v roku 2017 dokončilo 316 postupov verejného obstarávania;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

14.  konštatuje, že vyhlásenie o záujmoch a životopis riaditeľky centra je zverejnené na webovom sídle centra; so znepokojením konštatuje, že chýbajú niektoré vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov správnej rady a poradného fóra; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

15.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie centra o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; konštatuje, že podľa centra Európsky úrad pre boj proti podvodom v roku 2017 uzavrel jeden prípad oznámenia protispoločenskej činnosti bez ďalších opatrení; konštatuje, že v roku 2017 bolo identifikovaných a ďalej vyšetrovaných šesť potenciálnych konfliktov záujmov, z ktorých bol určený jeden konflikt záujmov, v dôsledku čoho bola dotyčná osoba požiadaná, aby sa zdržala diskusie o konkrétnom bode programu;

Vnútorná kontrola

16.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 došlo k 26 obídeniam kontrol a odchýlkam od stanovených procesov a postupov, čo je však o 14 menej ako v roku 2016; berie na vedomie, že bol prijatý akčný plán na zníženie počtu takýchto výnimiek; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o výsledku nápravných opatrení prijatých v tejto súvislosti;

17.  konštatuje, že okrem interného postupu týkajúceho sa stretnutí s farmaceutickým priemyslom centrum vypracúva vnútorný postup na uzavretie memoránd o porozumení a dohôd o spolupráci s tretími stranami; vyzýva centrum, aby podalo orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

Ďalšie pripomienky

18.  berie na vedomie, že centrum v júli 2016 podpísalo novú nájomnú zmluvu na nové priestory, ktorá nadobudla účinnosť koncom februára 2018, a že doba platnosti novej zmluvy o prenájme je 15 rokov; berie na vedomie, že centrum sa do nových priestorov presťahovalo v apríli 2018;

o

o o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(15) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

24.01.2019

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017

(2018/2191(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) na rozpočtový rok 2017 bol 58 042 653 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,35 %; poznamenáva, že 97,80 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,78 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1,76 percentuálneho bodu; berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 81,71 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 2,45 percentuálneho bodu;

3.  pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže však jeho sídlo je mimo eurozóny (vo Švédsku), mnohé z jeho výdavkov sa uhrádzajú vo švédskych korunách (SEK); okrem toho je centrum vystavené fluktuáciám výmenného kurzu, keďže má nielen bankové účty vo švédskych korunách, ale niektoré operácie vykonáva aj v iných zahraničných menách;

4.  pripomína, že úlohou centra je odhaľovať, posudzovať a oznamovať aktuálne a vznikajúce hrozby prenosných ochorení pre ľudské zdravie; zdôrazňuje, že v roku 2017 centrum odpovedalo na 59 formálnych vedeckých žiadostí, z ktorých 35 pochádzalo z Parlamentu, a uverejnilo celkovo 210 správ (v porovnaní so 158 správami v roku 2016) vrátane 38 rýchlych hodnotení rizika týkajúcich sa nových hrozieb ochorení v Európe a 78 správ o dohľade;

5.  konštatuje, že správna rada začala v roku 2017 prípravu na tretie externé hodnotenie centra, ktoré sa týka obdobia od roku 2013 do roku 2017 a začalo sa v septembri 2018; poznamenáva, že centrum začalo aj projekt EPHESUS zameraný na hodnotenie všetkých systémov sledovania infekčných chorôb v sektore verejného zdravotníctva Únie/EHP a začalo hodnotiť svoje programy týkajúce sa chorôb;

6.  víta to, že centrum sa prednostne venuje činnostiam v súvislosti s hrozbami, ktoré pre Úniu predstavuje antimikrobiálna rezistencia a narastajúca váhavosť v očkovaní;

7.  zdôrazňuje, že centrum zaviedlo nové nástroje IT na zlepšenie plánovania a monitorovania postupu verejného obstarávania, čím napravilo výrazné nedostatky zistené v nedávnom audite;

8.  zdôrazňuje, že centrum by malo aj naďalej presadzovať spoluprácu s inými agentúrami Únie a medzinárodnými organizáciami a podporovať dialóg so zainteresovanými stranami a občanmi;

9.  zdôrazňuje, že v roku 2017 boli nahlásené a prešetrované dva prípady obťažovania;

10.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primerané uistenie o tom, že účtovná závierka centra za rok 2017 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

11.  na základe dostupných skutočností odporúča udeliť riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 128.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 128.

(3)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 128.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 128.

(9)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 213.

(14)

Pracovný dokument útvarov Komisie z 13. marca 2015 s názvom Usmernenia o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti pre riaditeľov decentralizovaných agentúr EÚ, SWD(2015)0062.

(15)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia