Postopek : 2018/2191(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0134/2019

Predložena besedila :

A8-0134/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.22

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0263

POROČILO     
PDF 194kWORD 53k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2017

(2018/2191(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017

(2018/2191(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(5) in zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0134/2019),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017

(2018/2191(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 z odgovorom centra(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(11) in zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0134/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017

(2018/2191(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0134/2019),

A.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(13) Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljnjem besedilu: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2017 znašal 58.042.653 EUR, kar je nekoliko manj (0,35 %) kot leta 2016; ker 97,80 % proračuna centra izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99,78 %, kar je 1,76 % več kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 81,71 %, kar je 2,45 % več kot leto prej;

2.  opozarja, da ima center kot agencija Unije proračun v evrih; ker pa ima sedež na Švedskem, torej zunaj euroobmočja, veliko stroškov nastane v švedskih kronah (SEK); ugotavlja tudi, da je center izpostavljen nihanjem menjalnega tečaja, saj nima samo bančnega računa v švedskih kronah, ampak opravlja tudi transakcije v drugih tujih valutah;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  ugotavlja, da je center razveljavil 953.754 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 8,73 % vseh prenesenih sredstev in 3,11 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da center z več ključnimi kazalniki uspešnosti ocenjuje dodano vrednost, ki jo prinašajo njegove dejavnosti, upravljanje proračuna pa med drugim izboljšuje s seznamom ključnih kazalnikov uspešnosti, navedenih v delovnem dokumentu služb Komisije z dne 13. marca 2015(14);

5.  potrjuje, da je center dokončno pripravil načrt za preoblikovanje sistemov za nadzor nad boleznimi, objavil ocene v zvezi z novimi tveganji za zdravje v Uniji ter še naprej podpiral spremljanje zmogljivosti mikrobioloških laboratorijev v Uniji;

6.  opozarja, da je naloga centra opredeliti in oceniti obstoječe in prihajajoče grožnje za človekovo zdravje v obliki nalezljivih bolezni ter obveščati o njih; poudarja, da se je center v letu 2017 odzval na 59 uradnih znanstvenih zahtev, med katerimi jih je 35 podal Parlament, ter objavil skupaj 210 poročil (leta 2016: 158), vključno z 38 hitrimi ocenami tveganja v zvezi s tveganjem za nove bolezni v Evropi, in 78 nadzornih poročil;

7.  ugotavlja, da je center začel izvajati tudi projekt EPHESUS, v okviru katerega se bodo ocenili vsi sistemi za spremljanje nalezljivih bolezni v Uniji/javnem zdravstvu EGP, in začel ocenjevati svoje programe v zvezi z boleznimi;

8.  pozdravlja, da je center namenil prednost dejavnostim, ki obravnavajo tveganje zaradi protimikrobne odpornosti in vse večjega nezaupanja v cepljenje v Uniji;

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si center z drugimi agencijami izmenjuje primere najboljše prakse in redno sodeluje z njimi, predvsem z Evropsko agencijo za varnost hrane, Evropsko agencijo za zdravila in Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami; potrjuje tudi, da center sodeluje pri medinstitucionalnih javnih naročilih, ki jih organizirajo druge agencije; poudarja, da bi moral center še naprej spodbujati sodelovanje z drugimi agencijami Unije in mednarodnimi organizacijami, pa tudi dialog z deležniki in državljani;

10.  je seznanjen, da bo v letih 2018 in 2019 potekalo zunanje ocenjevanje za obdobje 2013–2017; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih v zvezi s tem;

Kadrovska politika

11.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 91,21-odstotno, saj je center zaposloval 166 od 182 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 186 delovnih mest); ugotavlja, da je za center leta 2017 delalo še 97 pogodbenih uslužbencev in trije napoteni nacionalni strokovnjaki;

12.  ugotavlja, da je center sprejel politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; potrjuje, da ponuja zaupno svetovanje in usposabljanje; ugotavlja, da sta bila v letu 2017 prijavljena in preiskana dva primera nadlegovanja;

Javna naročila

13.  potrjuje, da je poleg izboljšav v spremljanju javnega naročanja postopek oddaje javnih naročil centra izboljšala tudi uporaba elektronskega poteka dela pri javnih naročilih, temelječega na aplikaciji e-PRIOR, ki jo je razvil GD DIGIT pri Komisiji; potrjuje tudi, da je center v letu 2017 izpeljal 316 postopkov javnih naročil;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

14.  ugotavlja, da sta izjava o interesih in življenjepis direktorice objavljena na spletnem mestu centra; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da manjkajo izjave o interesih in življenjepisi nekaterih članov upravnega odbora in svetovalnega foruma; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi s tem;

15.  priznava, da je center uvedel ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; ugotavlja, da je po navedbah centra Evropski urad za boj proti goljufijam v letu 2017 zaključil en primer prijave nepravilnosti, pri tem pa ni sprejel nadaljnjih ukrepov; ugotavlja, da je bilo leta 2017 ugotovljenih in dodatno preiskanih šest morebitnih primerov nasprotij interesov, pri čemer je šlo pri enem primeru za dejansko nasprotje interesov, zato je bila zadevna oseba pozvana, naj ne sodeluje v razpravi o določeni točki dnevnega reda;

Notranje kontrole

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v letu 2017 v 26 primerih prišlo do razveljavitve kontrol in odstopanja od ustaljenih procesov in postopkov, kar je vseeno 14 primerov manj kot leta 2016; potrjuje, da je bil sprejet akcijski načrt, s katerim bi se zmanjšalo število razveljavitev; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih popravljalnih ukrepov, sprejetih v zvezi s tem;

17.  opaža, da poleg notranjega postopka za sestanke s farmacevtsko industrijo poteka razvoj notranjega postopka za sklepanje memorandumov o soglasju in sporazumov o sodelovanju s tretjimi stranmi; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

Druge pripombe

18.  ugotavlja, da je center julija 2016 podpisal novo, petnajstletno zakupno pogodbo za nove prostore, ki je začela veljati konec februarja 2018; ugotavlja, da se je center aprila 2018 preselil v nove prostore;

o

o o

19.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(15) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

24.1.2019

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 (ECDC)

(2018/2191(DEC))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je končni proračun Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljevanju: center) v proračunskem letu 2017 znašal 58.042.653 EUR, kar je nekoliko (za 0,35 %) manj kot 2016; ugotavlja, da 97,80 % proračuna centra izvira iz proračuna Unije;

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99,78 %, kar je 1,76 odstotne točke več kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 81,71 %, kar je 2,45 odstotne točke več kot leta 2016;

3.  opozarja, da ima center kot agencija Unije proračun v evrih; ker pa ima sedež na Švedskem, torej zunaj euroobmočja, veliko stroškov nastane v švedskih kronah (SEK); ugotavlja, da je poleg tega center izpostavljen nihanjem menjalnega tečaja, saj nima samo bančnega računa v švedskih kronah, ampak opravlja tudi transakcije v drugih tujih valutah;

4.  opozarja, da je naloga centra opredeliti in oceniti obstoječe in prihajajoče grožnje za človekovo zdravje v obliki nalezljivih bolezni ter obveščati o njih; poudarja, da se je center v letu 2017 odzval na 59 uradnih znanstvenih zahtev, med katerimi jih je 35 podal Parlament, ter objavil skupaj 210 poročil (leta 2016: 158), vključno z 38 hitrimi ocenami tveganja v zvezi s tveganjem za nove bolezni v Evropi, in 78 nadzornih poročil;

5.  ugotavlja, da je upravni odbor leta 2017 začel priprave na tretje zunanje ocenjevanje centra, ki je zajemalo obdobje 2013–2017 in se je začelo izvajati septembra 2018; ugotavlja, da je center začel izvajati tudi projekt EPHESUS, v okviru katerega se bodo ocenili vsi sistemi za spremljanje nalezljivih bolezni v Uniji/javnem zdravstvu EGP, in začel ocenjevati svoje programe v zvezi z boleznimi;

6.  pozdravlja, da je center namenil prednost dejavnostim, ki obravnavajo tveganje zaradi protimikrobne odpornosti in vse večjega nezaupanja v cepljenje v Uniji;

7.  poudarja, da je center uvedel nova orodja IT za izboljšanje načrtovanja in spremljanja procesa javnega naročanja, pri tem pa odpravil večje pomanjkljivosti, ugotovljene med nedavno revizijo;

8.  poudarja, da bi moral center še naprej spodbujati sodelovanje z drugimi agencijami Unije in mednarodnimi organizacijami, pa tudi dialog z deležniki in državljani;

9.  poudarja, da sta bila v letu 2017 prijavljena in preiskana dva primera nadlegovanja;

10.  pozdravlja navedbo Računskega sodišča, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov centra za proračunsko leto 2017 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

11.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2017.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 128.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 128.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 128.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 128.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 108, 22.3.2018, str. 213.

(14)

Delovni dokument služb Komisije z dne 13. marca 2015, „Smernice v zvezi s ključnimi kazalniki uspešnosti za direktorje decentraliziranih agencij EU“, SWD(2015)0062.

(15)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov