Förfarande : 2018/2191(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0134/2019

Ingivna texter :

A8-0134/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.22

Antagna texter :

P8_TA(2019)0263

BETÄNKANDE     
PDF 188kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017

(2018/2191(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017

(2018/2191(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(5), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0134/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017

(2018/2191(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017, med centrumets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(8) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(11), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0134/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017

(2018/2191(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0134/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(13) (nedan kallat centrumet) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 58 042 653 EUR, vilket utgör en liten minskning på 0,35 % jämfört med 2016. 97,80 % av centrumets budget kommer från unionens budget.

B.  Revisionsrätten konstaterar i sin rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2017 att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,78 %, vilket är en ökning med 1,76 % jämfört med 2016. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 81,71 %, vilket innebär en ökning med 2,45 % jämfört med föregående år.

2.  Europaparlamentet påminner om att centrumet i egenskap av EU-byrå har en budget som uttrycks i euro, men eftersom centrumet har sitt säte utanför euroområdet (i Sverige), är en hel del av dess kostnader uttryckta i svenska kronor (SEK). Centrumet exponeras dessutom för fluktuationer i växelkurserna, eftersom det inte enbart har bankkonton i svenska kronor, utan också utför vissa transaktioner i andra utländska valutor.

Annullering av överföringar

3.  Europaparlamentet noterar bekymrat att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 953 754 EUR, vilket utgör 8,73 % av det sammanlagda överförda beloppet, vilket dock innebär en minskning med 3,11 % jämfört med 2016.

Resultat

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet använder sig av flera centrala resultatindikatorer för att bedöma det mervärde som dess verksamhet tillför och förteckningen över centrala resultatindikatorer som finns i kommissionens arbetsdokument av den 13 mars 2015(14) för att förbättra sin budgetförvaltning.

5.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet slutförde färdplanen för omstruktureringen av sitt system för övervakning av infektionssjukdomar, publicerade utvärderingar om nya hälsorisker i unionen, och fortsatte att stödja övervakningen av de mikrobiologiska laboratoriernas kapacitet i unionen.

6.  Europaparlamentet påminner om att centrumets uppdrag är att identifiera, bedöma och informera om smittsamma sjukdomars nuvarande och nya hot mot människors hälsa. Parlamentet betonar att centrumet under 2017 besvarade 59 formella vetenskapliga förfrågningar, varav 35 från parlamentet, och offentliggjorde totalt 210 rapporter (jämfört med 158 under 2016), däribland 38 snabba riskbedömningar för nya sjukdomshot i Europa och 78 övervakningsrapporter.

7.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet också inledde Ephesus-projektet, som syftar till att utvärdera alla system för övervakning av infektionssjukdomar inom den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn i EU/EES, och började utvärdera sina sjukdomsprogram.

8.  Europaparlamentet gläder sig över att centrumet har prioriterat verksamhet som behandlar hoten från antimikrobiell resistens och det ökade vaccineringsmotståndet i unionen.

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet utbyter information om bästa praxis och regelbundet samarbetar med andra byråer, främst Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. Parlamentet konstaterar dessutom att centrumet deltar i interinstitutionella upphandlingar som anordnas av andra byråer. Parlamentet betonar att centrumet bör fortsätta att främja samarbetet med andra unionsbyråer och internationella organisationer och främja en dialog med berörda parter och medborgare.

10.  Europaparlamentet noterar att en extern utvärdering för perioden 2013–2017 kommer att genomföras under 2018–2019. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om dess resultat.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att 91,21 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 182 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 186 tillåtna tjänster 2016) hade 166 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 97 kontraktsanställda och 3 utstationerade nationella experter arbetade för centrumet 2017.

12.  Europaparlamentet noterar att centrumet redan har antagit en policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att byrån erbjuder konfidentiell rådgivning och utbildning. Parlamentet noterar att två fall av trakasserier rapporterades och utreddes under 2017.

Upphandling

13.  Europaparlamentet konstaterar att användningen av elektroniska arbetsflöden för upphandlingar, vilka bygger på kommissionens GD DIGIT:s applikation e-Prior samt förbättringarna av övervakningen av upphandling har förbättrat centrumets upphandlingsprocesser. Parlamentet konstaterar vidare att centrumet slutförde 316 upphandlingsförfaranden under 2017.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

14.  Europaparlamentet noterar att intresseförklaringen och meritförteckningen från centrumets direktör har offentliggjorts på centrumets webbplats. Parlamentet konstaterar att intresseförklaringarna och meritförteckningarna från styrelsen och det rådgivande forumet saknas. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte.

15.  Europaparlamentet noterar centrumets befintliga åtgärder och pågående strävanden för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet konstaterar att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning enligt centrumet avslutade ett ärende med visselblåsning 2017 utan ytterligare åtgärder. Parlamentet konstaterar att sex potentiella intressekonflikter identifierades och undersöktes ytterligare 2017, varav en intressekonflikt påvisades, vilket ledde till att en person uppmanades att avstå från diskussion om en särskild punkt på dagordningen.

Internkontroller

16.  Europaparlamentet noterar med oro att det under 2017 förekom 26 åsidosättande av kontroller eller avvikelser från etablerade processer, vilket dock var 14 färre än under 2016. Parlamentet konstaterar att det antogs en handlingsplan för att minska antalet sådana avvikelser. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av de åtgärder som vidtagits för att korrigera situationen.

17.  Europaparlamentet konstaterar att utöver det interna förfarandet för möten med läkemedelsindustrin, håller man på att utveckla ett internt förfarande för ingående av samförståndsavtal och samarbetsavtal med tredje parter. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet noterar att centrumet i juli 2016 undertecknade ett nytt hyresavtal för sina nya lokaler, som trädde i kraft i slutet av februari 2018, och att löptiden för det nya hyresavtalet är 15 år. Centrumet flyttade till de nya lokalerna i april 2018.

o

o o

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

24.1.2019

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017

(2018/2191(DEC))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2017 uppgick till 58 042 653 EUR, vilket är en lätt minskning på 0,35 % jämfört med 2016. Parlamentet konstaterar att 97,80 % av centrumets budget kommer från unionens budget.

2.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,78 %, vilket innebär en ökning med 1,76 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 81,71 %, vilket är en ökning med 2,45 % jämfört med 2016.

3.  Europaparlamentet påminner om att centrumet i egenskap av EU-byrå har en budget som uttrycks i euro, men eftersom centrumet har sitt säte utanför euroområdet (i Sverige), är en hel del av dess kostnader uttryckta i svenska kronor (SEK). Centrumet exponeras dessutom för fluktuationer i växelkurserna, eftersom det inte enbart har bankkonton i svenska kronor, utan också utför vissa transaktioner i andra utländska valutor.

4.  Europaparlamentet påminner om att centrumets uppdrag är att identifiera, bedöma och informera om smittsamma sjukdomars nuvarande och nya hot mot människors hälsa. Parlamentet betonar att centrumet under 2017 besvarade 59 formella vetenskapliga förfrågningar, varav 35 från parlamentet, och offentliggjorde totalt 210 rapporter (jämfört med 158 under 2016), däribland 38 snabba riskbedömningar för nya sjukdomshot i Europa och 78 övervakningsrapporter.

5.  Europaparlamentet noterar att styrelsen under 2017 inledde förberedelserna för den tredje externa utvärderingen av centrumet, som omfattar perioden 2013–2017 och inleddes i september 2018. Parlamentet konstaterar att centrumet också inledde Ephesus-projektet, som syftar till att utvärdera alla system för övervakning av infektionssjukdomar inom den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn i EU/EES, och började utvärdera sina sjukdomsprogram.

6.  Europaparlamentet gläder sig över att centrumet har prioriterat verksamhet som behandlar hoten från antimikrobiell resistens och det ökade vaccineringsmotståndet i unionen.

7.  Europaparlamentet understryker att centrumet har infört nya it-verktyg för att förbättra planeringen och övervakningen av upphandlingsprocessen genom att korrigera väsentliga brister som identifierats i en nyligen genomförd revision.

8.  Europaparlamentet betonar att centrumet bör fortsätta att främja samarbetet med andra unionsbyråer och internationella organisationer och främja en dialog med berörda parter och medborgare.

9.  Europaparlamentet betonar att två fall av trakasserier rapporterades och utreddes under 2017.

10.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets årliga räkenskaper för 2017 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

11.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att direktören för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 128.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 128.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 128.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 128.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108, 22.3.2018, s. 213.

(14)

Kommissionens arbetsdokument av den 13 mars 2015 om riktlinjer för centrala resultatindikatorer för direktörerna för de decentraliserade byråerna (Guidelines on key performance indicators (KPI) for directors of EU decentralised agencies), SWD(2015)0062.

(15)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy