Postup : 2018/2185(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0135/2019

Předložené texty :

A8-0135/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.30
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0271

ZPRÁVA     
PDF 207kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.799v02-00 A8-0135/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky(5), a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0135/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019)

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky(11), a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0135/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0135/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky(13) (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 částky 331 266 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 7,41 %; vzhledem k tomu, že agentura je agenturou financovanou z poplatků, a že tedy v roce 2017 pocházelo 86 % příjmů z poplatků farmaceutického průmyslu za poskytované služby a 12 % z rozpočtových prostředků Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 dosáhla míra plnění rozpočtu 92,92 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 3,38 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 76,62 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 5,73 %;

Rušení přenosů prostředků

2.  vyjadřuje politování nad tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 4 350 908 EUR, což představuje 11 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 znatelný nárůst o 5,65 %; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o opatřeních, která přijala k zajištění plného využití přenesených prostředků, tak aby se zabránilo rušení velkého množství prostředků na závazky;

Výkonnost

3.  oceňuje, že agentura používá k měření např. svého pracovního zatížení, provádění pracovního programu a spokojenosti zúčastněných stran klíčové ukazatele výkonnosti, mj. kombinaci provozních, řídicích/správních a komunikačních ukazatelů / ukazatelů týkajících se zúčastněných stran, jimiž se snaží posoudit přidanou hodnotu své činnosti, a že rovněž v zájmu lepšího rozpočtového řízení uplatňuje metodiku plánování a monitorování rozpočtu;

4.  oceňuje, že v listopadu 2017 agentura zavedla novou, zdokonalenou verzi informačního systému EudraVigilance, který se používá k hlášení podezření o vedlejších účincích léčivých přípravků;

5.  znovu poukazuje na to, jak důležitou úlohu plní agentura při ochraně a upevňování zdraví lidí a zvířat tím, že posuzuje a kontroluje léčiva pro humánní a veterinární použití;

6.  zdůrazňuje, že v důsledku brexitu nebo vnějších okolností došlo u řady činností agentury ke zpoždění nebo k odkladu;

7.  poukazuje na to, že v roce 2017 agentura doporučila k registraci 110 nových léčivých přípravků (92 pro humánní a 18 pro veterinární použití) a že tyto přípravky obsahují 42 nových účinných látek (35 pro humánní a 7 pro veterinární použití);

8.  vítá skutečnost, že v roce 2017 agentura realizovala komunikační plán posilující spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány, organizacemi pacientů a spotřebitelů a zdravotnickými organizacemi;

9.  s uspokojením bere na vědomí, že agentura spolupracuje s dalšími agenturami na společných vědeckých výstupech a podporuje výměny znalostí a zkušeností nebo vědeckých údajů; dále oceňuje, že agentura má oficiální pracovní ujednání s pěti hlavními partnery;

10.  bere na vědomí, že správní rada agentury přijala víceletý pracovní plán na období 2018–2020, který podporuje provádění společné strategie pro Evropskou síť pro regulaci léčivých přípravků a nastiňuje klíčové iniciativy a činnosti pro nadcházející roky;

Personální politika

11.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 97,82 %, přičemž z 596 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 602 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 583; dále konstatuje, že v roce 2017 pro agenturu pracovalo i 147 smluvních zaměstnanců a 36 vyslaných národních odborníků; konstatuje, že výdaje na zaměstnance se zvýšily o 10 milionů EUR; žádá agenturu, aby o těchto výdajích podala podrobnou zprávu; naléhavě vyzývá agenturu, aby nenahrazovala stálé zaměstnance dražšími smluvními zaměstnanci;

12.  bere na vědomí, že agentura přijala vzorové rozhodnutí Komise, kterým se stanoví politika na ochranu lidské důstojnosti a prevence obtěžování; oceňuje, že agentura po meziagenturní výzvě k vyjádření zájmu zavedla systém důvěrných poradců a jmenovala koordinátora pro prevenci obtěžování;

13.  se znepokojením konstatuje, že z vyjádření agentury a ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že v roce 2017 nedošlo k rozšíření plánu pracovních míst agentury, i když jí byly svěřeny nové důležité úkoly, což v dotčených oblastech vedlo ke kritické závislosti na externím odborném poradenství; vítá, že zástupce GŘ SANTE ústně informoval správní radu agentury o tom, že její žádost o přijetí až 40 smluvních zaměstnanců na dobu určitou v roce 2019 byla schválena; vítá opatření, která již agentura přijala ke zmírnění příslušných rizik, a žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dalších opatřeních přijatých ke zlepšení situace;

14.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení o volných pracovních místech i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe znepokojení agentury v souvislosti s náklady na překlad;

Veřejné zakázky

15.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora agentura na konci roku 2017 ještě nepoužívala všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že agentura podepsala s Komisí memorandum o porozumění o přístupu k nástroji pro elektronické předkládání nabídek a jeho používání; žádá agenturu, aby všechny nezbytné nástroje zavedla a orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dosaženém pokroku;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.   zdůrazňuje, že klienti, tj. farmaceutický průmysl, agentuře platí za vypracování posudků, a nikoli za jejich výsledek; bere na vědomí, že agentura svá doporučení považuje za nezávislá, a že tudíž podle ní nedochází ke střetu zájmů, nicméně že v této souvislosti řádně posuzuje veškerá potenciální rizika, náležitě jim předchází a přijímá opatření k jejich zmírňování;

17.  vítá skutečnost, že agentura požaduje, aby všichni konzultanti v oblasti informačních technologií podepsali před zahájením své činnosti individuální prohlášení o zájmech a zachování důvěrnosti informací;

18.  oceňuje stávající opatření agentury a její nepolevující snahy o zajištění transparentnosti, prevenci a řízení střetů zájmů a ochranu whistleblowerů; se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 obdržela agentura 25 zpráv o whistleblowingu z externích zdrojů a že 15 případů bylo v roce 2017 uzavřeno a 10 je stále prošetřováno; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dalším vývoji v této věci;

19.   upozorňuje na to, že v roce 2017 nebylo s žádnými členy správní rady, členy vědeckého výboru nebo odborníky zahájeno žádné řízení pro ztrátu důvěry a že nebyly zaznamenány žádné případy střetu zájmů u zaměstnanců;

20.  bere na vědomí, že se agentura setkává s externími zúčastněnými stranami a zavedla pravidla, jimiž se její vztahy se zúčastněnými stranami řídí, a že na svých webových stránkách zveřejňuje zápisy ze schůzí se zástupci zájmových skupin; s uspokojením bere na vědomí, že agentura v konzultaci s Komisí vytvořila rámec pro řízení vztahů se zúčastněnými stranami, jehož součástí jsou i opatření týkající se transparentnosti;

21.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný výkonnému řediteli a správní radě agentury; konstatuje, že agentura je podle své odpovědi s úrovní nezávislosti, kterou skýtá současný rámec spokojena, nicméně zváží, jaké změny by bylo možné zavést; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace; dále bere na vědomí, že agentura v březnu 2018 zahájila postup opětovného potvrzení platnosti svých účetních systémů;

22.  vítá šetření zahájené evropským veřejným ochráncem práv ohledně opatření, která agentura zavedla pro zapojení výrobců léčivých přípravků před tím, než podají žádost o povolení k prodeji svých léčivých přípravků v Unii, a vítá, že všechny zúčastněné strany jsou vyzvány k předložení připomínek k této záležitosti, zejména vzhledem k tomu, že příjmy agentury z poplatků a plateb souvisejících s registrací vzrostly o 14 milionů EUR;

23.  bere na vědomí informace agentury o tom, že schůzky před předložením žádosti o registraci přispívají k vývoji léčivých přípravků; konstatuje, že v souvislosti se schůzkami před předložením žádosti o registraci plní odborníci Výboru pro humánní léčivé přípravky jak úlohu konzultantů, tak posuzovatelů žádostí o registraci; vyzývá agenturu, aby alespoň zveřejňovala seznam činností před podáním žádosti o registraci poté, co je udělena daná registrace;

Interní audit

24.  se znepokojením bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl kontrolu, v níž se zaměřil na to, jak agentura provádí nařízení o poplatcích v oblasti farmakovigilance(14), a dospěl k závěru, že formát systému řízení a vnitřní kontroly je sice adekvátní, avšak vykazuje podstatnou slabinu v tom, jak agentura řeší soustavný schodek mezi příjmy z poplatků v oblasti farmakovigilance a souvisejícími náklady, a že se tato slabina stala předmětem „velmi důležitého“ doporučení; bere na vědomí, že agentura připravila akční plán, jehož součástí je probíhající hodnocení stávajícího systému poplatků a úhrad, které provádí Komise; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o nápravných opatřeních přijatých v reakci na uvedené doporučení;

Další připomínky

25.  bere na vědomí, že Účetní dvůr zahrnul v případě dvou agentur se sídlem v Londýně do zprávy odstavec, v němž vyzdvihuje rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie; konstatuje, že se agentura na počátku roku 2019 přemístí do Amsterdamu a že v účetní závěrce agentury jsou na související náklady vyhrazeny rezervy ve výši 18 600 000 EUR; vyjadřuje politování nad tím, že nájemní smlouva na stávající prostory v Londýně stanoví dobu nájmu až do roku 2039 a neobsahuje ustanovení, které by umožnilo nájem ukončit před vypršením smlouvy; s hlubokým politováním bere na vědomí, že v poznámkách k účetní závěrce je uvedena částka 489 000 000 EUR zbývajícího nájemného do roku 2039, přičemž 465 000 000 EUR z této částky, které odpovídají nájemnímu období po plánovaném přestěhování agentury do Amsterdamu, je zaúčtováno jako podmíněný závazek; naléhavě vyzývá agenturu a Evropskou komisi, aby učinily vše, co bude v jejich silách, aby minimalizovaly finanční, správní a provozní dopady této nevýhodné nájemní smlouvy, a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovaly o dalším vývoji v této věci;

26.  oceňuje, že agentura zřídila pracovní skupinu pro připravenost na řádné fungování a přemístění s cílem zajistit, aby agentura vykonala všechny kroky nezbytné k zajištění kontinuální činnosti po vystoupení Spojeného království z Evropské unie a svém přemístění do Nizozemska; s uspokojením bere na vědomí, že v roce 2017 agentura v rámci příprav na přemístění do Amsterdamu provedla několik kroků, k nimž patří posouzení dopadu, průzkumy mezi zaměstnanci, zvláštní strategie pro nábor a výběr pracovníků v návaznosti na rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Evropské unie a přípravy na přemístění datových center agentury;

27.  zdůrazňuje, že agentura je přesvědčena o tom, že úkoly spojené s přemístěním vyžadují přerozdělení značného množství zdrojů a že nedostatečné lidské zdroje mohou vést k tomu, že agentura bude mít obtíže s plněním svých základních a legislativních povinností; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dalším vývoji v této věci;

°

°  °

28.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019 o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur(15).

23.1.2019

STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  upozorňuje na to, že tato agentura je agenturou financovanou poplatky, 88 % svých příjmů v roce 2017 získala z poplatků hrazených farmaceutickým průmyslem, 9 % z rozpočtu Unie a 3 % z vnějších účelově vázaných příjmů;

2.  bere na vědomí, že konečný rozpočet agentury na rozpočtový rok 2017 činil 331 266 000 EUR, což představuje zvýšení o 7,4 % oproti roku 2016;

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 92,92 %, což oproti roku 2016 představuje snížení 3,38 procentního bodu; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 82,45 %, což oproti roku 2016 představuje snížení o 3,06 procentního bodu;

4.  podotýká, že z celkových 596 míst schválených v rámci rozpočtu Unie na rok 2017 bylo k 31. prosinci 2017 obsazeno 583 míst (oproti 587 ze 602 schválených míst v roce 2016); vyjadřuje politování nad tím, že agentuře byly svěřeny nové úkoly, aniž by došlo ke zvýšení stavu zaměstnanců, což vedlo ke kritické míře závislosti na externím odborném poradenství; zdůrazňuje, že přemístění agentury vyžaduje značné zdroje, a nastal tak nedostatek lidských zdrojů, který může mít nepříznivý vliv na schopnost agentury plnit své základní a legislativní povinnosti;

5.  znovu poukazuje na to, jak důležitou úlohu plní agentura při ochraně a podpoře zdraví lidí a zvířat tím, že posuzuje a kontroluje léčiva pro humánní a veterinární použití;

6.  zdůrazňuje, že v důsledku brexitu a vnějších okolností došlo u řady činností ke zpoždění nebo k odkladu;

7.  poukazuje na to, že v roce 2017 doporučila agentura k registraci 110 nových léčivých přípravků (92 pro humánní použití, 18 pro veterinární použití) a tyto přípravky obsahují 42 nových účinných látek (35 pro humánní použití, 7 pro veterinární použití);

8.  upozorňuje na to, že správní rada přijala rozhodnutí o ochraně důstojnosti a boji proti psychickému a sexuálnímu obtěžování;

9.   upozorňuje na to, že v roce 2017 nebylo zahájeno žádné řízení pro ztrátu důvěry se členy správní rady, členy vědeckého výboru nebo odborníky a že nebyly zaznamenány žádné případy střetu zájmů u zaměstnanců;

10.  bere na vědomí, že agentura nezaznamenala v roce 2017 žádné případy interního whistleblowingu a že obdržela 25 zpráv z vnějšího zdroje, z nichž 10 nebylo k 31. prosinci 2017 ještě uzavřeno; bere na vědomí, že ve dvou případech bylo přijato regulační opatření na úrovni členských států;

11.  vítá skutečnost, že v roce 2017 realizovala agentura komunikační plán posilující spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány, s organizacemi pacientů a spotřebitelů a s profesními organizacemi v oblasti zdravotnictví;

12.  s uspokojením bere na vědomí, že agentura spolupracuje s jinými agenturami, zejména s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) v oblasti antimikrobiální rezistence;

13.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2017 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

14.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

6

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

48

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Nessa Childers

2

0

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Elisabetta Gardini

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 141.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 141.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 141.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 141.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 420/01, 7.12.2017, s.3.

(14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014 ze dne 15. května 2014 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 112).

(15)

Přijaté texty, P8_TA-(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí