Postup : 2018/2185(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0135/2019

Predkladané texty :

A8-0135/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.30
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0271

SPRÁVA     
PDF 207kWORD 69k
1.3.2019
PE 626.799v02-00 A8-0135/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(5), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0135/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(11), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0135/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0135/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 331 266 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 7,41 %; keďže agentúra je financovaná z poplatkov, pričom 86 % jej príjmov v roku 2017 pochádzalo z poplatkov hradených farmaceutickým priemyslom za poskytnuté služby a 12 % z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 92,92 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 3,38 %; ďalej konštatuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 76,62 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 5,73 %;

Zrušenie prenosov rozpočtových prostriedkov

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že objem zrušených prenosov rozpočtových prostriedkov z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 4 350 908 EUR, čo predstavuje 10,11 % celkovej prenesenej sumy a výrazné zvýšenie o 5,65 % v porovnaní s rokom 2016; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť úplné využitie prenesených rozpočtových prostriedkov, aby sa zabránilo zrušeniu viazanosti významných zdrojov;

Výkonnosť

3.  uznáva, že agentúra používa niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti vrátane kombinácie operačných ukazovateľov, ukazovateľov týkajúcich sa riadenia/správy a komunikácie/zainteresovaných strán okrem iného na meranie objemu svojho pracovného zaťaženia, plnenia pracovného programu a spokojnosti zainteresovaných strán s cieľom posúdiť pridanú hodnotu poskytovanú jej činnosťami a že agentúra okrem toho tiež uplatňuje metodiku plánovania a monitorovania rozpočtu, aby posilnila svoje rozpočtové riadenie;

4.  uznáva, že agentúra v novembri 2017 zaviedla novú a zlepšenú verziu systému EudraVigilance – informačného systému používaného na oznamovanie podozrivých vedľajších účinkov liekov;

5.  opätovne pripomína dôležitú úlohu agentúry, ktorá posudzovaním liekov na humánne a veterinárne použitie a vykonávaním dohľadu nad nimi prispieva k ochrane a podpore verejného zdravia a zdravia zvierat;

6.  zdôrazňuje, že z dôvodu brexitu alebo vonkajších okolností nemohla agentúra vykonať viaceré činnosti včas alebo musela ich vykonávanie odložiť;

7.  zdôrazňuje, že v roku 2017 agentúra odporučila udeliť povolenie na uvedenie na trh 110 novým liekom (92 na humánne a 18 na veterinárne použitie), a to so 42 novými aktívnymi látkami (35 na humánne a 7 na veterinárne použitie);

8.  víta skutočnosť, že v roku 2017 agentúra zaviedla komunikačný plán na posilnenie spolupráce s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, združeniami pacientov a spotrebiteľov a organizáciami pracovníkov v zdravotníctve;

9.  s uspokojením konštatuje, že agentúra spolupracuje s inými agentúrami na spoločných vedeckých výstupoch a zapája sa do výmeny podpory alebo vedeckých údajov; ďalej uznáva, že agentúra uzatvorila formálne pracovné dohody s piatimi svojimi hlavnými partnermi;

10.  konštatuje, že riadiaca rada agentúry prijala viacročný pracovný plán na obdobie 2018 – 2020, ktorý podporuje vykonávanie spoločnej stratégie pre európsku regulačnú sieť pre lieky a okrem toho načrtáva kľúčové iniciatívy a činnosti na nadchádzajúce roky;

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,82 %, pričom z 596 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 602 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 583 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 147 zmluvných zamestnancov a 36 vyslaných národných expertov; konštatuje, že výdavky na zamestnancov sa zvýšili o 10 miliónov EUR; žiada agentúru, aby o týchto výdavkoch informovala v plnom rozsahu; naliehavo vyzýva agentúru, aby nenahrádzala stálych zamestnancov nákladnejšími zmluvnými zamestnancami;

12.  konštatuje, že agentúra prijala vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že agentúra zaviedla systém dôverných poradcov na základe medziagentúrnej výzvy na vyjadrenie záujmu a vymenovala koordinátora pre prevenciu obťažovania;

13.  so znepokojením konštatuje, že podľa agentúry a podľa správy Dvora audítorov nebol v roku 2017 zvýšený plán pracovných miest agentúry, hoci boli agentúre pridelené významné nové úlohy, čo viedlo ku kritickej závislosti od externých odborných znalostí v dotknutých oblastiach; víta skutočnosť, že riadiacu radu agentúry ústne informoval zástupca GR SANTE, že žiadosť agentúry o prijatie až 40 časovo obmedzených zmluvných zamestnancov v roku 2019 bola schválená; víta opatrenia, ktoré agentúra už prijala s cieľom zmierniť súvisiace riziká, a vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o ďalších rozhodnutiach prijatých s cieľom zlepšiť situáciu;

14.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe obavy agentúry týkajúce sa nákladov na preklad;

Verejné obstarávanie

15.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 nezaviedla všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe odpovede agentúry konštatuje, že agentúra podpísala s Komisiou memorandum o porozumení o prístupe k elektronickému predkladaniu ponúk a jeho využívaní; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky potrebné nástroje a predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.   zdôrazňuje, že klienti agentúry – farmaceutický priemysel – platia za postup, a nie za výsledok hodnotení agentúry; chápe, že agentúra považuje svoje odporúčania za nezávislé, a preto podľa nej nevytvárajú konflikty záujmov, v súvislosti s ktorými sa však akékoľvek prípadné riziká náležite zohľadňujú, predchádza sa im a zmierňujú sa;

17.  víta skutočnosť, že agentúra takisto požaduje od všetkých konzultantov v oblasti IT, aby na začiatku svojho pôsobenia podpísali jednotlivé vyhlásenia o záujmoch a dôvernosti;

18.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 agentúra dostala 25 správ o prípadoch oznamovania protispoločenskej činnosti z externého zdroja, pričom 15 prípadov bolo uzavretých v roku 2017 a 10 prípadov je stále otvorených; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o každom vývoji v tomto smere;

19.   zdôrazňuje, že v roku 2017 nebol v súvislosti s členmi riadiacej rady, členmi vedeckých výborov ani expertmi iniciovaný žiaden postup v prípade zneužitia dôvery a neboli zistené ani žiadne prípady konfliktu záujmov týkajúce sa zamestnancov;

20.  konštatuje, že agentúra sa stretáva s externými zainteresovanými stranami a má zavedené pravidlá na riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami a okrem toho na svojom webovom sídle zverejňuje zápisnice zo stretnutí so „zástupcami záujmových skupín“; s uspokojením konštatuje, že agentúra v rámci konzultácie s Komisiou vypracovala rámec pre riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami, ktorý zahŕňa opatrenia v oblasti transparentnosti;

21.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade agentúry; konštatuje, že podľa odpovede agentúry je spokojný s úrovňou nezávislosti, ktorú poskytuje súčasný rámec, ale napriek tomu zváži, aké zmeny by sa mohli zaviesť; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o vývoji v tomto smere; okrem toho na základe informácií agentúry konštatuje, že agentúra v marci 2018 začala opätovné potvrdzovanie svojich účtovných systémov;

22.  víta vyšetrovanie, ktoré začala európska ombudsmanka, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré má agentúra k dispozícii na spoluprácu s výrobcami liekov pred tým, ako požiadajú o povolenie na uvedenie liekov na trh v Únii, a víta skutočnosť, že všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili svoje pripomienky k tejto otázke, najmä vzhľadom na to, že príjem agentúry z poplatkov za povolenia na uvedenie na trh sa zvýšil o 14 miliónov EUR;

23.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že stretnutia pred podaním žiadosti prispievajú k vývoju liekov; poznamenáva, že v súvislosti so stretnutiami pred podaním žiadosti experti Výboru pre lieky na humánne použitie (CHMP) plnia úlohu konzultanta aj hodnotiteľa žiadostí o povolenie na uvedenie na trh; vyzýva agentúru, aby po udelení povolenia na uvedenie na trh zverejnila aspoň zoznam činností pred podaním žiadosti;

Vnútorný audit

24.  so znepokojením konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit Komisie vykonal audit toho, ako sa v agentúre vykonáva nariadenie o poplatkoch za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi(14), v ktorom dospel k záveru, že hoci je koncepcia systému riadenia a vnútornej kontroly primeraná, vykazuje významný nedostatok, ktorý bol zaznamenaný ako „veľmi dôležité“ odporúčanie, pokiaľ ide o riadenie pokračujúceho deficitu agentúry medzi príjmami z poplatkov za dohľad nad liekmi a súvisiacimi nákladmi; konštatuje, že agentúra vypracovala akčný plán, ktorý zahŕňa priebežné hodnotenie Komisie týkajúce sa súčasného systému poplatkov a odmeňovania; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o nápravných opatreniach prijatých na riešenie týchto odporúčaní;

Ďalšie pripomienky

25.  konštatuje, že v súvislosti s dvoma agentúrami so sídlom v Londýne Dvor audítorov do správy zaradil odsek so zdôraznením skutočnosti, ktorý sa týka rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že sídlo agentúry sa na začiatku roka 2019 presunie do Amsterdamu a že účtovná závierka agentúry zahŕňa rezervy na súvisiace náklady vo výške 18 600 000 EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dohode o prenájme priestorov v Londýne je doba prenájmu vymedzená do roku 2039 bez doložky o ukončení pred uplynutím platnosti zmluvy; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v poznámkach k účtovnej závierke sa uvádza suma zostávajúceho nájomného do roku 2039 vo výške 489 000 000 EUR, z ktorej maximálna suma vo výške 465 000 000 EUR zodpovedajúca obdobiu nájmu po plánovanom presune agentúry do Amsterdamu je vykázaná ako podmienený záväzok; naliehavo vyzýva agentúru a Európsku komisiu, aby vyvinuli maximálne úsilie o minimalizáciu finančného, administratívneho a prevádzkového vplyvu nevýhodnej dohody o prenájme a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podali správu o vývoji v tomto smere;

26.  oceňuje, že agentúra zriadila pracovnú skupinu pre pripravenosť na riadne fungovanie a premiestnenie s cieľom zabezpečiť všetky potrebné kroky na zachovanie kontinuity svojich obchodných transakcií po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a presune agentúry do Holandska; s uspokojením konštatuje, že v roku 2017 agentúra podnikla viaceré kroky smerujúce k jej premiestneniu do Amsterdamu vrátane posúdenia vplyvu, zamestnaneckých prieskumov, osobitnej stratégie pre nábor a výber zamestnancov po rozhodnutí Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie a príprav na premiestnenie dátových centier agentúry;

27.  zdôrazňuje, že podľa agentúry si úlohy súvisiace s premiestnením vyžadujú prerozdelenie značných zdrojov a že nedostatok ľudských zdrojov môže spôsobiť, že agentúra bude mať problém plniť si svoje základné a legislatívne povinnosti; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o každom vývoji v tomto smere;

°

°  °

28.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(15) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

23.1.2019

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2185(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že agentúra je financovaná z poplatkov, pričom 88 % jej príjmov pochádzalo v roku 2017 z poplatkov hradených farmaceutickými podnikmi, 9 % z rozpočtu Únie a 3 % z vonkajších pripísaných príjmov;

2.  keďže celkový rozpočet agentúry na rozpočtový rok 2017 bol 331 266 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 7,4 %;

3.  zdôrazňuje, že v rozpočtovom roku 2017 bola miera plnenia rozpočtu 92,92 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 3,38 percentuálneho bodu; berie ďalej na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 82,45 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 3,06 % percentuálneho bodu;

4.  poznamenáva, že k 31. decembru 2017 bolo obsadených 583 pracovných miest (z celkového počtu 596 pracovných miest schválených v rozpočte Únie na rok 2017), kým v roku 2016 bolo obsadených 587 pracovných miest zo 602 schválených pracovných miest; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúre boli pridelené nové úlohy bez zvýšenia počtu zamestnancov, čo vyústilo do kritickej závislosti od externých expertíz; zdôrazňuje, že premiestnenie agentúry si vyžaduje značné zdroje, v dôsledku čoho chýbajú personálne kapacity, čo môže mať negatívny vplyv na schopnosť agentúry plniť si svoje základné a legislatívne úlohy;

5.  opätovne pripomína dôležitú úlohu agentúry, ktorá posudzovaním liekov na humánne a veterinárne použitie a vykonávaním dohľadu nad nimi prispieva k ochrane a podpore verejného zdravia a zdravia zvierat;

6.  zdôrazňuje, že z dôvodu brexitu alebo vonkajších okolností nemohla agentúra vykonať viaceré činnosti včas alebo musela ich vykonávanie odložiť;

7.  zdôrazňuje, že v roku 2017 agentúra odporučila udeliť povolenie na uvedenie na trh 110 novým liekom (92 na humánne a 18 na veterinárne použitie), a to so 42 novými aktívnymi látkami (35 na humánne a 7 na veterinárne použitie);

8.  poukazuje na to, že riadiaca rada prijala rozhodnutie o ochrane ľudskej dôstojnosti a predchádzaní psychickému a sexuálnemu obťažovaniu;

9.   zdôrazňuje, že v súvislosti s členmi riadiacej rady, členmi vedeckých výborov ani expertmi nebol v roku 2017 iniciovaný žiaden postup v prípade zneužitia dôvery a neboli zistené ani žiadne prípady konfliktu záujmov týkajúce sa zamestnancov;

10.  berie na vedomie, že agentúra nezaznamenala v roku 2017 žiaden prípad interného oznamovateľa protispoločenskej činnosti a bolo jej doručených 25 správ z externého zdroja, z ktorých 10 ešte nebolo uzavretých k 31. decembru 2017; konštatuje, že v dvoch prípadoch bolo na úrovni členských štátov prijaté regulačné opatrenie;

11.  víta to, že agentúra zaviedla v roku 2017 komunikačný plán na posilnenie spolupráce s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, združeniami pacientov a spotrebiteľov a organizáciami pracovníkov v zdravotníctve;

12.  s uspokojením konštatuje, že agentúra spolupracuje s inými agentúrami, najmä s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) v oblasti antimikrobiálnej rezistencie;

13.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2017 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

14.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

48

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Nessa Childers

2

0

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Elisabetta Gardini

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 141.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 141.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 141.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 141.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 420/01, 7.12.2017, s. 3.

(14)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 658/2014 z 15. mája 2014 o poplatkoch Európskej agentúre pre lieky za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 112).

(15)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia