Postopek : 2018/2185(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0135/2019

Predložena besedila :

A8-0135/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.30
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0271

POROČILO     
PDF 200kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.799v02-00 A8-0135/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017

(2018/2185(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017

(2018/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila(5) in zlasti člena 68,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0135/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017

(2018/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila(11) in zlasti člena 68,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0135/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017

(2018/2185(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0135/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila(13) (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen proračun v proračunskem letu 2017 znašal 331.266.000 EUR, kar je bilo 7,41 % več kot leta 2016; ker se agencija financira s pristojbinami, saj je 86 % njenih prihodkov v letu 2017 izviralo iz pristojbin, ki jih je za storitve plačala farmacevtska industrija, 12 % pa iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 92,92 %, kar je sicer 3,38 % manj kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 76,62 %, kar je 5,73 % manj kot leta 2016;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija stornirala 4.350.908 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar predstavlja 10,11 % vseh prenesenih sredstev in občutno, 5,65-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2016; agencijo poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejela, da bi zagotovila porabo vseh v naslednje leto prenesenih proračunskih sredstev in se tako izognila preklicu visokih zneskov obveznosti;

Uspešnost

3.  je seznanjen, da agencija uporablja več ključnih kazalnikov uspešnosti, med drugim kombinacijo kazalnikov za poslovanje, upravljanje/vodenje in komunikacijo/deležnike, s katerimi na primer meri delovne obremenitve, izvajanje delovnega programa in zadovoljstvo deležnikov, da bi ocenila dodano vrednost svojih dejavnosti, poleg tega pa uporablja metodologijo za proračunsko načrtovanje in spremljanje, da bi izboljšala upravljanje proračuna;

4.  ugotavlja, da je agencija novembra 2017 uvedla novo, izboljšano različico sistema EudraVigilance, informacijskega sistema za poročanje o domnevnih stranskih učinkih zdravil;

5.  znova poudarja, da ima agencija pomembno vlogo pri varovanju in spodbujanju javnega zdravja in zdravja živali z ocenjevanjem in nadzorovanjem zdravil za humano ali veterinarsko uporabo;

6.  poudarja, da so bile zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije ali zunanjih okoliščin številne dejavnosti agencije v zamudi ali preložene;

7.  poudarja, da je agencija leta 2017 priporočila 110 novih zdravil za dovoljenje za promet (92 za uporabo v humani medicini in 18 za veterinarsko uporabo) in da so ta zdravila vsebovala 42 novih aktivnih snovi (35 v zdravilih za uporabo v humani medicini in 7 v zdravilih za veterinarsko uporabo);

8.  pozdravlja dejstvo, da je začela agencija leta 2017 izvajati komunikacijski načrt za tesnejše sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi organi, organizacijami pacientov in potrošnikov ter organizacijami zaposlenih v zdravstvu;

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija sodeluje z drugimi agencijami pri skupnih znanstvenih rezultatih ter si izmenjuje podporo in znanstvene podatke; je tudi seznanjen, da ima agencija formalno delovno ureditev s svojimi petimi glavnimi partnerji;

10.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije sprejel večletni delovni načrt za obdobje 2018–2020, ki predvideva uresničitev skupne strategije za evropski regulativni okvir za zdravila in podrobneje predstavlja ključne pobude in dejavnosti za prihodnja leta;

Kadrovska politika

11.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 97,82-odstotno, saj je bilo izmed 596 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije, zaposlenih 583 začasnih uslužbencev (v primerjavi s 602 odobrenima delovnima mestoma v letu 2016); poleg tega ugotavlja, da je za agencijo v letu 2017 delalo 147 pogodbenih uslužbencev in 36 napotenih nacionalnih strokovnjakov; ugotavlja, da so se odhodki za zaposlene povečali za 10 milijonov EUR; poziva agencijo, naj celovito poroča o teh odhodkih; poziva agencijo, naj ne nadomešča stalnega osebja s pogodbenimi uslužbenci, ki so dražji;

12.  ceni, da je agencija sprejela vzorčni sklep Komisije o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja; je seznanjen, da je po medagencijskem javnem razpisu uvedla sistem zaupnih svetovalcev in imenovala koordinatorja za preprečevanje nadlegovanja;

13.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da po navedbah agencije in poročilu Računskega sodišča v letu 2017 kadrovski načrt agencije ni bil razširjen, čeprav je dobila obsežne nove naloge, zaradi česar je na zadevnih področjih postala kritično odvisna od zunanjih strokovnjakov; pozdravlja, da je predstavnik GD SANTE ustno obvestil upravni odbor agencije, da je bila prošnja agencije, da bi v letu 2019 za določen čas zaposlila do 40 pogodbenih uslužbencev, sprejeta; pozdravlja ukrepe, ki jih je agencija že sprejela, da bi omilila tveganja, in jo poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o nadaljnjih odločitvah, kako izboljšati stanje;

14.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj agencija obvestila o prostih delovnih mestih objavlja tudi na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da bi izboljšala publiciteto; razume pomisleke agencije v zvezi z visokimi stroški prevajanja;

Javna naročila

15.  iz poročila Računskega sodišča je razbral, da agencija do izteka leta 2017 še ni prevzela vseh orodij, ki jih je pripravila Komisija in ki so namenjena uvedbi enotne rešitve za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (elektronsko javno naročanje); na osnovi odgovora agencije ugotavlja, da je ta s Komisijo podpisala memorandum o soglasju, da bo lahko uporabljala orodje za elektronsko oddajo ponudb; poziva agencijo, naj uvede vsa potrebna orodja in organu za podelitev razrešnice poroča o napredku na tem področju;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

16.   poudarja, da stranke agencije – farmacevtska industrija – plačujejo za postopek ocenjevanja, ki ga izvaja agencija, ne pa za njegove izide; se zaveda, da so po mnenju agencije njena priporočila neodvisna in da zato ne ustvarjajo navzkrižja interesov, morebitna tveganja zanj pa so vseeno ustrezno obravnavana, preprečena in omiljena;

17.  pozdravlja, da agencija od vseh svetovalcev na področju IT zahteva tudi, da ob nastopu svoje funkcije podpišejo individualne izjave o interesih in zaveze o zaupnosti;

18.  priznava obstoječe ukrepe in sedanja prizadevanja agencije, da bi zagotovila preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija v letu 2017 iz zunanjega vira prejela 25 prijav nepravilnosti, od tega je 15 primerov zaključila v letu 2017, 10 pa jih še vedno obravnava; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

19.   poudarja, da člani upravnega odbora, člani znanstvenega odbora ter strokovnjaki v letu 2017 niso bili predmet postopka zaradi kršitve zaupanja, prav tako pa ni bilo zabeleženih kršitev zaradi navzkrižja interesov osebja;

20.  ugotavlja, da se agencija srečuje z zunanjimi deležniki, da ima pravila za stike z deležniki in da zapisnike sej z „zastopniki interesov“ objavlja na svojem spletnem mestu; z zadovoljstvom ugotavlja, da je v posvetovanju s Komisijo oblikovala okvir za upravljanje odnosov z deležniki, ki vsebuje tudi ukrepe za preglednost;

21.  na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je treba povečati neodvisnost računovodje, in sicer tako, da bo postal neposredno odgovoren izvršnemu direktorju in upravnemu odboru agencije; na osnovi odgovora agencije ugotavlja, da je stopnja neodvisnosti, ki jo zagotavlja trenutni okvir, zadovoljiva, vendar bo vseeno razmislil, kakšne spremembe bi bile še mogoče; agencijo poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem; je seznanjen z informacijo agencije, da je marca 2018 začela ponovno oceno računovodskih sistemov;

22.  pozdravlja preiskavo, ki jo je začela evropska varuhinja človekovih pravic in zadeva ureditev, ki jo agencija uporablja za stike s proizvajalci zdravil, preden zaprosijo za dovoljenje za trženje svojih zdravil v Uniji, ter pozdravlja dejstvo, da so vse zainteresirane strani pozvane, naj predložijo svoje pripombe v zvezi s tem vprašanjem, še posebej, ker se je prihodek agencije od pristojbin in dajatev, povezanih z dovoljenji za trženje, povečal za 14 milijonov EUR;

23.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da sestanki pred predložitvijo vloge prispevajo k razvoju zdravil; ugotavlja, da strokovnjaki Odbora za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) v luči sestankov pred predložitvijo vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom v zvezi s to vlogo delujejo kot svetovalci in ocenjevalci; poziva agencijo, naj po odobritvi dovoljenja dovoljenja za promet z zdravilom objavi vsaj seznam dejavnosti, ki so potekale pred predložitvijo vloge;

Notranja revizija

24.  se z zaskrbljenostjo seznanja s tem, da je služba Komisije za notranjo revizijo revidirala način, kako agencija izvaja uredbo o pristojbinah za farmakovigilanco(14), in pri tem ugotovila, da je sicer sistem upravljanja in notranje kontrole ustrezno zastavljen, vendar je odkrila precejšnjo pomanjkljivost pri upravljanju trajnega primanjkljaja med prihodki od pristojbin za farmakovigilanco in povezanimi stroški, v zvezi s katero je dala zelo pomembno priporočilo; ugotavlja, da je agencija pripravila akcijski načrt, ki predvideva, da bo Komisija stalno ocenjevala obstoječi sistem pristojbin in prejemkov; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o popravnih ukrepih, ki jih je sprejela, da bi upoštevala to priporočilo;

Druge pripombe

25.  ugotavlja, da je Računsko sodišče odstavek s poudarkom v zvezi z odločitvijo Združenega kraljestva o izstopu iz Unije vključilo v poročili o obeh agencijah s sedežem v Londonu; ugotavlja, da se bo sedež agencije v začetku leta 2019 preselil v Amsterdam in da so v njenih izkazih predvidena sredstva za stroške selitve v višini 18.600.000 EUR; obžaluje, da najemna pogodba za prostore agencije v Londonu določa obdobje najema do leta 2039 in ne predvideva možnosti prekinitve; globoko obžaluje, da je v pojasnilih k zaključnemu računu razkrit znesek 489 milijonov EUR za preostalo najemnino do leta 2039, pri čemer je maksimalni znesek 465 milijonov EUR za najemno obdobje po načrtovani selitvi agencije v Amsterdam izkazan kot pogojna obveznost; poziva agencijo in Evropsko komisijo, naj storita vse, kar je v njuni moči, da bi zmanjšali finančne, upravne in operativne posledice neugodne najemne pogodbe, in naj organu za podelitev razrešnice poročata o napredku v tej zadevi;

26.  je seznanjen, da je agencija ustanovila delovno skupino za operacije in priprave na selitev, da bi zagotovila, da bo storjeno vse potrebno za neprekinjeno delovanje po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in selitvi agencije na Nizozemsko; z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija v letu 2017 sprejela več ukrepov v zvezi s selitvijo v Amsterdam, med drugim oceno učinka, ankete med zaposlenimi, poseben postopek zaposlovanja in izbirno strategijo po odločitvi Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije in pripravah na selitev svojih podatkovnih centrov;

27.  poudarja, da je po navedbah agencije treba za selitvena opravila prerazporediti precejšnja sredstva in da utegne imeti agencija zaradi pomanjkanja kadrovskih virov težave pri izpolnjevanju svojih ključnih in zakonodajnih odgovornosti; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

°

°  °

28.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(15) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

23.1.2019

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017

(2018/2185(DEC))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  poudarja, da se agencija financira s pristojbinami, saj je 88 % njenih prihodkov v letu 2017 izviralo iz pristojbin, ki jih je plačala farmacevtska industrija, 9 % iz proračuna Unije, pri 3 % pa je šlo za zunanje namenske prihodke;

2.  ugotavlja, da je končni proračun agencije za leto 2017 znašal 331.266.000 EUR, kar je 7,4 % več kot v proračunskem letu 2016;

3.  poudarja, da je stopnja izvrševanja proračuna v proračunskem letu 2017 znašala 92,92 %, kar je 3,38 odstotne točke manj kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 82,45 %, kar je 3,06 odstotne točke manj kot leta 2016;

4.  ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2017 zasedenih 583 od 596 delovnih mest, odobrenih v okviru proračuna Unije za leto 2017 (leta 2016 je bilo zasedenih 587 od 602 delovnih mest); obžaluje, da so bile agenciji dodeljene nove naloge, ne da bi se sorazmerno povečalo število zaposlenih, zaradi česar je prišlo do kritične odvisnosti od zunanjega strokovnega znanja; poudarja, da so za selitev agencije potrebni precejšnji viri, to pa povzroča pomanjkanje človeških virov, zaradi česar bi se utegnila zmanjšati sposobnost agencije za opravljanje osnovnih in zakonodajnih nalog;

5.  znova poudarja, da ima agencija pomembno vlogo pri varovanju in spodbujanju javnega zdravja in zdravja živali z ocenjevanjem in nadzorovanjem zdravil za humano ali veterinarsko uporabo;

6.  poudarja, da so bile zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije ali zunanjih okoliščin številne dejavnosti agencije v zamudi ali preložene;

7.  poudarja, da je agencija leta 2017 priporočila 110 novih zdravil za dovoljenje za promet (92 za uporabo v humani medicini in 18 za veterinarsko uporabo) in da so ta zdravila vsebovala 42 novih aktivnih snovi (35 v zdravilih za uporabo v humani medicini in 7 v zdravilih za veterinarsko uporabo);

8.  poudarja, da je upravni odbor sprejel sklep o zaščiti dostojanstva ter preprečevanju psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja;

9.   poudarja, da člani upravnega odbora, člani znanstvenega odbora ter strokovnjaki v letu 2017 niso bili predmet postopka zaradi kršitve zaupanja, prav tako pa ni bilo zabeleženih kršitev zaradi navzkrižja interesov osebja;

10.  ugotavlja, da agencija v letu 2017 ni zabeležila notranjih primerov žvižgaštva, je pa prejela 25 prijav iz zunanjih virov, od katerih je bilo 31. decembra 2017 nerešenih še 10; ugotavlja, da so bili v dveh primerih sprejeti regulativni ukrepi na ravni države članice;

11.  pozdravlja dejstvo, da je začela agencija leta 2017 izvajati komunikacijski načrt za tesnejše sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi organi, organizacijami pacientov in potrošnikov ter organizacijami zaposlenih v zdravstvu;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija sodeluje z drugimi agencijami, zlasti z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ter Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) na področju protimikrobne odpornosti;

13.  pozdravlja, da je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2017 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

14.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, naj se izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila podeli razrešnica za izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2017.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

6

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

48

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Nessa Childers

2

0

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Elisabetta Gardini

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 141.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 141.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 141.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 141.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 420/01, 7.12.2017, str. 3.

(14)

Uredba (EU) št. 658/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila za izvajanje dejavnosti farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini (UL L 189, 27.6.2014, str. 112).

(15)

Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 15. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov