Förfarande : 2018/2185(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0135/2019

Ingivna texter :

A8-0135/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.30
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0271

BETÄNKANDE     
PDF 190kWORD 68k
1.3.2019
PE 626.799v02-00 A8-0135/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017

(2018/2185(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2185(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet(5), särskilt artikel 68,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0135/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2185(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet(11), särskilt artikel 68,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0135/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2185(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0135/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten(13) (nedan kallad myndigheten) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 331 266 000 EUR, vilket är en ökning med 41 % jämfört med 2016. Parlamentet framhåller att myndigheten är avgiftsfinansierad och att 86 % av dess inkomster 2017 kom från avgifter från läkemedelsindustrin och 12 % från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för myndigheten för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 92,92 %, vilket innebär en minskning med 3,38 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 76,62 %, vilket innebär en minskning med 5,73 % jämfört med 2016.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet noterar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 4 350 908 EUR, vilket utgör 10,11 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en betydande ökning med 5,65 % jämfört med 2016. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om eventuella åtgärder som vidtagits för att säkerställa användningen av de anslag som överförts, för att undvika att betydande resurser frigörs.

Prestationer

3.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten använder flera centrala resultatindikatorer, däribland en kombination av indikatorer för drift, förvaltning/styrning och kommunikation/intressenter för att mäta bl.a. myndighetens arbetsbörda, genomförandet av arbetsprogrammet samt intressenternas tillfredsställelse, för att bedöma mervärdet av dess verksamhet, och att myndigheten dessutom använder budgetplanerings- och övervakningsmetoder för att effektivisera sin budgetförvaltning.

4.  Europaparlamentet noterar att myndigheten införde en ny och förbättrad version av Eudravigilance-systemet, ett informationssystem som används för att rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel.

5.  Europaparlamentet framhåller myndighetens viktiga roll för att skydda och främja folkhälsan och djurs hälsa genom utvärderingar och övervakningar av läkemedel för människor och djur.

6.  Europaparlamentet betonar att ett antal av myndighetens verksamheter försenades eller sköts upp på grund av brexit eller externa omständigheter.

7.  Europaparlamentet framhåller att myndigheten under 2017 rekommenderade att 110 nya läkemedel skulle godkännas för försäljning (92 humanläkemedel och 18 veterinärmedicinska läkemedel), och att dessa inkluderade 42 nya verksamma ämnen (35 för människor och 7 för djur).

8.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten under 2017 genomförde en kommunikationsplan för att stärka samarbetet med nationella behöriga myndigheter, patient- och konsumentorganisationer samt hälso- och sjukvårdsorganisationer.

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten samarbetar med andra byråer om gemensamma vetenskapliga resultat och utbyter stöddata eller vetenskapliga data. Parlamentet konstaterar dessutom att myndigheten har ingått formella samarbetsavtal med sina fem huvudsakliga partner.

10.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens styrelse antog det fleråriga arbetsprogrammet för 2018–2020, som stöder genomförandet av en gemensam strategi för det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn, som även identifierar viktiga initiativ och åtgärder för de kommande åren.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att 97,82 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 596 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 602 tillåtna tjänster 2016) hade 583 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 147 kontraktsanställda och 36 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2017. Parlamentet noterar att personalkostnaderna ökade med 10 miljoner euro. Parlamentet uppmanar myndigheten att utförligt rapportera om dessa utgifter, och begär med eftertryck myndigheten att inte ersätta fast personal med dyrare kontraktsanställda.

12.  Europaparlamentet noterar att myndigheten redan antagit kommissionens standardbeslut avseende policyn för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet noterar att myndigheten inrättade ett system med konfidentiella rådgivare efter en inbjudan att anmäla intresse mellan de olika byråerna, och att den utsåg en samordnare för förebyggande av trakasserier.

13.  Europaparlamentet noterar med oro att enligt myndigheten och revisionsrättens rapport utökades myndighetens tjänsteförteckning inte 2017, trots att den fick betydande nya uppgifter, vilket ledde till ett kritiskt beroende av extern expertis på de berörda områdena. Parlamentet gläder sig över att myndighetens styrelse underrättades muntligt av företrädaren för GD SANTE om att myndighetens begäran att få anställa upp till 40 kontraktsanställda med visstidsanställning under 2019 hade godkänts. Parlamentet välkomnar de åtgärder som myndigheten redan har vidtagit för att minska riskerna och uppmanar den att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om ytterligare beslut som fattats förbättra situationen.

14.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster också på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår myndighetens oro avseende över kostnaderna för översättning.

Upphandling

15.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att myndigheten i slutet av 2017 ännu inte hade infört alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Enligt myndighetens svar undertecknade den ett samförståndsavtal med kommissionen om tillgång till och användning av e-inlämning. Myndigheten uppmanas att införa alla nödvändiga verktyg och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs på detta område.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet betonar att myndighetens kunder, dvs. läkemedelsindustrin, betalar för myndighetens bedömningsförfaranden, inte för deras resultat. Parlamentet inser att enligt myndigheten anser den att dess rekommendationer har gjorts på ett oberoende sätt, och att de därför inte skapar intressekonflikter, och att alla potentiella risker dock vederbörligen beaktas, förebyggs och mildras.

17.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten också kräver att alla it-konsulter undertecknar enskilda intresseförklaringar och sekretessåtaganden i början av sitt uppdrag.

18.  Europaparlamentet erkänner byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter, och skydd av uppgiftslämnare. Parlamentet noterar med oro att myndigheten mottog 25 rapporter om fall om visselblåsning från en extern källa under 2017, varav 15 avslutades 2017 och 10 fortfarande pågick. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga utvecklas.

19.  Europaparlamentet framhåller att inget förfarande vid försumligt beteende inleddes för styrelseledamöter, medlemmar av vetenskapliga kommittéer eller experter, och att inga fall av intressekonflikter noterades med avseende på de anställda under 2017.

20.  Europaparlamentet noterar att myndigheten träffar externa intressenter och har regler för styrningen av sina kontakter med intressenter och att den dessutom offentliggör protokollen från sina möten med ”företrädare för intressegrupper” på sin webbplats. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten utvecklade en ram för hantering av förbindelserna med intressenterna i samråd med kommissionen, som omfattade öppenhetsåtgärder.

21.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra honom direkt ansvarig inför myndighetens direktör och styrelse. Parlamentet noterar att myndigheten, enligt myndighetens svar, är tillfreds med den grad av oberoende som den nuvarande ramen erbjuder, men kommer ändå att överväga vilka förändringar som skulle kunna införas. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte. Parlamentet noterar dessutom från myndigheten att den inledde en omvalidering av sina redovisningssystem i mars 2018.

22.  Europaparlamentet välkomnar den utredning som Europeiska ombudsmannen inledde om de arrangemang som myndigheten har infört för att samarbeta med läkemedelsproducenter innan de ansöker om godkännande för att saluföra sina läkemedel i unionen, och välkomnar att alla berörda parter uppmanas att lägga fram sina synpunkter om denna fråga, särskilt med tanke på att myndighetens intäkter från avgifter relaterade till godkännanden för försäljning ökade med 14 miljoner euro.

23.  Europaparlamentet erfar från myndigheten att möten före inlämningen av ansökningar bidrar till utvecklingen av läkemedel. Parlamentet noterar att mot bakgrund av mötena före inlämningen av ansökningar, uppfyller experterna från kommittén för humanläkemedel både rollen som rådgivare för och utvärderare av ansökningarna om godkännande för försäljning. Parlamentet uppmanar myndigheten att offentliggöra en förteckning över verksamhet före inlämningen av ansökningar när ett godkännande för försäljning har meddelats.

Internrevision

24.  Europaparlamentet noterar med oro att kommissionens tjänst för internrevision utförde en granskning av myndighetens genomförande av förordningen om avgifter för säkerhetsövervakning av läkemedel(14), där det konstaterades att trots att utformningen av styrningen och det interna kontrollsystemet är adekvata finns det en betydande brist, som registrerades som en ”mycket viktig” rekommendation, gällande myndighetens sätt att hantera det fortsatta underskottet mellan inkomsterna från avgifter för säkerhetsövervakning och de därmed anslutna kostnaderna. Parlamentet noterar att myndigheten utarbetade en handlingsplan som omfattar kommissionens pågående utvärdering av det nuvarande avgifts- och ersättningssystemet. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de korrigerande åtgärder som vidtagits för att följa rekommendationerna.

Övriga kommentarer

25.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten har utfärdat en upplysning av särskild betydelse för de två Londonbaserade byråerna i fråga om Förenade kungarikets beslut att lämna unionen. Parlamentet noterar att myndighetens säte kommer att flyttas till Amsterdam vid ingången av 2019 och att myndighetens räkenskaper innehåller avsättningar för relaterade kostnader till ett belopp på 18 600 000 EUR. Parlamentet beklagar att hyresavtalet för myndighetens lokaler i London fastställer en hyresperiod fram till 2039 utan utträdesklausul. Parlamentet beklagar djupt att det i noterna till årsredovisningen anges ett belopp på 489 000 000 EUR i återstående hyra fram till 2039, varav ett högsta belopp på 465 000 000 EUR för hyresperioden efter myndighetens planerade flytt till Amsterdam förs upp som en ansvarsförbindelse. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheten och kommissionen att göra sitt yttersta för att minimera de finansiella, administrativa och operativa konsekvenserna av det ogynnsamma hyresavtalet och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen i detta avseende.

26.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten inrättade en arbetsgrupp för verksamhetsmässiga förberedelser och flyttförberedelser för att säkerställa att myndigheten vidtar alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla verksamhetens kontinuitet efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och myndighetens flytt till Nederländerna. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten under 2017 vidtog flera åtgärder inför flytten till Amsterdam, däribland en konsekvensbedömning, personalenkäter, en särskild rekryterings- och urvalsstrategi efter Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen och förberedelser för omlokaliseringen av myndighetens datacentrum.

27.  Europaparlamentet noterar att myndigheten anger att det krävs att betydande resurser omfördelas för uppgifter i samband med flytten och att bristen på personalresurser kan leda till att myndigheten har svårigheter att uppfylla sina centrala och lagstiftningsmässiga ansvarsområden. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga utvecklas.

°

°  °

28.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

23.1.2019

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017

(2018/2185(DEC))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet framhåller att myndigheten är avgiftsfinansierad och att 88 % av dess inkomster 2017 kom från avgifter från läkemedelsindustrin, 9 % från unionens budget och 3 % från externa inkomster avsatta för särskilda ändamål.

2.  Europaparlamentet betonar att myndighetens slutliga budget för budgetåret 2017 var 331 266 000 EUR, vilket är en minskning med 7,4 % jämfört med 2016.

3.  Europaparlamentet betonar att under budgetåret 2017 uppgick budgetgenomförandet till 92,92%, vilket innebär en ökning med 3,38 procentenheter jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 82,45%, vilket innebär en minskning med 3,06 procentenheter jämfört med 2016.

4.  Europaparlamentet noterar att 583 tjänster (av 596 tjänster som godkänts inom ramen för unionens budget för 2017) var tillsatta den 31 december 2017 (jämfört med 587 tjänster av 602 godkända tjänster 2016). Parlamentet beklagar att nya uppgifter tilldelades myndigheten utan någon personalökning, vilket ledde till ett kritiskt beroende av extern expertis. Parlamentet betonar att omlokaliseringen av myndigheten kräver betydande resurser och leder till brist på personalresurser, vilket kan inverka negativt på myndighetens förmåga att uppfylla sina centrala och lagstiftningsmässiga ansvarsområden.

5.  Europaparlamentet framhåller myndighetens viktiga roll för att skydda och främja folkhälsan och djurs hälsa genom utvärderingar och övervakningar av läkemedel för människor och djur.

6.  Europaparlamentet betonar att ett antal av myndighetens verksamheter försenades eller sköts upp på grund av brexit eller externa omständigheter.

7.  Europaparlamentet framhåller att myndigheten under 2017 rekommenderade att 110 nya läkemedel skulle godkännas för försäljning (92 humanläkemedel och 18 veterinärmedicinska läkemedel), och att dessa inkluderade 42 nya verksamma ämnen (35 för människor och 7 för djur).

8.  Europaparlamentet påpekar att styrelsen antog ett beslut om att skydda människors värdighet och förhindra psykologiska och sexuella trakasserier.

9.   Europaparlamentet framhåller att inget förfarande vid försumligt beteende inleddes för styrelseledamöter, medlemmar av vetenskapliga kommittéer eller experter, och att inga fall av intressekonflikter noterades med avseende på de anställda under 2017.

10.  Europaparlamentet noterar att myndigheten inte registrerade några interna fall av visselblåsare och mottog 25 rapporter från en extern källa under 2017, varav 10 fortfarande pågick den 31 december 2017. Parlamentet noterar att det i två fall har vidtagits regleringsåtgärder på medlemsstatsnivå.

11.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten under 2017 genomförde en kommunikationsplan för att stärka samarbetet med nationella behöriga myndigheter, patient- och konsumentorganisationer samt hälso- och sjukvårdsorganisationer.

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån samarbetar med andra byråer, framför allt med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) på området antimikrobiell resistens.

13.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens årliga räkenskaper för 2017 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

14.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

6

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

48

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Jean-François Jalkh

S&D

Nessa Childers

2

0

EFDD

Sylvie Goddyn

PPE

Elisabetta Gardini

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean‑François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 141.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 141.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 141.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 141.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 420/01, 7.12.2017, s.3.

(14)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 658/2014 den 15 maj 2014 om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel (EUT L 189, 27.6.2014, s. 112).

(15)

Antagna texter, P8_TA-(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy