Процедура : 2018/2180(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0136/2019

Внесени текстове :

A8-0136/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.43

Приети текстове :

P8_TA(2019)0284

ДОКЛАД     
PDF 220kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) за финансовата 2017 година

(2018/2180(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) за финансовата 2017 година

(2018/2180(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0070/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(5), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0136/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година

(2018/2180(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0070/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(11), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0136/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година

(2018/2180(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0136/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 22  852  250 EUR, което представлява увеличение от 5,78% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява почти изцяло от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата, в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100% – същата степен, както през 2016 г.; отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била ниска – 72,11%, което представлява леко намаление с 1,1% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 117 566 EUR, което представлява 2,05% от общия размер на пренесената сума, като това показва намаление с 1,22% в сравнение с 2016 г .;

Изпълнение

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва 31 ключови показатели за ефективност (КПЕ), като част от нейната рамка за измерване на изпълнението, с цел оценка на резултатите и въздействието на нейните дейности, както и пет допълнителни КПЕ за подобряване на управлението на бюджета;

4.  приветства сътрудничеството на Агенцията с други агенции, и по-специално Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, с оглед постигане на общите цели на политиката;

5.  насърчава Агенцията да засили сътрудничеството си с някои международни организации, като например Съвета на Европа и Организацията на обединените нации, с оглед на търсене и използване на полезни взаимодействия, когато това е възможно;

6.  отбелязва, че втората външна оценка на Агенцията беше извършена през 2017 г.; отбелязва със задоволство, че резултатите като цяло са положителни; отбелязва препоръките, предадени на Комисията от Управителния съвет на Агенцията;

7.  отбелязва, че Комисията за първи път поиска от Агенцията да извърши оценка за въздействието върху основните права във връзка с прилагането на правен инструмент на Съюза; отбелязва освен това, че Агенцията е разработила обучителен модул за националните органи с цел насърчаване на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз;

8.  изтъква стойността на проучванията и становищата на Агенцията за развитието на законодателството на Съюза; подчертава, че Агенцията следва да може по своя инициатива да дава становища по законодателни предложения и че нейните правомощия следва да бъдат разширени до всички области на правата, защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително въпросите за полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси; изразява съжаление, че настоящият мандат на Агенцията ограничава възможностите ѝ да предприема действия и да извършва проучвания в някои тематични области; препоръчва включването на тези тематични области в новата многогодишна финансова рамка;

9.  приветства факта, че Агенцията е продължила проучването си относно положението на малцинствата в Съюза в контекста на второто изследване на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз; във връзка с това приветства по-специално публикуването на последния тематичен доклад относно дискриминацията, с която се сблъскват лицата от африкански произход в Съюза; приветства също така публикуването на проучването относно прехода от образование към заетост на младите роми;

10.  приветства продължаващата работа на Агенцията във връзка с проучването относно положението на ромите в Съюза, която допринася за наблюдение на ефикасността и на слабостите в стратегиите за приобщаване и съответните политики на Съюза и на неговите държави членки; приветства по-специално основаните на проучвания препоръки на Агенцията за успешно противодействие на антиромските нагласи и за борба за социално приобщаване на ромите;

11.  приветства ангажимента на Агенцията по отношение на правата на децата, който продължава с проучванията, проведени във връзка с минималните възрастови изисквания за участие в наказателни и граждански производства в рамките на Съюза, относно определянето на възрастта и снемането на пръстови отпечатъци на деца при процедурите за предоставяне на убежище и относно детската бедност в Съюза;

Политика относно персонала

12.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 97,22%, като са били назначени 70 срочно наети служители от общо 72-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 74 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 30 договорно наети служители и 8 командировани национални експерти;

13.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; признава, че Агенцията предлага поверителни консултации, както и обучителни сесии; отбелязва, че през 2017 г. бяха проведени разследвания във връзка с две твърдения за неуместно поведение, които бяха приключени през 2018 г.;

Обществени поръчки

14.  изразява съжаление, че това доведе до допълнителни административни разходи за Агенцията, и въпреки че графикът на операциите беше засегнат, нямаше закъснения в сроковете за изпълнение на проектите; отбелязва, че Агенцията е предприела мерки за смекчаване на рисковете, свързани с бъдещи неуспешни тръжни процедури; отбелязва искането за допълнително финансиране на Агенцията, но посочва, че бюджетните ограничения не бива да водят до неуспешни процедури за възлагане на обществени поръчки; поради това призовава Агенцията да извършва подходящо пазарно проучване, преди да отправя покана за представяне на оферти, и да продължи да подобрява ефикасността на своите процедури за възлагане на обществени поръчки;

15.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата до края на 2017 г. Агенцията все още не е въвела всички инструменти, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за съхраняване и електронен обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че според Агенцията тя вече разполага с някои от наличните инструменти и че е в процес на въвеждане на останалите инструменти до началото на 2019 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на всички необходими инструменти;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва, че според Агенцията през 2017 г. тя е направила оценка и е допринесла за смекчаването на редица потенциални и предполагаеми конфликти на интереси, като нито един от тях не е прераснал в реален конфликт;

17.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния счетоводител, като той бъде поставен на пряко подчинение на директора и на Управителния съвет на Агенцията; приветства факта, че тази реорганизация се очаква да бъде осъществена до края на 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно извършването на тази реорганизация;

18.  отбелязва, че през последните години срещу Агенцията бяха заведени две съдебни дела във връзка с твърдения за неправомерни решения за назначаване на служители; отбелязва, че Общият съд на Европейския съюз отхвърли твърденията по двете дела и разпореди на ищците да заплатят разноските; отбелязва твърденията в пресата за потенциален конфликт на интереси във връзка с ползването от Агенцията на консултантски услуги на бивш заместващ съдия от Съда на публичната служба на ЕС; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за смекчаване на евентуалните рискове от потенциален конфликт на интереси;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че през 2017 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на управлението и етиката в Агенцията и че от името на Комисията е била извършена външна оценка на работата на Агенцията през периода 2013 – 2017 г.; отбелязва, че Агенцията е изготвила планове за действие с цел предприемане на мерки в някои области, които се нуждаят от подобрения;

20.  приветства приключването на препоръката на Сметната палата от 2016 г. във връзка с подобряването на официалната процедура за (под)делегиране за разпоредителите с бюджетни кредити;

Други коментари

21.  отбелязва усилията на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва все пак, че Агенцията не е въвела допълнителни специални мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

o

o o

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

17.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година

(2018/2180(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни; приветства сериозните постижения на Агенцията; приветства наред с това нейния проактивен подход спрямо Европейския парламент;

2.  приветства решението на Агенцията да укрепи независимостта на своя счетоводител чрез промяна на своите отчетни линии, считано от края на 2018 г., до директора на Агенцията за административните въпроси и до управителния съвет за функционалните аспекти;

3.  приветства приключването на препоръката на Сметната палата от 2016 г. във връзка с подобряването на официалната процедура за (под)делегиране за разпоредителите с бюджетни кредити;

4.  приветства ангажимента на Агенцията да изпълни препоръките, отправени от Службата за вътрешен одит на Комисията в нейния одитен доклад за 2017 г. относно „Управлението и етиката в Агенцията“; отбелязва също така готовността на Агенцията да отговори на препоръките, изказани като част от външната оценка на „Резултати на Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013—2017 г.“, проведена също през 2017 г. от името на Комисията;

5.  потвърждава сложния характер на предприетите от Агенцията проучвания, които обхващат правото и практиката на 28 държави членки, и отбелязва, че в този контекст най-малко три открити покани за участие в търгове за предоставяне на проучвания са били неуспешни, тъй като получените оферти са надвишавали определената максимална стойност на договорите (поради нереалистични пазарни оценки); изразява съжаление, че това е довело до допълнителни административни разходи за Агенцията и въпреки че е засегнало графика на операциите, не е причинило закъснения в сроковете за изпълнението на проектите; отбелязва, че Агенцията е предприела мерки за смекчаване на рисковете, свързани с бъдещи неуспешни тръжни процедури; отбелязва искането за допълнително финансиране на Агенцията, но посочва, че бюджетните ограничения не бива да водят до неуспешни процедури за възлагане на обществени поръчки; поради това призовава Агенцията да извърши подходящо пазарно проучване преди да отправи покана за представяне на оферти и да продължи да подобрява ефикасността на своите процедури за възлагане на обществени поръчки;

6.  изтъква стойността на проучванията и становищата на Агенцията за развитието на законодателството на Съюза; подчертава, че Агенцията следва да може по своя инициатива да дава становища по законодателни предложения и че нейните правомощия следва да бъдат разширени до всички области на правата, защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително въпросите във връзка с полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси; изразява съжаление, че настоящият мандат на Агенцията ограничава възможностите ѝ да предприема действия и проучвания в някои тематични области; препоръчва включването на тези тематични области в новата многогодишна финансова рамка;

7.  приветства факта, че Агенцията продължила проучването си относно положението на малцинствата в Съюза в контекста на второто изследване на малцинствата в Европейския съюз; във връзка с това приветства особено публикуването на последния тематичен доклад относно дискриминацията, пред която са изправени хората от африкански произход в Съюза; приветства също така публикуването на проучването относно прехода от образование към заетост на младите роми;

8.  приветства продължаващата работа на Агенцията върху проучването относно положението на ромите в Съюза, която допринася за наблюдението на ефикасността и слабостите на стратегиите за приобщаване и съответните политики на Съюза и на неговите държави членки; приветства особено основаните на проучвания препоръки на Агенцията за успешно противодействие на антиромските нагласи и за борба за социално приобщаване на ромите;

9.  призовава за отделна бюджетна позиция, с която да бъдат разпределени средства за дейности в подкрепа на видимостта и общата осведоменост относно Агенцията; призовава Агенцията да бъде по-проактивна в това отношение, като публикува информация относно годишната си дейност;

10.  приветства ангажимента на Агенцията по отношение на правата на децата, който продължава с проучванията, проведени във връзка с минималните възрастови изисквания за участие в наказателни и граждански производства в целия Съюз, относно определянето на възрастта и снемането на пръстови отпечатъци на деца в рамките на процедурите за предоставяне на убежище и относно детската бедност в Съюза.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 169.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 169.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 169.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 169.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 116/04, 28.3.2018 г., стр. 17

(14)

Приети текстове, P8_TA(2019)0000.

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност