Menettely : 2018/2180(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0136/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0136/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.43

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0284

MIETINTÖ     
PDF 180kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2180(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0070/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(5) ja erityisesti 21 sen artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0136/2019),

1.  myöntää Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0070/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(11) ja erityisesti 21 sen artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0136/2019),

1.  hyväksyy Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2180(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0136/2019),

A.  toteaa, että Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 22 852 250 euroa, mikä merkitsee 5,78 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan lähes yksinomaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia eli sama kuin vuonna 2016; toteaa huolestuneena, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 72,11 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 1,1 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 117 566 euroa eli 2,05 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 1,22 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää osana tuloksellisuuden arviointikehystään kolmeakymmentäyhtä keskeistä tulosindikaattoria toimintansa tulosten ja vaikutusten arviointiin ja viittä täydentävää tulosindikaattoria parantamaan talousarviohallintoaan;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee yhteistyötä muiden virastojen kanssa yhteisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja että näitä virastoja ovat Euroopan raja- ja merivartiovirasto, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto, Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto;

5.  kannustaa virastoa tehostamaan yhteistyötään kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien, kanssa synergioiden löytämiseksi ja hyödyntämiseksi aina kun mahdollista;

6.  toteaa, että viraston toinen ulkoinen arviointi toteutettiin vuonna 2017; panee tyytyväisenä merkille, että sen tulokset olivat yleisesti ottaen myönteisiä; panee merkille viraston hallintoneuvoston komissiolle esittämät suositukset;

7.  toteaa, että komissio on ensimmäistä kertaa pyytänyt virastoa arvioimaan unionin oikeudellisen välineen perusoikeusvaikutuksia; toteaa lisäksi, että virasto on kehittänyt kansallisille viranomaisille koulutusmoduulin edistääkseen Euroopan unionin perusoikeuskirjan noudattamista;

8.  korostaa viraston tutkimusten ja lausuntojen arvoa unionin lainsäädännön kehittämiselle; korostaa, että viraston olisi voitava oikeus laatia oma-aloitteisia lausuntoja säädösehdotuksista ja että sen toimeksiannon olisi katettava kaikki Euroopan unionin perusoikeuskirjan kattamat oikeudet, rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä koskevat kysymykset mukaan lukien; pitää valitettavana, että viraston nykyinen toimeksianto rajoittaa sen mahdollisuuksia toteuttaa toimia ja tutkimuksia tietyillä aihealueilla; suosittaa, että kyseiset aihealueet sisällytetään uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen;

9.  pitää myönteisenä, että virasto jatkoi vähemmistöjen tilannetta unionissa koskevaa tutkimustaan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskevan toisen selvityksen yhteydessä; pitää tässä yhteydessä erityisen myönteisenä afrikkalaistaustaisten henkilöiden unionissa kokemaa syrjintää koskevan viimeisimmän alakohtaisen kertomuksen julkaisemista; pitää lisäksi myönteisenä nuorten romanien siirtymistä koulutuksesta työelämään koskevan tutkimuksen julkaisemista;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on jatkanut romanien tilannetta unionissa koskevaa tutkimustaan ja auttanut siten unionin ja sen jäsenvaltioiden osallistamisstrategioiden ja niihin liittyvien politiikkojen tehokkuuden ja puutteiden seurantaa; panee erityisen tyytyväisenä merkille viraston tutkimukseen perustuvat toimintasuositukset, jotka koskevat romanivastaisuuden menestyksekästä torjuntaa ja romanien sosiaalisen osallisuuden edistämistä;

11.  panee tyytyväisenä merkille viraston sitoutumisen lasten oikeuksiin ja toteaa sen jatkuneen siten, että se teki tutkimukset rikos- ja siviilioikeudellisiin menettelyihin osallistumisen vähimmäisikää koskevista vaatimuksista koko unionissa, lasten iän arvioinnista ja sormenjälkien ottamisesta turvapaikkamenettelyissä sekä lapsiköyhyydestä unionissa;

Henkilöstöpolitiikka

12.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 97,22 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 72 väliaikaisesta toimesta 70 oli täytettynä (verrattuna 74 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi 30 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 8 kansallista asiantuntijaa;

13.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan ihmisarvoa ja ennaltaehkäistään häirintää; toteaa sen tarjoavan luottamuksellista neuvontaa sekä koulutustilaisuuksia; panee merkille, että vuonna 2017 tutkittiin kaksi tapausta, jotka koskivat väitettyä epäasiallista käytöstä, ja ne saatiin päätökseen vuonna 2018;

Hankinnat

14.  pitää valitettavana, että tämä aiheutti virastolle ylimääräisiä hallintokustannuksia ja vaikutti toimien aikatauluun, mutta toteaa, että tämä ei kuitenkaan viivästyttänyt hankkeiden toteuttamiskautta; panee merkille, että virasto on toteuttanut toimenpiteitä tulevien hankintamenettelyjen epäonnistumiseen liittyvien riskien lieventämiseksi; panee merkille viraston lisämäärärahoja koskevan pyynnön mutta toteaa, ettei talousarvioon liittyvien rajoitusten pitäisi johtaa julkisten hankintamenettelyjen epäonnistumiseen; pyytää näin ollen virastoa tekemään asianmukaisen markkinatutkimuksen ennen tutkimuksia koskevien tarjouskilpailujen käynnistämistä ja jatkamaan julkisten hankintamenettelyidensä tehokkuuden parantamista;

15.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa ja -varastointia varten (sähköinen hankintamenettely); panee merkille, että viraston mukaan se on jo ottanut käyttöön osan välineistä ja että se ottaa loput välineet käyttöön vuoden 2019 alkuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikkien tarvittavien välineiden täytäntöönpanosta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee merkille, että viraston mukaan se arvioi vuonna 2017 useita mahdollisia ja oletettuja eturistiriitoja ja laati lieventäviä toimenpiteitä, mutta tosiasiallisia eturistiriitoja ei kuitenkaan ilmennyt;

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että tilinpitäjän riippumattomuutta on lisättävä antamalla hänelle vastuu raportoida suoraan viraston johtajalle ja hallintoneuvostolle; panee tyytyväisenä merkille, että tällainen uudelleenorganisointi oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisen uudelleenorganisoinnin täytäntöönpanosta;

18.  toteaa, että virastoa vastaan on viime vuosina pantu vireille kaksi oikeudenkäyntiä, jotka koskevat väitettyjä sääntöjenvastaisia palvelukseenottopäätöksiä; toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteet molemmissa tapauksissa ja määräsi kantajat maksamaan kulut; panee merkille lehdistössä esitetyt väitteet mahdollisista eturistiriidoista, jotka liittyvät virkamiestuomioistuimen entisen väliaikaisen tuomarin konsultointipalvelujen käyttöön; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä mahdollisten eturistiriitariskien vähentämiseksi;

Sisäinen valvonta

19.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus suoritti virastossa vuonna 2017 tarkastuksen hallinnosta ja etiikasta ja että vuonna 2017 suoritettiin komission puolesta ulkoinen arviointi viraston tuloksellisuudesta kaudella 2013–2017; panee merkille, että virasto laati toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena oli kohdentaa toimia mahdollisesti parannusta vaativiin osa-alueisiin;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2016 antama suositus valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien antamia virallisia (edelleen)valtuutuksia koskevan menettelyn parantamisesta on toteutettu;

Muita huomautuksia

21.  panee merkille viraston pyrkineen varmistamaan kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; toteaa kuitenkin, että virasto ei ole toteuttanut mitään täydentäviä toimenpiteitä vähentääkseen tai korvatakseen hiilidioksidipäästöjä;

o

o o

22.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

17.1.2019

LAUSUNTO kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion (FRA) toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2180(DEC))

Valmistelija: Romeo Franz

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset, joiden mukaan Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 ja sen toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset; on tyytyväinen viraston vakuuttaviin tuloksiin; panee lisäksi tyytyväisenä merkille sen ennakoivan suhtautumisen Euroopan parlamenttiin;

2.  panee tyytyväisenä merkille viraston päätöksen vahvistaa tilinpitäjän riippumattomuutta muuttamalla raportointisuhteita vuoden 2018 lopusta alkaen niin, että hänellä on vastuu raportoida suoraan viraston johtajalle hallinnollisista asioista ja hallintoneuvostolle toiminnallisista näkökohdista;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2016 antama suositus valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien antamia virallisia (edelleen)valtuutuksia koskevan menettelyn parantamisesta on toteutettu;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on sitoutunut ottamaan huomioon suositukset, jotka komission sisäisen tarkastuksen osasto antoi viraston hallinnosta ja etiikasta vuonna 2017 julkaisemassaan tarkastuskertomuksessa ”Governance and ethics”; panee lisäksi merkille viraston halukkuuden ottaa huomioon suositukset, jotka sisältyivät vuonna 2017 komission puolesta suoritettuun ulkoiseen arviointiin perusoikeusviraston tuloksellisuudesta kaudella 2013–2017;

5.  ottaa huomioon viraston suorittamien tutkimusten monimutkaisuuden, sillä ne kattavat 28 jäsenvaltion lainsäädännön ja käytännön, ja panee tässä yhteydessä merkille, että ainakin kolme tutkimuksia koskevaa avointa tarjouskilpailua epäonnistui, sillä viraston saamat tarjoukset ylittivät sopimuksen enimmäisarvon (epärealististen markkina-arvioiden vuoksi); pitää valitettavana, että tämä aiheutti virastolle ylimääräisiä hallintokustannuksia ja vaikutti toimien aikatauluun, mutta toteaa, että tämä ei kuitenkaan viivästyttänyt hankkeiden toteuttamiskautta; panee merkille, että virasto on toteuttanut toimenpiteitä tulevien hankintamenettelyjen epäonnistumiseen liittyvien riskien lieventämiseksi; panee merkille viraston lisämäärärahoja koskevan pyynnön, mutta toteaa, että talousarvioon liittyvät rajoitukset eivät koskaan voi johtaa epäonnistuneihin julkisiin hankintamenettelyihin; pyytää näin ollen virastoa tekemään asianmukaisen markkinatutkimuksen ennen tutkimuksia koskevien tarjouskilpailujen käynnistämistä ja jatkamaan julkisten hankintamenettelyidensä tehokkuuden parantamista;

6.  korostaa viraston tutkimusten ja lausuntojen arvoa unionin lainsäädännön kehittämiselle; korostaa, että virastolla olisi oltava oikeus laatia oma-aloitteisia lausuntoja säädösehdotuksista ja että sen toimeksiannon olisi katettava kaikki Euroopan unionin perusoikeuskirjan kattamat oikeudet, rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä koskevat kysymykset mukaan lukien; pitää valitettavana, että viraston nykyinen toimeksianto rajoittaa sen mahdollisuuksia toteuttaa toimia ja tutkimuksia tietyillä aihealueilla; suosittaa, että kyseiset aihealueet sisällytetään uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen;

7.  pitää myönteisenä, että virasto jatkoi vähemmistöjen tilannetta unionissa koskevaa tutkimustaan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskevan toisen selvityksen yhteydessä; pitää tässä yhteydessä erityisen myönteisenä afrikkalaistaustaisten henkilöiden unionissa kokemaa syrjintää koskevan viimeisimmän alakohtaisen kertomuksen julkaisemista; pitää lisäksi myönteisenä nuorten romanien siirtymistä koulutuksesta työelämään koskevan tutkimuksen julkaisemista;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on jatkanut romanien tilannetta unionissa koskevaa tutkimustaan ja auttanut siten unionin ja sen jäsenvaltioiden osallistamisstrategioiden ja niihin liittyvien politiikkojen tehokkuuden ja puutteiden seurantaa; panee erityisen tyytyväisenä merkille viraston tutkimukseen perustuvat toimintasuositukset, jotka koskevat romanivastaisuuden menestyksekästä torjuntaa ja romanien sosiaalisen osallisuuden edistämistä;

9.  kehottaa perustamaan erityisen budjettikohdan, josta osoitetaan määrärahoja viraston näkyvyyttä ja sen yleistä tunnettuutta tukeviin toimiin; kehottaa virastoa toimimaan tässä yhteydessä ennakoivammin ja julkistamaan tietoja vuotuisesta toiminnastaan;

10.  panee tyytyväisenä merkille viraston sitoutumisen lasten oikeuksiin ja toteaa sen jatkuneen siten, että se teki tutkimukset rikos- ja siviilioikeudellisiin menettelyihin osallistumisen vähimmäisikää koskevista vaatimuksista koko unionissa, lasten iän arvioinnista ja sormenjälkien ottamisesta turvapaikkamenettelyissä sekä lapsiköyhyydestä unionissa.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 169.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 169.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 169.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 169.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 116/04, 28.3.2018, s. 17.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 19. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö