Procedūra : 2018/2180(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0136/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0136/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.43

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0284

ZIŅOJUMS     
PDF 202kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2180(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru,(5) un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0136/2019),

1.  sniedz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(10) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru,(11) un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(12) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0136/2019),

1.  apstiprina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2180(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0136/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 22 852 250 EUR, t. i., par 5,78 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūras budžets tiek finansēts gandrīz tikai no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 % — tāds pats kā 2016. gadā; ar bažām norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija tikai 72,11 %, t. i., par 1,1 % zemāks nekā iepriekšējā gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  pieņem zināšanai, ka tika atcelti 117 566 EUR apropriāciju, kas bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 2,05 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, t. i., ir par 1,22 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra izmanto 31 snieguma pamatrādītāju — kas ir daļa no tās snieguma mērīšanas satvara —, lai izvērtētu savu darbību rezultātus un ietekmi, un piecus citus snieguma pamatrādītājus, lai uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  atzinīgi vērtē Aģentūras sadarbību ar citām aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai, Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, lai īstenotu kopīgus politikas mērķus;

5.  mudina Aģentūru pastiprināt sadarbību ar starptautiskām organizācijām, tādām kā Eiropas Padome un Apvienoto Nāciju Organizācija, lai, kad vien iespējams, rastu un izmantotu sinerģiju;

6.  atzīmē, ka 2017. gadā notika otrā Aģentūras ārējā izvērtēšana; ar gandarījumu atzīmē, ka izvērtēšanas rezultāti kopumā ir pozitīvi; pieņem zināšanai ieteikumus, ko Aģentūras valde ir iesniegusi Komisijai;

7.  atzīmē, ka Komisija pirmoreiz Aģentūrai ir pieprasījusi izvērtēt Savienības tiesību instrumenta ietekmi no pamattiesību viedokļa; turklāt pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir izstrādājusi valstu iestādēm paredzētu apmācības moduli, lai veicinātu Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ievērošanu;

8.  uzsver Aģentūras pētījumu un atzinumu vērtību Savienības tiesību aktu izstrādē; uzsver, ka Aģentūrai būtu jāspēj pēc pašas iniciatīvas sniegt atzinumus par leģislatīvu aktu priekšlikumiem un ka tās kompetencei būtu jāaptver visas tiesību jomas, kuras tiek aizsargātas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, tostarp tiesu iestāžu un policijas sadarbība krimināllietās; pauž nožēlu, ka Aģentūras pašreizējās pilnvaras ierobežo tās iespējas veikt darbības un pētījumus atsevišķās tematiskās jomās; iesaka minētās tematiskās jomas iekļaut jaunajā daudzgadu finanšu shēmā;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra saistībā ar otro Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas apsekojumu ir turpinājusi izpēti par minoritāšu stāvokli Savienībā; šajā sakarā īpaši atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts jaunākais tematiskais ziņojums par diskrimināciju, ar ko Savienībā saskaras afrikāņu izcelsmes cilvēki; turklāt atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts pētījums par romu jauniešu pāreju no izglītības uz nodarbinātību;

10.  atzinīgi vērtē Aģentūras pastāvīgo darbu pie romu stāvokļa izpētes Savienībā, tādējādi palīdzot uzraudzīt Savienības un tās dalībvalstu iekļaušanas stratēģiju un saistīto politiku efektivitāti un trūkumus; īpaši atzinīgi vērtē uz pētniecību balstītos Aģentūras politikas ieteikumus attiecībā uz sekmīgu antičigānisma apkarošanu un cīņu par romu sociālo iekļaušanu;

11.  atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos īstenot centienus bērnu tiesību jomā, kuri tika turpināti, veicot pētījumus par minimālā vecuma prasībām attiecībā uz piedalīšanos krimināltiesvedībā un civiltiesvedībā visā Savienībā, par bērnu vecuma novērtēšanu un bērnu pirkstu nospiedumu noņemšanu patvēruma procedūrās un par bērnu nabadzību Savienībā;

Personāla politika

12.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 97,22 % no Aģentūras štatu saraksta, proti, bija aizpildītas 70 no 72 pagaidu darbinieku vietām, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumā ar 74 apstiprinātām vietām 2016. gadā); atzīmē, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 30 līgumdarbinieki un astoņi norīkotie valstu eksperti;

13.  atzīmē, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; pieņem zināšanai, ka Aģentūra piedāvā konfidenciālu konsultēšanu, kā arī apmācību; atzīmē, ka 2017. gadā tika veikta izmeklēšana par diviem gadījumiem, kad pastāvēja aizdomas par neatbilstošu izturēšanos, un ka 2018. gadā abu gadījumu izmeklēšana tika slēgta;

Iepirkums

14.  pauž nožēlu, ka tas Aģentūrai radīja papildu administratīvās pieskaitāmās izmaksas; atzīmē, ka, lai gan tas ietekmēja Aģentūras darbību grafiku, tas neizraisīja nekādu kavēšanos projektu īstenošanā; atzīmē, ka Aģentūra ir veikusi pasākumus, lai nākotnē mazinātu nesekmīgu iepirkuma procedūru risku; atzīmē, ka Aģentūra ir pieprasījusi papildu finansējumu, taču norāda, ka budžeta ierobežojumiem nevajadzētu novest pie nesekmīgām publiskā iepirkuma procedūrām; tādēļ prasa Aģentūrai, pirms tā izsludina uzaicinājumu iesniegt pētījumu piedāvājumus, veikt atbilstošu tirgus izpēti un turpināt uzlabot savu publiskā iepirkuma procedūru efektivitāti;

15.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija sākusi izmantot pilnībā visus instrumentus, ko Komisija ieviesusi, lai rastu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kuras piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā), un šādas informācijas glabāšanai; pieņem zināšanai arī to, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā jau ir ieviesusi dažus no minētajiem instrumentiem un ka atlikušie instrumenti ir ieviešanas procesā, ko plānots pabeigt līdz 2019. gada sākumam; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visu nepieciešamo instrumentu ieviešanu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; atzīmē, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā ir izvērtējusi un mazinājusi vairākus iespējamus interešu konfliktus un par interešu konfliktiem uzskatītas situācijas un ka neviens no tiem neizrādījās faktisks interešu konflikts;

17.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Aģentūras direktoram un valdei; atzinīgi vērtē to, ka šādu reorganizāciju iecerēts veikt līdz 2018. gada beigām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs reorganizācijas īstenošanu;

18.  atzīmē, ka pēdējos gados pret Aģentūru tika sākta tiesvedība divās lietās saistībā ar apgalvojumiem par noteikumiem neatbilstošiem darbā pieņemšanas lēmumiem; atzīmē, ka Vispārējā tiesa izbeidza abas lietas un izdeva rīkojumu prasītājiem segt attiecīgos izdevumus; norāda uz presē paustajiem apgalvojumiem par iespējamu interešu konfliktu attiecībā uz bijušā ES Civildienesta tiesas rezerves pagaidu tiesneša sniegtu konsultēšanas pakalpojumu izmantošanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti jebkāda iespējama interešu konflikta riska mazināšanai;

Iekšējā kontrole

19.  atzīmē, ka 2017. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests Aģentūrā veica pārvaldības un ētikas revīziju un ka Komisijas vārdā tika veikta ārēja revīzija attiecībā uz Aģentūras sniegumu laikposmā no 2013. gada līdz 2017. gadam; pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir sagatavojusi rīcības plānus jebkādu nepieciešamu uzlabojumu veikšanai;

20.  atzinīgi vērtē to, ka ir slēgts Revīzijas palātas 2016. gada ieteikums attiecībā uz kredītrīkotāju deleģēšanas un pastarpinātas deleģēšanas oficiālās procedūras uzlabošanu;

Citi komentāri

21.  atzīmē Aģentūras centienus nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu; tomēr norāda, ka Aģentūra nav ieviesusi nekādus specifiskus papildu pasākumus CO2 emisiju samazināšanai vai kompensēšanai;

o

o o

22.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

17.1.2019

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2180(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Romeo Franz

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas secinājumiem Pamattiesību aģentūras (FRA) (“Aģentūra”) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi; atzinīgi vērtē Aģentūras pamatīgo veikumu; atzinīgi vērtē arī aktīvo pieeju, ko tā īsteno, sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu;

2.  atzinīgi vērtē Aģentūras lēmumu nostiprināt tās grāmatveža neatkarību, mainot pakļautības kārtību un, sākot no 2018. gada beigām, padarot to pakļautu Aģentūras direktoram administratīvos jautājumos un valdei attiecībā uz funkcionāliem aspektiem;

3.  atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigts īstenot Revīzijas palātas 2016. gada ieteikumu par kredītrīkotāju deleģēšanas un pastarpinātās deleģēšanas oficiālā procesa uzlabošanu;

4.  atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos rīkoties saistībā ar Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumiem, kas izklāstīti tā 2017. gada revīzijas ziņojumā par pārvaldību un ētiku Aģentūrā; norāda arī uz Aģentūras gatavību rīkoties saistībā ar ieteikumiem, kas formulēti kā daļa no ārējā novērtējuma par FRA sniegumu 2013.–2017. gadā, kuru arī veica 2017. gadā Komisijas uzdevumā;

5.  atzīst Aģentūras veikto pētījumu sarežģīto raksturu, tiem aptverot 28 dalībvalstu tiesības un praksi, un konstatē, ka šajā saistībā vismaz trīs atklātie uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus pētījumu pasūtīšanai bija nesekmīgi, jo saņemtie piedāvājumi pārsniedza noteikto līguma maksimālo vērtību (nereālistisku tirgus aplēšu dēļ); pauž nožēlu par to, ka tas Aģentūrai radīja papildu administratīvās pieskaitāmās izmaksas, taču, lai gan ietekmēja tās darbību grafiku, neizraisīja kavēšanos projektu īstenošanas posmā; norāda, ka Aģentūra ir veikusi pasākumus nolūkā turpmāk mazināt nesekmīgu iepirkuma procedūru riskus; norāda, ka Aģentūra pieprasīja papildu finansējumu, taču uzsver, ka budžeta ierobežojumiem nebūtu jānozīmē nesekmīgas publiskā iepirkuma procedūras; tāpēc prasa Aģentūrai veikt pienācīgu tirgus izpēti, pirms tiek izsludināts uzaicinājums iesniegt pētījumu piedāvājumus, un turpināt publiskā iepirkuma procedūru efektivitātes uzlabošanu;

6.  uzsver Aģentūras pētījumu un atzinumu vērtību Savienības tiesību aktu izstrādē; uzsver, ka Aģentūrai būtu jāvar pēc pašas iniciatīvas sniegt atzinumus par tiesību aktu priekšlikumiem un ka tās kompetences jomai būtu jāaptver visas tiesību jomas, kuru aizsardzība noteikta Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, arī jautājumus, kas saistīti ar tiesu iestāžu un policijas sadarbību krimināllietās; pauž nožēlu par to, ka Aģentūras pašreizējās pilnvaras ierobežo tās iespējas rīkoties un veikt izpēti noteiktās tematiskajās jomās; iesaka minētās tematiskās jomas iekļaut jaunajā daudzgadu finanšu shēmā;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra saistībā ar otro Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas apsekojumu ir turpinājusi izpēti par minoritāšu stāvokli Savienībā; šajā sakarībā īpaši atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts jaunākais tematiskais ziņojums par diskrimināciju, ar ko Savienībā saskaras afrikāņu izcelsmes cilvēki; turklāt atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts pētījums par romu jauniešu pāreju no izglītības uz nodarbinātību;

8.  atzinīgi vērtē Aģentūras pastāvīgo darbu, veicot izpēti par romu stāvokli Savienībā, tādējādi palīdzot uzraudzīt Savienības un tās dalībvalstu iekļaušanas stratēģiju un saistīto politikas pasākumu efektivitāti un trūkumus; īpaši atzinīgi vērtē ar pētniecību pamatotos politikas ieteikumus, ko Aģentūra sniedz attiecībā uz sekmīgu antičigānisma apkarošanu un cīņu par romu sociālo iekļaušanu.

9.  prasa izveidot īpašu budžeta posteni darbībām Aģentūras pamanāmības un vispārējas informētības par Aģentūru uzlabošanai; aicina Aģentūru būt šajā ziņā aktīvākai, publicējot informāciju par gada laikā veiktajām darbībām;

10.  atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos veicināt bērnu tiesības, veicot šajā saistībā pētījumus par minimālā vecuma prasībām attiecībā uz piedalīšanos krimināllietu un civillietu tiesvedībā Savienībā, par bērnu vecuma novērtēšanu un bērnu pirkstu nospiedumu ņemšanu patvēruma procedūrās un par bērnu nabadzību Savienībā.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018, 169. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 169. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 169. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 169. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 116/04, 28.3.2018., 17. lpp.

(14)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika