Procedură : 2018/2180(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0136/2019

Texte depuse :

A8-0136/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.43

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0284

RAPORT     
PDF 200kWORD 57k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2180(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2180(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(5), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0136/2019),

1.  acordă directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2180(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(11), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0136/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2180(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0136/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul definitiv al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 22 852 250 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 5,78 % față de 2016; întrucât bugetul Agenției provine aproape exclusiv de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că, pe durata exercițiului financiar 2017, eforturile de monitorizare a bugetului au dus la o rată de execuție bugetară de 100 %, același nivel ca și în 2016; constată cu îngrijorare că rata de execuție a creditelor de plată a fost scăzută, de 72,11 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 1,1 % în comparație cu exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  ia act de faptul că reportările anulate din 2016 în 2017 au totalizat 117 566 EUR, reprezentând 2,05 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 1,22 % față de 2016;

Performanța

3.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția utilizează 31 de indicatori-cheie de performanță ca parte a cadrului său de măsurare a performanței pentru a evalua rezultatele și impactul activităților sale, precum și cinci indicatori-cheie de performanță suplimentari pentru a-și consolida gestiunea bugetară;

4.  salută cooperarea Agenției cu alte agenții, în special cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii și Biroul European de Sprijin pentru Azil, în vederea realizării unor obiective de politici comune;

5.  încurajează Agenția să își intensifice cooperarea cu organizațiile internaționale, cum ar fi Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite, pentru a găsi și utiliza sinergii, ori de câte ori este posibil;

6.  ia act de faptul că a doua evaluare externă a Agenției a avut loc în 2017; constată cu satisfacție că rezultatele sunt, în general, pozitiv; ia act de recomandările înaintate Comisiei de către consiliul de administrație al Agenției;

7.  ia act de faptul că Comisia a solicitat pentru prima dată Agenției să evalueze impactul asupra drepturilor fundamentale al unui instrument de drept al Uniunii; ia act, de asemenea, de faptul că Agenția a elaborat un modul de formare pentru autoritățile naționale în vederea promovării respectării Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

8.  subliniază valoarea studiilor și a avizelor Agenției pentru elaborarea legislației Uniunii; subliniază că Agenția ar trebui să poată emite din proprie inițiativă avize referitoare la propuneri legislative și că mandatul ei ar trebui extins la toate domeniile ce privesc drepturile care sunt protejate în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, incluzând chestiuni ce țin de cooperarea polițienească și judiciară în materie penală; regretă faptul că mandatul actual al Agenției îi limitează posibilitățile de a întreprinde acțiuni și studii în anumite domenii tematice; recomandă includerea acestor domenii tematice în noul cadru financiar multianual;

9.  salută faptul că Agenția și-a continuat cercetările cu privire la situația minorităților din Uniune, în contextul celui de-al doilea sondaj privind minoritățile din Uniunea Europeană și discriminarea; salută, în acest sens, în special publicarea celui mai recent raport tematic privind discriminarea cu care se confruntă persoanele de origine africană în Uniune; salută, de asemenea, publicarea studiului referitor la tranziția de la educație la încadrarea în muncă a tinerilor romi;

10.  salută activitatea permanentă a Agenției de analizare a situației romilor din Uniune, contribuind astfel la monitorizarea eficienței și a deficiențelor strategiilor de incluziune și ale politicilor conexe ale Uniunii și ale statelor sale membre; salută în mod special recomandările în materie de politică ale Agenției, bazate pe cercetare, cu privire la combaterea cu succes a atitudinii discriminatorii față de romi și la lupta pentru incluziunea socială a romilor;

11.  salută angajamentul Agenției față de drepturile copiilor, care s-a continuat cu realizarea de studii despre cerințele privind vârsta minimă de participare la procedurile penale și civile în Uniune, despre evaluarea vârstei și amprentarea copiilor în cadrul procedurilor de azil și despre sărăcia în rândul copiilor din Uniune;

Politica de personal

12.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 97,22 %, fiind completate 70 de posturi de agenți temporari din cele 72 de posturi de agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 74 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 30 de agenți contractuali și 8 experți naționali detașați;

13.  constată că Agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; ia act de faptul că Agenția oferă consiliere confidențială și sesiuni de formare; ia act de faptul că două acuzații de comportament inadecvat au fost investigate în 2017 și închise în 2018;

Achiziții

14.  regretă faptul că acest lucru a generat cheltuieli administrative suplimentare pentru Agenție și, deși a afectat calendarul operațiunilor sale, nu a cauzat nicio întârziere în ceea ce privește perioada de implementare a proiectelor; constată că Agenția a luat măsuri pentru ca, pe viitor, să atenueze riscurile asociate procedurilor de licitații nereușite; ia act de cererea de finanțare suplimentară făcută de Agenție, dar subliniază că constrângerile bugetare nu ar trebui să conducă la proceduri de achiziții publice nereușite; solicită, prin urmare, Agenției să efectueze studii de piață corespunzătoare înainte de a lansa proceduri de ofertare pentru studii și să continue să îmbunătățească eficiența procedurilor sale de achiziții publice;

15.  constată, din raportul Curții, că până la sfârșitul lui 2017 Agenția nu introdusese toate instrumentele lansate de Comisie pentru a introduce o singură soluție privind stocarea și schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); constată că, potrivit Agenției, aceasta dispune deja de unele dintre instrumentele existente și că este în curs de a introduce celelalte instrumente până la începutul anului 2019; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea tuturor instrumentelor necesare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  ia act de măsurile existente aplicate de Agenție și de eforturile constante depuse de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția persoanelor care denunță nereguli; ia act de faptul că, potrivit Agenției, aceasta a evaluat și a atenuat în 2017 o serie de conflicte de interese potențiale și percepute ca atare, care nu au condus la conflicte efective;

17.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, este necesar să se consolideze independența contabilului prin subordonarea directă a acestuia directorului Agenției și consiliului de administrație; salută faptul că se așteaptă ca o astfel de reorganizare să fie pusă în aplicare până la sfârșitul anului 2018; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea reorganizării;

18.  ia act de faptul că, în ultimii ani, au fost inițiate două proceduri judiciare împotriva Agenției cu privire la acuzații de nereguli în ceea ce privește deciziile de recrutare; ia act de faptul că Tribunalul Uniunii Europene a respins ambele cazuri și a obligat reclamanții să suporte costurile; ia act de acuzațiile din presă privind un posibil conflict de interese legat de utilizarea de servicii de consultanță oferite de un fost judecător temporar în rezervă al Tribunalului Funcției Publice; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a atenua orice riscuri de apariție a unor posibile conflicte de interese;

Controalele interne

19.  ia act de faptul că, în 2017, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a efectuat un audit privind guvernanța și etica în cadrul Agenției și că o evaluare externă a performanței Agenției în perioada 2013-2017 a fost efectuată în numele Comisiei; ia act de faptul că Agenția a elaborat planuri de acțiune pentru a aborda toate domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri;

20.  salută închiderea recomandării din 2016 a Curții de Conturi cu privire la îmbunătățirea procesului referitor la delegările (subdelegările) oficiale pentru ordonatorii de credite;

Alte observații

21.  ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un spațiu de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; subliniază totuși că Agenția nu a luat măsuri suplimentare specifice pentru a reduce sau a compensa emisiile de CO2;

o

o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

17.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2180(DEC))

Raportor pentru aviz: Romeo Franz

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale (denumită în continuare „Agenția”) prezintă în mod fidel situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2017 și că tranzacțiile Agenției sunt legale și regulamentare; salută rezultatele semnificative ale Agenției; salută, de asemenea, abordarea sa proactivă în relația cu Parlamentul European;

2.  salută decizia Agenției de a consolida independența contabilului său prin modificarea liniilor sale de raportare începând de la sfârșitul anului 2018, astfel încât chestiunile administrative să țină de directorul Agenției, iar chestiunile funcționale, de consiliul de administrație;

3.  salută închiderea recomandării din 2016 a Curții de Conturi cu privire la îmbunătățirea procesului referitor la delegările (subdelegările) oficiale pentru ordonatorii de credite;

4.  salută angajamentul Agenției de a aborda recomandările formulate de Serviciul de Audit Intern al Comisiei în raportul său de audit pe 2017 privind „Guvernanța și etica în Agenție”; ia act, de asemenea, de disponibilitatea Agenției de a aborda recomandările identificate în cadrul evaluării externe a „performanței FRA în perioada 2013-2017”, care a fost realizată, de asemenea, în 2017 în numele Comisiei;

5.  recunoaște natura complexă a studiilor realizate de Agenție, care acoperă legislația și practicile din 28 de state membre și observă faptul că, în acest context, cel puțin trei proceduri de licitație deschise pentru studii în domeniul achizițiilor publice nu au avut succes, deoarece ofertele primite au depășit valoarea maximă stabilită a contractului (din cauza unor estimări nerealiste ale pieței); regretă faptul că acest lucru a generat cheltuieli administrative suplimentare pentru Agenție și, deși a afectat calendarul operațiunilor sale, nu a cauzat nicio întârziere în ceea ce privește perioada de implementare a proiectelor; constată că Agenția a luat măsuri pentru ca, pe viitor, să atenueze riscurile asociate procedurilor de licitații nereușite; ia act de solicitarea Agenției de finanțare suplimentară, dar subliniază că constrângerile bugetare nu trebuie să conducă niciodată la proceduri de achiziții publice nereușite; solicită, prin urmare, Agenției să efectueze studii de piață corespunzătoare înainte de a lansa proceduri de ofertare pentru studii și să continue să îmbunătățească eficiența procedurilor sale de achiziții publice;

6.  subliniază valoarea studiilor și a avizelor Agenției pentru elaborarea legislației Uniunii; subliniază că Agenția ar trebui să poată emite din proprie inițiativă avize referitoare la propuneri legislative și că mandatul ei ar trebui extins la toate domeniile ce privesc drepturile care sunt protejate în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, incluzând chestiuni ce țin de cooperarea polițienească și judiciară în materie penală; regretă faptul că mandatul actual al Agenției îi limitează posibilitățile de a întreprinde acțiuni și studii în anumite domenii tematice; recomandă includerea acestor domenii tematice în noul cadru financiar multianual;

7.  salută faptul că Agenția și-a continuat cercetările cu privire la situația minorităților din Uniune, în contextul celui de-al doilea sondaj privind minoritățile din Uniunea Europeană și discriminarea; salută, în acest sens, în special publicarea celui mai recent raport tematic privind discriminarea cu care se confruntă persoanele de origine africană în Uniune; salută, de asemenea, publicarea studiului referitor la tranziția de la educație la încadrarea în muncă a tinerilor romi;

8.  salută activitatea permanentă a Agenției de analizare a situației romilor din Uniune, contribuind astfel la monitorizarea eficienței și a deficiențelor strategiilor de incluziune și ale politicilor conexe ale Uniunii și ale statelor sale membre; salută în mod special recomandările în materie de politică ale Agenției, bazate pe cercetare, cu privire la combaterea cu succes a atitudinii discriminatorii față de romi și la lupta pentru incluziunea socială a romilor;

9.  solicită alocarea unui post bugetar specific activităților care sprijină vizibilitatea Agenției și informarea opiniei publice cu privire la Agenție; invită Agenția să aibă o atitudine mai proactivă în această privință, publicând informații cu privire la activitățile sale anuale;

10.  salută angajamentul Agenției față de drepturile copilului, care s-a continuat cu realizarea de studii despre cerințele privind vârsta minimă de participare la procedurile penale și civile în Uniune, despre evaluarea vârstei și amprentarea copiilor în cadrul procedurilor de azil și despre sărăcia în rândul copiilor din Uniune.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 169.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 169.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 53, 22.2.2007, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 169.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 169.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 53, 22.2.2007, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

  JO C 116/04, 28.3.2018, p.17

(14)

  Texte adoptate, P8_TA(2019)0000.

Ultima actualizare: 19 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate