Postopek : 2018/2180(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0136/2019

Predložena besedila :

A8-0136/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.43

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0284

POROČILO     
PDF 192kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017

(2018/2180(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017

(2018/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(5) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0136/2019),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017

(2018/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(11) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0136/2019),

1.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017

(2018/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0136/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(13) Agencije Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 22.852.250 EUR, kar je 5,78 % več kot leta 2016; ker proračun agencije skoraj v celoti izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 stopnja izvrševanja proračuna 100 %, torej na isti ravni kot leta 2016; z zaskrbljenostjo pa ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja plačil nizka, saj je znašala 72,11 %, kar je 1,1 % manj kot leto poprej;

Razveljavitev prenosov

2.  ugotavlja, da je agencija razveljavila 117.566 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 2,05 % vseh prenesenih sredstev in 1,22 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija v sklopu okvira za merjenje uspešnosti rezultate in učinke svojih dejavnosti ocenjuje z 31 ključnimi kazalniki uspešnosti, upravljanje proračuna pa izboljšuje še s petimi ključnimi kazalniki uspešnosti;

4.  pozdravlja, da agencija pri uresničevanju ciljev skupne politike sodeluje z drugimi agencijami, predvsem z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, Agencijo Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter Evropskim azilnim podpornim uradom;

5.  spodbuja agencijo, naj poglobi sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot sta Svet Evrope in Združeni narodi, da bi poiskala in izrabila sinergije, kjer je le mogoče;

6.  ugotavlja, da je leta 2017 potekalo drugo zunanje ocenjevanje agencije; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili rezultati v splošnem pozitivni; je seznanjen s priporočili, ki jih je upravni odbor agencije posredoval Komisiji;

7.  ugotavlja, da je Komisija od agencije prvič zahtevala, naj oceni učinek instrumenta prava Unije na temeljne pravice; potrjuje tudi, da je agencija oblikovala modul za usposabljanje nacionalnih organov, s katerim se spodbuja skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah;

8.  poudarja pomen študij in mnenj agencije za razvoj zakonodaje Unije; poudarja, da bi morala imeti agencija možnost na lastno pobudo pripravljati mnenja o zakonodajnih predlogih, njeno področje delovanja pa bi se moralo razširiti na vse pravice, zaščitene z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno z vprašanji pravosodnega in policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah; obžaluje, da sedanji mandat agencije omejuje njene možnosti za izvajanje ukrepov in študij na nekaterih tematskih področjih; priporoča, da se ta tematska področja vključijo v novi večletni finančni okvir;

9.  pozdravlja, da je agencija nadaljevala svoje raziskave o položaju manjšin v Uniji v okviru druge raziskave Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji; v zvezi s tem še zlasti pozdravlja objavo najnovejšega tematskega poročila o diskriminaciji, s katero se soočajo osebe afriškega porekla v Uniji; poleg tega pozdravlja objavo študije o prehodu mladih Romov iz izobraževanja v zaposlitev;

10.  je zadovoljen, da je agencija nadaljevala delo pri raziskavah o položaju Romov v Uniji, s čimer je prispevala k spremljanju učinkovitosti in pomanjkljivosti strategij vključevanja in z njimi povezanih politik Unije in njenih držav članic; predvsem pozdravlja na raziskavah temelječa priporočila agencije o uspešnem boju proti rasnemu sovraštvu do Romov ter prizadevanjih za njihovo socialno vključevanje;

11.  pozdravlja zavezo agencije glede otrokovih pravic, ki jo je nadaljevala s študijami o minimalnih zahtevah glede starosti za sodelovanje v kazenskih in civilnih postopkih po vsej Uniji, o ocenjevanju starosti in odvzemu prstnih odtisov otrok v azilnih postopkih ter o revščini otrok v Uniji;

Kadrovska politika

12.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 97,22-odstotno, saj je agencija zaposlovala 70 od 72 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 74 delovnih mest); ugotavlja tudi, da je za agencijo v letu 2017 delalo 30 pogodbenih uslužbencev in 8 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

13.  ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; se zaveda, da ponuja dodatno svetovanje in usposabljanje; ugotavlja, da sta bila leta 2017 preiskana dva primera neprimernega vedenja, ki sta bila zaključena leta 2018;

Javna naročila

14.  obžaluje, da je to agenciji povzročilo dodatne upravne stroške ter vplivalo na časovno načrtovanje dejavnosti, čeprav ni povzročilo zamud pri izvajanju projektov; ugotavlja, da je agencija sprejela ukrepe za zmanjšanje tveganja neuspešnih razpisnih postopkov v prihodnosti; ugotavlja, da je zahtevala dodatna sredstva, a poudarja, da proračunske omejitve ne bi smele voditi k neuspešnim postopkom javnega naročanja; zato poziva agencijo, naj pred objavo razpisov za študije opravi ustrezne raziskave trga in še naprej povečuje učinkovitost postopkov javnega naročanja;

15.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija konec leta 2017 še ni uporabljala vseh pripomočkov, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo in shranjevanje informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); na podlagi navedb agencije ugotavlja, da ta že uporablja nekatere od teh pripomočkov, preostale pa namerava uvesti do začetka leta 2019; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o začetku izvajanja vseh potrebnih pripomočkov;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

16.  se zaveda, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter zaščito žvižgačev; ugotavlja, da je po lastnih navedbah v letu 2017 ocenila in ublažila vrsto morebitnih in zaznanih primerov nasprotja interesov, pri čemer pri nobenem ni prišlo do dejanskega nasprotja;

17.  ugotavlja, da je treba glede na poročilo Računskega sodišča povečati neodvisnost računovodje, tako da bo odgovarjal neposredno direktorju in upravnemu odboru agencije; pozdravlja dejstvo, da se bo potrebna reorganizacija izvedla konec leta 2018; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o reorganizaciji;

18.  ugotavlja, da sta bila v zadnjih letih proti agenciji sprožena dva sodna postopka zaradi domnevno nezakonitih sklepov o zaposlitvi; ugotavlja, da je Splošno sodišče Evropske unije obe zadevi zavrglo in plačilo stroškov naložilo tožečima strankama; je seznanjen z navedbami v medijih o morebitnem nasprotju interesov v zvezi z naročanjem svetovalnih storitev nekdanjega začasnega sodnika na Sodišču za uslužbence; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za zmanjšanje tveganja, da pride do nasprotja interesov;

Notranje kontrole

19.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2017 opravila revizijo upravljanja in etike v agenciji in da je bilo v imenu Komisije opravljeno tudi zunanje ocenjevanje uspešnosti agencije v obdobju 2013–2017; se zaveda, da je agencija pripravila akcijske načrte za ukrepanje na področjih, na katerih so mogoče izboljšave;

20.  pozdravlja, da je bilo priporočilo Računskega sodišča iz leta 2016 v zvezi z izboljšanjem uradnega postopka (nadaljnjega) prenosa pooblastil za odredbodajalce zaključeno;

Druge pripombe

21.  je seznanjen s prizadevanji agencije za stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje; poudarja pa, da ni sprejela dodatnih posebnih ukrepov, s katerimi bi zmanjšala ali izravnala emisije CO2;

o

o o

22.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

17.1.2019

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017

(2018/2180(DEC))

Pripravljavec mnenja: Romeo Franz

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter da so njene transakcije zakonite in pravilne; pozdravlja dobre rezultate agencije; prav tako pozdravlja njen proaktivni pristop v zvezi z Evropskim parlamentom;

2.  pozdravlja odločitev agencije, da bo s spremembo hierarhije odgovornosti povečala neodvisnost računovodje, ki bo od konca leta 2018 v zvezi z upravnimi zadevami odgovarjal direktorju agencije, v zvezi z delom pa upravnemu odboru;

3.  pozdravlja, da je bilo priporočilo Računskega sodišča iz leta 2016 v zvezi z izboljšanjem uradnega postopka (nadaljnjega) prenosa pooblastil za odredbodajalce zaključeno;

4.  pozdravlja, da je agencija odločena obravnavati priporočila, ki jih je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2017 podala v revizijskem poročilu o upravljanju in etiki v agenciji; je seznanjen, da je agencija pripravljena obravnavati tudi priporočila, podana v okviru zunanjega ocenjevanja „uspešnosti Agencije Evropske unije za temeljne pravice v obdobju 2013–2017“, ki je bilo v imenu Komisije prav tako opravljeno leta 2017;

5.  priznava zapleteno naravo študij, ki jih je opravila agencija in zajemajo zakonodajo in prakso 28 držav članic, ter ugotavlja, da so bili v tem okviru vsaj trije javni pozivi za zbiranje ponudb za naročilo študij neuspešni, ker so prejete ponudbe presegale opredeljeno najvišjo vrednost naročila (določeno zaradi nerealistične ocene trga); obžaluje, da je to agenciji povzročilo dodatne upravne stroške ter vplivalo na časovno načrtovanje dejavnosti, čeprav ni povzročilo nobenih zamud pri obdobjih izvajanja projektov; ugotavlja, da je agencija sprejela ukrepe za zmanjšanje tveganj neuspešnih razpisnih postopkov v prihodnosti; ugotavlja, da je agencija zahtevala dodatna sredstva, a poudarja, da proračunske omejitve ne bi smele voditi k neuspešnim postopkom javnega naročanja; zato poziva agencijo, naj pred objavo razpisov za študije opravi ustrezne raziskave trga in še naprej povečuje učinkovitost postopkov javnega naročanja;

6.  poudarja pomen študij in mnenj agencije za razvoj zakonodaje Unije; poudarja, da bi morala imeti agencija možnost na lastno pobudo pripravljati mnenja o zakonodajnih predlogih, njeno področje delovanja pa bi se moralo razširiti na vse pravice, zaščitene z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno z vprašanji pravosodnega in policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah; obžaluje, da sedanji mandat agencije omejuje njene možnosti za izvajanje ukrepov in študij na nekaterih tematskih področjih; priporoča, da se ta tematska področja vključijo v novi večletni finančni okvir;

7.  pozdravlja, da je agencija nadaljevala svoje raziskave o položaju manjšin v Uniji v okviru druge raziskave Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji; v zvezi s tem še zlasti pozdravlja objavo najnovejšega tematskega poročila o diskriminaciji, s katero se soočajo osebe afriškega porekla v Uniji; poleg tega pozdravlja objavo študije o prehodu mladih Romov iz izobraževanja v zaposlitev;

8.  je zadovoljen, da je agencija nadaljevala delo pri raziskavah o položaju Romov v Uniji, s čimer je prispevala k spremljanju učinkovitosti in pomanjkljivosti strategij vključevanja in z njimi povezanih politik Unije in njenih držav članic; predvsem pozdravlja na raziskavah temelječa priporočila agencije o uspešnem boju proti rasnemu sovraštvu do Romov ter prizadevanjih za socialno vključevanje Romov;

9.  poziva, naj se posebna proračunska postavka nameni dejavnostim, ki podpirajo prepoznavnost agencije in splošno ozaveščenost o njej; poziva agencijo, naj bo pri tem bolj proaktivna in objavi informacije o svojih letnih dejavnostih;

10.  pozdravlja zavezo agencije glede otrokovih pravic, s katero je nadaljevala s študijami o minimalnih zahtevah glede starosti za sodelovanje v kazenskih in civilnih postopkih po vsej Uniji, o ocenjevanju starosti in odvzemu prstnih odtisov otrok v azilnih postopkih ter o revščini otrok v Uniji.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

18

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 169

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 169

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 169

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 169

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 116/04, 28.3.2018, str.17.

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov