Förfarande : 2018/2180(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0136/2019

Ingivna texter :

A8-0136/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.43

Antagna texter :

P8_TA(2019)0284

BETÄNKANDE     
PDF 185kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.812v02-00 A8-0136/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017

(2018/2180(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017

(2018/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0070/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(5), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0136/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017

(2018/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0070/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(11), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0136/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017

(2018/2180(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0136/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 22 852 250 EUR, vilket innebär en ökning med 5,78 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer nästan uteslutande från unionsbudgeten.

B.  I sin rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017 förklarade revisionsrätten att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är oförändrat jämfört med 2016. Parlamentet noterar bekymrat att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 72,11 %, vilket innebär en lätt minskning på 1,1 % jämfört med föregående år.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet noterar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 117 566 EUR, vilket utgör 2,05 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 1,22 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder 31 nyckelutförandeindikator som en del av sin resultatmätningsram för att bedöma resultaten och effekterna av sin verksamhet, och fem ytterligare nyckelutförandeindikator för att förbättra budgetförvaltningen.

4.  Europaparlamentet välkomnar byråns samarbete med andra byråer, särskilt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system, Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning och Europeiska stödkontoret för asylfrågor, i syfte att uppnå gemensamma politiska mål.

5.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att intensifiera sitt samarbete med internationella organisationer, såsom Europarådet och FN, för att när så är möjligt skapa och utnyttja synergier.

6.  Europaparlamentet noterar att byråns andra externa utvärdering ägde rum 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att resultatet är generellt positivt. Parlamentet noterar de rekommendationer som byråns styrelse har utfärdat för kommissionen.

7.  Europaparlamentet noterar att kommissionen för första gången uppmanade byrån att utvärdera konsekvenserna för de grundläggande rättigheterna av en unionsrättsakt. Parlamentet konstaterar vidare att byrån har utvecklat en utbildningsmodul för nationella myndigheter för att främja efterlevnaden av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

8.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av byråns studier och yttranden för utvecklingen av unionens lagstiftning. Parlamentet betonar att byrån bör ha möjlighet att på eget initiativ avge yttranden över lagstiftningsförslag och att dess räckvidd bör utökas till att omfatta alla typer av rättigheter som skyddas enligt Europeiska unionens stadga för grundläggande rättigheter, t.ex. frågor rörande polissamarbete och rättsligt samarbete. Parlamentet beklagar att byråns nuvarande mandat begränsar dess möjligheter att vidta åtgärder och genomföra studier inom vissa temaområden. Parlamentet rekommenderar att dessa tematiska områden ska ingå i den nya fleråriga budgetramen.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån fortsatte sin forskning om minoriteternas situation i unionen inom ramen för unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering. Parlamentet välkomnar i detta avseende särskilt offentliggörandet av den senaste tematiska rapporten om diskrimineringen av personer av afrikanskt ursprung i unionen. Parlamentet välkomnar dessutom offentliggörandet av studien om övergången från utbildning till sysselsättning för unga romer.

10.  Europaparlamentet välkomnar byråns kontinuerliga arbete med att forska om romernas situation i unionen och därigenom bidra till övervakningen av effektiviteten och bristerna i unionens och dess medlemsstaters integrationsstrategier och relaterade politik. Parlamentet välkomnar särskilt byråns forskningsbaserade rekommendationer avseende den framgångsrika kampen mot antiziganism och för romernas inkludering i samhället.

11.  Europaparlamentet välkomnar byråns arbete med barns rättigheter, som har fortsatt med de studier som gjorts om minimikrav för ålder för deltagande i straffrättsliga och civilrättsliga förfaranden i hela unionen, om åldersbedömning och tagande av fingeravtryck av barn i asylförfaranden och om fattigdom bland barn i unionen.

Personalpolitik

12.  Europaparlamentet noterar att 97,22 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 72 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 74 tillåtna tjänster 2016) hade 70 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 30 kontraktsanställda och 8 utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017.

13.  Europaparlamentet noterar att byrån redan har antagit en policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att byrån erbjuder konfidentiell rådgivning och utbildning. Parlamentet noterar att två anklagelser om olämpligt beteende utreddes under 2017 och avslutades 2018.

Upphandling

14.  Europaparlamentet beklagar att detta ledde till ytterligare administrativa kostnader för byrån och att det, även om det påverkade tidsplaneringen i verksamheten, inte orsakade någon försening i genomförandet av projekt. Parlamentet konstaterar att byrån har vidtagit åtgärder för att minska riskerna för anbudsförfaranden som inte ger något resultat i framtiden. Parlamentet noterar byråns begäran om ytterligare medel, men betonar att budgetbegränsningar inte får leda till att förfarandena för offentlig upphandling inte ger något resultat. Parlamentet uppmanar därför byrån att genomföra en lämplig marknadsundersökning innan den inleder anbudsförfaranden för studier och att fortsätta förbättra effektiviteten i sina förfaranden för offentlig upphandling.

15.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektronisk lagring och utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Parlamentet erfar från byrån att den redan förfogar över en del av verktygen och att den ska införa de återstående verktygen senast i början av 2019. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av alla de nödvändiga verktygen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet erfar från byrån att den bedömde och minskade ett antal potentiella och uppfattade intressekonflikter under 2017, varav ingen ledde till faktiska konflikter.

17.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra honom direkt ansvarig inför byråns direktör och styrelse. Parlamentet gläder sig över att en sådan omorganisation förväntas vara genomförd i slutet av 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av omorganisationen.

18.  Europaparlamentet konstaterar två åtal har väckts mot byrån under de senaste åren för anklagelser om oriktiga beslut om rekrytering. Parlamentet noterar att tribunalen avslog båda fallen och förpliktade de sökande att ersätta rättegångskostnaderna. Parlamentet noterar påståendena i pressen om potentiella intressekonflikter i samband med användningen av rådgivningstjänster som tillhandahölls av en tidigare tillfällig domare vid personaldomstolen. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om åtgärder som vidtas för att minska alla risker för potentiella intressekonflikter.

Internkontroller

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision under 2017 genomförde en granskning av byråns styrning och etik, och att en extern utvärdering av byråns resultat under perioden 2013–2017 genomfördes på uppdrag av kommissionen. Parlamentet konstaterar att byrån har utarbetat åtgärdsplaner för potentiella områden för förbättring.

20.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrättens rekommendation från 2016 om att förbättra utanordnarens formella (vidare)- delegeringar har slutförts.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet noterar byråns inledande arbete för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet framhåller emellertid att byrån inte har vidtagit några specifika kompletterande åtgärder för att minska eller kompensera för koldioxidutsläpp.

o

o o

22.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

17.1.2019

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017

(2018/2180(DEC))

Föredragande av yttrande: Romeo Franz

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (nedan kallad byrån) ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2017, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta. Parlamentet gläder sig över byråns gedigna resultat. Parlamentet välkomnar också byråns proaktiva attityd gentemot Europaparlamentet.

2.  Europaparlamentet välkomnar byråns beslut att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att från och med slutet av 2018 ändra sina rapporteringsvägar till byråns direktör när det gäller administrativa frågor och till styrelsen när det gäller funktionella aspekter.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrättens rekommendation från 2016 om att förbättra utanordnarens formella (vidare)- delegeringar har slutförts.

4.  Europaparlamentet välkomnar byråns åtagande att åtgärda de rekommendationer som kommissionens tjänst för internrevision framförde i sin granskningsrapport från 2017 om styrning och etik inom byrån. Parlamentet noterar även byråns vilja att ta itu med de rekommendationer som framfördes som en del av den externa utvärderingen av byråns resultat under perioden 2013–2017, som också genomfördes 2017 på uppdrag av kommissionen.

5.  Europaparlamentet erkänner den komplexa karaktären för de studier som byrån genomfört och som omfattar lagstiftning och praxis i 28 medlemsstater, och konstaterar i detta sammanhang att minst tre öppna anbudsförfaranden för upphandling av studier misslyckades, eftersom mottagna anbud överskred det fastställda maximala kontraktsvärdet (på grund av orealistiska marknadsuppskattningar). Parlamentet beklagar att detta ledde till ytterligare administrativa kostnader för byrån och att det, även om det påverkade tidsplaneringen i verksamheten, inte orsakade någon försening i genomförandet av projekt. Parlamentet konstaterar att byrån har vidtagit åtgärder för att minska riskerna för anbudsförfaranden som inte ger något resultat i framtiden. Parlamentet noterar byråns begäran om ytterligare medel, men betonar att budgetbegränsningar inte får leda till att förfarandena för offentlig upphandling inte ger något resultat. Parlamentet uppmanar därför byrån att genomföra en lämplig marknadsundersökning innan den inleder anbudsförfaranden för studier och att fortsätta förbättra effektiviteten i sina förfaranden för offentlig upphandling.

6.  Europaparlamentet betonar betydelsen av byråns studier och yttranden för utvecklingen av unionens lagstiftning. Parlamentet betonar att byrån bör ha möjlighet att på eget initiativ avge yttranden över lagstiftningsförslag och att dess räckvidd bör utökas till att omfatta alla typer av rättigheter som skyddas enligt Europeiska unionens stadga för grundläggande rättigheter, t.ex. frågor rörande polissamarbete och rättsligt samarbete. Parlamentet beklagar att byråns nuvarande mandat begränsar dess möjligheter att vidta åtgärder och genomföra studier inom vissa temaområden. Parlamentet rekommenderar att dessa tematiska områden ska ingå i den nya fleråriga budgetramen.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån fortsatte sin forskning om minoriteternas situation i unionen inom ramen för unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering. Parlamentet välkomnar i detta avseende särskilt offentliggörandet av den senaste tematiska rapporten om diskrimineringen av personer av afrikanskt ursprung i unionen. Parlamentet välkomnar dessutom offentliggörandet av studien om övergången från utbildning till sysselsättning för unga romer.

8.  Europaparlamentet välkomnar byråns kontinuerliga arbete med att forska om romernas situation i unionen och därigenom bidra till övervakningen av effektiviteten och bristerna i unionens och dess medlemsstaters integrationsstrategier och relaterade politik. Parlamentet välkomnar särskilt byråns forskningsbaserade rekommendationer avseende den framgångsrika kampen mot antiziganism och för romernas inkludering i samhället.

9.  Europaparlamentet begär att en särskild budgetpost anslås till åtgärder för att öka byråns synlighet och allmänhetens kännedom om den. Parlamentet uppmanar byrån att vara mer proaktiv i detta avseende genom att offentliggöra information om sin årliga verksamhet.

10.  Europaparlamentet välkomnar byråns arbete med barns rättigheter, som har fortsatt med de studier som gjorts om minimikrav för ålder för deltagande i straffrättsliga och civilrättsliga förfaranden i hela unionen, om åldersbedömning och tagande av fingeravtryck av barn i asylförfaranden och om fattigdom bland barn i unionen.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Laura Ferrara

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 169.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 169.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 169.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 169.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 116/04, 28.03.2018, s. 17.

(14)

Antagna texter, P8_TA(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy