Процедура : 2018/2203(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0137/2019

Внесени текстове :

A8-0137/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.28

Приети текстове :

P8_TA(2019)0269

ДОКЛАД     
PDF 228kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.797v02-00 A8-0137/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година

(2018/2203(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година

(2018/2203(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0137/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година

(2018/2203(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Органа(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(11), и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0137/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година

(2018/2203(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0137/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 23 999 257 EUR, което представлява увеличение с 10,28% спрямо 2016 г.; като има предвид, че Органът се финансира чрез вноска от Съюза (8 946 404 EUR, представляваща 37%) и вноски от националните надзорни органи на държавите членки (15 052 852 EUR, представляващи 63%);

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,79%, което постига планираната цел на Органа и представлява увеличение с 0,11% спрямо 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 88,09%, което представлява леко намаление с 0,88% спрямо 2016 г.;

2.  отбелязва усилията на Органа за вътрешно преразпределяне на неговия бюджет и персонал предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към сближаване в областта на надзора и прилагането; подчертава във връзка с това необходимостта да се гарантира подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва със загриженост, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 към 2017 г., възлизат на 127 694 EUR, което се равнява на 5,47% от общия размер на пренесената сума, като този процент е сходен на отчетения през 2016 г.;

Резултати от дейността

4.  отбелязва със задоволство, че Органът е определил 13 стратегически цели, измервани чрез ключови показатели за ефективност, разделени между трите му стратегически оперативни цели, за да прави оценка на добавената стойност, предоставяна от неговата дейност, и за да подобрява управлението на бюджета си, в допълнение към други показатели, които използва за вътрешни цели;

5.  отбелязва, че Органът е постигнал целта си по осем от ключовите показатели за ефективност; потвърждава, че той почти е постигнал целта по останалите пет показателя, някои от които са по-скоро амбициозни и е било необходимо съвсем малко, за да бъдат реализирани;

6.  подчертава централната роля на органа да допринася за установяване на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да насърчава и улеснява делегирането на задачи и отговорности между компетентните органи, да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и да насърчава защитата на титулярите на полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициерите;

7.  подчертава ролята на Органа за улесняване и насърчаване на координацията между националните надзорни органи и по целесъобразност – с институциите, отговарящи за международния надзор;

8.  отбелязва обаче, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване се е сблъскал с ограничения по отношение на структурата на системата за надзор, както и с недостиг на ресурси, и в някои случаи – с недостатъчна подкрепа и сътрудничество от страна на националните компетентни органи; посочва, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, законодателите и националните компетентни органи все още трябва да направят много, за да постигнат сближаване в областта на надзора;

9.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва да изпълнява задачите и мандата, възложени му от Европейския парламент и от Съвета, и следва да остане в рамките на мандата на тези задачи; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

10.  счита, че при извършването на дейността си и особено при изготвянето на мерки за изпълнение Органът трябва редовно и изчерпателно да информира Европейския парламент и Съвета за действията си; подчертава, че предвид естеството на неговите задачи от съществено значение е Органът да демонстрира прозрачност не само пред Европейския парламент и пред Съвета, но и пред гражданите на Съюза;

11.  подчертава, че Органът следва да обръща специално внимание на принципа на пропорционалност при изпълнението на своя мандат; подчертава, че по-специално при формулирането на мерки от ниво 2 и ниво 3 следва да се обръща внимание на специфичните характеристики на националните финансови пазари;

12.  подчертава необходимостта да се разпределят достатъчно ресурси за използване на съществуващите правомощия за борба с изпирането на пари и да се гарантира бърз обмен с Европейския банков орган (ЕБО) във връзка с изпирането на пари и с борбата с финансирането на тероризма;

13.  приветства, в контекста на надзорната функция на Органа по отношение на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, приемането на политика относно подаването на сигнали за нередности и подчертава необходимостта националните надзорни органи да приемат подобни политики;

14.  отбелязва със задоволство, че Органът предприема активни действия за набелязване на възможности за ефикасност и полезни взаимодействия с други агенции, и по-специално с ЕБО и с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи и чрез съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки; изисква от Органа да разработи общи насоки за обмена с ЕБО и ESMA относно начините за интегриране на рисковете, свързани с борбата с изпирането на пари/борбата с финансирането на тероризма, в пруденциалния надзор;

15.  горещо приветства преструктурирането на Органа, някои от целите на което са реализирането на икономии на разходи и повишаване на ефективността чрез сливане на структурни единици или подобряване на координацията между тях, чрез въвеждане на непрекъснат процес на изготвяне на бюджетни прогнози или чрез въвеждане на нови финансови вериги;

16.  отбелязва, че Органът е в процес на подмяна на използваната от него електронна система за управление на човешките ресурси със Sysper, която се предоставя от Комисията; потвърждава, че Органът ще осигури възможност организацията да се възползва от по-ниски разходи, полезни взаимодействия и ефикасност; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно конкретните резултати в това отношение;

17.  отбелязва в допълнение, че според Палатата преминаването на Органа от регулиране към надзор е особено голямо предизвикателство поради ограничените ресурси за осъществяване на задачите по надзора (14% от служителите на Органа), и особено за надзора на трансграничната дейност и вътрешните модели;

18.  отбелязва обаче, че оценката на Палатата е твърде лаконична и съдържа много малко предложения за подобряване на ефикасността на финансовото управление на Органа; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

19.  отбелязва, че през 2017 г. е извършена външна оценка на трите европейски надзорни органа; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите (от Органа) мерки за отстраняване на недостатъците, установени в рамките на външната оценка;

Политика относно персонала

20.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е изпълнено на 99,01%, като са назначени 100 срочно наети служители от общо 101 разрешени работни места за тази категория служители съгласно бюджета на Съюза (спрямо 93 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Органа са работили 34 договорно наети служители и 17 командировани национални експерти;

21.  отбелязва, че Органът е приел политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза;

22.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира отговора на Органа относно високите разходи за писмен превод във връзка с тези публикации;

Обществени поръчки

23.  отбелязва със задоволство, че Органът е една от първите агенции на Съюза, започнала изпълнението на проект за провеждане на електронни обществени поръчки; приветства факта, че решението осигурява по-ефикасна и прозрачна процедура на възлагане на обществени поръчки, което е от полза както за Органа, така и за неговите потенциални доставчици;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

24.  потвърждава вече въведените от Органа мерки и непрекъснатите му усилия за осигуряване на прозрачност, за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и за осигуряването на защита на лицата, сигнализиращи за нередности; приветства факта, че Органът публикува на своя уебсайт регистър на срещите с външни заинтересовани лица;

25.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния счетоводител, като той се постави на пряко подчинение на директора на Органа и на Управителния съвет; отбелязва със задоволство вече предприетите мерки за увеличаване на тази независимост;

26.  отбелязва, че в началото на 2017 г. за служителите на Органа е назначен специален служител, отговарящ за етичните въпроси, което допринася за укрепването на функциите на тази длъжност; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат в тази област;

Вътрешен контрол

27.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е осъществила одит на ефективността на управленския контрол в процеса на Органа за провеждане на стрес тестове; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит;

28.  приветства факта, че Органът е създал две нови звена за надзор на процесите и сближаването с цел да посвети повече внимание на надзора;

Други коментари

29.  отбелязва, че в бъдеще е възможен спад на приходите на Органа вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; отбелязва, че други рискове, които са свързани с този факт, са непрекъснатостта на действието на договорите и последователността на подходите по отношение на надзора, осъществяван от Съюза над трансграничните банкови групи; призовава Органа да запази бдителността си по отношение на тези рискове и да се подготви за смекчаването им;

o

o o

30.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

24.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година

(2018/2203(DEC))

Докладчик по становище: Дору‑Клаудиан Фрунзулика

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  потвърждава, че съгласно Сметната палата („Палатата“) операциите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване („Органът“), свързани с годишните отчети за 2017 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; отбелязва обаче, че оценката на Палатата е твърде лаконична и съдържа много малко предложения за подобряване на ефикасността на финансовото управление на EIOPA; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

2.  подчертава централната роля на органа да допринася за установяване на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да насърчава и улеснява делегирането на задачи и отговорности между компетентните органи, да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и да насърчава защитата на титулярите на полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициерите;

3.  подчертава ролята на Органа за улесняване и насърчаване на координацията между националните надзорни органи и по целесъобразност – с институциите, отговарящи за международния надзор;

4.  подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, Органът следва да изпълнява задачите и мандата, възложени му от Европейския парламент и от Съвета, и следва да остане в рамките на мандата на тези задачи; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

5.  счита, че при извършването на дейността си и особено при изготвянето на мерки за изпълнение, EIOPA трябва редовно и изчерпателно да информира Европейския парламент и Съвета за действията си; подчертава, че предвид естеството на неговите задачи от съществено значение е Органът да демонстрира прозрачност не само пред Европейския парламент и пред Съвета, но също така и пред гражданите на Съюза;

6.  подчертава, че Органът следва да отдели особено внимание на принципа на пропорционалност при изпълнението на своя мандат; подчертава, че по-специално при формулирането на мерки от ниво 2 и ниво 3, следва да се обръща внимание на специфичните характеристики на националните финансови пазари;

7.  отбелязва усилията на Органа за вътрешно преразпределяне на неговия бюджет и персонал предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от регулаторни задачи към сближаване в областта на надзора и прилагането; във връзка с това подчертава необходимостта да се гарантира подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите;

8.  отбелязва, че в края на 2017 г. общият брой на служителите е бил 151 спрямо 139 в края на 2016 г.;

9.  подчертава необходимостта да се разпределят достатъчно ресурси за разглеждане на въпроса със съществуващите правомощия за борба с изпирането на пари и да се гарантира бърз обмен с Европейския банков орган по въпросите, свързани с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма; отправя искане към Органа да разработи общи насоки за обмена с ЕБО и ЕОЦКП относно начините за интегриране на рисковете, свързани с БИП/ФТ, в пруденциалния надзор;

10.  приветства, в контекста на надзорната функция на Органа по отношение на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, приемането на политика относно подаването на сигнали за нередности и подчертава необходимостта националните надзорни органи да приемат подобни политики;

11.  обръща внимание на факта, че бюджетът на Органа се финансира 40% със средства от Европейския съюз и 60% с преки вноски от надзорните органи на държавите членки и че тези механизми за смесено финансиране може да представляват заплаха за неговата независимост и за изпълняваните от него надзорни задачи; отбелязва решението на Обединеното кралство да се оттегли от ЕС и финансовите, административните, човешките и други последствия на това решение; подчертава, че приходите на Органа ще намалеят в резултат на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза, и изтъква необходимостта да се намерят подходящи механизми за неговото финансиране, тъй като единствено наличието на достатъчни финансови ресурси би позволило на Органа да изпълнява своя мандат последователно, независимо и ефективно, с оглед на повишаването на сигурността на финансовите пазари и по-ефективната защита на европейските потребители;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Virginie Rozière

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 61.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 61.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 61.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 61.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 84/37, 17.3.2017 г., стр. 179.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност