Διαδικασία : 2018/2203(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0137/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0137/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.28

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0269

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 215kWORD 69k
1.3.2019
PE 626.797v02-00 A8-0137/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2203(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2203(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(5), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0137/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2203(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(11), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0137/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2203(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0137/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(13), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 23 999 257 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 10,28 % σε σχέση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (8 946 404 EUR, που αντιστοιχεί στο 37 %) και από συνεισφορές εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών (15 052 852 EUR, που αντιστοιχεί στο 63 %)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 οδήγησαν σε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,79 %, και συνεπώς στην επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου της Αρχής, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,11 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 88,09 %, ποσοστό που συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,88 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες της Αρχής να ανακατανείμει εσωτερικά τον προϋπολογισμό και το ανθρώπινο δυναμικό της, δεδομένου ότι ο φόρτος εργασίας της μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα κανονιστικά καθήκοντα στην εποπτική σύγκλιση και την επιβολή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο ιεράρχησης των προτεραιοτήτων όσον αφορά τη διάθεση των πόρων·

Ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθε σε 127 694 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,47 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, ποσοστό παρόμοιο με εκείνο του 2016·

Επιδόσεις

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έχει θέσει 13 στρατηγικούς στόχους μετρούμενους σε βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), οι οποίοι κατανέμονται μεταξύ των τριών επιχειρησιακών στρατηγικών στόχων της για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές της, και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής της διαχείρισης, εκτός των άλλων δεικτών που χρησιμοποιούνται εσωτερικά·

5.  σημειώνει ότι η Αρχή πέτυχε τον στόχο της για οκτώ ΒΔΕ· αναγνωρίζει ότι παραλίγο θα είχε πετύχει τον στόχο για τους υπόλοιπους πέντε ΒΔΕ, ορισμένοι από τους οποίους ήταν μάλλον φιλόδοξοι και οριακά μόνον δεν επιτεύχθηκαν·

6.  υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής όσον αφορά τη συμβολή στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλής ποιότητας, στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, στην τόνωση και διευκόλυνση της ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων αρχών, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της και στην ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων·

7.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Αρχής στη διευκόλυνση και προώθηση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και, όπου είναι σκόπιμο, με τα ιδρύματα που είναι αρμόδια για τη διεθνή εποπτεία·

8.  σημειώνει ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων αντιμετώπισε περιορισμούς όσον αφορά την αρχιτεκτονική του συστήματος εποπτείας, την έλλειψη πόρων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ανεπαρκή στήριξη και συνεργασία εκ μέρους των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ)· επισημαίνει ότι πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, τους νομοθέτες και τις ΕΑΑ προκειμένου να επιτευχθεί εποπτική σύγκλιση·

9.  τονίζει ότι η Αρχή πρέπει μεν να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών της, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα και την εντολή που της ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει να παραμένει εντός των ορίων της εντολής αυτής· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η κατάλληλη συνέχεια και θα υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

10.  θεωρεί ότι, κατά την εκτέλεση των εργασιών της, και ιδίως κατά την εκπόνηση εκτελεστικών μέτρων, η Αρχή πρέπει να ενημερώνει τακτικά και εκτενώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της· τονίζει ότι η Αρχή πρέπει, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων της, να αποδεικνύει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά και στους πολίτες της Ένωσης·

11.  τονίζει ότι η Αρχή, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας· υπογραμμίζει ότι, ιδίως κατά τη διατύπωση των μέτρων του Επιπέδου 2 και του Επιπέδου 3, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις ιδιαιτερότητες των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών·

12.  τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι, να εξεταστούν οι υφιστάμενες ικανότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να εξασφαλιστεί η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

13.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο της εποπτικής λειτουργίας της Αρχής όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την έγκριση πολιτικής για την καταγγελία δυσλειτουργιών, και τονίζει την ανάγκη να εγκρίνουν παρόμοιες πολιτικές και οι εθνικές εποπτικές αρχές·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή είναι προορατική όσον αφορά τον προσδιορισμό ευκαιριών για αποτελεσματικότητα και συνέργειες με άλλους οργανισμούς, ιδίως με την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), μέσω της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και μέσω κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· ζητεί από την Αρχή να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές σε πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων με την ΕΑΤ και την ESMA σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην προληπτική εποπτεία (ΚΞΧ/ΧΤ)·

15.  επικροτεί ιδιαίτερα την αναδιοργάνωση της Αρχής με στόχο, μεταξύ άλλων, την επίτευξη εξοικονόμησης πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας με τη συγχώνευση ή την αύξηση του συντονισμού των υπηρεσιών της, με την καθιέρωση μιας κυλιόμενης διαδικασίας δημοσιονομικών προβλέψεων ή με την εφαρμογή νέων χρηματοδοτικών διαύλων·

16.  σημειώνει ότι η Αρχή αντικαθιστά αυτόν τον καιρό το ισχύον σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων με το Sysper, το οποίο παρέχει η Επιτροπή· αναγνωρίζει ότι η Αρχή θα δώσει τη δυνατότητα στον οργανισμό να επωφεληθεί από το χαμηλότερο κόστος, τις συνέργειες και την αποτελεσματικότητα· ζητεί από την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν για τον σκοπό αυτό·

17.  σημειώνει επιπλέον ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η στροφή της Αρχής από τη ρύθμιση στην εποπτεία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω των περιορισμένων πόρων για καθήκοντα εποπτείας (14 % του προσωπικού της Αρχής), ιδίως για την εποπτεία διασυνοριακών επιχειρηματικών μοντέλων και εσωτερικών μοντέλων·

18.  διαπιστώνει ότι η αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πολύ συνοπτική και περιλαμβάνει ελάχιστες προτάσεις για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση του προϋπολογισμού της Αρχής· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η κατάλληλη συνέχεια και θα υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

19.  σημειώνει ότι το 2017 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί (από την Αρχή) για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από την εξωτερική αξιολόγηση·

Πολιτική προσωπικού

20.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό κάλυψης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 99,01 %, με τον διορισμό 100 έκτακτων υπαλλήλων από τις 101 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, σε σύγκριση με 93 εγκεκριμένες θέσεις το 2016· σημειώνει ότι, επιπλέον, 34 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 17 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Αρχή το 2017·

21.  σημειώνει ότι η Αρχή έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις των κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την απάντηση της Αρχής όσον αφορά το υψηλό μεταφραστικό κόστος που συνεπάγεται η εν λόγω δημοσίευση·

Δημόσιες συμβάσεις

23.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή ήταν ένας από τους πρώτους οργανισμούς της Ένωσης που έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο για σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σχέδιο αυτό προσφέρει αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη διαδικασία συμβάσεων, προς όφελος τόσο της Αρχής όσο και των δυνητικών προμηθευτών της·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

24.  επισημαίνει τα μέτρα που έχει ήδη εφαρμόσει η Αρχή και τις εν εξελίξει προσπάθειές της για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή δημοσιεύει στον ιστότοπό της μητρώο των συνεδριάσεων με ενδιαφερόμενα μέρη εκτός του οργανισμού·

25.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του υπολόγου καθιστώντας τον άμεσα υπεύθυνο έναντι του διευθυντή και του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής· σημειώνει με ικανοποίηση τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την ενίσχυση αυτής της ανεξαρτησίας·

26.  σημειώνει ότι στις αρχές του 2017 διορίστηκε ειδικός υπεύθυνος δεοντολογίας για το προσωπικό της Αρχής, ο οποίος στηρίζει την ενίσχυση των καθηκόντων του υπεύθυνου δεοντολογίας· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εν λόγω τομέα·

Εσωτερικοί έλεγχοι

27.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής διενήργησε λογιστικό έλεγχο για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαχειριστικών ελέγχων στη διαδικασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Αρχής· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του λογιστικού ελέγχου·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή ίδρυσε δύο νέα εποπτικά τμήματα για τις διαδικασίες και τη σύγκλιση, με στόχο να ενισχύσει την επικέντρωσή της στην εποπτεία·

Λοιπά σχόλια

29.  επισημαίνει ότι είναι πιθανό τα έσοδα της Αρχής να μειωθούν στο μέλλον, συνεπεία της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση· σημειώνει ότι άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται με το εν λόγω γεγονός είναι η συνέχεια των συμβάσεων και η συνοχή των προσεγγίσεων της Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων· καλεί την Αρχή να φροντίσει να παρακολουθεί τους εν λόγω κινδύνους και να προετοιμάζεται για τον μετριασμό τους·

o

o o

30.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

24.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2203(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Doru-Claudian Frunzulică

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («η Αρχή») στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές· διαπιστώνει ότι η αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πολύ συνοπτική και περιλαμβάνει ελάχιστες προτάσεις για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση του προϋπολογισμού της Αρχής· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η κατάλληλη συνέχεια και θα υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής όσον αφορά τη συμβολή στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλής ποιότητας, στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, στην τόνωση και διευκόλυνση της ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων αρχών, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της και στην ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων·

3.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Αρχής στη διευκόλυνση και προώθηση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και, όπου είναι σκόπιμο, με τα ιδρύματα που είναι αρμόδια για τη διεθνή εποπτεία·

4.  τονίζει ότι η Αρχή πρέπει μεν να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών της, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα και την εντολή που της ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει να παραμένει εντός των ορίων της εντολής αυτής· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η κατάλληλη συνέχεια και θα υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

5.  θεωρεί ότι, κατά την εκτέλεση των εργασιών της, και ιδίως κατά την εκπόνηση εκτελεστικών μέτρων, η Αρχή πρέπει να ενημερώνει τακτικά και εκτενώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της· τονίζει ότι η Αρχή πρέπει, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων της, να αποδεικνύει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά και στους πολίτες της Ένωσης·

6.  τονίζει ότι η Αρχή, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας· υπογραμμίζει ότι, ιδίως κατά τη διατύπωση των μέτρων του Επιπέδου 2 και του Επιπέδου 3, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις ιδιαιτερότητες των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών·

7.  λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες της Αρχής να ανακατανείμει εσωτερικά τον προϋπολογισμό και το ανθρώπινο δυναμικό της, δεδομένου ότι ο φόρτος εργασίας της μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα κανονιστικά καθήκοντα στην εποπτική σύγκλιση και την επιβολή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο ιεράρχησης των προτεραιοτήτων όσον αφορά τη διάθεση των πόρων·

8.  σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων ήταν 151 στο τέλος 2017, έναντι 139 στο τέλος του 2016·

9.  τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι, να εξεταστούν οι υφιστάμενες ικανότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να εξασφαλιστεί η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ζητεί από την Αρχή να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές σε πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην προληπτική εποπτεία (ΚΞΧ/ΧΤ)·

10.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο της εποπτικής λειτουργίας της Αρχής όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την έγκριση πολιτικής για την καταγγελία δυσλειτουργιών, και τονίζει την ανάγκη να εγκρίνουν παρόμοιες πολιτικές και οι εθνικές εποπτικές αρχές·

11.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής χρηματοδοτείται κατά 40% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 60% από άμεσες συνεισφορές των εποπτικών αρχών των κρατών μελών, και ότι οι εν λόγω μικτές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και τα καθήκοντα εποπτείας της Αρχής· λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, καθώς και τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες της απόφασης αυτής· επισημαίνει ότι τα έσοδα της Αρχής θα μειωθούν ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση και τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλων ρυθμίσεων για τη χρηματοδότησή της, δεδομένου ότι μόνο επαρκείς οικονομικοί πόροι θα επιτρέψουν στην Αρχή να εκπληρώσει την εντολή της με συνέπεια, ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηματοπιστωτικών αγορών και την αποτελεσματικότερη προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Virginie Rozière

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Γεώργιος Κύρτσος, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 61.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 61.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 61.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 61.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 84/37 της 17.3.2017, σ. 179

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου