Procedura : 2018/2203(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0137/2019

Teksty złożone :

A8-0137/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.28

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0269

SPRAWOZDANIE     
PDF 212kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.797v02-00 A8-0137/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017

(2018/2203(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017

(2018/2203(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0093/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0137/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017

(2018/2203(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(7),

–  uwzględniając poświadczenie(8) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0093/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(11), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0137/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017

(2018/2203(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0137/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwanego dalej „Urzędem”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 23 999 257 EUR, co stanowi wzrost o 10,28 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (8 946 404 EUR, czyli 37 %) i z wkładów krajowych organów nadzoru państw członkowskich (63 %, czyli 15 052 852 EUR);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,79 %, co świadczy o realizacji planowanego celu Urzędu, a także oznacza wzrost o 0,11 % w porównaniu z rokiem 2016; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 88,09 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,88 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  odnotowuje wysiłki Urzędu zmierzające do dokonania wewnętrznych przesunięć w odniesieniu do budżetu i personelu Urzędu, jako że obowiązki Urzędu w coraz mniejszym stopniu obejmują zadania regulacyjne, a w coraz większym stopniu konwergencję i egzekwowanie praktyk nadzorczych; podkreśla w związku z tym potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu określania priorytetów w odniesieniu do przydziału środków;

Anulowane środki przeniesione

3.  z niepokojem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 127 694 EUR, co stanowi 5,47 % całkowitej przeniesionej kwoty, czyli podobnie jak w 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd wyznaczył 13 celów na poziomie strategicznym mierzonych za pomocą kluczowych wskaźników skuteczności działania podzielonych na trzy operacyjne cele strategiczne, aby ocenić wartość dodaną działań Urzędu i poprawić zarządzanie budżetem, przy czym wewnętrznie stosuje także inne wskaźniki;

5.  odnotowuje, że Urząd zrealizował swoje cele w odniesieniu do ośmiu kluczowych wskaźników skuteczności działania; przyznaje, że Urząd był bliski osiągnięcia celu w odniesieniu do pozostałych pięciu kluczowych wskaźników skuteczności działania, z których niektóre były dość ambitne i niewiele zabrakło do ich osiągnięcia;

6.  podkreśla kluczową rolę Urzędu w przyczynianiu się do wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz do spójnego stosowania prawnie wiążących aktów unijnych, we wspieraniu i ułatwianiu delegowania zadań i kompetencji pomiędzy właściwymi organami, w monitorowaniu zmian na rynku podlegającym jego kompetencjom i uzyskiwaniu dostępu do tych zmian oraz we wzmacnianiu ochrony właścicieli polis, członków programów emerytalnych i uposażonych;

7.  podkreśla rolę Urzędu w ułatwianiu i wspieraniu koordynacji między krajowymi organami nadzoru oraz, w stosownych przypadkach, z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór międzynarodowy;

8.  zauważa jednak, że Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych napotkał ograniczenia wynikające ze struktury systemu nadzoru, niedoboru zasobów oraz, w niektórych przypadkach, niewystarczającego wsparcia i niewystarczającej współpracy ze strony właściwych organów krajowych; zwraca uwagę, że Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, prawodawcy i właściwe organy krajowe muszą podjąć jeszcze wiele wysiłków, by osiągnąć konwergencję praktyk nadzorczych;

9.  podkreśla, że Urząd powinien wypełniać zadania i uprawnienia przyznane mu przez Parlament Europejski i Radę, upewniając się, iż w pełni i w przewidzianym terminie wykonuje powierzoną mu misję, i powinien trzymać się zakresu mandatu dotyczącego tych zadań; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

10.  uważa, że wykonując swoją pracę, a zwłaszcza opracowując środki wykonawcze, Urząd powinien regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski i Radę o podejmowanych działaniach; podkreśla, że ze względu na charakter jego zadań Urząd musi dbać o przejrzystość nie tylko wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, ale także wobec obywateli Unii;

11.  podkreśla, że wykonując swój mandat, Urząd powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności; podkreśla, że w szczególności przy opracowywaniu środków poziomu 2 i 3 należy zwracać uwagę na specyficzne cechy krajowych rynków finansowych;

12.  podkreśla potrzebę przeznaczenia wystarczających środków, zajęcia się istniejącymi uprawnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapewnienia szybkiej wymiany informacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB) w zakresie prania pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu;

13.  w kontekście funkcji nadzorczej Urzędu w odniesieniu do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyraża zadowolenie z przyjęcia polityki informowania o nieprawidłowościach i podkreśla potrzebę przyjęcia podobnych strategii przez krajowe organy nadzoru;

14.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd aktywnie angażuje się w poszukiwanie możliwości w zakresie efektywności i synergii z innymi agencjami, w szczególności z EUNB i Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru oraz w drodze wspólnych zamówień; zwraca się do Urzędu o opracowanie wspólnych wytycznych w porozumieniu z EUNB i ESMA dotyczących sposobu włączenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu do nadzoru ostrożnościowego;

15.  z zadowoleniem przyjmuje reorganizację Urzędu mającą na celu między innymi uzyskanie oszczędności kosztów i zwiększenie wydajności dzięki połączeniu lub zwiększeniu koordynacji jej służb, poprzez wprowadzenie procesu kroczącego prognozowania budżetowego lub wdrożenie nowych obiegów finansowych;

16.  odnotowuje, że Urząd zastępuje obecny elektroniczny system zarządzania zasobami ludzkimi systemem Sysper udostępnionym przez Komisję; uznaje, że umożliwi to Urzędowi obniżenie kosztów oraz zwiększy synergię i wydajność; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o konkretnych rezultatach w tym względzie;

17.  zauważa ponadto, że według Trybunału przesunięcie środka ciężkości Urzędu z regulacji do nadzoru stanowi szczególne wyzwanie ze względu na ograniczone zasoby do zadań nadzorczych (14 % personelu Urzędu), zwłaszcza w odniesieniu do nadzoru nad przedsiębiorstwami transgranicznymi i modelami wewnętrznymi;

18.  uważa, że ocena Trybunału jest bardzo krótka i zawiera niewiele sugestii dotyczących poprawy efektywności zarządzania budżetem Urzędu; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

19.  stwierdza, że w 2017 r. przeprowadzono ocenę zewnętrzną trzech europejskich urzędów nadzoru; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o środkach zastosowanych (przez Urząd) w celu zaradzenia niedociągnięciom stwierdzonym w ocenie zewnętrznej;

Polityka kadrowa

20.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 99,01 % i przyjęto 100 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 101 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 93 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa ponadto, że w 2017 r. Urząd zatrudniał 34 pracowników kontraktowych i 17 oddelegowanych ekspertów krajowych;

21.  zauważa, że Urząd przyjął politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu;

22.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie odpowiedź Urzędu dotyczącą wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego związanych z taką publikacją;

Zamówienia

23.  z zadowoleniem odnotowuje, że Urząd jest jedną z pierwszych unijnych agencji, która wystąpiła z projektem systemu e-zamówień; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że system ten zapewnia bardziej skuteczny i przejrzysty proces udzielania zamówień z korzyścią dla Urzędu i jego ewentualnych dostawców;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

24.  docenia zastosowane przez Urząd środki oraz podejmowane przez niego wysiłki na rzecz zapewnienia przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz chronienia sygnalistów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na swojej stronie internetowej Urząd publikuje rejestr spotkań z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami;

25.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału należy wzmocnić niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora i zarządu Urzędu; z zadowoleniem odnotowuje środki już podjęte w celu wzmocnienia tej niezależności;

26.  zauważa, że na początku 2017 r. wyznaczono specjalnego urzędnika ds. etyki dla pracowników Urzędu z myślą o wzmocnieniu funkcji urzędnika ds. etyki; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

Kontrole wewnętrzne

27.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła audyt w celu oceny skuteczności kontroli zarządczych w procedurze odnoszącej się do testów warunków skrajnych Urzędu; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tego audytu;

28.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd utworzył dwa nowe departamenty nadzorcze ds. procesów i konwergencji, aby położyć większy nacisk na nadzór;

Inne uwagi

29.  odnotowuje, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii może w przyszłości spowodować spadek dochodów Urzędu; zauważa, że inne ryzyko związane z tym faktem dotyczy ciągłości umów i spójność podejść do unijnego nadzoru nad transgranicznymi grupami bankowymi; wzywa Urząd, by pamiętał o tych zagrożeniach i przygotował się do ich ograniczenia;

o

o o

30.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

24.1.2019

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017

(2018/2203(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Doru-Claudian Frunzulică

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  stwierdza, że w opinii Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (zwanego dalej „Urzędem”) za rok 2017 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach; uważa, że ocena Trybunału jest bardzo krótka i zawiera niewiele sugestii dotyczących poprawy efektywności zarządzania budżetem EIOPA; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

2.  podkreśla kluczową rolę Urzędu w przyczynianiu się do wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz do spójnego stosowania prawnie wiążących aktów unijnych, we wspieraniu i ułatwianiu delegowania zadań i kompetencji pomiędzy właściwymi organami, w monitorowaniu zmian na rynku podlegającym jego kompetencjom i uzyskiwaniu dostępu do tych zmian oraz we wzmacnianiu ochrony właścicieli polis, członków programów emerytalnych i uposażonych;

3.  podkreśla rolę Urzędu w ułatwianiu i wspieraniu koordynacji między krajowymi organami nadzoru oraz, w stosownych przypadkach, z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór międzynarodowy;

4.  podkreśla, że Urząd powinien wypełniać zadania i uprawnienia przyznane mu przez Parlament Europejski i Radę, upewniając się, iż w pełni i w przewidzianym terminie wykonuje powierzoną mu misję, i powinien trzymać się zakresu mandatu dotyczącego tych zadań; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

5.  uważa, że wykonując swoją pracę, a zwłaszcza opracowując środki wykonawcze, EIOPA musi regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski i Radę o podejmowanych działaniach; podkreśla, że ze względu na charakter jego zadań Urząd musi dbać o przejrzystość nie tylko wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, ale także wobec obywateli Unii;

6.  podkreśla, że wykonując swój mandat, Urząd jest zobowiązany zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności; podkreśla, że w szczególności przy opracowywaniu środków poziomu 2 i 3 należy zwracać uwagę na specyficzne cechy krajowych rynków finansowych;

7.  odnotowuje wysiłki Urzędu zmierzające do dokonania wewnętrznych przesunięć w odniesieniu do budżetu i personelu Urzędu, jako że obowiązki Urzędu w coraz mniejszym stopniu obejmują zadania regulacyjne, a w coraz większym stopniu konwergencję i egzekwowanie praktyk nadzorczych; podkreśla w związku z tym potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu określania priorytetów w odniesieniu do przydziału środków;

8.  zwraca uwagę, że pod koniec 2017 r. personel liczył łącznie 151 osób, podczas gdy pod koniec 2016 r. – łącznie 139 osób;

9.  podkreśla potrzebę przeznaczenia wystarczających środków, zajęcia się istniejącymi uprawnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapewnienia szybkiej wymiany informacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego w zakresie prania pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu; zwraca się do Urzędu o opracowanie wspólnych wytycznych w porozumieniu z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego i Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących sposobu włączenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu do nadzoru ostrożnościowego;

10.  w kontekście funkcji nadzorczej Urzędu w odniesieniu do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyraża zadowolenie z przyjęcia polityki informowania o nieprawidłowościach i podkreśla potrzebę przyjęcia podobnych strategii przez krajowe organy nadzoru;

11.  zwraca uwagę na fakt, że budżet Urzędu jest finansowany w 40 % ze środków Unii Europejskiej, a w 60 % z bezpośrednich składek organów nadzoru państw członkowskich i nadzorowanych podmiotów, oraz że takie mieszane formy finansowania mogą stanowić zagrożenie dla jego niezależności i zadań nadzorczych; przyjmuje do wiadomości decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE oraz finansowe, administracyjne, dotyczące ludzi i inne konsekwencje tej decyzji; zwraca uwagę, że dochody Urzędu zmniejszą się w wyniku decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej, i podkreśla potrzebę znalezienia odpowiednich rozwiązań w zakresie finansowania Urzędu, ponieważ tylko wystarczające środki finansowe pozwolą Urzędowi na konsekwentne, niezależne i skuteczne wypełnianie jego mandatu z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa rynków finansowych i skuteczniejszej ochronie konsumentów europejskich;

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Virginie Rozière

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 61.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 61.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 61.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 61.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 84/37 z 17.3.2017, s. 179.

(14)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności