Postopek : 2018/2203(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0137/2019

Predložena besedila :

A8-0137/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.28

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0269

POROČILO     
PDF 192kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.797v02-00 A8-0137/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017

(2018/2203(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2017

(2018/2203(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2017 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(5) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0137/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2017

(2018/2203(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2017 z odgovorom organa(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(11) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0137/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2017

(2018/2203(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0137/2019),

A.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(13) Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljnjem besedilu: organ) kaže, da je končni proračun organa v proračunskem letu 2017 znašal 23.999.257 EUR, kar je 10,28 % več kot v letu 2016; ker se organ financira iz prispevkov Unije (8.946.404 EUR oz. 37 %) in iz prispevkov nacionalnih nadzornih organov držav članic (15.052.852 EUR oz. 63 %);

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99,79 %, kar je v skladu z načrtovanim ciljem organa in 0,11 % več kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 88,09 %, kar je nekoliko manj (0,88 %) kot leta 2016;

2.  je seznanjen s prizadevanji organa, da bi interno prerazporedil svoje proračunske in kadrovske vire, saj se njegovo delo od regulativnih nalog vse bolj preusmerja h konvergenci nadzora in izvajanju nadzora; v zvezi s tem poudarja, da je treba pri dodeljevanju sredstev ustrezno upoštevati prednostni vrstni red;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je organ razveljavil 127.694 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 5,47 % vseh prenesenih sredstev in podobna stopnja kot leta 2016;

Uspešnost

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ za oceno dodane vrednosti, ki jo zagotavljajo njegove dejavnosti, in izboljšanje upravljanja proračuna poleg drugih kazalnikov, ki se uporabljajo interno, določil 13 strateških ciljev, njihovo uresničevanje pa se je merilo s ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so bili razdeljeni med njegove tri operativne strateške cilje;

5.  ugotavlja, da je organ dosegel svoj cilj za osem ključnih kazalnikov uspešnosti; priznava, da cilja za preostalih pet ključnih kazalnikov uspešnosti ni dosegel v celoti, pri čemer so bili nekateri od njih precej ambiciozni in so bili le za malo zgrešeni;

6.  poudarja, da je osrednja naloga organa prispevati k visokokakovostnim skupnim regulativnim in nadzornim standardom in praksam ter dosledni uporabi pravno zavezujočih aktov Unije, spodbujati in omogočati prenose nalog in odgovornosti med pristojnimi organi, v okviru svoje pristojnosti spremljati in ocenjevati razvoj dogodkov na trgu ter spodbujati varstvo imetnikov zavarovalnih polic, članov sistemov pokojninskega zavarovanja in upravičencev;

7.  opozarja, da organ omogoča in spodbuja usklajevanje med nacionalnimi nadzornimi organi in po potrebi z institucijami, odgovornimi za mednarodni nadzor;

8.  vendar ugotavlja, da se je organ soočal z omejitvami glede strukture nadzornega sistema, pomanjkanjem virov in v nekaterih primerih z nezadostno podporo in sodelovanjem pristojnih nacionalnih organov; poudarja, da morajo organ, zakonodajalci in pristojni nacionalni organi še veliko storiti, da bi dosegli konvergenco nadzora;

9.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge, obenem pa bi se moral omejiti izključno na uresničevanje nalog in mandata, ki sta mu jih dodelila Evropski parlament in Svet; poziva organ, naj poskrbi za ustrezno spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča;

10.  meni, da mora organ pri opravljanju svojega dela in še zlasti pri pripravi izvedbenih ukrepov o svojih dejavnostih redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet; poudarja, da je ob upoštevanju narave nalog organa nujno, da ravna pregledno, ne le v razmerju do Parlamenta in Sveta, temveč tudi do državljanov Unije;

11.  poudarja, da mora organ pri izvajanju svojih nalog še posebej upoštevati načelo sorazmernosti; poudarja, da bi bilo treba zlasti pri oblikovanju ukrepov na ravneh 2 in 3 upoštevati posebnosti nacionalnih finančnih trgov;

12.  poudarja, da je treba dodeliti dovolj sredstev, obravnavati obstoječe zmogljivosti za boj proti pranju denarja in zagotoviti nemoteno izmenjavo z Evropskim bančnim organom (EBA) glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

13.  glede na nadzorno vlogo organa v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma pozdravlja sprejetje politike o prijavljanju nepravilnosti in poudarja, da bi morali nacionalni nadzorni organi sprejeti podobno politiko;

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si organ prek skupnega odbora evropskih nadzornih organov in skupnega javnega naročanja proaktivno prizadeva opredeliti priložnosti za učinkovitost in sinergije z drugimi agencijami, zlasti z EBA in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA); poziva organ, naj v sodelovanju z EBA in ESMA pripravi skupne smernice o tem, kako tveganja, povezana s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, vključiti v bonitetni nadzor;

15.  toplo pozdravlja prestrukturiranje organa, s pomočjo katerega naj bi bili med drugim prihranjeni stroški in povečana učinkovitost, tako da bi združili njegove oddelke ali jih bolje usklajevali ter tako da bi uvedli postopek za stalno proračunsko napovedovanje oziroma nove finančne tokove;

16.  ugotavlja, da organ svoj sedanji sistem elektronskega upravljanja človeških virov nadomešča s sistemom Sysper, ki ga zagotavlja Komisija; priznava, da bo organu to prineslo koristi v smislu nižjih stroškov, sinergij in učinkovitosti; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o konkretnih rezultatih v zvezi s tem;

17.  poleg tega ugotavlja, da je po mnenju Računskega sodišča premik organa od regulacije k nadzoru še posebej velik izziv zaradi omejenih sredstev za nadzorne naloge (14 % osebja organa), zlasti za nadzor čezmejnih poslovnih in notranjih modelov;

18.  ugotavlja, da je ocena Računskega sodišča zelo kratka in ponuja malo predlogov za izboljšanje učinkovitosti finančnega upravljanja organa; poziva organ, naj poskrbi za ustrezno spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča;

19.  ugotavlja, da je bilo leta 2017 opravljeno zunanje ocenjevanje treh evropskih nadzornih organov; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel, da bi odpravil pomanjkljivosti, ugotovljene pri zunanji oceni;

Kadrovska politika

20.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 99,01-odstotno, saj je organ zaposloval 100 od 101 začasnega uslužbenca, odobrenega v proračunu Unije (v primerjavi s 93 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2016); ugotavlja tudi, da je za organ v letu 2017 delalo 34 pogodbenih uslužbencev in 17 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

21.  ugotavlja, da je organ sprejel politiko za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja;

22.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj organ objavi razpis za prosta delovna mesta tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi povečal obveščenost javnosti; razume odgovor organa v zvezi z visokimi stroški za prevajanje, ki bi jih povzročile takšne objave;

Javno naročanje

23.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil organ ena prvih agencij v Uniji, ki je začela izvajati projekt, s katerim se uvaja rešitev za elektronsko javno naročanje; pozdravlja, da rešitev omogoča učinkovitejši in preglednejši postopek javnega naročanja, kar koristi tako organu kot njegovim potencialnim dobaviteljem;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

24.  je seznanjen z ukrepi, ki jih je organ že sprejel, in njegovimi stalnimi prizadevanji za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; pozdravlja, da organ na svojem spletnem mestu objavlja register sestankov z zunanjimi deležniki;

25.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je treba povečati neodvisnost računovodje, in sicer tako, da bo postal neposredno odgovoren direktorju in upravnemu odboru organa; z zadovoljstvom opaža ukrepe, ki so že bili sprejeti za povečanje te neodvisnosti;

26.  ugotavlja, da je bil v začetku leta 2017 imenovan poseben pooblaščenec za poklicno etiko za uslužbence organa, kar krepi funkcijo tega pooblaščenca; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku na tem področju;

Notranje kontrole

27.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo, da bi ocenila učinkovitost kontrol upravljanja v postopku stresnih testov organa; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih te revizije;

28.  pozdravlja, da je organ uvedel dva nova oddelka za nadzor za postopke in konvergenco, da bi več pozornosti namenil nadzoru;

Druge pripombe

29.  ugotavlja, da bi se prihodki organa zaradi odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, v prihodnosti utegnili zmanjšati; ugotavlja, da sta drugi tveganji, povezani s tem, neprekinjenost pogodb in doslednost pristopov k nadzoru Unije nad čezmejnimi bančnimi skupinami; poziva organ, naj bo še naprej pozoren na ta tveganja in se pripravi na njihovo blaženje;

o

o o

30.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

24.1.2019

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017

(2018/2203(DEC))

Pripravljavec mnenja: Doru-Claudian Frunzulică

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  potrjuje, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljnjem besedilu: organ), povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto 2017, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne; ugotavlja, da je ocena Računskega sodišča zelo kratka in ponuja malo predlogov za učinkovitejše finančno upravljanje organa; poziva organ, naj poskrbi za ustrezno spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča;

2.  poudarja, da je osrednja naloga organa prispevati k visokokakovostnim skupnim regulativnim in nadzornim standardom in praksam ter dosledni uporabi pravno zavezujočih aktov Unije, spodbujati in omogočati prenose nalog in odgovornosti med pristojnimi organi, v okviru svoje pristojnosti spremljati in ocenjevati razvoj dogodkov na trgu ter spodbujati varstvo imetnikov zavarovalnih polic, članov sistemov pokojninskega zavarovanja in upravičencev;

3.  opozarja, da organ olajšuje in spodbuja usklajevanje med nacionalnimi nadzornimi organi in po potrebi z institucijami, odgovornimi za mednarodni nadzor;

4.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge, obenem pa bi se moral omejiti izključno na uresničevanje nalog in mandata, ki sta mu jih dodelila Evropski parlament in Svet; poziva organ, naj poskrbi za ustrezno spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča;

5.  meni, da mora organ pri opravljanju svojega dela in še zlasti pri pripravi izvedbenih ukrepov o svojih dejavnostih redno in izčrpno obveščati Evropski parlament in Svet; poudarja, da je ob upoštevanju narave nalog organa nujno, da ravna pregledno, ne le v razmerju do Parlamenta in Sveta, temveč tudi državljanov Unije;

6.  poudarja, da mora organ pri izvajanju svojih nalog še posebej upoštevati načelo sorazmernosti; poudarja, da bi bilo treba zlasti pri oblikovanju ukrepov na ravneh 2 in 3 upoštevati posebnosti nacionalnih finančnih trgov;

7.  je seznanjen s prizadevanji organa, da bi interno prerazporedil proračunske in kadrovske vire, saj se njegovo delo od regulativnih nalog vse bolj preusmerja h konvergenci in izvajanju nadzora; v zvezi s tem poudarja, da je treba pri dodeljevanju sredstev ustrezno upoštevati prednostni vrstni red;

8.  ugotavlja, da je imel organ ob koncu leta 2017 151 zaposlenih, v primerjavi s 139 ob koncu leta 2016;

9.  poudarja, da je treba dodeliti dovolj sredstev, obravnavati obstoječe zmogljivosti za boj proti pranju denarja in zagotoviti nemoteno izmenjavo z Evropskim bančnim organom glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma; poziva organ, naj v sodelovanju z EBA in ESMA pripravi skupne smernice o tem, kako tveganja, povezana s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, vključiti v bonitetni nadzor;

10.  glede na nadzorno vlogo organa v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma pozdravlja sprejetje politike o žvižgaštvu in poudarja, da bi morali nacionalni nadzorni organi sprejeti podobno politiko;

11.  opozarja, da se 40 % proračuna organa financira iz sredstev Evropske unije in 60 % z neposrednimi prispevki nadzornih organov držav članic in da bi to mešano financiranje utegnilo ogroziti njegovo neodvisnost in nadzorne naloge; je seznanjen z odločitvijo Združenega kraljestva, da zapusti EU, ter s finančnimi, upravnimi, človeškimi in drugimi posledicami te odločitve; poudarja, da se bodo prihodki organa zaradi odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, zmanjšali, in poudarja, da je treba poiskati ustrezno ureditev za njegovo financiranje, saj bodo samo zadostna finančna sredstva organu omogočala dosledno, neodvisno in učinkovito opravljanje poslanstva, da bi bili finančni trgi varnejši, evropski potrošniki pa učinkoviteje zaščiteni.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Virginie Rozière

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 61.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 61.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 331, 15.12.2010, str. 48.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 61.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 61.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 331, 15.12.2010, str. 48.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 84/37, 17.3.2017, str. 179.

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov