Förfarande : 2018/2203(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0137/2019

Ingivna texter :

A8-0137/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.28

Antagna texter :

P8_TA(2019)0269

BETÄNKANDE     
PDF 188kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.797v02-00 A8-0137/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings‑ och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017

(2018/2203(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2203(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(5), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0137/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2203(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(11), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0137/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska försäkrings‑ och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2203(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0137/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten(13) (nedan kallad myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2017 till 23 999 257 EUR, vilket innebär en ökning med 10,28 % jämfört med 2016. Myndigheten finansieras med bidrag från unionen (8 946 404 EUR, vilket motsvarar 37 %) och bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter (15 052 852 EUR, vilket motsvarar 63 %).

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2017 resulterade i ett genomförande av budgeten på 99,79 %, vilket innebar att myndigheten nådde det planerade målet och utgör en ökning med 0,11 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 88,09 %, vilket är en liten minskning med 0,88 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet noterar myndighetens ansträngningar att internt omfördela myndighetens budget och personalstyrka, eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från lagstiftningsarbete till tillsynsrelaterad enhetlighet och tillsynsrelaterat genomförande. Parlamentet betonar här behovet av att säkerställa en lämplig prioriteringsnivå när det gäller resursfördelningen.

Annullering av överföringar

3.  Europaparlamentet noterar bekymrat att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 127 694 EUR och utgör 5,47 % av det sammanlagda överförda beloppet, vilket är i samma storleksordning som 2016.

Prestationer

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten har fastställt 13 strategiska mål som mäts med centrala nyckelutförandeindikatorer uppdelade mellan dess tre operativa strategiska mål för att bedöma det mervärde som dess verksamhet tillför, och för att förbättra dess budgetförvaltning, utöver andra indikatorer som används internt.

5.  Europaparlamentet noterar att myndigheten uppnådde sitt mål för åtta centrala nyckelutförandeindikatorer. Parlamentet är medvetet om att myndigheten var nära att uppnå målet för de återstående fem centrala nyckelutförandeindikatorerna, varav vissa var ganska ambitiösa och endast missades marginellt.

6.  Europaparlamentet understryker myndighetens centrala roll för att bidra till gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, till att stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga myndigheter, till att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sina behörighetsområden och till att främja skyddet av försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare.

7.  Europaparlamentet framhåller myndighetens roll när det gäller att underlätta och främja samordningen mellan nationella tillsynsmyndigheter och, när så är lämpligt, mellan institutioner som ansvarar för internationell tillsyn.

8.  Europaparlamentet noterar dock att Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten var föremål för begränsningar när det gäller tillsynssystemets uppbyggnad, knappa resurser och, i vissa fall, otillräckligt stöd och samarbete från nationella behöriga myndigheters sida. Parlamentet påpekar att mycket fortfarande behöver göras av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, lagstiftare och nationella konkurrensmyndigheter för att uppnå enhetlighet i tillsynen.

9.  Europaparlamentet betonar att myndigheten, samtidigt som den ser till att alla uppdrag utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, även måste fullgöra de uppgifter och det mandat som den tilldelats av Europaparlamentet och rådet och att den bör hålla sig inom mandatet för dessa uppgifter. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

10.  Europaparlamentet anser att myndigheten i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av genomförandelagstiftning, regelbundet måste ge Europaparlamentet och rådet övergripande information om sin verksamhet. Parlamentet betonar att med tanke på myndighetens uppdrag är det viktigt att den uppvisar transparens inte bara gentemot Europaparlamentet och rådet utan också gentemot unionsmedborgarna.

11.  Europaparlamentet betonar att myndigheten bör ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen när den utför sitt uppdrag. Parlamentet understryker att man i synnerhet vid utformningen av åtgärder på nivå 2 och nivå 3 bör uppmärksamma de nationella finansmarknadernas särdrag.

12.  Europaparlamentet betonar behovet av att anslå tillräckligt med resurser för att ta itu med de befintliga befogenheterna för att bekämpa penningtvätt och säkerställa ett effektivt informationsutbyte med Europeiska bankmyndigheten (EBA) när det gäller penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism.

13.  Europaparlamentet välkomnar, i samband med myndighetens övervakningsfunktion avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, antagandet av bestämmelser om rapportering av missförhållanden (visselblåsning) och betonar behovet av att nationella tillsynsmyndigheter antar liknande strategier.

14.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten är proaktiv när det gäller att identifiera möjligheter till effektivitetsvinster och synergieffekter med andra byråer, särskilt med EBA och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), genom de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté och genom gemensamma upphandlingar. Myndigheten uppmanas att tillsammans med EBA och Esma ta fram gemensam vägledning om hur risker för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kan integreras i tillsynen.

15.  Europaparlamentet välkomnar varmt myndighetens omorganisation som bland annat syftade till att uppnå kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster genom att slå samman eller öka samordningen av sina avdelningar, införa en rullande budgetprognosprocess och genomföra nya ekonomihanteringsprocesser.

16.  Europaparlamentet noterar att myndigheten håller på att ersätta sitt nuvarande datasystem för personalförvaltning med Sysper, som tillhandahålls av kommissionen. Parlamentet konstaterar att detta kommer att göra det möjligt för organisationen att dra nytta av lägre kostnader, synergieffekter och effektivitetsvinster. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de konkreta resultaten av denna strategi.

17.  Europaparlamentet noterar vidare att myndighetens övergång från reglering till tillsyn, enligt revisionsrätten, är särskilt utmanande på grund av begränsade resurser för tillsynsuppgifter (14 % av myndighetens personal), särskilt för övervakning av gränsöverskridande affärsverksamhet och interna modeller.

18.  Europaparlamentet noterar dock att revisionsrättens bedömning är mycket kortfattad och inte innehåller så många förslag till hur myndighetens budgetförvaltning kan effektiviseras. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

19.  Europaparlamentet noterar att en extern utvärdering av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna utfördes 2017. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits (av myndigheten) för att ta itu med de brister som fastställts i den externa utvärderingen.

Personalpolitik

20.  Europaparlamentet noterar att 99,01 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 101 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade 100 tillsatts, jämfört med 93 tillåtna tjänster 2016. Parlamentet noterar dessutom att 34 kontraktsanställda och 17 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2017.

21.  Europaparlamentet noterar att centrumet redan antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier.

22.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår myndighetens svar avseende de höga översättningskostnaderna till följd av ett sådant offentliggörande.

Upphandling

23.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att myndigheten har varit en av de första EU-byråerna att lansera ett projekt för att förverkliga en e-upphandlingslösning. Parlamentet välkomnar att lösningen ger ett effektivare och transparentare upphandlingsförfarande, vilket gynnar både myndigheten och dess potentiella leverantörer.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

24.  Europaparlamentet är medvetet om de åtgärder som myndigheten redan har vidtagit och dess pågående insatser för att säkerställa transparens, för att förebygga och hantera intressekonflikter och för att skydda visselblåsare. Parlamentet välkomnar att myndigheten på sin webbplats offentliggör ett register över möten med externa intressenter.

25.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra denne direkt ansvarig inför myndighetens direktör och styrelse. Parlamentet noterar med tillfredsställelse de åtgärder som redan vidtagits för att stärka detta oberoende.

26.  Europaparlamentet noterar att en särskild etikansvarig för myndighetens personal utsågs i början av 2017 så att denna funktion stärks. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som gjorts på detta område.

Internkontroller

27.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision genomförde en revision för att bedöma hur effektiva kontrollerna av förvaltningskontrollerna varit i myndighetens stresstestprocess. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna granskning.

28.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten införde två nya enheter för tillsyn över processer och konvergens för att stärka dess fokus på tillsyn.

Övriga kommentarer

29.  Europaparlamentet noterar att det är möjligt att myndighetens inkomster i framtiden kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen. Parlamentet noterar att andra risker i samband med detta är kontinuiteten i avtalen och samstämmigheten i strategierna för unionens gränsöverskridande banktillsyn. Parlamentet uppmanar myndigheten att förbli vaksam om dessa risker och att förbereda sig för att minska dem.

o

o o

30.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ...2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

24.1.2019

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017 (Eiopa)

(2018/2203(DEC))

Föredragande av yttrande: Doru-Claudian Frunzulică

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2017 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. Parlamentet noterar dock att revisionsrättens bedömning är mycket kortfattad och inte innehåller så många förslag till hur Eiopas budgetförvaltning kan effektiviseras. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

2.  Europaparlamentet understryker myndighetens centrala roll för att bidra till gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, till att stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga myndigheter, till att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sina behörighetsområden och till att främja skyddet av försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare.

3.  Europaparlamentet framhåller myndighetens roll när det gäller att underlätta och främja samordningen mellan nationella tillsynsmyndigheter och, när så är lämpligt, mellan institutioner som ansvarar för internationell tillsyn.

4.  Europaparlamentet betonar att myndigheten, samtidigt som den ser till att alla uppdrag utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, även måste fullgöra de uppgifter och det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet och att den bör hålla sig inom mandatet för dessa uppgifter. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

5.  Europaparlamentet anser att Eiopa i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av genomförandelagstiftning, regelbundet måste ge unionens lagstiftare övergripande information om sin verksamhet. Parlamentet betonar att med tanke på myndighetens uppdrag är det viktigt att den uppvisar transparens inte bara gentemot Europaparlamentet och rådet utan också gentemot unionsmedborgarna.

6.  Europaparlamentet betonar att myndigheten bör ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen när den utför sitt uppdrag. Parlamentet understryker att man i synnerhet vid utformningen av åtgärder på nivå 2 och nivå 3 bör uppmärksamma de nationella finansmarknadernas särdrag.

7.  Europaparlamentet noterar myndighetens ansträngningar att internt omfördela myndighetens budget och personalstyrka eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från lagstiftningsarbete till tillsynsrelaterad enhetlighet och tillsynsrelaterat genomförande. Parlamentet betonar här behovet av att säkerställa en lämplig prioriteringsnivå när det gäller resursfördelningen.

8.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet anställda i slutet av 2017 uppgick till 151, jämfört med 139 i slutet av 2016.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av att anslå tillräckligt med resurser för att utnyttja de befintliga befogenheterna för att bekämpa penningtvätt och säkerställa ett effektivt informationsutbyte med Europeiska bankmyndigheten när det gäller penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. Myndigheten uppmanas att tillsammans med EBA och Esma ta fram gemensam vägledning om hur risker för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kan integreras i tillsynen.

10.  Europaparlamentet välkomnar, i samband med myndighetens övervakningsfunktion avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, antagandet av bestämmelser om rapportering av missförhållanden (visselblåsning) och betonar behovet av att nationella tillsynsmyndigheter antar liknande strategier.

11.  Europaparlamentet uppmärksammar att myndighetens budget till 40 % finansieras av medel från Europeiska unionen och till 60 % genom direkta bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, och att detta blandade finansieringsarrangemang kan utgöra ett hot mot myndighetens oberoende och tillsynsuppgifter. Parlamentet noterar Förenade kungarikets beslut att lämna EU och de finansiella, administrativa, mänskliga och övriga konsekvenserna av detta beslut. Parlamentet framhåller att myndighetens inkomster kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen, och betonar behovet av att hitta lämpliga arrangemang för myndighetens finansiering eftersom endast tillräckliga ekonomiska resurser skulle göra det möjligt för myndigheten att fullgöra sitt mandat på ett konsekvent, oberoende och effektivt sätt, i syfte att göra finansmarknaderna säkrare och skydda de europeiska konsumenterna på ett effektivare sätt.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Virginie Rozière

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 61

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 61

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 61

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 61

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 84/37, 17.3.2017, s. 179

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy