Процедура : 2018/2183(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0138/2019

Внесени текстове :

A8-0138/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.38

Приети текстове :

P8_TA(2019)0279

ДОКЛАД     
PDF 219kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за финансовата 2017 година

(2018/2183(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година

(2018/2183(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0073/2019), ‑

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(5), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0138/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година

(2018/2183(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0073/2019), ‑

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(9) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(11), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0138/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година

(2018/2183(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0138/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлизаше на 15 656 308 EUR, което представлява намаление с 6,10% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 96,03%, което представлява леко намаление с 0,28% в сравнение с 2016 г.; отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 72,23%, което представлява само леко повишение с 1,88% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 194 467,98 EUR, което представлява 4,93% от общия размер на пренесената сума и показва повишение с 1,17% в сравнение с 2016 г.; отбелязва освен това относително високото равнище на непланирани преноси от 2017 към 2018 г. за дял II, възлизащи на 200 000 EUR, свързани главно с преустройството на вътрешното офисно пространство;

Изпълнение

3.  отбелязва, че Агенцията използва някои ключови показатели за изпълнение, служещи за измерване на резултатите от нейната работа и за подобряване на управлението на нейния бюджет; освен това отбелязва със задоволство, че Агенцията планира да въведе през 2018 г. преработена рамка за управление на изпълнението, която има за цел да предостави по-съдържателни показатели за изпълнение, които да позволят по-добра оценка на добавената стойност, произтичаща от дейностите на Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тази рамка;

4.  отбелязва, че макар Агенцията да е използвала наличните ресурси по добър начин, резултатите по отношение на комуникацията по интернет и изпълнението на работната програма са малко под определените цели;

5.  подкрепя дейността и анализите на Агенцията относно безопасността и здравето при работа, които допринасят за изготвянето на политиките на Съюза с цел насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд в Съюза, и подчертава, че за тази цел е важно да бъдат осигурени достатъчни кадрови и финансови ресурси, които да позволят на Агенцията да изпълнява своите задачи;

6.  приветства твърдия ангажимент на Агенцията да гарантира, че всички работници се ползват от едни и същи права за здравословни и безопасни условия на труд, независимо от големината на дружеството и вида на договора или трудовото правоотношение;

7.  оценява положително трайната подкрепа, която Агенцията оказва на средните и малките предприятия и на микропредприятията под формата на практически инструменти и насоки, за да ги подпомогне при спазването на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд; приветства завършването на проекта „Здравословни работни места за всички възрасти“, насърчаващ здравословните и безопасни условия на труд през целия професионален живот;

8.  отбелязва, че през 2017 г. завършиха три външни оценки: междинна оценка на многогодишната стратегическа програма 2014—2020 г., последваща оценка на по-безопасния и здравословен труд във всяка възраст и последваща оценка на Европейското проучване на предприятията по отношение на новите и възникващите рискове II; потвърждава, че всички те са постигнали положителен резултат и дадените препоръки вече са изпълнени;

9.  приветства усилията на Агенцията за интегриране на принципа на многоезичието в своите продукти, които бяха отличени от Европейския омбудсман през 2017 г., като на Агенцията съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) беше присъдена наградата на Омбудсмана за добро управление в категорията „Върхови постижения в предоставянето на услуги за граждани/потребители“ за техния съвместно разработен иновативен проект за улесняване на управлението на преводите в многоезични уебсайтове;

10.  отбелязва със задоволство, че Агенцията проактивно споделя задачи с други агенции в области като сигурността, управлението на съоръжения или банковите услуги, и планира допълнително да разшири сътрудничеството в бъдеще; подчертава значението на доброто сътрудничество между агенциите, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и по-специално сътрудничеството между Агенцията, Eurofound, Cedefop и Европейския институт за равенство между половете (EIGE);

Политика относно персонала

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. са били заети 97,5% от бройките по щатното разписание, като са били назначени 39 срочно наети служители от общо 40 свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (в сравнение с 41 разрешени бройки през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 24 договорно наети служители;

12.  отбелязва, че Агенцията прилага политика за защита на личното достойнство и за борба с тормоза; отбелязва със загриженост, че през 2016 г. е започнато едно разследване на случай на тормоз, което е приключило през 2017 г.; изразява съжаление, че разследването е установило нарушение на член 12а, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за предприетите дисциплинарни мерки и за предвидените мерки за смекчаване на тези рискове в бъдеще;

Обществени поръчки

13.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Агенцията все още не е използвала никой от инструментите, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети лица, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (подаване на електронни оферти за обществени поръчки); призовава Агенцията да приложи всички необходими инструменти и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в това отношение напредък;

14.  приветства факта, че през ноември 2018 г. Агенцията започна успешно своята първа процедура за електронно представяне на оферти за обществени поръчки;

15.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е подписала рамков договор за предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии със срок от 2014 г. до 2017 г., за които са определени цени, обвързани с времето, изразходвано по проектите, а не с извършените услуги, и по отношение на които Агенцията има ограничени възможности за мониторинг, тъй като например през 2016 г. половината от услугите са били извършени извън нейните офиси; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и въпросът за прозрачността

16.  признава съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, както и предотвратяване и управление на конфликтите на интереси; освен това отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя възнамерява да приеме модел на решение относно подаването на сигнали за нередности, за което Комисията е дала предварително разрешение(14);

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се засили независимостта на счетоводителя, като той бъде поставен на пряко подчинение на директора и на управителния съвет на Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за стъпките, предприети в тази посока; признава, че в отговор на тази препоръка на Сметната палата Агенцията е в процес на подготовка на решение на управителния съвет за възлагане на функциите на счетоводителя на друга структура, а именно ГД „Бюджет“;

18.  призовава Агенцията да използва новия учредителен регламент като възможност за по-нататъшно повишаване на независимостта на счетоводителя;

Други коментари

19.  отбелязва, че Агенцията е извършила анализ на вероятното въздействие, което ще има решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза върху нейната организация, дейност и счетоводно отчитане; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този анализ;

o

o o

20.  по отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи неговото решение за освобождаване от отговорност, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

25.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година

(2018/2183(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година, за законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г. е вярно представено;

2.  подкрепя дейността и анализите на Агенцията относно безопасността и здравето при работа, които допринасят за изготвянето на политиките на ЕС с цел насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд в Съюза, и подчертава, че за тази цел е важно да бъдат осигурени достатъчни кадрови и финансови ресурси, които да позволят на Агенцията да изпълнява своите задачи;

3.  оценява положително трайната подкрепа, която Агенцията оказва на средните и малките предприятия и на микропредприятията под формата на практически инструменти и насоки, за да ги подпомогне при спазването на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд; приветства завършването на проекта „Здравословни работни места за всички възрасти“, насърчаващ здравословните и безопасни условия на труд през целия професионален живот;

4.  приветства факта, че през ноември 2018 г. Агенцията започна успешно своята първа инициатива за електронни обществени поръчки;

5.  приветства наградата на Европейския омбудсман за добро управление в категорията „върхови постижения в предоставянето на услуги за граждани/потребители“, присъдена на Агенцията за нейния иновативен проект за улесняване на управлението на преводите в многоезични уебсайтове в сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

6.  изразява съжаление по повод на факта, че размерът на пренесените бюджетни кредити за дял II (административни разходи) и за дял III (оперативни разходи) е бил висок — по 40% за всеки дял, което противоречи на принципа на ежегодност на бюджета; отбелязва, че в своя доклад ЕСП не е намерила доказателства, че тези преноси са били свързани с разходи, планирани по време на бюджетния процес; припомня, че такива големи преноси са били извършени и през предходните години, и призовава Агенцията да въведе без допълнително забавяне диференцирани бюджетни кредити, за да се отрази по-добре многогодишният характер на операциите; въпреки това признава, че Агенцията предвижда възможността за приемане на модела на диференцирани бюджетни кредити за своите оперативни разходи в близко бъдеще;

7.  приветства твърдия ангажимент на Агенцията за недопускането на тормоз, като приеме политика за защита на личното достойнство и предотвратяване на психическия и сексуалния тормоз; отбелязва, че Агенцията прие през ноември 2018 г. образец на насоки за вземане на решения във връзка с подаването на сигнали за нередности;

8.  отбелязва, че Агенцията предостави на Европейския парламент резултатите от предварителния анализ на въздействието на излизането на Обединеното кралство от ЕС, както беше поискано от Европейската комисия, и освен това създаде вътрешна работна група по въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС, която да идентифицира проблемите и да наблюдава напредъка на преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС;

9.  приветства твърдия ангажимент на Агенцията да гарантира, че всички работници се ползват от едни и същи права за здравословни и безопасни условия на труд, независимо от големината на дружеството и вида на договора или трудовото правоотношение;

10.  отбелязва, че Сметната палата съветва да се засили независимостта на главния счетоводител, като се предвиди, че той/тя носи пряка отговорност пред директора (в административно отношение) и управителния съвет на Агенцията (във функционално отношение), въпреки че според Агенцията на практика главният счетоводител докладва пряко на директора; признава, че в отговор на тази препоръка на Сметната палата Агенцията е в процес на подготовка на решение на управителния съвет за възлагане на функциите на счетоводител на ГД „Бюджет“; призовава Агенцията да засили независимостта на главния счетоводител, като той бъде поставен на пряко подчинение на директора и на управителния съвет на Фондацията;

11.  призовава Агенцията да използва новия учредителен регламент като възможност за по-нататъшно повишаване на независимостта на главния счетоводител;

12.  подчертава значението на доброто сътрудничество между агенциите, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и по-специално сътрудничеството между Агенцията, Eurofound, Cedefop и Европейския институт за равенство между половете (EIGE);

13.  препоръчва въз основа на наличните данни освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 90.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 90.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 90.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 90.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 248/01, 29.7.2017 г., стр. 3.

(14)

Решение C(2018) 1362 на Комисията от 27.2.2018 г.

(15)

Приети текстове, P8_TA(2019)0000.

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност