Procedure : 2018/2183(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0138/2019

Indgivne tekster :

A8-0138/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.38

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0279

BETÆNKNING     
PDF 186kWORD 66k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017

(2018/2183(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017

(2018/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur(5), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0138/2019),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017

(2018/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur(11), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0138/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017

(2018/2183(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0138/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (i det følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(13) var på 15 656 308 EUR, hvilket svarer til et fald på 6,10 % i forhold til 2016; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 96,03 %, hvilket er et mindre fald på 0,28 % i forhold til 2016; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 72,23 %, hvilket udgør en mindre stigning på 1,88 % i forhold til det foregående år;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 194 467,98 EUR, hvilket svarer til 4,93 % af det samlede overførte beløb og udgør en stigning på 1,17 % i forhold til 2016; bemærker endvidere det relativt høje niveau af ikkeplanlagte fremførsler fra 2017 til 2018 til afsnit II, der beløber sig til 200 000 EUR, som hovedsagelig vedrører intern omstrukturering af kontorer;

Performance

3.  bemærker, at agenturet anvender visse centrale resultatindikatorer til at måle sine resultater og forbedre budgetforvaltningen; bemærker endvidere med tilfredshed, at agenturet planlægger at indføre en revideret ramme for resultatstyring i 2018, som har til formål at tilvejebringe mere meningsfulde resultatindikatorer for bedre at kunne vurdere merværdien af agenturets aktiviteter; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne ramme;

4.  bemærker, at selv om agenturet klarede sig godt med hensyn til at gøre brug af de tilgængelige ressourcer, lå posterne vedrørende webkommunikation og levering af arbejdsprogrammer lidt under de fastsatte mål;

5.  støtter agenturets aktiviteter og analyse om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som bidrager til EU's politik med henblik på at fremme sunde og sikre arbejdspladser i hele Unionen, og understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelige personalemæssige og finansielle ressourcer, således at agenturet kan udføre sine opgaver;

6.  glæder sig over agenturets stærke engagement til at sikre, at alle arbejdstagere nyder godt af de samme rettigheder med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen uanset virksomhedens størrelse, kontrakttype eller ansættelsesforholdet;

7.  værdsætter agenturets vedvarende støtte til små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder i form af praktiske værktøjer og retningslinjer, der sætter dem i stand til at overholde arbejdsmiljølovgivningen; glæder sig over færdiggørelsen af projektet "Sunde arbejdspladser for alle aldre", der fremmer sikre og sunde vilkår gennem hele arbejdslivet;

8.  bemærker, at tre eksterne evalueringer sluttede i 2017: en midtvejsevaluering af det flerårige strategiske program 2014-2020, en efterfølgende evaluering af sikrere og sundere arbejde i enhver alder og en efterfølgende evaluering af den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst II; anerkender, at de alle opnåede et positivt resultat, og at de fremsatte henstillinger allerede er blevet gennemført;

9.  glæder sig over agenturets bestræbelser på at strømline flersprogethed i sine produkter, som blev anerkendt af Den Europæiske Ombudsmand i 2017 ved at tildele agenturet sammen med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) Ombudsmandens pris for god forvaltning inden for kategorien "Excellence in citizen/customer focused services delivery" for deres fælles innovative projekt, der letter oversættelsesstyringen af flersprogede websteder;

10.  bemærker med tilfredshed, at agenturet proaktivt deler opgaver med andre agenturer på områder såsom sikkerhed, facility management eller banktjenester og planlægger at øge samarbejdet yderligere i fremtiden; fremhæver vigtigheden af et godt samarbejde mellem de agenturer, der arbejder på områderne beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og navnlig samarbejdet mellem agenturet, Eurofound, Cedefop og EIGE;

Personalepolitik

11.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 97,5 % pr. 31. december 2017, med 39 midlertidigt ansatte ud af de 40 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 41 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 24 kontraktansatte arbejdede for agenturet i 2017;

12.  bemærker, at agenturet har iværksat en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; bemærker med bekymring, at der i 2016 blev indledt en undersøgelse om chikane, som blev afsluttet i 2017; beklager, at resultatet var et brud på artikel 12a, stk. 3, i personalevedtægten; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de disciplinære foranstaltninger, der er truffet, og om de planlagte foranstaltninger for at afbøde sådanne risici i fremtiden;

Udbud

13.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt nogen af de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); opfordrer agenturet til at gennemføre alle de nødvendige værktøjer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

14.  glæder sig over, at agenturet iværksatte sit første e-udbud med succes i november 2018;

15.  noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet undertegnede en rammekontrakt om levering af IT-konsulenttjenester fra 2014 til 2017, for hvilke priserne var afhængige af den tid, der var brugt på projekterne, og ikke var knyttet til leveringen, og som agenturet har begrænsede muligheder for at overvåge, da f.eks. halvdelen af tjenesterne blev udført uden for agenturets lokaler i 2016; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

16.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; bemærker endvidere, at agenturet agter at vedtage den modelafgørelse om whistleblowing, for hvilken Kommissionen har givet en forudgående aftale(14);

17.  noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at der er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til agenturets direktør og bestyrelse; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de skridt, der er taget i denne retning; anerkender, at agenturet som svar på denne anbefaling fra Revisionsretten er i færd med at udarbejde en afgørelse om, at bestyrelsen skal outsource stillingen som regnskabsfører til GD BUDG;

18.  opfordrer agenturet til at anvende den nye oprettelsesforordning som en mulighed for yderligere at styrke regnskabsførerens uafhængighed;

Andre bemærkninger

19.  bemærker, at agenturet foretog en analyse af, hvordan Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen kunne forventes at indvirke på deres organisation, operationer og regnskaber; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne analyse;

o

o o

20.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2019(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

25.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017

(2018/2183(DEC))

Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsrettens har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017, er lovlige og formelt rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2017;

2.  støtter agenturets aktiviteter og analyse om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som bidrager til EU's politik henblik på at fremme sunde og sikre arbejdspladser i hele Unionen, og understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelige personalemæssige og finansielle ressourcer, således at agenturet kan udføre sine opgaver;

3.  værdsætter agenturets vedvarende støtte til små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder i form af praktiske værktøjer og retningslinjer, der sætter dem i stand til at overholde arbejdsmiljølovgivningen; glæder sig over færdiggørelsen af projektet "Sunde arbejdspladser for alle aldre", der fremmer sikre og sunde vilkår gennem hele arbejdslivet;

4.  glæder sig over, at agenturet iværksatte sit første e-udbud med succes i november 2018;

5.  glæder sig over, at agenturet modtog Den Europæiske Ombudsmands pris for god forvaltning inden for kategorien "Excellence in citizen/customer focused services delivery" som følge af agenturets innovative projekt, der har til formål at lette oversættelsesstyringen af flersprogede websteder i samarbejde med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT);

6.  beklager, at fremførslerne under afsnit II (administrationsudgifter) og afsnit III (aktionsudgifter) var omfattende med 40 % for hvert afsnit, hvilket ikke er i overensstemmelse med budgetprincippet om etårighed; bemærker, at Revisionsretten i sin beretning ikke fandt beviser for, at disse fremførsler vedrørte udgifter, der var planlagt i løbet af budgetlægningsprocessen; minder om, at der også blev foretaget omfattende fremførsler i tidligere år, og opfordrer agenturet til uden yderligere forsinkelse at indføre opdelte budgetbevillinger for bedre at afspejle operationernes flerårige karakter; anerkender dog, at agenturet overvejer muligheden for at vedtage en model med opdelte bevillinger til dets aktionsudgifter i den nærmeste fremtid;

7.  glæder sig over agenturets stærke forpligtelse til at forebygge chikane med vedtagelsen af en politik til beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af psykisk og seksuel chikane; bemærker, at agenturet vedtog modelafgørelsen om retningslinjerne for whistleblowing i november 2018;

8.  bemærker, at agenturet har forelagt Europa-Parlamentet resultaterne af en foreløbig analyse af konsekvenserne af brexit i overensstemmelse med Europa-Kommissionens anmodning og desuden har oprettet en intern brexit-taskforce til at indkredse problematikker og overvåge fremskridt i forbindelse med brexit-forhandlingerne;

9.  glæder sig over agenturets stærke engagement til at sikre, at alle arbejdstagere nyder godt af de samme rettigheder med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen uanset virksomhedens størrelse, kontrakttype eller ansættelsesforholdet;

10.  bemærker, at Revisionsretten anbefaler at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade vedkommende rapportere direkte til agenturets direktør (administrativt) og bestyrelse (funktionelt), selv om regnskabsføreren ifølge agenturet i praksis rapporterer direkte til direktøren; anerkender, at agenturet som svar på denne anbefaling fra Revisionsretten er i færd med at udarbejde en afgørelse om, at bestyrelsen skal outsource stillingen som regnskabsfører til GD BUDG; opfordrer agenturet til at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til agenturets direktør og bestyrelse;

11.  opfordrer agenturet til at anvende den nye oprettelsesforordning som en mulighed for yderligere at styrke regnskabsførerens uafhængighed;

12.  fremhæver vigtigheden af et godt samarbejde mellem de agenturer, der arbejder på områderne beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og navnlig samarbejdet mellem agenturet, Eurofound, Cedefop og EIGE;

13.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+ : for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT E 434 af 30.11.2018, s. 90.

(2)

EUT E 434 af 30.11.2018, s. 90.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(5)

EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT E 434 af 30.11.2018, s. 90.

(8)

EUT E 434 af 30.11.2018, s. 90.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(11)

EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 248/01 af 29.07.2017, s. 3.

(14)

Kommissionens afgørelse C (2018) 1362 af 27.02.2018.

(15)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0000.

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik