Διαδικασία : 2018/2183(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0138/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0138/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.38

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0279

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 213kWORD 68k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2183(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0138/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(11), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0138/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0138/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(13), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 15 656 308 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 6,10 % σε σχέση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 96,03 %, που συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,28 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 72,23 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μικρή μόνο αύξηση κατά 1,88 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  επισημαίνει ότι οι ακυρώσεις μεταφορών από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 194 467,98 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 4,93 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,17 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει, επιπλέον, το σχετικά υψηλό επίπεδο μη προγραμματισμένων μεταφορών πιστώσεων από το 2017 στο 2018 για τον τίτλο II, ύψους 200 000 EUR, σχετιζόμενων κυρίως με την εσωτερική αναδιοργάνωση του χώρου γραφείων·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ορισμένους κύριους δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση των επιδόσεών του και τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης· σημειώνει, επιπλέον, με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός σκοπεύει να θεσπίσει ένα αναθεωρημένο πλαίσιο διαχείρισης επιδόσεων το 2018, που θα έχει ως στόχο την παροχή πιο ουσιαστικών δεικτών επιδόσεων για την καλύτερη αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητες του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτού του πλαισίου·

4.  σημειώνει ότι, αν και ο Οργανισμός είχε καλές επιδόσεις όσον αφορά τη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα σημεία που σχετίζονται με τις διαδικτυακές επικοινωνίες και την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας ήταν σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο από τους στόχους που είχαν τεθεί·

5.  υποστηρίζει τις δράσεις και τις αναλύσεις του Οργανισμού με αντικείμενο την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία οι οποίες συμβάλλουν στην πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ με σκοπό την προαγωγή υγιεινών και ασφαλών εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την Ένωση, και τονίζει προς τούτο τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και επαρκών οικονομικών πόρων, ώστε να είναι σε θέση ο Οργανισμός να εκτελεί τα καθήκοντά του·

6.  χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση του Οργανισμού να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας, το είδος της σύμβασης ή τη σχέση εργασίας·

7.  επιδοκιμάζει τη διαρκή στήριξη του Οργανισμού προς τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τη μορφή πρακτικών εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών που τους επιτρέπουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSH)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του σχεδίου «Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες», το οποίο προωθεί ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου·

8.  σημειώνει ότι το 2017 ολοκληρώθηκαν τρεις εξωτερικές αξιολογήσεις: μια ενδιάμεση αξιολόγηση του πολυετούς στρατηγικού προγράμματος για την περίοδο 2014-2020, μια εκ των υστέρων αξιολόγηση της ασφαλέστερης και πιο υγιεινής εργασίας σε κάθε ηλικία, και μια εκ των υστέρων αξιολόγηση της ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2)· αναγνωρίζει ότι όλες έδωσαν θετικό αποτέλεσμα και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν έχουν ήδη υλοποιηθεί·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Οργανισμού για ενσωμάτωση της πολυγλωσσίας στα προϊόντα του, τις οποίες αναγνώρισε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017 με την απονομή στον Οργανισμό, καθώς και στο Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), του βραβείου του Διαμεσολαβητή για τη χρηστή διοίκηση στην κατηγορία «Αριστεία στην παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τους πολίτες/πελάτες» για το καινοτόμο έργο που ανέπτυξαν από κοινού, το οποίο διευκολύνει τη διαχείριση της μετάφρασης πολύγλωσσων δικτυακών τόπων·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός προορατικά μοιράζεται καθήκοντα με άλλους οργανισμούς σε τομείς όπως η ασφάλεια, η διαχείριση εγκαταστάσεων ή οι τραπεζικές υπηρεσίες, και σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία στο μέλλον· υπογραμμίζει τη σημασία της καλής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης, και ιδίως της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού, του Eurofound, του Cedefop και του EIGE·

Πολιτική προσωπικού

11.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κάλυψη του οργανογράμματος ανερχόταν σε 97,5 % και ότι από τις 40 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 41 εγκεκριμένες θέσεις το 2016) καλύπτονταν οι 39· σημειώνει ότι, επιπλέον, 24 συμβασιούχοι υπάλληλοι εργάζονταν για τον Οργανισμό το 2017·

12.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει με ανησυχία ότι το 2016 ξεκίνησε μία έρευνα για παρενόχληση, η οποία ολοκληρώθηκε το 2017· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το αποτέλεσμα κατέδειξε παράβαση του άρθρου 12α παράγραφος 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα πειθαρχικά μέτρα που ελήφθησαν και τα μέτρα που προβλέπονται για τον μετριασμό τέτοιων κινδύνων στο μέλλον·

Σύναψη συμβάσεων

13.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έως το τέλος του 2017 ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιούσε ακόμη τα εργαλεία που έθεσε σε λειτουργία η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές συμβάσεις)· καλεί τον Οργανισμό να θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα εργαλεία και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό·

14.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε με επιτυχία την πρώτη του ηλεκτρονική προκήρυξη διαγωνισμού τον Νοέμβριο του 2018·

15.  σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ κατά την περίοδο 2014-2017, για την οποία οι τιμές καθορίστηκαν με βάση τον χρόνο που αφιερώθηκε στα έργα και δεν συνδέονταν με την παράδοση, και επί της οποίας ο Οργανισμός έχει περιορισμένες δυνατότητες παρακολούθησης, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, το 2016 οι μισές από τις υπηρεσίες παρασχέθηκαν από παρόχους εγκατεστημένους εκτός Οργανισμού· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο αυτό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει, επιπλέον, βάσει πληροφοριών από τον Οργανισμό, ότι σκοπεύει να εγκρίνει την απόφαση-υπόδειγμα σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, για την οποία η Επιτροπή έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή της(14)·

17.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του υπόλογου, ο οποίος, για τον σκοπό αυτόν, θα καταστεί άμεσα υπεύθυνος έναντι της διευθύντριας και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς αυτήν την κατεύθυνση· αναγνωρίζει ότι, ανταποκρινόμενος στην εν λόγω σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός προετοιμάζει επί του παρόντος απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για ανάθεση της θέσης του υπόλογου στη ΓΔ BUDG·

18.  καλεί τον Οργανισμό να χρησιμοποιήσει τον νέο ιδρυτικό κανονισμό ως ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας του υπόλογου·

Λοιπά σχόλια

19.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διεξήγαγε ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση στην οργάνωση, τις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς του· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης·

o

o o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

25.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2183(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marian Harkin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 νόμιμες και κανονικές και διότι εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις 31 Δεκεμβρίου 2017 περιγράφεται με πιστότητα·

2.  υποστηρίζει τις δράσεις και τις αναλύσεις του Οργανισμού με αντικείμενο την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία οι οποίες συμβάλλουν στην πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ με σκοπό την προαγωγή υγιεινών και ασφαλών εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την Ένωση, και τονίζει προς τούτο τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και επαρκών οικονομικών πόρων, ώστε να είναι σε θέση ο Οργανισμός να εκτελεί τα καθήκοντά του·

3.  επιδοκιμάζει τη διαρκή στήριξη του Οργανισμού προς τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τη μορφή πρακτικών εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών που τους επιτρέπουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSH)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του σχεδίου «Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες», το οποίο προωθεί ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου·

4.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε με επιτυχία την πρώτη του ηλεκτρονική προκήρυξη διαγωνισμού τον Νοέμβριο του 2018·

5.  χαιρετίζει το βραβείο χρηστής διοίκησης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που έλαβε ο Οργανισμός στην κατηγορία «Αριστεία στην παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τους πολίτες/πελάτες», ως αποτέλεσμα του καινοτόμου σχεδίου του Οργανισμού για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της μετάφρασης πολύγλωσσων δικτυακών τόπων, σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)·

6.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το επίπεδο μεταφορών πιστώσεων για τον τίτλο ΙΙ (διοικητικές δαπάνες) και τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) ήταν υψηλό, με 40 % για κάθε τίτλο, πράγμα το οποίο αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε στην έκθεσή του αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτές οι μεταφορές αφορούν δαπάνες που είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι τόσο υψηλές μεταφορές πιστώσεων είχαν παρατηρηθεί και κατά τα προηγούμενα έτη, καλεί δε τον Οργανισμό να εισαγάγει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση διαχωριζόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα ο πολυετής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ο Οργανισμός προτίθεται να εγκρίνει το μοντέλο των διαχωριζόμενων πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες του στο εγγύς μέλλον·

7.  χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση του Οργανισμού υπέρ της πρόληψης της παρενόχλησης μέσω της υιοθέτησης της πολιτικής για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και υπέρ της πρόληψης της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης· σημειώνει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών βάσει της απόφασης-υπόδειγμα τον Νοέμβριο του 2018·

8.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα προκαταρκτικής ανάλυσης του αντικτύπου του Brexit, σύμφωνα με αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και, επιπλέον, συγκρότησε εσωτερική ειδική ομάδα για το Brexit με σκοπό τον εντοπισμό ζητημάτων και την παρακολούθηση της προόδου των διαπραγματεύσεων για το Brexit·

9.  χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση του Οργανισμού να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας, το είδος της σύμβασης ή τη σχέση εργασίας·

10.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του υπόλογου με το να καταστεί άμεσα υπόλογος στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για τα λειτουργικά θέματα) του Οργανισμού, μολονότι ο υπόλογος του Οργανισμού στην πράξη υπάγεται απευθείας στον διευθυντή· αναγνωρίζει ότι, ανταποκρινόμενος στην εν λόγω σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός προετοιμάζει επί του παρόντος απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για ανάθεση της θέσης του υπόλογου στη ΓΔ BUDG· καλεί τον Οργανισμό να ενισχύσει την ανεξαρτησία του υπόλογου με το να τον καταστήσει άμεσα υπόλογο στον διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού·

11.  καλεί τον Οργανισμό να χρησιμοποιήσει τον νέο ιδρυτικό κανονισμό ως ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας του υπόλογου·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της καλής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης, και ιδίως της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού, του Eurofound, του Cedefop και του EIGE·

13.  συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Λάμπρος Φουντούλης, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Λάμπρος Φουντούλης

1

0

EFDD

Laura Agea

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 90.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 90.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 90.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 90.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 248/01 της 29.07.2017, σ. 3

(14)

Απόφαση C(2018) 1362 της Επιτροπής της 27.02.2018

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου