Menettely : 2018/2183(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0138/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0138/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.38

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0279

MIETINTÖ     
PDF 181kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2183(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0138/2019),

1.  myöntää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94(11) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0138/2019),

1.  hyväksyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0138/2019),

A.  toteaa, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 15 656 308 euroa eli 6,10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 96,03 prosenttia eli hienoiset 0,28 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2016; toteaa huolestuneena, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 72,23 prosenttia eli hieman, 1,88 prosenttia, korkeampi kuin edellisenä vuonna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 194 467,98 euroa eli 4,93 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 1,17 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee lisäksi merkille osastossa 2 vuodelta 2017 vuodelle 2018 tehtyjen suunnittelemattomien siirtojen suhteellisen suuren määrän, 200 000 euroa, ja toteaa sen johtuvan pääasiassa sisäisten toimistotilojen uudelleenjärjestelystä;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  toteaa viraston käyttävän tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla se mittaa toimintansa tuloksellisuutta ja parantaa talousarviohallintoaan; panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että virasto suunnitteli ottavansa vuonna 2018 käyttöön tarkistetun tulosjohtamisen kehyksen, jolla pyritään tarjoamaan merkityksellisempiä tulosindikaattoreita, jotta viraston toimintojen tuottamaa lisäarvoa voidaan arvioida paremmin; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden puitteiden täytäntöönpanosta;

4.  toteaa, että virasto suoriutui hyvin käytettävissä olevien resurssien hyödyntämisestä mutta verkkoviestintään ja työohjelman toteuttamiseen liittyvien budjettikohtien käytössä ei aivan saavutettu tavoitteita;

5.  tukee viraston toimintaa ja arviointeja työterveyden ja -turvallisuuden alalla ja katsoo, että niillä myötävaikutetaan unionin toimintapolitiikkaan, jolla pyritään edistämään terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja kaikkialla unionissa, ja pitää tässä mielessä tärkeänä varmistaa, että virastolla on riittävästi henkilöstöä ja riittävät taloudelliset resurssit tehtäviensä hoitamiseksi;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on vahvasti sitoutunut varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on samat työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat oikeudet yrityksen koosta ja sopimuksen tai työsuhteen tyypistä riippumatta;

7.  arvostaa viraston keskisuurille sekä pienille ja mikroyrityksille tarjoamaa jatkuvaa tukea, jota se antaa käytännön välineiden ja ohjeiden muodossa, jotta ne voivat noudattaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä; panee tyytyväisenä merkille, että hanke ”Terveellinen työ elämän eri vaiheissa”, jolla edistetään turvallisia ja terveellisiä työoloja koko työuran ajan, on saatu päätökseen;

8.  panee merkille, että vuonna 2017 päättyi kolme ulkoista arviointia: vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen strategisen ohjelman väliarviointi, ”Turvallisempaa ja terveempää työtä kaikenikäisille” -hankkeen jälkiarviointi ja uusia ja esiin nousevia riskejä koskevan toisen eurooppalaisen yritystutkimuksen jälkiarviointi; toteaa, että kaikissa saatiin positiivinen tulos ja että suositukset on jo pantu täytäntöön;

9.  panee tyytyväisenä merkille viraston pyrkimykset sujuvoittaa tuotteidensa monikielisyyttä, minkä Euroopan oikeusasiamies tunnusti myöntämällä vuonna 2017 yhteisesti virastolle, Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) ja Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle (CdT) Euroopan oikeusasiamiehen hyvän hallinnon palkinnon kansalaisille ja asiakkaille suunnattujen palvelujen kategoriassa niiden yhdessä kehittämästä innovatiivisesta hankkeesta, joka helpottaa monikielisten verkkosivustojen käännöstoiminnan hallintaa;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto jakaa ennakoivasti tehtäviä muiden virastojen kanssa esimerkiksi turvallisuuden, tilojen hallinnan ja pankkipalvelujen alalla ja suunnittelee lisäävänsä yhteistyötä entisestään tulevaisuudessa; korostaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen hyvän yhteistyön merkitystä ja etenkin viraston, Eurofoundin, Cedefopin ja EIGEn välistä yhteistyötä;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 97,5 prosenttia siten, että 39 toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 40 toimesta oli nimitetty väliaikainen toimihenkilö (verrattuna 41 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastossa työskenteli lisäksi 24 sopimussuhteista toimihenkilöä;

12.  panee merkille, että virastolla on työntekijöiden ihmisarvon suojelua ja häirinnän ehkäisemistä koskevat toimintaperiaatteet; panee huolestuneena merkille, että yksi häirintää koskeva tutkimus käynnistettiin vuonna 2016 ja saatettiin päätökseen vuonna 2017; pitää valitettavana, että tulos osoitti, että henkilöstösääntöjen 12 a artiklan 3 kohtaa oli rikottu; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutetuista kurinpitotoimista ja toimista, joita on suunniteltu tällaisten riskien lieventämiseksi tulevaisuudessa;

Hankinnat

13.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto vielä vuoden 2017 loppuun mennessä käyttänyt yhtään komission käyttöön asettamista välineistä, joiden tarkoituksena oli tarjota keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköiset hankintamenettelyt); kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käynnisti onnistuneesti ensimmäisen sähköisen tarjouskilpailun marraskuussa 2018;

15.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että virasto teki vuosiksi 2014–2017 tietoteknisten konsulttipalvelujen tarjoamista koskevan puitesopimuksen, jota varten hinnat vahvistettiin hankkeisiin käytetyn ajan mukaan eivätkä ne liittyneet tuloksiin, ja että virastolla on vain vähäiset mahdollisuudet valvoa sopimusta, sillä esimerkiksi vuonna 2016 puolet palveluista suoritettiin muualla kuin sen tiloissa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden sekä eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan varmistamiseksi; panee lisäksi merkille, että viraston mukaan se suunnittelee hyväksyvänsä väärinkäytösten paljastamista koskevan mallipäätöksen, jolle komissio on antanut ennakkohyväksynnän(14);

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että on aiheellista vahvistaa tilinpitäjän riippumattomuutta velvoittamalla hänet raportoimaan suoraan viraston johtajalle ja hallintoneuvostolle; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän suuntaisista toimista; toteaa, että vastauksena tähän tilintarkastustuomioistuimen suositukseen virasto valmistelee parhaillaan päätöstä, jonka mukaan hallintoneuvosto ulkoistaa tilinpitäjän tehtävän komission budjettipääosastolle;

18.  kehottaa virastoa käyttämään uutta perustamisasetusta tilaisuutena lisätä tilinpitäjän riippumattomuutta entisestään;

Muita huomautuksia

19.  panee merkille, että virasto analysoi todennäköiset vaikutukset, joita Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota unionista aiheuttaa sen organisaatioon, toimintoihin ja tileihin; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle analyysin tuloksista;

o

o o

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(15).

25.1.2019

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2183(DEC))

Valmistelija: Marian Harkin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan viraston varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 on annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2.  tukee viraston toimintaa ja arviointeja työterveyden ja -turvallisuuden alalla ja katsoo, että niillä myötävaikutetaan EU:n toimintapolitiikkaan, jolla pyritään edistämään terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja kaikkialla unionissa, ja katsoo, että on tärkeää varmistaa, että virastolla on riittävä henkilöstö ja riittävät taloudelliset resurssit tehtäviensä hoitamiseksi;

3.  arvostaa viraston jatkuvaa tukea keskisuurille sekä pienille ja mikroyrityksille käytännön välineiden ja ohjeiden muodossa, joiden avulla ne voivat noudattaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä; panee tyytyväisenä merkille, että hanke ”Terveellinen työ elämän eri vaiheissa”, jolla edistetään turvallisia ja terveellisiä työoloja koko työuran ajan, on saatu päätökseen;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käynnisti menestyksekkäästi ensimmäisen sähköisen tarjouskilpailun marraskuussa 2018;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto sai Euroopan oikeusasiamiehen hyvän hallintotavan palkinnon kansalaisille/asiakkaille suunnattujen palveluiden kategoriassa innovatiivisesta hankkeesta, joka helpottaa monikielisten verkkosivustojen hallintaa, yhdessä Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) kanssa;

6.  pitää valitettavana, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen osuus oli suuri osastossa 2 (hallintomenot) ja osastossa 3 (toimintamenot), sillä molempien osastojen määrärahoista siirrettiin 40 prosenttia, mikä on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut kertomuksessaan todisteita siitä, että siirrot liittyisivät budjetointiprosessin yhteydessä suunniteltuihin menoihin; palauttaa mieliin, että tällaisia suuria siirtoja on tehty myös aiempina vuosina, ja kehottaa virastoa ottamaan viipymättä käyttöön jaksotetut määrärahat, koska tällä tavoin otettaisiin paremmin huomioon toimien monivuotinen luonne; panee kuitenkin merkille, että virasto harkitsee mahdollisuutta ottaa lähitulevaisuudessa käyttöön jaksotetut määrärahat toimintamenojaan varten;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on vahvasti sitoutunut häirinnän ehkäisemiseen hyväksymällä toimintaperiaatteet ihmisarvon suojelemiseksi ja työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi; panee merkille, että virasto hyväksyi mallipäätöksen suuntaviivat väärinkäytösten paljastajista marraskuussa 2018;

8.  toteaa, että virasto on toimittanut Euroopan parlamentille brexitin vaikutuksista tehdyn alustavan analyysin tulokset Euroopan komission pyynnön mukaisesti ja että se on lisäksi perustanut sisäisen brexit-työryhmän, jonka tehtävänä on tunnistaa huolenaiheita ja seurata brexit-neuvottelujen edistymistä;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on vahvasti sitoutunut varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on samat työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat oikeudet yrityksen koosta, sopimustyypistä tai työsuhteesta riippumatta;

10.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin kannustaa virastoa vahvistamaan tilinpitäjän riippumattomuutta antamalla hänelle vastuu raportoida suoraan viraston johtajalle (hallinnollinen raportointivastuu) ja hallintoneuvostolle (toiminnallinen raportointivastuu), vaikka viraston mukaan tilinpitäjä raportoi käytännössä suoraan johtajalle; toteaa, että vastauksena tähän tilintarkastustuomioistuimen suositukseen virasto valmistelee parhaillaan päätöstä, jonka mukaan hallintoneuvosto ulkoistaa tilinpitäjän tehtävän budjettipääosastolle; kehottaa virastoa vahvistamaan tilinpitäjän riippumattomuutta antamalla hänelle vastuu raportoida suoraan viraston johtajalle ja hallintoneuvostolle;

11.  kehottaa virastoa käyttämään uutta perustamisasetusta mahdollisuutena lisätä tilinpitäjän riippumattomuutta entisestään;

12.  korostaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen hyvän yhteistyön merkitystä ja etenkin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston, Eurofoundin, Cedefopin ja EIGEn yhteistyötä;

13.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 90.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 90.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 90.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 90.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 248/01, 29.7.2017, s. 3.

(14)

Komission päätös C(2018) 1362, 27.2.2018.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö