Postupak : 2018/2183(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0138/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0138/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.38

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0279

IZVJEŠĆE     
PDF 196kWORD 54k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2183(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.

(2018/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0138/2019),

1.  daje razrješnicu direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.

(2018/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(11), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0138/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.

(2018/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0138/2019),

A.  budući da je u skladu s izvještaju o prihodima i rashodima(13) Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („Agencija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2017. iznosio 15 656 308 EUR, što predstavlja povećanje od 6,10 % u odnosu na 2016., budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 96,03 %, što je neznatno smanjenje od 0,28 % u odnosu na 2016.; napominje sa zabrinutošću da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 72,23 %, što je samo neznatno povećanje od 1,88 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 194 467,98 EUR, što predstavlja 4,93 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to povećanje od 1,17 % u odnosu na 2016.; nadalje, prima na znanje relativno visoku razinu neplaniranih prijenosa iz 2017. u 2018. za glavu II. u iznosu od 200 000 EUR, koji se uglavnom odnose na reorganizaciju uredskih prostora;

Uspješnost

3.  napominje da Agencija koristi određene ključne pokazatelje uspješnosti kako bi izmjerila svoju uspješnost i poboljšala upravljanje proračunom; nadalje, sa zadovoljstvom prima na znanje da Agencija u 2018. planira uvesti revidirani okvir za upravljanje uspješnošću kojim se nastoje pružiti bolje osmišljeni pokazatelji uspješnosti kako bi se bolje ocijenila dodana vrijednost aktivnosti Agencije; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog okvira;

4.  napominje da su točke povezane s komunikacijom putem interneta i programom rada bile nešto ispod postavljenih ciljeva, iako je Agencija dobro koristila dostupne resurse;

5.  podržava rad i analize Agencije u području sigurnosti i zdravlja na radu kojima se doprinosi politikama Unije za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta u cijeloj Uniji te u tu svrhu ističe važnost jamčenja odgovarajućeg osoblja i financijskih sredstava kako bi Agencija mogla izvršavati svoje zadaće;

6.  pozdravlja činjenicu da je Agencija snažno predana tome da svi radnici uživaju ista prava u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu, neovisno o veličini poduzeća, vrsti ugovora ili radnom odnosu;

7.  cijeni kontinuiranu potporu Agencije srednjim, malim i mikropoduzećima u obliku praktičnih alata i smjernica kako bi im se omogućilo usklađivanje sa zakonodavstvom o sigurnosti i zdravlju na radu; pozdravlja dovršetak projekta „Zdrava radna okolina za svaku životnu dob”, kojime se promiču sigurni i zdravi uvjeti tijekom cijelog radnog vijeka;

8.  napominje da su 2017. provedene tri vanjske evaluacije: evaluacija višegodišnjeg strateškog programom za razdoblje 2014. – 2020. sredinom provedbenog razdoblja, ex post evaluacija sigurnijeg i zdravijeg rada u svakoj dobi te ex post evaluacija Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju II; potvrđuje da su sve evaluacije završile pozitivnim rezultatom i da su preporuke već provedene;

9.  pozdravlja napore Centra u pogledu implementiranja višejezičnosti u njegove proizvode, što je Europski ombudsman prepoznao 2017. dodijelivši Centru, Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Prevoditeljskom centru za tijela Europske unije (CdT) Nagradu Europskog ombudsmana za dobru upravu u kategoriji „Izvrsnost u pružanju usluga usmjerenih na građane/korisnike” za njihov zajednički inovativni projekt kojim se olakšava upravljanje prijevodima višejezičnih internetskih stranica;

10.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija proaktivno dijeli zadaće s drugim agencijama u područjima kao što su sigurnost, upravljanje sredstvima ili bankarske usluge te da planira dodatno povećati suradnju u budućnosti; ističe važnost dobre suradnje između agencija koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti, a osobito suradnje između Agencije, Eurofounda, Cedefopa i EIGE-a;

Kadrovska politika

11.  napominje da je 31. prosinca 2017. plan radnih mjesta bio popunjen 97,5 %, tj. imenovano je 39 privremenih djelatnika od 40 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 41 odobrena radna mjesta 2016.); također primjećuje da je 2017. za Agenciju radilo 24 ugovornih djelatnika;

12.  primjećuje da je Agencija provodi politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; sa zabrinutošću primjećuje da je 2016. pokrenuta jedna istraga o uznemiravanju i da je ista zaključena 2017.; žali zbog toga što je rezultat pokazao povredu članka 12.a stavka 3. Pravilnika o osoblju; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o poduzetim disciplinskim mjerama i budućim mjerama poduzetim za ublažavanje tih rizika;

Javna nabava

13.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije koristila nijedan alata koji je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); poziva Agenciju da uvede potrebne alate i obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o ostvarenom napretku u tom pogledu;

14.  pozdravlja činjenicu da je Agencija u studenom 2018. uspješno pokrenula svoj prvi e-natječaj;

15.  na temelju izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da je Agencija potpisala okvirni ugovor za pružanje konzultantskih usluga u području IT-a od 2014. do 2017., za koje su cijene bile uvjetovane vremenom utrošenim na projekte, umjesto uspješnim dovršavanjem istih, i nad kojima Agencija ima ograničene mogućnosti praćenja jer je, na primjer, 2016. polovica usluga izvršena izvan prostorija Agencije; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

Transparentnost i demokratičnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

16.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti te sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa; nadalje, od Agencije prima na znanje da planira usvojiti oglednu odluku o zviždačima, za što je Komisija dala ex ante suglasnost(14);

17.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati direktoru i upravnom odboru Agencije; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga; prima na znanje da, kao odgovor na ovu preporuku Revizorskog suda, Agencija trenutačno priprema odluku kojom upravni odbor povjerava dužnost računovodstvenog službenika Glavnoj upravi za proračun;

18.  poziva Agenciju da iskoristi novu uredbu o osnivanju za dodatno povećanje neovisnosti računovodstvenog službenika;

Ostale primjedbe

19.  napominje da je Agencija provela analizu vjerojatnog učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Unije na njezinu organizaciju, djelovanje i račune; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatu te analize;

o

o o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

25.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2183(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marian Harkin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2017. zakonite i pravilne te da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. objektivno prikazano;

2.  podržava rad i analize Agencije u području sigurnosti i zdravlja na radu kojima se doprinosi politikama EU-a za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta u cijeloj Uniji te u tu svrhu ističe važnost jamčenja odgovarajućeg osoblja i financijskih sredstava kako bi Agencija mogla izvršavati svoje zadaće;

3.  cijeni kontinuiranu potporu Agencije srednjim, malim i mikropoduzećima u obliku praktičnih alata i smjernica kako bi im se omogućilo usklađivanje sa zakonodavstvom o sigurnosti i zdravlju na radu; pozdravlja dovršetak projekta „Zdrava radna okolina za svaku životnu dob”, kojime se promiču sigurni i zdravi uvjeti tijekom cijelog radnog vijeka;

4.  pozdravlja činjenicu da je Agencija u studenom 2018. uspješno pokrenula svoj prvi e-natječaj;

5.  pozdravlja činjenicu da je Agencija primila nagradu Europskog ombudsmana za dobru upravu u kategoriji „izvrsnost u pružanju usluga usmjerenih na građane/korisnike”, što je rezultat njezina inovativnog projekta u cilju olakšanja upravljanja prevođenjem višejezičnih mrežnih stranica, u suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije;

6.  izražava žaljenje zbog visokih prijenosa za glavu II. (administrativni rashodi) i glavu III. (operativni rashodi), u iznosu od 40 % za svaku od te dvije glave, što nije u skladu s proračunskim načelom jedne godine; napominje da Revizorski sud u svojem izvješću nije pronašao dokaze da su ti prijenosi povezani s rashodima planiranima tijekom proračunskog postupka; podsjeća da je do tako visokih prijenosa došlo i proteklih godina te poziva Agenciju da bez dodatne odgode uvede diferencirana proračunska sredstva kako bi se bolje odražavala višegodišnja narav operacija; međutim, priznaje da Agencija predviđa mogućnost usvajanja modela diferenciranih odobrenih sredstava za svoje operativne rashode u bliskoj budućnosti;

7.  pozdravlja čvrstu predanost Agencije sprečavanju uznemiravanja donošenjem politike o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju psihičkog i seksualnog uznemiravanja; napominje da je Agencija u studenom 2018. usvojila oglednu odluku o smjernicama o zviždačima;

8.  napominje da je Agencija Europskom parlamentu dostavila rezultate preliminarne analize učinka Brexita, u skladu sa zahtjevom Europske komisije, te je, osim toga, osnovala internu radnu skupinu za Brexit kako bi utvrdila sporna pitanja i pratila napredak pregovora o Brexitu;

9.  pozdravlja činjenicu da je Agencija snažno predana tome da svi radnici uživaju ista prava u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu, neovisno o veličini poduzeća, vrsti ugovora ili radnom odnosu;

10.  napominje da Revizorski sud savjetuje povećanje neovisnosti računovodstvenog službenika time da ga se učini izravno odgovornim direktoru Agencije (administrativno) i upravnom odboru (funkcionalno), iako prema Agenciji računovodstveni službenik u praksi izravno odgovara direktoru; prima na znanje da, kao odgovor na ovu preporuku Revizorskog suda, Agencija trenutačno priprema odluku kojom upravni odbor povjerava dužnost računovodstvenog službenika Glavnoj upravi za proračun; poziva Agenciju da poveća neovisnost računovodstvenog službenika time da ga učini izravno odgovornim direktoru i odboru Agencije;

11.  poziva Agenciju da iskoristi novu uredbu o osnivanju za dodatno povećanje neovisnosti računovodstvenog službenika;

12.  ističe važnost dobre suradnje između agencija koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti, a osobito suradnje između Agencije, Eurofounda, Cedefopa i EIGE-a;

13.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu da razrješnica u vezi s izvršenjem proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angélique Delahaye, Monika Smolková

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018, str. 90.

(2)

SL C 434, 30.11.2018, str. 90.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 216, 20.8.2004., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018, str. 90.

(8)

SL C 434, 30.11.2018, str. 90.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 216, 20.8.2004., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 248/01, 29.7.2017., str. 3.

(14)

  Odluka Komisije C(2018) 1362 od 27.02.2018.

(15)

  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti