Procedūra : 2018/2183(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0138/2019

Pateikti tekstai :

A8-0138/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.38

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0279

PRANEŠIMAS     
PDF 201kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2183(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo(5), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0138/2019),

1.  patvirtina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo(11), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0138/2019),

1.  pritaria Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0138/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(13), jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 15 656 308 EUR, t. y. 6,10 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog gavo pagrįstą patikinimą, kad Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 96,03 proc., t. y. šiek tiek (0,28 proc.) mažesnis, palyginti su 2016 m.; susirūpinęs pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 72,23 proc., t. y. tik nežymiai padidėjo 1,88 proc., palyginti su praėjusiais metais;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  pažymi, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 194 467,98 EUR, t. y. 4,93 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 1,17 proc. daugiau, palyginti su 2016 m.; taip pat atkreipia dėmesį į palyginti didelį neplanuotų iš 2017 į 2018 m. perkeltų asignavimų II antraštinėje dalyje lygį, kurių suma sudarė 200 000 EUR, daugiausia susijusių su biuro patalpų vidaus reorganizavimu;

Veiklos rezultatai

3.  pažymi, kad siekdama įvertinti savo veiklos rezultatus ir pagerinti biudžeto valdymą Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius; taip pat su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. Agentūra planuoja pradėti taikyti patikslintą veiklos rezultatų valdymo sistemą, kuri leis pateikti reikšmingesnius veiklos rodiklius, kad būtų galima geriau įvertinti Agentūros veiklos teikiamą pridėtinę vertę; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios sistemos įgyvendinimą;

4.  pažymi, kad, nors Agentūra tinkamai naudojosi turimais ištekliais, internetinės komunikacijos ir darbo programos įvykdymo srityje rezultatai buvo šiek tiek prastesni už nustatytus tikslus;

5.  remia Agentūros veiklą ir darbuotojų saugos ir sveikatos analizę, kuria prisidedama prie Sąjungos politikos, kuria siekiama skatinti sveikas ir saugias darbo vietas Sąjungoje, ir tuo tikslu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių, kad Agentūra galėtų vykdyti savo užduotis;

6.  palankiai vertina tvirtą Agentūros įsipareigojimą užtikrinti, kad visi darbuotojai naudotųsi tomis pačiomis darbuotojų sveikatos ir saugos teisėmis, neatsižvelgiant į įmonės dydį, sutarties rūšį ar darbo santykius;

7.  teigiamai vertina Agentūros ilgalaikę paramą vidutinėms, mažosioms ir labai mažoms įmonėms praktinių priemonių ir gairių forma, kad jos galėtų laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos srities teisės aktų; palankiai vertina tai, kad baigtas rengti projektas „Sveika darbo vieta visoms amžiaus grupėms“, kuriuo skatinamos saugios ir sveikos darbo sąlygos per visą darbingą amžių;

8.  pažymi, kad 2017 m. buvo užbaigti trys išorės vertinimai: 2014–2020 m. daugiametės strateginės programos laikotarpio vidurio vertinimas, saugesnio ir sveikesnio darbo bet kokiame amžiuje ex post vertinimas ir antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką ex post vertinimas; atkreipia dėmesį į tai, kad visų jų rezultatas – teigiamas ir kad pateiktos rekomendacijos jau įgyvendintos;

9.  palankiai vertina Agentūros pastangas į savo produktus integruoti daugiakalbystę, kurias 2017 m. pripažino Europos ombudsmenas, suteikdamas Agentūrai ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) bei Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui (CdT) Europos ombudsmeno apdovanojimą už gerą administravimą kategorijoje „Pažangus į piliečius ir (arba) klientus orientuotas paslaugų teikimas“ už jų kartu parengtą novatorišką projektą, kuriuo palengvinamas daugiakalbių interneto svetainių vertimo raštu valdymas;

10.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra aktyviai dalijasi užduotimis su kitomis agentūromis, pvz., saugumo, infrastruktūros valdymo ar bankininkystės paslaugų srityse, ir ateityje planuoja toliau stiprinti bendradarbiavimą; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti gerą agentūrų, dirbančių užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityse, bendradarbiavimą, visų pirma Agentūros, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND), Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) bendradarbiavimą;

Personalo politika

11.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,5 proc.: iš 40 laikinųjų darbuotojų etatų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintu 41 etatu), buvo paskirti 39 laikinieji darbuotojai; pažymi, kad, 2017 m. Agentūroje taip pat dirbo 24 sutartininkai;

12.  palankiai vertina tai, kad Agentūra vykdo asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; susirūpinęs pažymi, kad 2016 m. buvo inicijuotas, o 2017 m. baigtas vienas tyrimas dėl priekabiavimo; apgailestauja, jog tyrimo rezultatai parodė, kad buvo pažeista Tarnybos nuostatų 12a straipsnio 3 dalis; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie drausmines priemones, kurių buvo imtasi, ir priemones, numatytas siekiant sumažinti tokią riziką ateityje;

Viešieji pirkimai

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nebuvo pradėjusi taikyti jokių Komisijos numatytų priemonių, skirtų nustatyti bendrą elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; ragina Agentūrą įgyvendinti visas reikiamas priemones ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje pasiektą pažangą;

14.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. lapkričio mėn. Agentūra sėkmingai pradėjo vykdyti savo pirmąjį e. konkursą;

15.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs pažymi, kad Agentūra pasirašė preliminariąją sutartį dėl IT konsultacinių paslaugų teikimo 2014–2017 m., kurių kainos nustatytos priklausomai nuo projektų vykdymui skirto laiko, bet nėra susietos su rezultatu, ir kurias stebėti Agentūra turi ribotas galimybes, nes, pavyzdžiui, 2016 m. pusė paslaugų buvo suteikta ne Agentūros patalpose; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiam klausimui spręsti;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.  teigiamai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą; taip pat pažymi, kad Agentūra planuoja patvirtinti pavyzdinį sprendimą dėl informavimo apie pažeidimus, kuriam Komisija davė ex ante sutikimą(14);

17.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad reikia stiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, numatant, kad jis būtų tiesiogiai atsakingas Agentūros direktoriui ir valdybai; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių buvo imtasi šioje srityje; pripažįsta, kad, atsižvelgdama į šią Audito Rūmų rekomendaciją, Agentūra šiuo metu rengia valdybos sprendimą perduoti apskaitos pareigūno pareigas Biudžeto generaliniam direktoratui;

18.  ragina Agentūrą pasinaudoti naujuoju steigimo reglamentu kaip proga toliau didinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą;

Kitos pastabos

19.  pažymi, kad Agentūra atliko tikėtino Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos poveikio savo organizacijai, operacijoms ir sąskaitoms analizę; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šios analizės rezultatus;

o

o o

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(15) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

25.1.2019

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2183(DEC))

Nuomonės referentė: Marian Harkin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Agentūros 2017 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jos finansinė padėtis 2017 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai;

2.  remia Agentūros veiklą ir darbuotojų saugos ir sveikatos analizę, kuria prisidedama prie ES politikos, kuria siekiama skatinti sveikas ir saugias darbo vietas Sąjungoje, ir tuo tikslu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių, kad Agentūra galėtų vykdyti savo užduotis;

3.  teigiamai vertina Agentūros ilgalaikę paramą vidutinėms, mažosioms ir labai mažoms įmonėms praktinių priemonių ir gairių forma, kad jos galėtų laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos srities teisės aktų; palankiai vertina tai, kad baigtas rengti projektas „Sveika darbo vieta visoms amžiaus grupėms“, kuriuo skatinamos saugios ir sveikos darbo sąlygos per visą darbingą amžių;

4.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. lapkričio mėn. Agentūra sėkmingai pradėjo vykdyti savo pirmąjį e. konkursą;

5.  palankiai vertina Agentūrai skirtą Europos ombudsmeno apdovanojimą už gerą administravimą kategorijoje „Pažangus į piliečius ir (arba) klientus orientuotas paslaugų teikimas“ įgyvendinant jos novatorišką projektą, kuriuo siekiama palengvinti daugiakalbių interneto svetainių vertimo raštu valdymą, bendradarbiaujant su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) ir Europos Sąjungos įstaigų vertimo centru (CdT);

6.  apgailestauja dėl to, kad perkėlimų lygis II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos) ir III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) buvo aukštas, jis sudarė po 40 proc. kiekvienoje antraštinėje dalyje, o tai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; pažymi, kad Europos Audito Rūmų ataskaitoje nustatyta, jog nėra įrodymų, kad šie perkėlimai buvo susiję su išlaidomis, numatytomis biudžeto sudarymo proceso metu; primena, kad toks aukštas perkėlimų lygis nustatytas ir praėjusiais metais, ir ragina Agentūrą toliau nedelsiant taikyti diferencijuotuosius biudžeto asignavimus siekiant geriau atspindėti daugiametį operacijų pobūdį; tačiau pripažįsta, kad Agentūra numato galimybę artimiausiu metu patvirtinti savo veiklos išlaidoms skirtų diferencijuotųjų asignavimų modelį;

7.  palankiai vertina tvirtą Agentūros įsipareigojimą užkirsti kelią priekabiavimui patvirtinant asmens orumo apsaugos ir psichologinio priekabiavimo bei seksualinio priekabiavimo prevencijos politiką; pažymi, kad 2018 m. lapkričio mėn. Agentūra priėmė pavyzdines sprendimo gaires dėl informavimo apie pažeidimus;

8.  pažymi, kad Agentūra Europos Parlamentui pateikė preliminarios „Brexit‘o“ poveikio analizės rezultatus, kaip to prašė Europos Komisija, be to, įsteigė vidinę darbo grupę dėl „Brexit’o“ siekiant nustatyti problemas ir stebėti derybų dėl „Brexit‘o“ pažangą;

9.  palankiai vertina tvirtą Agentūros įsipareigojimą užtikrinti, kad visi darbuotojai naudotųsi tomis pačiomis darbuotojų sveikatos ir saugos teisėmis, neatsižvelgiant į įmonės dydį, sutarties rūšį ar darbo santykius;

10.  pažymi, kad Audito Rūmai rekomenduoja padidinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą nustatant, kad jis būtų tiesiogiai atskaitingas Agentūros direktoriui (administraciniu požiūriu) ir valdybai (funkciniu požiūriu), nors, anot Agentūros, apskaitos pareigūnas praktiškai tiesiogiai atsiskaito direktoriui; pripažįsta, kad, atsižvelgdama į šią Audito Rūmų rekomendaciją, Agentūra šiuo metu rengia valdybos sprendimą perduoti apskaitos pareigūno pareigas Biudžeto generaliniam direktoratui; ragina Agentūrą stiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą jį padarant tiesiogiai pavaldų Agentūros direktoriui ir valdybai;

11.  ragina Agentūrą pasinaudoti naujuoju steigimo reglamentu kaip proga toliau didinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą;

12.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti gerą agentūrų, dirbančių užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityse, bendradarbiavimą, visų pirma Agentūros, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND), Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) bendradarbiavimą;

13.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 90.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 90.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 90.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 90.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 248/01, 2017 07 29, p. 3.

(14)

EK sprendimas C(2018) 1362, 2018 2 27.

(15)

Priimti tekstai, P8_TA(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika