Procedūra : 2018/2183(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0138/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0138/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.38

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0279

ZIŅOJUMS     
PDF 205kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2183(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0138/2019),

1.  sniedz Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru(11), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0138/2019),

1.  apstiprina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0138/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 15 656 308 EUR, t. i., par 6,10 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 96,03 %, t. i., nedaudz — par 0,28 % — mazāks nekā 2016. gadā; ar bažām norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 72,23 %, t. i., tikai nedaudz — par 1,88 % — augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  ņem vērā, ka tika atcelti 194 467,98 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 4,93 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir par 1,17 % vairāk nekā 2016. gadā; turklāt ņem vērā, ka II sadaļā no 2017. gada uz 2018. gadu tika neplānoti pārnests relatīvi liels apropriāciju apmērs — 200 000 EUR — un tas bija galvenokārt saistīts ar biroja telpu iekšējo reorganizāciju;

Sniegums

3.  ņem vērā, ka Aģentūra izmanto noteiktus galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu savu sniegumu un uzlabotu budžeta pārvaldību; turklāt ar gandarījumu ņem vērā, ka Aģentūra plāno 2018. gadā ieviest pārskatītu snieguma pārvaldības sistēmu, kuras mērķis ir ieviest jēgpilnākus snieguma rādītājus, lai labāk novērtētu Aģentūras darbības pievienoto vērtību; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs sistēmas ieviešanu;

4.  ņem vērā, ka, lai gan Aģentūra labi izmantoja pieejamos resursus, ar tīmekļa komunikāciju un darba programmas īstenošanu saistītajos budžeta posteņos rezultāti bija nedaudz zemāki par izvirzītajiem mērķiem;

5.  atbalsta Aģentūras darbību un analīzi par darba aizsardzību, kas dod ieguldījumu Savienības politikas veidošanas procesā, kura mērķis ir sekmēt veselīgas un drošas darbavietas visā Savienībā, un šajā sakarībā uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu personālu un finansējumu, lai ļautu Aģentūrai pildīt tās uzdevumus;

6.  atzinīgi vērtē Aģentūras stingro apņemšanos nodrošināt visiem darba ņēmējiem vienādas tiesības uz darba aizsardzību neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, līguma vai darba tiesisko attiecību veida;

7.  atzinīgi vērtē Aģentūras noturīgo atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, sniedzot praktiskus instrumentus un pamatnostādnes, kas ļauj tiem ievērot tiesību aktus darba aizsardzības jomā; atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigts projekts “Veselībai nekaitīgas darbavietas dažāda vecuma cilvēkiem”, kas veicina drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus visa darba mūža garumā;

8.  ņem vērā, ka 2017. gadā tika pabeigtas trīs ārējas novērtēšanas: daudzgadu stratēģiskās programmas 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšana, ex post novērtēšana par drošāku un veselīgāku darbu jebkurā vecumā un Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem II ex post novērtēšana; pieņem zināšanai to, ka visās novērtēšanās gūtie rezultāti bija pozitīvi un ka ieteikumi, iespējams, jau ir īstenoti;

9.  atzinīgi vērtē Aģentūras centienus integrēt daudzvalodību savos produktos, kā to 2017. gadā apstiprināja Eiropas Ombuds, piešķirot Aģentūrai, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram (CdT) Ombuda balvu par labu pārvaldību kategorijā “Izcilības nodrošināšana iedzīvotājiem/klientiem paredzētu pakalpojumu sniegšanā” par kopīgi izstrādāto inovatīvo projektu, ar kuru tiek atvieglota daudzvalodu tīmekļa vietņu tulkošanas pārvaldība;

10.  ar gandarījumu ņem vērā, ka Aģentūra proaktīvi sadarbojas ar citām aģentūrām, pildot uzdevumus tādās jomās kā drošība, telpu pārvaldība un banku pakalpojumi, un turpmāk plāno šo sadarbību pastiprināt; uzsver to, ka ir svarīgi veidot labu sadarbību starp aģentūrām, kuras strādā nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā, un jo īpaši starp Aģentūru, Eurofound, Cedefop un EIGE;

Personāla politika

11.  ņem vērā, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 97,5 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 39 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 40 pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 41 apstiprināto vietu 2016. gadā); ņem vērā, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 24 līgumdarbinieki;

12.  ņem vērā, ka Aģentūra ir ieviesusi politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskarošas izturēšanās novēršanu; ar bažām ņem vērā, ka 2016. gadā tika sākta un 2017. gadā pabeigta viena izmeklēšanas procedūra par aizskarošu izturēšanos; pauž nožēlu par to, ka tās rezultātā tika konstatēts Civildienesta noteikumu 12.a panta 3. punkta pārkāpums; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajiem disciplinārajiem pasākumiem un pasākumiem, kurus paredzēts veikt, lai mazinātu turpmākus šāda veida riskus;

Iepirkums

13.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija izmantojusi nevienu instrumentu, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); aicina Aģentūru ieviest visus nepieciešamos instrumentus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto progresu;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2018. gada novembrī veiksmīgi sāka savu pirmo e-konkursu;

15.  ar bažām ņem vērā Revīzijas palātas ziņojumā iekļauto informāciju par to, ka Aģentūra ir parakstījusi pamatlīgumu par IT konsultāciju pakalpojumiem no 2014. gada līdz 2017. gadam, kurā cenas ir noteiktas par projektu īstenošanā pavadīto laiku, nevis gūtajiem rezultātiem un attiecībā uz kura īstenošanu Aģentūrai bija ierobežotas uzraudzības iespējas, jo, piemēram, 2016. gadā puse no pakalpojumiem tika nodrošināti ārpus Aģentūras telpām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  pieņem zināšanai Aģentūras pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības nodrošināšanā un interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā; turklāt ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju par to, ka tā plāno pieņemt paraugu lēmumam par trauksmes celšanu, par kuru Komisija jau ir sniegusi ex ante piekrišanu(14);

17.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Aģentūras direktoram un valdei; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šo jautājumu risinātu; pieņem zināšanai to, ka Aģentūra, reaģējot uz Revīzijas palātas ieteikumu, šobrīd gatavo valdes lēmumu par grāmatveža amata nodošanu DG BUDG;

18.  aicina Aģentūru izmantot jauno dibināšanas regulu kā iespēju vēl vairāk palielināt grāmatveža neatkarību;

Citi komentāri

19.  ņem vērā, ka Aģentūra veica analīzi par iespējamo ietekmi, ko attiecībā uz tās struktūru, darbībām un pārskatiem varētu radīt Apvienotās Karalistes lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs analīzes rezultātiem;

o

o o

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(15).

25.1.2019

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2183(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Marian Harkin

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2017. gada 31. decembrī;

2.  atbalsta Aģentūras darbību un analīzi par darba aizsardzību, kas dod ieguldījumu ES politikas veidošanas procesā, kura mērķis ir sekmēt veselīgas un drošas darbavietas visā Savienībā, un šajā sakarībā uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu personālu un finansējumu, lai ļautu Aģentūrai pildīt tās uzdevumus;

3.  atzinīgi vērtē Aģentūras noturīgo atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, sniedzot praktiskus instrumentus un pamatnostādnes, kas ļauj tiem ievērot tiesību aktus darba aizsardzības jomā; atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigts projekts “Veselībai nekaitīgas darbavietas dažāda vecuma cilvēkiem”, kas veicina drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus visa darba mūža garumā;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2018. gada novembrī veiksmīgi sāka savu pirmo e-konkursu;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra saņēma Eiropas Ombuda Labas pārvaldības balvu kategorijā “Izcilība uz iedzīvotājiem/klientiem vērstu pakalpojumu sniegšanā” par inovatīvo projektu, ar kuru tika veicināta daudzvalodu tīmekļvietņu tulkošanas pārvaldība un kurš tika īstenots sadarbībā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (CdT);

6.  pauž nožēlu par to, ka II sadaļā “Administratīvie izdevumi” un III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi” bija augsts pārnesumu līmenis — gan vienā, gan otrā sadaļā 40 % —, bet tas ir pretrunā budžeta gada pārskata principam; ņem vērā, ka Revīzijas palāta ziņojumā norādīja — tā nav guvusi apliecinājumu tam, ka šie pārnesumi bija saistīti ar izdevumiem, kas tika paredzēti budžeta plānošanas procesā; atgādina, ka šāds augsts pārnesumu līmenis bija vērojams arī iepriekšējos gados, un aicina Aģentūru nekavējoties ieviest diferencētas budžeta apropriācijas, lai labāk atspoguļotu darbību daudzgadu raksturu; tomēr pieņem zināšanai, ka Aģentūra paredz iespēju tuvākajā nākotnē pieņemt diferencēto apropriāciju modeli, kas tiks piemērots tās darbības izdevumiem;

7.  atzinīgi vērtē Aģentūras stingro apņemšanos nepieļaut aizskarošu izturēšanos, pieņemot politiku par personas cieņas aizsardzību un psiholoģiskas aizskaršanas un seksuālas uzmākšanās novēršanu; ņem vērā, ka Aģentūra 2018. gada novembrī pieņēma vadlīnijas lēmumu pieņemšanai par ziņošanu;

8.  ņem vērā, ka Aģentūra iesniedza Eiropas Parlamentam rezultātus, kas tika gūti pagaidu analīzē par Brexit ietekmi, kā to bija prasījusi Eiropas Komisija, un turklāt ir izveidojusi iekšēju darba grupu Brexit jautājumos, kas konstatēs risināmos jautājumus un uzraudzīs Brexit sarunu norisi;

9.  atzinīgi vērtē Aģentūras stingro apņemšanos nodrošināt visiem darba ņēmējiem vienādas tiesības uz darba aizsardzību neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, līguma vai darba tiesisko attiecību veida;

10.  ņem vērā, ka Revīzijas palāta iesaka stiprināt grāmatveža neatkarību, padarot viņu tieši pakļautu Aģentūras direktoram (administratīvā ziņā) un valdei (funkcionālā ziņā), lai gan saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju grāmatvedis faktiski ir tieši pakļauts direktoram; pieņem zināšanai, ka Aģentūra, reaģējot uz Revīzijas palātas ieteikumu, šobrīd gatavo valdes lēmumu par grāmatveža amata nodošanu DG BUDG; prasa, lai Aģentūra stiprinātu grāmatveža neatkarību, padarot viņu tieši atbildīgu Aģentūras direktoram un valdei;

11.  aicina Aģentūru izmantot jauno dibināšanas regulu kā iespēju vēl vairāk palielināt grāmatveža neatkarību;

12.  uzsver to, ka ir svarīgi veidot labu sadarbību starp aģentūrām, kuras strādā nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā, un jo īpaši starp Aģentūru, Eurofound, Cedefop un EIGE;

13.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 90. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 90. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 90. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 90. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 248/01, 29.07.2017., 3. lpp.

(14)

EK Lēmums C(2018)1362, 27.02.2018.

(15)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika