Procedura : 2018/2183(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0138/2019

Teksty złożone :

A8-0138/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.38

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0279

SPRAWOZDANIE     
PDF 209kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017

(2018/2183(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017

(2018/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0073/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0138/2019),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017

(2018/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0073/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(11), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0138/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017

(2018/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0138/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok 2017 wyniósł 15 656 308 EUR, co stanowi spadek o 6,10 % w stosunku do roku 2016; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 96,03 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,28 % w porównaniu z rokiem 2016; odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 72,23 %, co oznacza jedynie nieznaczny spadek o 1,88 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Anulowane środki przeniesione

2.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 194 467,98 EUR, co stanowi 4,93 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza wzrost o 1,17 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa ponadto stosunkowo wysoki poziom nieplanowanych przeniesień środków z 2017 r. na 2018 r. w tytule II, wynoszący 200 000 EUR, spowodowany głównie wewnętrzną reorganizacją powierzchni biurowej;

Wyniki

3.  zauważa, że Agencja stosuje niektóre kluczowe wskaźniki realizacji celu do pomiaru swojej działalności oraz do poprawy zarządzania budżetem; zauważa ponadto z zadowoleniem, że Agencja zamierza wprowadzić w 2018 r. zmienione ramy zarządzania wynikami, których celem jest dostarczenie bardziej konkretnych wskaźników wyników, aby lepiej móc ocenić wartość dodaną wynikającą z działalności Agencji; wzywa Agencję, aby informowała organ udzielający absolutorium o wdrażaniu tych ram;

4.  zauważa, że pomimo iż Agencja dobrze wykorzystała dostępne środki, pozycje związane z komunikacją internetową oraz opracowaniem planu prac były nieznacznie poniżej ustalonych celów;

5.  popiera działania i analizy Agencji dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które przyczyniają się do kształtowania polityki Unii mającej na celu promowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w Unii oraz podkreśla w tym celu znaczenie zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych umożliwiających Agencji realizację jej zadań;

6.  z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane zobowiązanie Agencji do zapewnienia wszystkim pracownikom takich samych praw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj umowy lub stosunek pracy;

7.  docenia stałe wsparcie Agencji dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw w postaci praktycznych narzędzi i wytycznych umożliwiających im dostosowanie się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; z zadowoleniem przyjmuje sfinalizowanie projektu „Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych”, który promuje bezpieczne i zdrowe warunki pracy w ciągu całego życia zawodowego;

8.  zauważa, że w 2017 r. zostały zakończone trzy oceny zewnętrzne: śródokresową ocenę wieloletniego programu strategicznego 2014–2020, ocenę ex post bezpieczniejszej i zdrowszej pracy w każdym wieku oraz ocenę ex post drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń; przyjmuje do wiadomości, że wszystkie były pozytywne, a poczynione zalecenia już wdrożono;

9.  z zadowoleniem przyjmuje starania Agencji o wprowadzenie wielojęzyczności do jej produktów, co spotkało się z uznaniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który w 2017 r. przyznał Agencji, wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT), nagrodę za dobrą administrację w kategorii „Doskonałość w świadczeniu usług ukierunkowanych na obywatela i klienta” za opracowany przez nie wspólnie innowacyjny projekt ułatwiający zarządzanie tłumaczeniami wielojęzycznych stron internetowych;

10.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja proaktywnie dzieli zadania z innymi agencjami w takich kwestiach, jak bezpieczeństwo, zarządzanie pomieszczeniami lub usługi bankowe, oraz że planuje zwiększać współpracę w przyszłości; podkreśla, jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy agencjami działającymi w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, w szczególności współpraca pomiędzy Agencją, Eurofoundem, Cedefopem i EIGE;

Polityka kadrowa

11.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 97,5 %, z figurującymi w nim 39 pracownikami na czas określony (z 40 takich stanowisk dopuszczalnych przez budżet Unii; dla porównania: w 2016 r. – 41 dopuszczalnych stanowisk); zauważa ponadto, że w 2017 r. w Agencji pracowało 24 pracowników kontraktowych;

12.  zauważa, że Agencja ma politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu w pracy; zauważa z zaniepokojeniem, że w 2016 r. wszczęto jedno śledztwo w sprawie molestowania; śledztwo zakończono w 2017 r.; ubolewa, że jego wyniki dowiodły naruszenia art. 12a ust. 3 regulaminu pracowniczego; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o zastosowanych środkach dyscyplinarnych oraz o środkach przewidzianych do zmniejszenia tego rodzaju ryzyka w przyszłości;

Zamówienia

13.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Agencja nie korzystała jeszcze z żadnych narzędzi zainicjowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); wzywa Agencję do wprowadzenia wszystkich niezbędnych narzędzi oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tej dziedzinie;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja z powodzeniem ogłosiła pierwszy przetarg elektroniczny w listopadzie 2018 r.;

15.  z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału Agencja podpisała umowę ramową o doradztwo w dziedzinie informatyki w latach 2014–2017, w której ceny były uzależnione od czasu spędzonego nad projektami i niezwiązane z ich oddawaniem, w związku z czym Agencja miała ograniczone możliwości kontrolowania, gdyż np. w 2016 r. połowa usług była świadczona poza jej siedzibą; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, a także zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi; dowiaduje się ponadto od Agencji, że ma ona zamiar przyjąć wzór decyzji w sprawie informowania o nieprawidłowościach, co do którego Komisja zawarła porozumienie ex ante(14);

17.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału należy wzmocnić niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora i zarządu Agencji; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o krokach podjętych w tym kierunku; przyznaje, że w odpowiedzi na to zalecenie Trybunału Obrachunkowego Agencja przygotowuje obecnie decyzję dla rady zarządzającej o przeniesieniu stanowiska księgowego do DG BUDG;

18.  wzywa Agencję do wykorzystania nowego rozporządzenia ustanawiającego jako okazji do dalszego zwiększenia niezależności księgowego;

Inne uwagi

19.  zauważa, że Agencja przeprowadziła analizę prawdopodobnego wpływu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej na swoją organizację, operacje i rozliczenia; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wyniku tej analizy;

o

o o

20.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(15) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

25.1.2019

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017

(2018/2183(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marian Harkin

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2017 r. została przedstawiona rzetelnie;

2.  popiera działania i analizy Agencji dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które przyczyniają się do kształtowania polityki UE mającej na celu promowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w Unii oraz podkreśla w tym celu znaczenie zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych umożliwiających Agencji realizację jej zadań;

3.  docenia stałe wsparcie Agencji dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw w postaci praktycznych narzędzi i wytycznych umożliwiających im dostosowanie się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; z zadowoleniem przyjmuje sfinalizowanie projektu „Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych”, który promuje bezpieczne i zdrowe warunki pracy w ciągu całego życia zawodowego;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja z powodzeniem ogłosiła pierwszy przetarg elektroniczny w listopadzie 2018 r.;

5.  z zadowoleniem przyjmuje nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przyznaną Agencji za dobrą administrację w kategorii „Doskonałość w świadczeniu usług ukierunkowanych na obywatela/klienta” w związku z jej innowacyjnym projektem mającym na celu ułatwienie zarządzania tłumaczeniami wielojęzycznych stron internetowych realizowanym we współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej;

6.  ubolewa nad tym, że w tytule II (wydatki administracyjne) i tytule III (wydatki operacyjne) stwierdzono wysoki poziom przeniesień – 40 % dla każdego tytułu, co jest sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu; zauważa, że ETO nie stwierdził w swym sprawozdaniu istnienia dowodów na to, że przeniesienia te były związane z wydatkami zaplanowanymi podczas procesu opracowywania budżetu; przypomina, że tak wysoki poziom przeniesień wystąpił również w poprzednich latach i wzywa Agencję do wprowadzenia niezwłocznie zróżnicowanych środków budżetowych w celu lepszego odzwierciedlenia wieloletniego charakteru operacji; przyjmuje jednak do wiadomości, że Agencja przewiduje możliwość przyjęcia w najbliższej przyszłości modelu zróżnicowanych środków dla swoich wydatków operacyjnych;

7.  z zadowoleniem odnosi się do faktu, że Agencja zdecydowanie zaangażowała się w zapobieganie molestowaniu i przyjęła strategię ochrony godności osoby i zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu; zauważa, że w listopadzie 2018 r. Agencja przyjęła wytyczne do modelu decyzji w sprawie informowania o nieprawidłowościach;

8.  odnotowuje, że Agencja dostarczyła Parlamentowi Europejskiemu wyniki wstępnej analizy skutków brexitu, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej, a ponadto powołała wewnętrzną grupę zadaniową ds. brexitu w celu określenia problemów i monitorowania postępów w negocjacjach dotyczących wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE;

9.  z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane zobowiązanie Agencji do zapewnienia wszystkim pracownikom takich samych praw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj umowy lub stosunek pracy;

10.  odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy doradza wzmocnienie niezależności księgowego poprzez podporządkowanie tego stanowiska bezpośredniemu zwierzchnictwu dyrektora Agencji (w kwestiach administracyjnych) i zarządu (w kwestiach funkcjonowania), choć według Agencji księgowy podlega w praktyce bezpośrednio dyrektorowi; przyznaje, że w odpowiedzi na to zalecenie Trybunału Obrachunkowego Agencja przygotowuje obecnie decyzję dla rady zarządzającej o przeniesieniu stanowiska księgowego do DG BUDG; wzywa Agencję, by wzmocniła niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora i zarządu Agencji;

11.  wzywa Agencję do wykorzystania nowego rozporządzenia ustanawiającego jako okazji do dalszego zwiększenia niezależności księgowego;

12.  podkreśla, jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy agencjami działającymi w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, w szczególności współpraca pomiędzy Agencją, Eurofoundem, Cedefopem i EIGE;

13.  w oparciu o dostępne dane zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Angélique Delahaye, Monika Smolková

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 90.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 90.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 90.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 90.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 248/01 z 29.7.2017, s. 3.

(14)

Decyzja KE C(2018) 1362 z 27.02.2018.

(15)

Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności