Postup : 2018/2183(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0138/2019

Predkladané texty :

A8-0138/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.38

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0279

SPRÁVA     
PDF 203kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0138/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(11), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0138/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0138/2019),

A.  keďže podľa výkazu výdavkov a príjmov(13) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2017 na úrovni 15 656 308 EUR, čo predstavuje pokles o 6,10 % v porovnaní s rokom 2016; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,03 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,28 %; so znepokojením poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 72,23 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje len mierne zvýšenie o 1,88 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 194 467,98 EUR, ktorá predstavuje 4,93 % celkovej prenesenej sumy, čo zodpovedá zvýšeniu o 1,17 % v porovnaní s rokom 2016; ďalej berie na vedomie pomerne vysokú úroveň neplánovaných prenosov z roku 2017 do roku 2018 v prípade hlavy II vo výške 200 000 EUR, a to najmä na reorganizáciu interných kancelárskych priestorov;

Výkonnosť

3.  konštatuje, že agentúra používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie svojej výkonnosti a na zlepšenie rozpočtového riadenia; okrem toho s uspokojením konštatuje, že v roku 2018 agentúra plánuje zaviesť revidovaný rámec riadenia výkonnosti, ktorého cieľom je poskytnúť zmysluplnejšie ukazovatele výkonnosti s cieľom lepšie posúdiť pridanú hodnotu vytváranú činnosťami agentúry; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto rámca;

4.  konštatuje, že hoci agentúra dobre využívala dostupné zdroje, v prípade položiek súvisiacich s webovou komunikáciou a v prípade plnenia pracovného programu neboli úplne dosiahnuté stanovené ciele;

5.  podporuje činnosti a analýzy agentúry týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú prínosom pre politiku Únie zameranú na podporu zdravých a bezpečných pracovísk v Únii, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primerané personálne a finančné zdroje, ktoré agentúre umožnia plniť svoje úlohy;

6.  víta pevný záväzok agentúry zabezpečiť, aby všetci pracovníci mali rovnaké práva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bez ohľadu na veľkosť spoločnosti, druh zmluvy alebo pracovnoprávny vzťah;

7.  oceňuje trvalú podporu, ktorú agentúra poskytuje stredným a malým podnikom a mikropodnikom vo forme praktických nástrojov a usmernení, aby im umožnila dodržiavať právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; víta dokončenie projektu Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny, ktorý podporuje bezpečné a zdravé podmienky počas celého pracovného života;

8.  konštatuje, že v roku 2017 boli dokončené tri externé hodnotenia: hodnotenie viacročného strategického programu na roky 2014 až 2020 v polovici trvania, hodnotenie ex-post bezpečnejšej a zdravšej práce v každom veku a hodnotenie ex-post Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík II; vyjadruje uznanie, že všetky z nich mali pozitívne výsledky a že predložené odporúčania už boli vykonané;

9.  víta úsilie agentúry o začlenenie viacjazyčnosti do svojich produktov, ktoré uznala európska ombudsmanka v roku 2017 tým, že agentúre spolu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT) udelila cenu ombudsmana za dobrú správu v kategórii Excelentnosť pri poskytovaní služieb zameraných na občanov/zákazníkov, konkrétne za ich spoločne vyvinutý inovačný projekt, ktorý uľahčuje riadenie prekladov viacjazyčných webových stránok;

10.  s uspokojením konštatuje, že agentúra aktívne vykonáva úlohy spoločne s inými agentúrami v oblastiach, ako je bezpečnosť, správa zariadení alebo bankové služby, a že v budúcnosti plánuje túto spoluprácu zintenzívniť; zdôrazňuje význam dobrej spolupráce medzi agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a sociálneho začleňovania, a najmä spolupráce medzi touto agentúrou, nadáciou Eurofound, strediskom Cedefop a inštitútom EIGE;

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,5 %, pričom zo 40 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 41 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 39 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 24 zmluvných zamestnancov;

12.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; so znepokojením konštatuje, že v roku 2016 bolo začaté jedno vyšetrovanie obťažovania, ktoré bolo ukončené v roku 2017; vyjadruje poľutovanie nad tým, že výsledok vyšetrovania poukázal na porušenie článku 12a ods. 3 služobného poriadku; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijatých disciplinárnych opatreniach a o opatreniach plánovaných na zmiernenie takýchto rizík v budúcnosti;

Verejné obstarávanie

13.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 nezačala používať žiadny z nástrojov, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky potrebné nástroje a predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto veci;

14.  víta, že agentúra v novembri 2018 úspešne otvorila svoje prvé elektronické verejné obstarávanie;

15.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra podpísala rámcovú zmluvu na poskytovanie poradenských služieb v oblasti IT na roky 2014 až 2017, v prípade ktorej boli ceny stanovené v závislosti od času stráveného na projektoch, a nie na základe dodania služieb, pričom agentúra má obmedzené možnosti monitorovania jej vykonávania, keďže napríklad v roku 2016 bola polovica služieb vykonávaná mimo priestorov agentúry; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých na riešenie tejto situácie;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov; okrem toho berie na vedomie, že agentúra plánuje prijať vzorové rozhodnutie o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré Komisia už predbežne schválila(14);

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať riaditeľovi a riadiacej rade agentúry; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých v tomto smere; uznáva, že agentúra v reakcii na toto odporúčanie Dvora audítorov v súčasnosti pripravuje rozhodnutie, aby riadiaca rada funkciu účtovníka externalizovala a zverila ju GR BUDG;

18.  vyzýva agentúru, aby využila nové zakladajúce nariadenie ako príležitosť na ďalšie posilnenie nezávislosti účtovníka;

Ďalšie pripomienky

19.  poznamenáva, že agentúra vykonala analýzu pravdepodobného vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie na jej organizáciu, prevádzku a účty; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o záveroch uvedenej analýzy;

o

o o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(15) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

25.1.2019

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2183(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2017 sú zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2017 je náležite vyjadrená;

2.  podporuje činnosti a analýzy agentúry týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú prínosom pre politiku EÚ zameranú na podporu zdravých a bezpečných pracovísk v Únii, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primerané personálne a finančné zdroje, ktoré agentúre umožnia plniť svoje úlohy;

3.  oceňuje trvalú podporu, ktorú agentúra poskytuje stredným a malým podnikom a mikropodnikom vo forme praktických nástrojov a usmernení, aby im umožnila dodržiavať právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; víta dokončenie projektu Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny, ktorý podporuje bezpečné a zdravé podmienky počas celého pracovného života;

4.  víta to, že agentúra úspešne začala svoju prvú elektronickú verejnú súťaž v novembri 2018;

5.  víta to, že agentúra získala cenu európskeho ombudsmana za dobrú správu v kategórii Excelentnosť pri poskytovaní služieb zameraných na občanov/zákazníkov ako výsledok svojho inovačného projektu na uľahčenie správy prekladov viacjazyčných webových stránok v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT);

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že prenesené rozpočtové prostriedky v hlave II (administratívne výdavky) a hlave III (operačné výdavky) boli vysoké, a to 40 % v každej hlave, čo je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; berie na vedomie, že Európsky dvor audítorov vo svojej správe nenašiel dôkazy o tom, že tieto prenosy sa týkali výdavkov naplánovaných počas zostavovania rozpočtu; pripomína, že takéto vysoké prenosy sa vyskytli aj predchádzajúcich rokoch, a vyzýva agentúru, aby bezodkladne zaviedla diferencované rozpočtové prostriedky s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií; berie však na vedomie, že agentúra zvažuje možnosť, že v blízkej budúcnosti prijme pre svoje operačné výdavky model diferencovaných rozpočtových prostriedkov;

7.  víta pevné odhodlanie agentúry predchádzať obťažovaniu, o čom svedčí prijatie politiky na ochranu ľudskej dôstojnosti a predchádzanie psychickému obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu; berie na vedomie, že agentúra prijala v novembri 2018 vzorové usmernenia pre rozhodovanie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti;

8.  konštatuje, že agentúra poskytla Európskemu parlamentu výsledky predbežnej analýzy vplyvu brexitu, ako to požadovala Európska komisia, a okrem toho vytvorila internú pracovnú skupinu pre brexit, ktorá bude odhaľovať problémy a monitorovať pokrok v rokovaniach o brexite;

9.  víta pevný záväzok agentúry zabezpečiť, aby všetci pracovníci mali rovnaké práva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bez ohľadu na veľkosť spoločnosti, druh zmluvy alebo pracovnoprávny vzťah;

10.  konštatuje, že Dvor audítorov odporúča posilniť nezávislosť účtovníka tak, aby bol priamo podriadený riaditeľovi agentúry (administratívne) a riadiacej rade (funkčne), aj keď podľa agentúry je účtovník v skutočnosti priamo podriadený riaditeľovi; uznáva, že agentúra EU-OSHA v reakcii na toto odporúčanie Dvora audítorov v súčasnosti pripravuje rozhodnutie, aby riadiaca rada poverila funkciou účtovníka GR BUDG; žiada agentúru, aby posilnila nezávislosť účtovníka tak, aby bol priamo podriadený riaditeľovi agentúry (administratívne) a riadiacej rade (funkčne);

11.  vyzýva agentúru, aby využila nové nariadenie o zriadení agentúry ako príležitosť na ďalšie posilnenie nezávislosti účtovníka;

12.  zdôrazňuje význam dobrej spolupráce medzi agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a sociálneho začleňovania, a najmä spolupráce medzi touto agentúrou, nadáciou Eurofound, strediskom Cedefop a inštitútom EIGE;

13.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnej riaditeľke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 90.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 90.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12 s, 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 90.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 90.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12 s, 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 248/01, 7.12.2017, s. 3.

(14)

Rozhodnutie Komisie C(2018)1362 z 27.2.2018.

(15)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia