Förfarande : 2018/2183(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0138/2019

Ingivna texter :

A8-0138/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.38

Antagna texter :

P8_TA(2019)0279

BETÄNKANDE     
PDF 185kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017

(2018/2183(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 ‑ C8‑0073/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0138/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017

(2018/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 ‑ C8‑0073/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(11), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0138/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017

(2018/2183(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0138/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska arbetsmiljöbyrån (nedan kallad byrån) uppgick byråns slutliga budget för budgetåret 2017 till 15 656 308 EUR, vilket är en minskning med 6,10 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer huvudsakligen från unionens budget.

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 förklarar revisionsrätten att man uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 96,03 %, vilket innebär en liten minskning med 0,28 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar bekymrat att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 72,23 %, vilket endast innebär en liten ökning på 1,88 % jämfört med föregående år.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet noterar att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 194 467, 98 EUR, vilket utgör 4,93 % av det sammanlagda överförda beloppet, och innebär en ökning med 1,17 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar dessutom den relativt höga nivån av oplanerade överföringar från 2017 till 2018 för avdelning II, som uppgick till 200 000 EUR och som huvudsakligen hänförde sig till en intern omorganisation av kontorslokalerna.

Verksamhetsresultat

3.  Europaparlamentet noterar att byrån använder vissa centrala resultatindikatorer för att mäta sitt resultat och förbättra sin budgetförvaltning. Parlamentet noterar dessutom med tillfredsställelse att byrån planerar att införa en reviderad ram för resultatförvaltningen 2018, som syftar till att tillhandahålla mer meningsfulla resultatindikatorer för att bättre kunna bedöma mervärdet av byråns verksamhet. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna ram.

4.  Europaparlamentet noterar att även om byrån gjorde väl i från sig när det gällde att utnyttja de tillgängliga resurserna låg utgifterna för de poster som rör webbkommunikation och arbetsprogram något under de fastställda målen.

5.  Europaparlamentet stöder byråns verksamhet och analyser avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som bidrar till utformningen av unionens politik i syfte att främja hälsosamma och säkra arbetsplatser i hela unionen, och betonar i detta sammanhang att det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med personal och ekonomiska resurser så att byrån kan utföra sina uppgifter.

6.  Europaparlamentet välkomnar byråns beslutsamma åtagande att se till att alla arbetstagare åtnjuter samma rättigheter i fråga om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, oavsett företagets storlek och oavsett typ av anställningskontrakt eller anställningsförhållande.

7.  Europaparlamentet uppskattar byråns varaktiga stöd till medelstora, små företag och mikroföretag, i form av praktiska verktyg och riktlinjer som gör det möjligt för dem att efterleva arbetsmiljölagstiftningen. Parlamentet välkomnar slutförandet av projektet ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” som främjar säkra och sunda förhållanden under hela arbetslivet.

8.  Europaparlamentet noterar att tre externa utvärderingar slutfördes under 2017, närmare bestämt en utvärdering efter halva tiden av det fleråriga strategiska programmet 2014–2020, en efterhandsutvärdering av säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar samt en efterhandsutvärdering av den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker II. Parlamentet konstaterar att samtliga fick ett positivt resultat och att de framförda rekommendationerna redan har genomförts.

9.  Europaparlamentet välkomnar byråns insatser för att införliva flerspråkigheten i sina produkter, vilket Europeiska ombudsmannen uppmärksammade 2017 genom att tilldela byrån, tillsammans med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT), Europeiska ombudsmannens utmärkelse för utmärkt offentlig förvaltning när det gäller tillhandahållande av medborgar- och kundinriktade tjänster, för deras gemensamt framtagna innovativa projekt som underlättar hanteringen av översättningarna för flerspråkiga webbplatser.

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån proaktivt delar uppgifter med andra byråer på områden såsom säkerhet, fastighetsförvaltning och banktjänster, och planerar att ytterligare öka samarbetet i framtiden. Parlamentet betonar vikten av ett gott samarbete mellan de byråer som arbetar med sysselsättningsfrågor, sociala frågor och social inkludering, och särskilt samarbetet mellan EU-Osha, Eurofound, Cedefop och Europeiska jämställdhetsinstitutet.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att 97,5 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 40 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 41 tillåtna tjänster 2016) hade 39 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 24 kontraktsanställda arbetade för byrån 2017.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån har en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet noterar med oro att en undersökning av mobbning inleddes 2016 och avslutades 2017. Parlamentet beklagar att resultatet visade på en överträdelse av bestämmelserna i artikel 12a.3 i tjänsteföreskrifterna. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de disciplinära åtgärder som vidtagits och om de åtgärder som planeras för att minska sådana risker i framtiden.

Upphandling

13.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Byrån uppmanas att införa alla nödvändiga verktyg och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts på detta område.

14.  Europaparlamentet välkomnar att byrån med framgång lanserade sin första e-upphandling i november 2018.

15.  Europaparlamentet noterar med oro på basis av revisionsrättens rapport att byrån undertecknade ett ramavtal för tillhandahållande av it-konsulttjänster från 2014 till 2017, där priserna var knutna till den tid som användes för projekten och inte kopplade till leveransen, och där byrån har begränsade kontrollmöjligheter, eftersom till exempel hälften av tjänsterna utfördes utanför byråns lokaler under 2016. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits avseende denna fråga.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och fortsatta insatser för att säkerställa transparens och förebygga och hantera intressekonflikter. Parlamentet noterar dessutom på basis av uppgifter från byrån att den planerar att anta det modellbeslut om visselblåsning för vilket kommissionen har gett sitt förhandsgodkännande(14).

17.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra denne direkt ansvarig inför byråns direktör och styrelse. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte. Parlamentet konstaterar att byrån, som ett svar på denna rekommendation från revisionsrätten, håller på att utarbeta ett beslut om att styrelsen ska lägga ut befattningen som räkenskapsförare på entreprenad till GD Budget.

18.  Europaparlamentet uppmanar byrån att använda den nya inrättandeförordningen som en möjlighet att ytterligare stärka räkenskapsförarens oberoende ställning.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet noterar att byrån har gjort en analys av de sannolika konsekvenser som Förenade kungarikets beslut om utträde ur unionen kommer att få för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna analys.

o

o o

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ...2019(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

25.1.2019

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU‑Osha) för budgetåret 2017

(2018/2183(DEC))

Föredragande av yttrande: Marian Harkin

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2017 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2017 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet stöder byråns verksamhet och analyser avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som bidrar till utformningen av EU:s politik i syfte att främja hälsosamma och säkra arbetsplatser i hela unionen, och betonar i detta sammanhang att det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med personal och ekonomiska resurser så att byrån kan utföra sina uppgifter.

3.  Europaparlamentet uppskattar byråns varaktiga stöd till medelstora, små företag och mikroföretag, i form av praktiska verktyg och riktlinjer som gör det möjligt för dem att efterleva arbetsmiljölagstiftningen. Parlamentet välkomnar slutförandet av projektet ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” som främjar säkra och sunda förhållanden under hela arbetslivet.

4.  Europaparlamentet välkomnar att byrån med framgång lanserade sin första e‑upphandling i november 2018.

5.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån tilldelades Europeiska ombudsmannens utmärkelse för utmärkt offentlig förvaltning när det gäller tillhandahållande av medborgar- och kundinriktade tjänster, som ett resultat av dess innovativa projekt för att underlätta hanteringen av översättningarna för flerspråkiga webbplatser, i samarbete med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT).

6.  Europaparlamentet beklagar att andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) och avdelning III (driftsutgifter), närmare bestämt 40 % i bägge fallen, vilket strider mot principen om budgetens ettårighet. Parlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport inte fann några belägg för att dessa överföringar skulle ha varit kopplade till planerade utgifter under budgetprocessen. Parlamentet påminner om att sådana stora överföringar också förekom under tidigare år, och uppmanar byrån att utan ytterligare dröjsmål införa differentierade budgetanslag för att bättre återspegla verksamhetens fleråriga karaktär. Parlamentet konstaterar dock att byrån överväger möjligheten att inom en snar framtid anta modellen för differentierade anslag för sina driftsutgifter.

7.  Europaparlamentet välkomnar byråns beslutsamma engagemang för att förebygga trakasserier genom att anta policyn för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning och sexuella trakasserier. Parlamentet noterar att byrån antog modellbeslutet om riktlinjer för visselblåsning i november 2018.

8.  Europaparlamentet noterar att byrån tillhandahöll Europaparlamentet resultaten av en preliminär analys av konsekvenserna av brexit, i enlighet med kommissionens begäran, och har dessutom inrättat en intern brexitarbetsgrupp för att identifiera frågor och övervaka framstegen i brexitförhandlingarna.

9.  Europaparlamentet välkomnar byråns beslutsamma åtagande att se till att alla arbetstagare åtnjuter samma rättigheter i fråga om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, oavsett företagets storlek och oavsett typ av anställningskontrakt eller anställningsförhållande.

10.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten ger byrån rådet att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att han eller hon görs direkt ansvarig inför byråns direktör (administrativt) och styrelse (funktionellt), även om räkenskapsföraren enligt byrån i praktiken rapporterar direkt till direktören. Parlamentet konstaterar att byrån, som ett svar på denna rekommendation från revisionsrätten, håller på att utarbeta ett beslut om att styrelsen ska lägga ut befattningen som räkenskapsförare på entreprenad till GD Budget. Byrån uppmanas att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra denne direkt ansvarig inför byråns direktör och styrelse.

11.  Europaparlamentet uppmanar byrån att använda den nya inrättandeförordningen som en möjlighet att ytterligare stärka räkenskapsförarens oberoende ställning.

12.  Europaparlamentet betonar vikten av ett gott samarbete mellan de byråer som arbetar med sysselsättningsfrågor, sociala frågor och social inkludering, och särskilt samarbetet mellan EU-Osha, Eurofound, Cedefop och Europeiska jämställdhetsinstitutet.

13.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att den verkställande direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean‑François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 90.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 90.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 90.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 90.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 248/01, 29.07.2017, s. 3

(14)

Kommissionens beslut C (2018) 1362, 27.02.2018.

(15)

Antagna texter, P8_TA(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy