Procedure : 2018/2181(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0139/2019

Indgivne tekster :

A8-0139/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.31

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0272

BETÆNKNING     
PDF 190kWORD 59k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) for regnskabsåret 2017

(2018/2181(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017

(2018/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017, med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(5), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0139/2019),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017

(2018/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017, med centrets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug(11), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0139/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017

(2018/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0139/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 15 828 389 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,64 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at centrets budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket er en stigning på 0,05 % i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 94,70 %, hvilket svarer til et fald på 0,94 % i forhold til året før;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 18 245 EUR, hvilket svarer til 3,90 % af det samlede overførte beløb og en stigning på 0,15 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at centret ved hjælp af 50 centrale resultatindikatorer måler opfyldelsen af sine 68 årlige mål, som er opdelt i otte strategiske mål, med henblik på at vurdere merværdien af sine aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

4.  anerkender, at centret har nået 90 % af sine årlige mål for 2017, og at det med succes har gennemført det første år af sin strategi hen imod 2025;

5.  bemærker med tilfredshed, at centret deler synergier med Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed inden for fælles serviceydelser og støttetjenester og forvaltningen af fælles bygninger i Lissabon; anerkender, at der er skabt operationelle synergier med andre EU-agenturer inden for retlige og indre anliggender samt sundhed;

Personalepolitik

6.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 93,51 % pr. 31. december 2017, med 72 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ud af de 77 tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 79 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at derudover arbejdede 29 kontraktansatte og én udstationeret national ekspert for centret i 2017;

7.  noterer sig, at centret har generelle bestemmelser om opbygning og opretholdelse af en arbejdskultur baseret på værdighed og respekt med sigte på at forebygge og bekæmpe chikane; anerkender, at det giver mulighed for fortrolig rådgivning;

8.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; bemærker, at centret ifølge dets svar vil vurdere cost-benefit-forholdet for denne foranstaltning, og at det desuden har planer om at offentliggøre alle fremtidige ledige stillinger på den jobopslagstavle for agenturerne, som EU-agenturernes netværk har udviklet;

Udbud

9.  noterer sig med tilfredshed, at centret har indført en udbudsplan, som blev gennemført med succes i tæt samarbejde med alle enheder;

10.  bemærker, at centret ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt nogen af de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige indkøbsprocedurer (e-procurement); bemærker, at centret ifølge centrets svar har indført de nødvendige redskaber til elektronisk fakturering ("e-invoicing") og har planlagt de forberedende foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne anvende elektroniske udbudsbekendtgørelser ("e-tendering") og elektronisk afgivelse af tilbud ("e-submission") fra oktober 2018 som krævet i de relevante retlige rammer; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11.  noterer sig, at der ifølge Revisionsrettens beretning er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til centrets direktør og bestyrelse; bemærker, at de nuværende organisatoriske rammer ifølge centret svar ikke har påvirket regnskabsførerens uafhængighed; bemærker endvidere, at centret imidlertid er parat til at følge op på Revisionsrettens anbefaling;

Interne kontroller

12.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) har skitseret, hvor vigtigt det er, at der foretages en analyse af behovet for dataindsamling og -validering samt kvalitetssikring af data, og at rammen for datakvalitetssikring samt dennes overensstemmelse med centrets strategi hen imod 2025 revideres; bemærker, at centret vedtog en handlingsplan for at imødekomme disse anbefalinger i december 2017; anmoder centret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne forbindelse;

13.  bemærker med beklagelse, at en af anbefalingerne, der blev klassificeret som "vigtig", og som indgik i IAS' revision af "budget og overvågning" i 2013, stadig ikke er gennemført fuldt ud; bemærker med bekymring, at en række anbefalinger hidrørende fra IAS' revision af IT-projektforvaltningen i 2015 ifølge Revisionsrettens beretning kun delvist er gennemført og stadig er i gang; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse anbefalinger;

o

o o

14.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ...2018(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

17.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2017

(2018/2181(DEC))

Ordfører for udtalelse: Romeo Franz

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ("centret") giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2017, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige; glæder sig især over fraværet af bemærkninger fra Revisionsrettens side vedrørende den finansielle gennemførelse af centrets budget for 2017;

2.  bemærker, at centrets regnskabsfører på nuværende tidspunkt rapporterer administrativt til lederen af Administration/Corporate Services i stedet for til centrets direktør, som Revisionsretten har anbefalet det for alle decentrale agenturer; bemærker, at den nuværende rapporteringslinje ifølge centret er tilpasset dets størrelse og ikke påvirker regnskabsførerens uafhængighed; anmoder ikke desto mindre om, at centret nøje følger Revisionsrettens anbefaling og lader regnskabsføreren rapportere direkte til centrets direktør for så vidt angår administrative anliggender og til bestyrelsen for så vidt angår funktionelle aspekter; opfordrer centret til at uddelegere sine regnskabsfunktioner til Kommissionens regnskabsfører på et kontraktmæssigt grundlag, da dette vil øge effektiviteten af udarbejdelsen af årsregnskabet og sikre dens pålidelighed;

3.  beklager, at den interne revisionstjenestes anbefaling fra januar 2016 om at forbedre centrets forvaltning af IT-projekter ikke kunne afsluttes inden udgangen af 2017; insisterer specifikt på, at centret udvikler en overordnet langsigtet strategisk vision for IT-systemer, der understøtter dets centrale operationelle processer, og at det vedtager IT-projekt- og systemstyringsmetoder, der er tilpasset dets behov; anmoder centret om at få afsluttet denne udestående revisionsanbefaling fra 2016 så hurtigt som muligt;

4.  noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om offentliggørelse af stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted; anerkender centrets bekymringer med hensyn til yderligere oversættelsesomkostninger, fordi EPSO kræver offentliggørelse af stillingsopslag på alle EU-institutionernes officielle sprog; kræver derfor, at centret fortsat offentliggør alle dets stillingsopslag på den jobopslagstavle for agenturerne, som EU-agenturernes netværk har udviklet, og hvor det er relevant også på EPSO's websted;

5.  glæder sig over, at centret har forpligtet sig til at adressere de anbefalinger, som IAS har påpeget i sin revisionsrapport fra 2017 om "Management of Data Collection, Validation and Quality Assurance"; understreger vigtigheden af, at centret lever op til sine forpligtelser.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 149.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 149.

(3)

EUT L 298 af 26.9.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 376 af 27.12.9.2006, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 149.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 149.

(9)

EUT L 298 af 26.9.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 376 af 27.12.9.2006, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 25 af 24.1.2018, s. 1.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0000.

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik