Menetlus : 2018/2181(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0139/2019

Esitatud tekstid :

A8-0139/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.31

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0272

RAPORT     
PDF 182kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2181(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(5), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0139/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktori tegevusele keskuse 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (058250000/2019 – C8-0071/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta(11), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0139/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2181(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0139/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja kulude aruande(13) kohaselt oli keskuse 2017. aasta lõplik eelarve 15 828 389 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 2,64 % suurust kasvu; arvestades, et keskuse eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 %, mis on 2016. aasta määraga võrreldes veidi (0,05 %) kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 94,70 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 0,94 % võrra madalam;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 18 245 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 3,90 % ja on 2016. aasta tühistamismäärast 0,15 % võrra kõrgem;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et keskus kasutab oma 68 iga-aastase eesmärgi saavutamise mõõtmiseks 50 põhinäitajat, mis on jagatud kaheksaks strateegiliseks eesmärgiks, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ning parandada eelarve haldamist;

4.  võtab teadmiseks, et keskus on saavutanud 2017. aastaks seatud iga-aastastest eesmärkidest 90 % ning läbis edukalt oma 2025. aasta strateegia esimese aasta;

5.  märgib rahuloluga, et keskus jagab sünergiat Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga korporatiiv- ja tugiteenuste ning ühiste ruumide haldamise valdkonnas Lissabonis; võtab teadmiseks, et tegevuste sünergia on saavutatud ka teiste liidu ametitega justiits- ja siseküsimuste ning tervishoiu valdkonnas;

Personalipoliitika

6.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 93,51 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 77 ametnikust ja ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 72 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 79); märgib, et 2017. aastal töötas keskuse heaks ka 29 lepingulist töötajat ja üks lähetatud riiklik ekspert;

7.  märgib, et keskus on kehtestanud üldsätted inimväärikusel põhineva töökultuuri loomise ja säilitamise ning ahistamise ärahoidmise ja tõkestamise kohta; märgib, et see võimaldab konfidentsiaalset nõustamist;

8.  väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; märgib, et keskuse vastuse kohaselt on keskus võtnud endale kohustuse hinnata selle meetme kulutõhusust ning kavatseb lisaks avaldada kõik tulevased vabad töökohad ka ELi ametite võrgustiku väljatöötatud ametitevahelises tööportaalis;

Hanked

9.  märgib tunnustavalt, et keskus võttis kasutusele uue hankekava, mis viidi tihedas koostöös kõikide üksustega edukalt ellu;

10.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud keskus veel kasutusele võtnud ühtegi komisjoni poolt käiku lastud vahendit, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); märgib, et keskuse vastuse kohaselt on keskus loonud e-arvete esitamiseks vajalikud vahendid ja kavandanud vajalikud ettevalmistavad toimingud, et 2018. aasta oktoobrist saaks võtta kasutusele elektroonilised riigihanked ja elektroonilise esitamise, nagu seda nõuab asjakohane õigusraamistik; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile saavutatust aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

11.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on vaja tugevdada pearaamatupidaja sõltumatust, muutes ta alluvaks otse keskuse direktorile ja haldusnõukogule; märgib, et keskuse hinnangul ei ole praegune organisatsioonikorraldus mõjutanud pearaamatupidajate sõltumatust; märgib lisaks, et keskus on siiski valmis kontrollikoja soovituse alusel järelmeetmeid võtma;

Sisekontroll

12.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus rõhutas, et on tähtis läbi viia andmete kogumise, valideerimise ja kvaliteedi tagamise protsesside alaste vajaduste analüüs ning vaadata läbi oma andmekvaliteedihalduse raamistik ja selle vastavus keskuse 2025. aasta strateegiale; märgib, et keskus võttis detsembris 2017 vastu tegevuskava kõnealuste soovituste täitmiseks; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile sellealastest edusammudest aru;

13.  märgib kahetsusega, et ühte siseauditi talituse 2013. aasta auditis „Eelarve ja järelevalve” esitatud „oluliseks” liigitatud soovitust ei ole ikka veel täielikult täidetud; märgib murelikult, et kontrollikoja aruande kohaselt on mitmed siseauditi talituse 2015. aasta auditis IT projektijuhtimise kohta esitatud soovitused vaid osaliselt ellu viidud ja nende täitmine endiselt pooleli; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende soovituste täitmisest aru;

o

o o

14.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute asjus oma ... 2019. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

17.1.2019

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2181(DEC))

Arvamuse koostaja: Romeo Franz

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus“) raamatupidamise aastaaruanne kajastab keskuse finantsolukorda 31. detsembri 2017. aasta seisuga õiglaselt ning et selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed; tunneb eelkõige heameelt selle üle, et kontrollikoda ei esitanud keskuse 2017. aasta eelarve täitmise kohta märkusi;

2.  märgib, et keskuse peaarvepidaja esitab praegu haldusalaseid aruandeid keskuse haldus-/korporatiivteenuste juhatajale, mitte keskuse direktorile, nagu kontrollikoda on kõigi detsentraliseeritud asutuste puhul soovitanud; märgib, et keskuse sõnul on praegune aruandlusliin kohandatud vastavalt keskuse suurusele ega mõjuta peaarvepidaja sõltumatust; nõuab siiski, et keskus järgiks kontrollikoja soovitust rangelt ja tagaks, et peaarvepidaja annab haldusasjades aru otse keskuse direktorile ja funktsionaalsetes aspektides haldusnõukogule; ergutab keskust delegeerima oma raamatupidamisfunktsioonid lepingupõhiselt komisjoni peaarvepidajale, kuna see suurendab raamatupidamise aastaaruannete koostamise tõhusust ja tagab nende usaldusväärsuse;

3.  peab kahetsusväärseks, et siseauditi talituse 2016. aasta jaanuaris esitatud soovitust parandada keskuse IT-projektide juhtimist ei suudetud 2017. aasta lõpuks täita; nõuab konkreetselt, et keskus töötaks IT-süsteemide kohta välja keskse pikaajalise strateegilise käsitluse, mis toetaks keskuse peamisi tööprotsesse, ning et ta võtaks vastu sellised IT-projektide ja süsteemide haldamise meetodid, mis vastavad tema vajadustele; nõuab, et keskus täidaks selle 2016. aasta auditisoovituse võimalikult kiiresti;

4.  võtab teadmiseks kontrollikoja märkused vabade ametikohtade teadete avaldamise kohta Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil; võtab teadmiseks keskuse mure seoses lisanduvate tõlkekuludega, mis tulenevad asjaolust, et EPSO nõuab vabade ametikohtade teadete avaldamist kõigis liidu institutsioonide ametlikes keeltes; nõuab seetõttu, et keskus jätkaks oma kõigi vabade ametikohtade teadete avaldamist ametitevahelises tööportaalis, mille on välja töötanud Euroopa Liidu ametite võrgustik, ning vajaduse korral avaldaks teated vabade ametikohtade kohta ka EPSO veebisaidil;

5.  tunneb heameelt keskuse võetud kohustuse üle tegeleda siseauditi talituse 2017. aasta auditiaruandes „Andmete kogumise, valideerimise ja kvaliteedi tagamise juhtimine“ esitatud soovitustega; rõhutab, et keskus peab võetud kohustusi tingimata täitma.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 149.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 149.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 149.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 149.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 25, 24.1.2018, lk 1.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 19. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika