Menettely : 2018/2181(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0139/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0139/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.31

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0272

MIETINTÖ     
PDF 180kWORD 57k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2181(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2181(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0071/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(5) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0139/2019),

1.  myöntää Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2181(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (058250000/2019 – C8‑0071/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(11) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0139/2019),

1.  hyväksyy Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2181(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0139/2019),

A.  toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 15 828 389 euroa, mikä merkitsee 2,64 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia, mikä merkitsee lievää 0,05 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 94,70 prosenttia, mikä merkitsee 0,94 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

Määrärahasiirtojen peruuntuminen

2.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin 18 245 euroa, mikä on 3,90 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä ja merkitsee 0,15 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus mittaa 50 keskeisen tulosindikaattorin avulla 68 vuosittaisen tavoitteen saavuttamista, jotka on jaettu kahdeksaan strategiseen tavoitteeseen, jotta voidaan arvioida sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parantaa sen budjettihallintoa;

4.  toteaa, että keskus on saavuttanut 90 prosenttia vuodeksi 2017 asetetuista vuosittaisista tavoitteista ja pannut onnistuneesti täytäntöön vuoteen 2025 ulottuvan strategiansa ensimmäisen vuoden;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus jakaa Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa yritys- ja tukipalveluja koskevia synergiaetuja ja Lissabonissa sijaitsevien yhteisten tilojen hallinnoinnin; toteaa, että muiden unionin virastojen kanssa on otettu käyttöön toiminnallisia synergioita oikeus- ja sisäasioiden sekä terveydenhuollon aloilla;

Henkilöstöpolitiikka

6.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 93,51 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 77 virasta ja väliaikaisesta toimesta 72 oli täytettynä (verrattuna 79 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 keskuksen palveluksessa työskenteli lisäksi 29 sopimussuhteista toimihenkilöä ja yksi kansallinen asiantuntija;

7.  toteaa, että keskuksella on yleiset määräykset sellaisen työkulttuurin luomisesta ja ylläpitämisestä, joka perustuu ihmisarvoon ja kunnioitukseen, jotta voidaan estää ja torjua häirintää; toteaa, että keskus tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen neuvontaan;

8.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; panee merkille, että keskuksen vastauksen mukaan se on sitoutunut arvioimaan tämän toimen kustannus-hyötysuhdetta ja aikoo lisäksi julkaista kaikki tulevat avoimet työpaikat unionin virastojen verkoston luomalla virastojen välisellä työpaikkasivustolla;

Hankinnat

9.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus otti käyttöön hankintasuunnitelman, joka toteutettiin onnistuneesti tiiviissä yhteistyössä kaikkien yksikköjen kanssa;

10.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei keskus ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön yhtään komission käyttöön asettamista välineistä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); toteaa, että keskuksen vastauksen mukaan keskus on ottanut käyttöön sähköiseen laskutukseen tarvittavia välineitä ja on suunnitellut valmistelutoimia, joita tarvitaan sähköisen tarjouskilpailun ja tarjousten sähköisen toimittamisen käyttöön ottamiseksi vuoden 2018 lokakuusta lähtien, kuten asiaa koskevassa lainsäädäntökehyksessä edellytetään; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

11.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että on aiheellista vahvistaa tilinpitäjän riippumattomuutta velvoittamalla hänet raportoimaan suoraan keskuksen johtajalle ja hallintoneuvostolle; panee merkille, että keskuksen vastauksen mukaan tämänhetkinen organisaatiorakenne ei ole vaikuttanut tilinpitäjien riippumattomuuteen; toteaa, että keskus on kuitenkin valmis noudattamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusta;

Sisäinen valvonta

12.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus korosti, että on tärkeää laatia analyysi tiedonkeruu-, validointi- ja laadunvarmistusprosessien tarpeista ja tarkistaa tietojen laadunvalvontakehystä ja mukauttaa se vuoteen 2025 ulottuvaan keskuksen strategiaan; huomauttaa, että keskus otti joulukuussa 2017 käyttöön toimintasuunnitelman näiden suositusten käsittelemiseksi; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

13.  pitää valitettavana, että yhtä ”tärkeäksi” luokitelluista suosituksista, joka sisältyi komission sisäisen tarkastuksen vuoden 2013 talousarviota ja seurantaa koskevaan tarkastukseen, ei ole pantu täysimääräisesti täytäntöön; toteaa huolestuneena, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan useat komission sisäisen tarkastuksen vuoden 2015 tietotekniikkahankkeiden hallinnointia koskevaan tarkastukseen sisältyvät suositukset on pantu vain osittain täytäntöön ja ne ovat edelleen kesken; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden suositusten täytäntöönpanosta;

o

o o

14.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

17.1.2019

LAUSUNTO kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2181(DEC))

Valmistelija: Romeo Franz

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurantakeskuksen taloudellista asemasta 31. joulukuuta 2017 ja sen toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimella ei ollut huomautettavaa keskuksen vuoden 2017 talousarvion toteutuksesta;

2.  panee merkille, että keskuksen tilinpitäjän esimiehenä toimii hallinto- ja yrityspalveluista vastaavan osaston päällikkö eikä keskuksen johtaja, kuten tilintarkastustuomioistuin on suositellut kaikille erillisvirastoille; panee merkille, että keskuksen mukaan nykyinen raportointi on oikeassa suhteessa organisaation kokoon eikä vaikuta tilinpitäjän riippumattomuuteen; pyytää kuitenkin, että keskus noudattaa tiukasti tilintarkastustuomioistuimen suositusta ja velvoittaa tilinpitäjän raportoimaan suoraan keskuksen johtajalle hallinnollisista asioista ja hallintoneuvostolle toiminnallisista näkökohdista; kannustaa keskusta siirtämään kirjanpitotoimintonsa komission tilinpitäjälle sopimuksella, koska tämä lisää tilinpäätöksen laatimisen tehokkuutta ja varmistaa sen luotettavuuden;

3.  pitää valitettavana, että keskus ei ollut toteuttanut vuoden 2017 lopussa komission sisäisen tarkastuksen tammikuussa 2016 antamaa suositusta tietoteknisten hankkeiden hallinnoinnin parantamisesta; vaatii erityisesti, että keskus kehittää kattavan pitkän aikavälin strategisen näkemyksen ydintoimintaprosesseja tukevista tietoteknisistä järjestelmistään ja hyväksyy keskuksen tarpeita vastaavat tietoteknisten hankkeiden ja järjestelmien hallinnointimenetelmät; kehottaa keskusta toteuttamaan tämän vuoden 2016 tarkastuksen johdosta annetun avoimen suosituksen mahdollisimman pian;

4.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen ehdotukset avoimia toimia koskevien ilmoitusten julkistamisesta myös EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivuilla; panee merkille keskuksen huolen käännöskustannusten kasvusta sen vuoksi, että EPSO edellyttää avoimia toimia koskevien ilmoitusten julkaisemista kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä; pyytää näin ollen, että seurantakeskus julkaisee edelleen kaikki avoimia toimia koskevat ilmoituksensa virastojen välisellä työpaikkasivustolla, jonka EU-virastojen välinen verkosto on luonut, ja tarvittaessa myös EPSOn verkkosivustolla;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus on sitoutunut panemaan täytäntöön suositukset, jotka komission sisäisen tarkastuksen osasto esitti vuonna 2017 julkaisemassaan tarkastuskertomuksessa ”Management of Data Collection, Validation and Quality Assurance” keskuksen tiedonkeruun hallinnasta, varmennuksesta ja laadunvarmistuksesta; korostaa, että seurantakeskuksen on tärkeää täyttää sitoumuksensa.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 149.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 149.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 149.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 149.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 25, 24.1.2018, s. 1.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö