Procedūra : 2018/2181(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0139/2019

Pateikti tekstai :

A8-0139/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.31

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0272

PRANEŠIMAS     
PDF 198kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2181(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2181(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0139/2019),

1.  patvirtina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, kad Centro 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2181(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro(11), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0139/2019),

1.  pritaria Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2181(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0139/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine(13), jo galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 15 828 389 EUR, t. y. 2,64 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi Centro biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Centro 2017 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. 0,05 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 94,70 proc., t. y. 0,94 proc. mažesnis, palyginti su praėjusiais metais;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  pažymi, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 18 245 EUR, t. y. 3,90 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 0,15 proc. daugiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  džiaugdamasis pažymi, kad Centras naudoja 50 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, kurie jam padeda vertinti, kaip buvo siekiama 68 metinių tikslų, kurie suskirstyti į aštuonis strateginius tikslus, siekdamas įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą;

4.  pripažįsta, kad Centras pasiekė 90 proc. 2017 m. numatytų metinių tikslų ir sėkmingai įgyvendino pirmųjų savo 2025 m. strategijos metų tikslus;

5.  džiaugdamasis pažymi, kad Centras kartu su Europos jūrų saugumo agentūra naudojasi bendrosiomis ir paramos paslaugomis ir dalijasi bendrų patalpų Lisabonoje valdymą; pripažįsta, kad teisingumo, vidaus reikalų ir sveikatos srityse buvo pasiekta veiklos sąveika su kitomis Sąjungos agentūromis;

Personalo politika

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 93,51 proc., t. y., iš 77 pareigūnų arba laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, buvo paskirti 72 pareigūnai arba laikinieji darbuotojai (palyginti su 79 patvirtintais etatais 2016 m.); pažymi, kad 2017 m. Centre papildomai dirbo 29 sutartininkai ir 1 deleguotasis nacionalinis ekspertas;

7.  pažymi, kad Centre taikomos bendrosios nuostatos dėl orumu ir pagarba pagrįstos darbo kultūros kūrimo ir išsaugojimo, siekiant užkirsti kelią priekabiavimui ir kovoti su juo; pripažįsta, kad tai užtikrina konfidencialių konsultacijų galimybę;

8.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą pranešimus apie laisvas darbo vietas skelbti ir Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje, kad būtų padidintas viešumas; atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Centro atsakymu, jis yra įsipareigojęs įvertinti šios veiklos ekonominę naudą, ir taip pat planuoja paskelbti pranešimus apie visas būsimas laisvas darbo vietas ES agentūrų tinklo sukurtame tarpagentūriniame darbo skelbimų puslapyje;

Viešieji pirkimai

9.  džiaugdamasis pažymi, kad Centras parengė naują viešųjų pirkimų planą, kuris buvo sėkmingai vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su visais skyriais;

10.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Centras dar nebuvo pradėjęs naudoti nė vienos iš Komisijos numatytų priemonių, skirtų sprendimui dėl bendro keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešojo pirkimo (e. pirkimo) procedūrose, nustatyti; pažymi, kad, remiantis Centro atsakymu, jis nustatė priemones, kurių reikia elektroninėms sąskaitoms faktūroms išrašyti, ir planuoja atlikti parengiamąsias operacijas, kurių reikia, kad nuo 2018 m. spalio mėn. būtų galima naudotis e. viešojo pirkimo ir pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis, kaip reikalaujama pagal atitinkamą teisinę sistemą. ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie padarytą pažangą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

11.  pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, reikia sustiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, numatant, kad jis būtų tiesiogiai atsakingas Centro direktoriui ir Valdybai; pažymi, kad Centras savo atsakyme nurodo, jog, jo nuomone, dabartinė organizacinė struktūra neturėjo poveikio apskaitos pareigūnų nepriklausomumui; taip pat pažymi, kad vis dėlto Centras yra pasirengęs atsižvelgti į Audito Rūmų rekomendaciją;

Vidaus kontrolė

12.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) pabrėžė, jog svarbu atlikti duomenų rinkimo, patvirtinimo ir kokybės užtikrinimo procesų poreikių analizę ir persvarstyti savo duomenų kokybės valdymo sistemą bei suderinti ją su Centro 2025 m. strategija; pabrėžia, kad 2017 m. gruodžio mėn. Centras patvirtino šių rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą;

13.  apgailestaudamas pažymi, kad viena iš rekomendacijų, įvardyta kaip svarbi 2013 m. VAT atlikus auditą pagal skyrių „Biudžetas ir stebėsena“, vis dar nėra iki galo įgyvendinta; susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nemažai rekomendacijų, įtrauktų į 2015 m. VAT auditą IT projektų valdymo srityje, įgyvendintos tik iš dalies ir vis dar nėra užbaigtos vykdyti; ragina Centrą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas;

o

o o

14.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

17.1.2019

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto mNUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2181(DEC))

Nuomonės referentas: Romeo Franz

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jo finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir kad jo operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; ypač palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2017 m. Centro biudžeto finansinio vykdymo;

2.  pažymi, kad Centro apskaitos pareigūnas šiuo metu už administracinius aspektus atsiskaito administracijos ir (arba) bendrųjų paslaugų skyriaus vadovui, o ne Centro direktoriui, kaip visoms decentralizuotoms agentūroms pataria Audito Rūmai; pažymi, kad Centras nurodo, jog dabartiniai atskaitomybės ryšiai yra pritaikyti atsižvelgiant į institucijos dydį ir nedaro poveikio apskaitos pareigūno nepriklausomumui; vis dėlto prašo, kad Centras griežtai laikytųsi Audito Rūmų rekomendacijos ir užtikrintų, kad apskaitos pareigūnas tiesiogiai atsiskaitytų Centro direktoriui už administracinius reikalus, o valdybai – už veiklos aspektus; ragina Centrą savo apskaitos funkcijas pagal sutartį pavesti Komisijos apskaitos pareigūnui, nes tai padidins metinių finansinių ataskaitų rengimo veiksmingumą ir užtikrins jų patikimumą;

3.  apgailestauja dėl to, kad 2016 m. sausio mėn. pateikta Vidaus audito tarnybos (IAS) rekomendacija pagerinti Centro vykdomą IT projektų valdymą iki 2017 m. pabaigos negalėjo būti iki galo įvykdyta; ypač primygtinai ragina, kad Centras parengtų bendrą ilgalaikę strateginę viziją, skirtą IT sistemoms, susijusioms su Centro pagrindinėmis operatyvinėmis procedūromis, ir kad priimtų savo poreikiams pritaikytą IT projektų ir sistemos valdymo metodiką; ragina Centrą kuo greičiau iki galo įgyvendinti 2016 m. pateiktą ir dar neįvykdytą audito rekomendaciją;

4.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, susijusias su pranešimų apie laisvas darbo vietas skelbimu Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje; atkreipia dėmesį į Centro susirūpinimą dėl papildomų vertimo raštu išlaidų, susidarančių dėl to, kad EPSO reikalauja skelbti pranešimus apie laisvas darbo vietas visomis Sąjungos institucijų oficialiosiomis kalbomis; todėl prašo Centro toliau skelbti visus pranešimus apie laisvas darbo vietas ES agentūrų tinklo sukurtame agentūrų darbo skelbimų puslapyje, o prireikus skelbti pranešimus apie laisvas darbo vietas ir EPSO interneto svetainėje;

5.  palankiai vertina Centro įsipareigojimą atsižvelgti į Vidaus audito tarnybos 2017 m. audito ataskaitoje dėl duomenų surinkimo, tvirtinimo ir kokybės užtikrinimo valdymo pateiktas rekomendacijas; pabrėžia, kad svarbu, jog Centras laikytųsi savo įsipareigojimo.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 149.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 149.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 376, 2006 12 27, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 149.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 149.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 376, 2006 12 27, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 25, 2018 1 24, p. 1.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika