Procedūra : 2018/2181(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0139/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0139/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.31

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0272

ZIŅOJUMS     
PDF 197kWORD 58k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2181(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(5), un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0139/2019),

1.  sniedz Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(11), un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0139/2019),

1.  apstiprina Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0139/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (“Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 15 828 389 EUR, t. i., par 2,64 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Centra budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu ņem vērā, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, kas ir nedaudz — par 0,05 % — augstāks nekā 2016. gadā; turklāt ņem vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 94,70 %, t. i., par 0,94 % zemāks nekā iepriekšējā gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  ņem vērā, ka tika atcelti 18 245 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 3,90 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir par 0,15 % vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu ņem vērā, ka Centrs savu 68 gada mērķu sasniegšanu izvērtē, izmantojot 50 galvenos snieguma rādītājus, kas ir sadalīti astoņās stratēģiskās mērķjomās, lai noteiktu, cik lielu pievienoto vērtību sniegušas tā darbības, un uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  pieņem zināšanai to, ka Centrs ir sasniedzis 90 % no 2017. gadam noteiktajiem mērķiem un ir veiksmīgi pabeidzis savas stratēģijas 2025. gadam pirmo gadu;

5.  ar gandarījumu ņem vērā, ka Centrs veido sinerģiju ar Eiropas Jūras drošības aģentūru korporatīvo un atbalsta pakalpojumu izmantošanā un kopīgo telpu pārvaldībā Lisabonā; pieņem zināšanai to, ka ir radīta pamatdarbības sinerģija ar citām Savienības aģentūrām tieslietu un iekšlietu un veselības jomā;

Personāla politika

6.  ņem vērā, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 93,51 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 72 ierēdņi vai pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 77 ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 79 apstiprinātajām vietām 2016. gadā); ņem vērā, ka 2017. gadā Centrā strādāja arī 29 līgumdarbinieki un viens norīkotais valsts eksperts;  

7.  ņem vērā, ka nolūkā nepieļaut aizskarošu izturēšanos un cīnīties pret to Centrs ir pieņēmis vispārējus noteikumus par tādas darba kultūras izveidi un uzturēšanu, kas ir balstīta uz cieņu; pieņem zināšanai to, ka tādējādi tiek radītas konfidenciālu konsultāciju iespējas;

8.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu paziņojumus par vakancēm publicēt arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu publicitāti; ņem vērā, ka saskaņā ar Centra atbildi tas ir apņēmies izvērtēt šādas rīcības izmaksu lietderību un turklāt plāno publicēt informāciju par visām turpmākajām vakancēm aģentūru darba sludinājumu portālā, ko ir izstrādājis ES aģentūru tīkls;

Iepirkums

9.  ar gandarījumu ņem vērā, ka Centrs ieviesa iepirkuma plānu, kas tika veiksmīgi izpildīts, cieši sadarbojoties visām struktūrvienībām;

10.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Centrs vēl nebija izmantojis nevienu instrumentu, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); ņem vērā, ka saskaņā ar Centra atbildi Centrs ir ieviesis instrumentus, kas vajadzīgi elektronisko rēķinu sagatavošanai, un plāno sagatavošanās darbus, kas vajadzīgi, lai, sākot ar 2018. gada oktobri, varētu elektroniski piedalīties konkursos un iesniegt piedāvājumus, kā to paredz atbilstīgais tiesiskais regulējums; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par sasniegto;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

11.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Centra direktoram un valdei; ņem vērā, ka saskaņā ar Centra atbildi tas uzskata, ka pašreizējā organizatoriskā struktūra neietekmē grāmatvežu neatkarību; turklāt ņem vērā, ka Centrs tomēr ir gatavs veikt turpmākus pasākumus, reaģējot uz Revīzijas palātas ieteikumu;

Iekšējā kontrole

12.  ņem vērā, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) norādīja uz to, ka ir svarīgi veikt analīzi par datu vākšanas, validācijas un kvalitātes nodrošināšanas procesu vajadzībām un pārskatīt datu kvalitātes pārvaldības sistēmu un tās atbilstību Centra stratēģijai 2025. gadam; konstatē, ka Centrs 2017. gada decembrī pieņēma rīcības plānu šo ieteikumu īstenošanai; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto;

13.  ar nožēlu ņem vērā, ka joprojām nav pilnībā īstenots viens no ieteikumiem, kas bija iekļauts IAS secinājumos pēc 2013. gada revīzijas par budžetu un uzraudzību un kas bija klasificēts kā svarīgs; ar bažām ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu vairāki ieteikumi, kas bija iekļauti IAS secinājumos pēc 2015. gada revīzijas par IT projektu vadību, ir īstenoti tikai daļēji un to īstenošana joprojām turpinās; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minēto ieteikumu īstenošanu;

o

o o

14.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

17.1.2019

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2181(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Romeo Franz

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas secinājumiem Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (“Centrs”) gada pārskati patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un ka tā darījumi ir likumīgi un pareizi; jo īpaši atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta nav sniegusi nekādas piezīmes par Centra 2017. gada budžeta finanšu izpildi;

2.  norāda, ka Centra grāmatvedis patlaban administratīvā ziņā ir tieši pakļauts administrācijas / korporatīvo pakalpojumu daļas vadītājam, nevis Centra direktoram, kā to visām decentralizētajām aģentūrām ir ieteikusi Revīzijas palāta; norāda, ka saskaņā ar Centra sniegto informāciju pašreizējā pakļautības kārtība ir pielāgota tā lielumam un neietekmē grāmatveža neatkarību; tomēr prasa, lai Centrs stingri ievērotu Revīzijas palātas ieteikumu un padarītu grāmatvedi tieši pakļautu Centra direktoram administratīvos jautājumos un valdei attiecībā uz funkcionāliem aspektiem; mudina Centru deleģēt grāmatvedības funkcijas Komisijas grāmatvedim, pamatojoties uz līgumu, jo tas palielinās gada pārskatu sagatavošanas efektivitāti un nodrošinās to uzticamību;

3.  pauž nožēlu par to, ka līdz 2017. gada beigām nav varēts pabeigt īstenot Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) 2016. gada janvārī sniegto ieteikumu uzlabot Centra IT projektu vadību; īpaši uzstāj, ka Centram ir jāizstrādā visaptverošs ilgtermiņa stratēģisks redzējums par IT sistēmām, ar kurām tiek atbalstīti tā pamatdarbības procesi, un ka tam jāpieņem IT projektu un sistēmas vadības metodoloģija, kas piemērota tā vajadzībām; prasa Centram pēc iespējas drīz pabeigt šā 2016. gadā sniegtā un vēl neizpildītā revīzijas ieteikuma īstenošanu;

4.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas komentārus attiecībā uz paziņojumu par vakancēm publicēšanu Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē; atzīst Centra bažas saistībā ar papildu izmaksām par tulkošanu, ņemot vērā, ka EPSO prasa paziņojumus par vakancēm publicēt visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās; tāpēc prasa, lai Centrs visus paziņojumus par vakancēm turpinātu publicēt starpaģentūru darba sludinājumu portālā, ko izstrādājis ES aģentūru tīkls, un attiecīgā gadījumā paziņojumus par vakancēm publicētu arī EPSO tīmekļa vietnē;

5.  atzinīgi vērtē Centra apņemšanos rīkoties saistībā ar IAS ieteikumiem, kas iekļauti tā 2017. gada revīzijas ziņojumā par datu vākšanas pārvaldību, apstiprināšanu un kvalitātes nodrošināšanu; uzsver, ka ir svarīgi, lai Centrs īstenotu savu apņemšanos.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 149. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 149. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 149. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 149. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 25, 24.01.2018., 1. lpp.

(14)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika