Förfarande : 2018/2181(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0139/2019

Ingivna texter :

A8-0139/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.31

Antagna texter :

P8_TA(2019)0272

BETÄNKANDE     
PDF 185kWORD 57k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017

(2018/2181(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017

(2018/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(5), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0139/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017

(2018/2181(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017, med centrumets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(11), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0139/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017

(2018/2181(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0139/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2017 uppgick den slutliga budgeten till 15 828 389 EUR, vilket utgör en ökning med 2,64 % jämfört med 2016. Centrumets budget kommer i huvudsak från unionens budget.

B.  I sin rapport om årsredovisningen för budgetåret 2017 för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk fastställer revisionsrätten att den har erhållit rimlig säkerhet om att centrumets årsredovisning är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är en liten ökning med 0,05 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 94,70 %, vilket innebär en minskning med 0,94 % jämfört med föregående år.

Överförda anslag som har förfallit

2.  Europaparlamentet noterar att överföringar av anslag från 2016 till 2017 som förfallit uppgick till 18 245 EUR, vilket utgör 3,90 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en ökning med 0,15 % jämfört med 2016.

Verksamhetsresultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet med hjälp av 50 nyckelprestationsindikatorer mäter förverkligandet av sina 68 årliga mål, som är indelade i åtta strategiska mål, för att bedöma mervärdet av sin verksamhet och förbättra budgetförvaltningen.

4.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har nått 90 % av de årliga målen för 2017 och att det har genomfört det första året av sin strategi för 2025.

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet delar synergier med Europeiska sjösäkerhetsbyrån när det gäller service- och stödtjänster och förvaltningen av de gemensamma lokalerna i Lissabon. Parlamentet konstaterar att operativa synergier har skapats med andra EU-byråer på områdena rättsliga och inrikes frågor och hälsa.

Personalpolitik

6.  Europaparlamentet noterar att 93,51 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 77 tjänster för tjänstemän och tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionens budget (jämfört med 79 godkända tjänster 2016) hade 72 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 29 kontraktsanställda och en utstationerad nationell expert arbetade för centrumet 2017.

7.  Europaparlamentet noterar att centrumet har allmänna bestämmelser om att bygga upp och upprätthålla en arbetskultur baserad på värdighet och respekt för att förebygga och bekämpa trakasserier. Parlamentet erkänner att detta möjliggör konfidentiell rådgivning.

8.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster även på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet noterar att centrumet enligt sina svar kommer att bedöma nyttan av denna åtgärd och dessutom planerar att offentliggöra alla framtida lediga tjänster på den för byråerna gemensamma jobbanslagstavla som tagits fram av EU-byråernas nätverk.

Upphandling

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet har infört en upphandlingsplan som har genomförts på ett framgångsrikt sätt i nära samarbete med alla enheter.

10.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att centrumet i slutet av 2017 ännu inte hade använt något av de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Parlamentet noterar att centrumet enligt sitt svar har inrättat de verktyg som krävs för e-fakturering och planerat de förberedande åtgärder som krävs för att kunna använda e-upphandling och e-inlämning från oktober 2018, i enlighet med kraven i den relevanta rättsliga ramen. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som har gjorts.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

11.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra honom direkt ansvarig inför centrumets direktör och styrelse. Parlamentet noterar att enligt centrumets svar har den nuvarande organisationsstrukturen inte påverkat räkenskapsförarens oberoende. Parlamentet noterar vidare att centrumet emellertid är redo att följa upp revisionsrättens rekommendation.

Internkontroller

12.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) beskrivit hur viktigt det är att genomföra en analys av behovet av insamling av uppgifter, validering och kvalitetssäkring av uppgifter och att se över ramen för hantering av uppgifternas kvalitet och deras överensstämmelse med centrumets strategi för 2025. Parlamentet noterar att centrumet antog en handlingsplan för att ta itu med dessa rekommendationer i december 2017. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

13.  Europaparlamentet beklagar att en av rekommendationerna som klassificerats som ”viktig” och som ingick i 2013 års IAS-revision om budget och övervakning ännu inte har genomförts fullt ut. Parlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport har flera av de rekommendationer som ingår i 2015 års IAS-revision om it-projektledning endast delvis genomförts och pågår fortfarande. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa rekommendationer.

o

o o

14.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

17.1.2019

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2017

(2018/2181(DEC))

Föredragande av yttrande: Romeo Franz

SUGGESTIONS

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2017, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta. Parlamentet gläder sig särskilt över att revisionsrätten inte har gjort några anmärkningar i fråga om genomförandet av centrumets budget för 2017.

2.  Europaparlamentet noterar att centrumets räkenskapsförare för närvarande rapporterar administrativt till den överordnade chefen för administration/interna stödtjänster i stället för till centrumets direktör, som revisionsrätten har rekommenderat för alla decentraliserade byråer. Parlamentet noterar att enligt centrumet är den nuvarande rapporteringen anpassad till dess storlek och påverkar inte räkenskapsförarens oberoende. Parlamentet uppmanar dock centrumet att strikt följa revisionsrättens rekommendation och göra så att räkenskapsföraren rapporterar direkt till centrumets direktör när det gäller administrativa frågor och till styrelsen när det gäller funktionella aspekter. Parlamentet uppmuntrar centrumet att delegera sina bokföringsfunktioner till kommissionens räkenskapsförare på kontraktsbasis eftersom detta kommer att effektivisera utarbetandet av årsredovisningen och säkerställa deras tillförlitlighet.

3.  Europaparlamentet beklagar att internrevisionens rekommendation från januari 2016 att förbättra centrumets förvaltning av it-projekt inte kunde genomföras före utgången av 2017. Centrumet bör framför allt utveckla en övergripande långsiktig strategisk vision för de it-system som stöder centrumets kärnverksamhetsprocesser och genomföra it‑projekt och it-systemförvaltningsmetoder som är anpassade till centrumets behov. Centrumet uppmanas att genomföra denna kvarstående revisionsrekommendation från 2016 så snart som möjligt.

4.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentarer om offentliggörande av meddelanden om lediga tjänster på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso). Parlamentet noterar centrumets oro över extra översättningskostnader, eftersom Epso kräver att meddelanden om lediga tjänster offentliggörs på unionsinstitutionernas alla officiella språk. Parlamentet begär därför att centrumet i fortsättningen ska offentliggöra alla sina meddelanden om lediga tjänster på den för byråerna gemensamma jobbanslagstavla som tagits fram av EU‑byråernas nätverk, och vid behov även på Epsos webbplats.

5.  Europaparlamentet välkomnar centrumets åtagande om att ta itu med internrevisionens rekommendationer i dess granskningsrapport från 2017 om centrumets förvaltning av datainsamling, validering och kvalitetssäkring. Parlamentet betonar vikten av att centrumet fullgör sitt åtagande.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie‑Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean‑François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 149.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 149.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 149.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 149.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 25, 24.01.2018, s. 1

(14)

Antagna texter, P8_TA(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy