Procedura : 2018/2210(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0140/2019

Teksty złożone :

A8-0140/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0254

SPRAWOZDANIE     
PDF 237kWORD 76k
1.3.2019
PE 626.815v02-00 A8-0140/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

(2018/2210(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

(2018/2210(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje decyzje w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z działań podjętych w następstwie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2016 (COM(2018)0545),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego(1) dotyczące rocznych sprawozdań finansowych agencji zdecentralizowanych za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(3), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0140/2019),

A.  mając na uwadze, że w niniejszej rezolucji przedstawiono, w odniesieniu do każdego organu, o którym mowa w art. 70 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, uwagi przekrojowe towarzyszące decyzjom o absolutorium, zgodnie z art. 110 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 oraz sekcją V załącznika V do Regulaminu Parlamentu Europejskiego;

B.  mając na uwadze, że 18 stycznia 2018 r. Konferencja Przewodniczących poparła zalecenia międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. zasobów agencji zdecentralizowanych; przypomina 6 zaleceń wydanych na podstawie jej mandatu, w szczególności w odniesieniu do celu polegającego na 5 % redukcji personelu, postępowania z nowymi zadaniami, regularnej oceny agencji, wspólnego korzystania z usług, oceny agencji z wieloma siedzibami oraz agencji finansowanych z opłat;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania skuteczności, wydajności, oszczędności i rozliczalności instytucji unijnych oraz wdrażania koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  podkreśla, że agencje są bardzo wyeksponowane w państwach członkowskich i mają duży wpływ na kształtowanie polityki, proces podejmowania decyzji i realizację programów w obszarach o kluczowym znaczeniu dla obywateli europejskich, np. w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony, zdrowia, badań naukowych, spraw gospodarczych, środowiska, równouprawnienia płci, energii, transportu, wolności i wymiaru sprawiedliwości; przypomina o znaczeniu zadań wykonywanych przez agencje i ich bezpośrednim wpływie na codzienne życie obywateli Unii; przypomina też o znaczeniu, jakie ma niezależność agencji, w szczególności agencji regulacyjnych i tych, których zadaniem jest niezależne gromadzenie informacji; powtarza, że głównymi powodami ustanowienia agencji były wprowadzenie systemów unijnych, ułatwienie wdrażania jednolitego rynku europejskiego oraz dokonywanie niezależnych ocen technicznych i naukowych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ogólnie skuteczną działalność agencji oraz postępy w poprawianiu ich widoczności wśród obywateli europejskich;

2.  z satysfakcją zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) dotyczącym agencji unijnych za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał wydał opinię bez zastrzeżeń na temat wiarygodności rozliczeń wszystkich agencji; zauważa ponadto, że Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń co do dochodów leżących u podstaw rozliczeń wszystkich agencji; zwraca uwagę, że Trybunał wydał opinie bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń w odniesieniu do wszystkich agencji z wyjątkiem Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO); z ubolewaniem zauważa, że w odniesieniu do płatności EASO Trybunał wydał opinię negatywną;

3.  zauważa, że w 2017 r. budżet 32 unijnych agencji zdecentralizowanych wynosił około 2,35 mld EUR w środkach na zobowiązania, co stanowi wzrost o około 13,36 % w porównaniu z 2016 r., oraz 2,24 mld EUR w środkach na płatności, co stanowi wzrost o 10,31 % w porównaniu z 2016 r.; ponadto zwraca uwagę, że z 2,24 mld EUR około 1,62 mld EUR pochodziło z budżetu ogólnego Unii, co stanowiło 72,08 % całkowitego finansowania agencji w 2017 r. (69,81 % w 2016 r.); przyjmuje ponadto do wiadomości, że ok. 627 mln EUR zostało sfinansowane z opłat i należności oraz ze składek przekazywanych bezpośrednio przez państwa uczestniczące;

4.  przypomina o swoim wniosku o usprawnienie i przyspieszenie procedury udzielania absolutorium tak, aby decyzję o udzieleniu absolutorium podejmowano bezpośrednio po roku, którego ono dotyczy, co pozwoli zakończyć procedurę w ciągu roku następującego po danym roku budżetowym; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje pozytywne działania i dobrą współpracę z siecią agencji Unii Europejskiej („Sieć”) i poszczególnymi agencjami, zwłaszcza z Trybunałem, co wyraźnie odzwierciedla potencjał usprawnienia i przyspieszenia procedury z ich strony; docenia dotychczasowe osiągnięcia i zachęca wszystkie zainteresowane strony do kontynuowania wysiłków na rzecz dalszych postępów w tej procedurze;

Główne rodzaje ryzyka zidentyfikowane przez Trybunał

5.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie ze swoim sprawozdaniem, ogólne ryzyko dla wiarygodności rozliczeń Trybunał uznał za niskie dla wszystkich agencji, ponieważ ich sprawozdania finansowe opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości oraz ponieważ w przeszłości stwierdzono jedynie nieliczne istotne błędy;

6.  zauważa, że zgodnie ze swoim sprawozdaniem, ryzyko dla legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw sprawozdań finansowych agencji Trybunał uznaje za średnie, lecz że waha się ono od poziomu niskiego do wysokiego w zależności od tytułu budżetowego; zwraca uwagę, że ryzyko dla tytułu I (wydatki na personel) jest ogólnie niskie, w tytule II (wydatki administracyjne) ryzyko uznaje się za średnie, a w tytule III (wydatki operacyjne) ryzyko uznaje się za niskie do wysokiego, w zależności od agencji i charakteru ich wydatków operacyjnych; zwraca uwagę, że źródłami ryzyka zazwyczaj są procedury udzielania zamówień i wypłacania dotacji;

7.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału ryzyko związane z należytym zarządzaniem finansami jest średnie i zidentyfikowano je głównie w dziedzinach technologii informacyjnych (IT) i zamówień publicznych; ubolewa, że systemy IT i zamówienia publiczne pozostają obszarami podatnymi na błędy;

8.  podkreśla, że z szerszej perspektywy liczba małych agencji, z których każda posiada własne struktury i procedury administracyjne, stwarza ryzyko braku wydajności administracyjnej i powielania niespójnych metod, chyba że zapewniona zostanie harmonizacja i zasoby będą dzielone w sposób efektywny;

Zarządzanie budżetem i finansami

9.  z zadowoleniem zauważa, że według sprawozdania Trybunału liczba uwag na temat legalności i prawidłowości płatności w 2017 r. spadła do 8, z 11 w 2016 r., co odzwierciedla nieustające wysiłki agencji na rzecz przestrzegania rozporządzenia finansowego;

10.  wzywa Komisję, Sieć i poszczególne agencje do współpracy i udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych w trakcie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych po roku 2020 oraz do poszukiwania nowych źródeł finansowania dla agencji obok istniejących wpływów z budżetu Unii; podkreśla, że przyszłe decyzje w sprawie zasobów nie powinny być podejmowane na szczeblu ogólnym, lecz raczej powiązane z zadaniami, które powierza się agencjom na podstawie obowiązujących przepisów; w związku z tym kładzie nacisk na znaczenie tematycznego powiązania agencji i współpracy w oparciu o obszary polityki;

11.  zauważa, że poziom szczegółowości sprawozdań z wykonania budżetu niektórych agencji odbiega od poziomu szczegółowości sprawozdań większości pozostałych agencji, co wskazuje na pilną potrzebę jasnych wytycznych dotyczących sprawozdawczości agencji na temat budżetu; odnotowuje wysiłki poczynione w celu zapewnienia spójnej prezentacji rachunków i sprawozdawczości księgowej; zauważa rozbieżności w niektórych informacjach i dokumentach ujawnionych przez agencje, zwłaszcza w odniesieniu do danych liczbowych dotyczących pracowników, w tym w sprawozdaniach dotyczących planu zatrudnienia (stanowiska obsadzone, a także maksymalne liczby stanowisk zatwierdzonych w budżecie Unii); zwraca uwagę, że niektóre agencje w swoich sprawozdaniach nie określają wyraźnie stosowanych wskaźników wykonania budżetu oraz że agencje nie zawsze obliczają odpowiednie kwoty i udziały procentowe w sposób spójny przez wykorzystanie do obliczeń tych samych elementów; wzywa Komisję, Sieć i poszczególne agencje do opracowania usprawnionych i zharmonizowanych wskaźników oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie; ponadto wzywa Komisję, aby w nadchodzących latach automatycznie przekazywała organowi udzielającemu absolutorium oficjalny budżet (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz dane liczbowe dotyczące pracowników (plan zatrudnienia, pracownicy kontraktowi i oddelegowani eksperci krajowi na dzień 31 grudnia danego roku) z 32 zdecentralizowanych agencji;

12.  przypomina o zaproponowanym przez Sieć zgłaszaniu anulowanych przeniesień przekraczających 5 % całkowitego budżetu za poprzedni rok; uważa jednak, że właściwszym wskaźnikiem wdrażania budżetowej zasady jednoroczności jest zgłaszanie stosunku anulowanych przeniesień do całkowitej kwoty przeniesionej z roku N-2 na N-1; podkreśla, że poziom anulowanych przeniesień środków obrazuje, w jakim stopniu agencje prawidłowo oszacowały swoje potrzeby finansowe; zwraca się do Trybunału i Komisji o zaproponowanie i zdefiniowanie spójnego wzoru obliczania anulowanych przeniesień oraz wzywa agencje do uwzględnienia tych informacji w swoich skonsolidowanych rocznych sprawozdaniach z działalności za nadchodzące lata budżetowe;

13.  w związku z tym podkreśla potrzebę ustalenia jasnych definicji dopuszczalnych przeniesień środków, aby usprawnić sprawozdawczość Trybunału w tej kwestii, a także umożliwić organowi udzielającemu absolutorium odróżnienie przeniesień środków wskazujących na złe planowanie budżetowe od przeniesień środków stanowiących narzędzie budżetowe, które wspiera wieloletnie programy i planowanie udzielania zamówień publicznych;

Wydajność

14.  zachęca agencje i Komisję do stosowania zasady budżetowania zadaniowego, do konsekwentnego poszukiwania najskuteczniejszych sposobów zapewnienia wartości dodanej oraz do dalszego badania możliwych usprawnień w zakresie efektywności w odniesieniu do zarządzania zasobami;

15.  zauważa z zadowoleniem, że agencje utworzyły Sieć jako platformę współpracy mającą na celu zwiększanie ich widoczności, wskazywanie i promowanie możliwości zwiększenia wydajności oraz wnoszenie wartości dodanej; uznaje wartość dodaną Sieci pod względem jej współpracy z Parlamentem i z zadowoleniem przyjmuje jej wysiłki w zakresie koordynacji, gromadzenia i konsolidacji działań i informacji z korzyścią dla instytucji Unii; docenia ponadto wskazówki, jakich Sieć udziela agencjom w ich staraniach na rzecz optymalizacji zdolności do planowania i monitorowania wyników, budżetu i wykorzystywanych zasobów oraz sprawozdawczości w tych kwestiach;

16.  z zadowoleniem zauważa, że niektóre agencje współpracują w grupach tematycznych, takich jak agencje działające w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych(5) i europejskie organy nadzoru(6); zachęca inne agencje, by w miarę możliwości również podejmowały dalszą współpracę z innymi agencjami, nie tylko w tworzeniu wspólnych usług i wypracowywaniu synergii, lecz również we wspólnych obszarach polityki; z zadowoleniem przyjmuje nową zagregowaną formę sprawozdania Trybunału Obrachunkowego przedstawiającą agencje zgodnie z pozycjami wieloletnich ram finansowych, a tym samym grupującą je według obszarów polityki;

17.  podkreśla, że podczas wyboru siedziby agencji w państwach członkowskich należy wziąć pod uwagę efektywność; wyraża rozczarowanie wynikiem prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji zdecentralizowanych w tym zakresie, gdyż nie wypracowano żadnych konkretnych propozycji dotyczących połączenia lub wspólnego umiejscowienia agencji specjalizujących się w pokrewnych dziedzinach polityki; apeluje do Komisji, by niezwłocznie przedstawiła ocenę agencji mających więcej niż jedną siedzibę, zgodnie z zaleceniem międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, a także wnioski dotyczące ewentualnego połączenia agencji, ich likwidacji lub przekazania zadań Komisji, na podstawie uważnej i szczegółowej analizy z zastosowaniem jasnych i przejrzystych kryteriów, co przewidziano w zakresie prac grupy roboczej, lecz czego nigdy odpowiednio nie zbadano z powodu braku wniosków w tej sprawie ze strony Komisji;

18.  ubolewa, że co prawda agencje zwiększyły stopień wykorzystania podobnych systemów zarządzania budżetem i księgowości, ale nadal stosują mnóstwo rozwiązań informatycznych w innych kluczowych obszarach, takich jak zarządzanie kadrami i umowami oraz udzielanie zamówień; podziela opinię Trybunału Obrachunkowego, że dalsza harmonizacja rozwiązań informatycznych w tych obszarach zwiększyłaby efektywność kosztową, zmniejszyła ryzyko dotyczące kontroli wewnętrznych i poprawiła zarządzanie w dziedzinie informatyki;

Polityka kadrowa

19.  zauważa, że w 2017 r. 32 zdecentralizowane agencje zatrudniały 7324 urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony, pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (6941 w 2016 r.), co stanowi wzrost o 5,52 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

20.  zwraca uwagę, że aby właściwie wykonywać nowe zadania, dążyć do stałego zwiększania wydajności, szybko i skutecznie obsadzić wolne stanowiska oraz zwiększyć zdolność agencji do przyciągania ekspertów, agencje powinny stale monitorować i oceniać poziom zatrudnienia personelu oraz potrzeby związane z dodatkowymi zasobami ludzkimi i finansowymi, a także w razie potrzeby przedstawiać odnośne wnioski, tak aby móc odpowiednio wykonywać powierzone im zadania i obowiązki;

21.  przypomina, że na posiedzeniu międzyinstytucjonalnej grupy roboczej nr 2, które odbyło się w dniu 12 lipca 2018 r., Komisja przedstawiła komunikat w sprawie zmian liczby stanowisk przewidzianych w planach zatrudnienia, w którym stwierdziła, że redukcja liczby personelu o 5 % została osiągnięta; zwraca uwagę, że Parlament poparł ten wniosek(7);

22.  zauważa, że Komisja zastosowała dodatkowy roczny podatek w wysokości 1 % w okresie pięciu lat 2014–2018, aby utworzyć „pulę stanowisk do przeniesienia”, z której przydzielałaby stanowiska agencjom „na etapie dostosowywania do nowych zadań” i agencjom „w fazie rozruchu”(8);

23.  zauważa, że agencje zdecentralizowane zwiększyły liczbę pełnych etatów dla pracowników kontraktowych w celu realizacji nowych zadań, częściowo rekompensując pięcioprocentowe cięcia w zatrudnieniu i podatek z tytułu utworzenia puli stanowisk do przeniesienia; wzywa Sieć do wypracowania ogólnej polityki niezastępowania pracowników zatrudnionych na stałe droższymi konsultantami zewnętrznymi;

24.  przyjmuje do wiadomości wyzwanie niedoboru pracowników, z jakim borykają się niektóre agencje, zwłaszcza w przypadkach powierzenia nowych zadań bez zapewnienia dodatkowego personelu do ich realizacji; ubolewa, że Komisja nie wzięła pod rozwagę wniosku tych agencji o zwiększenie zatrudnienia, przez co ich sprawne działanie jest zagrożone;

25.  z zaniepokojeniem odnotowuje liczbę czynników hamujących skuteczność operacyjną niektórych agencji, takich jak trudności w zatrudnianiu wykwalifikowanych pracowników w określonych grupach zaszeregowania, częściowo ze względu na niski współczynnik korygujący w niektórych państwach członkowskich, oraz realizacja działań w ramach procesów przyznawania dotacji, które były długotrwałe i wymagające administracyjnie; wzywa Sieć i poszczególne agencje do rozważenia odpowiednich rozwiązań i do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

26.  wzywa wszystkie agencje do ujawnienia poziomu rotacji personelu i wyraźnego wskazania stanowisk faktycznie zajmowanych do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego w celu zapewnienia porównywalności danych między agencjami;

27.  ubolewa nad brakiem równowagi płci w niektórych agencjach; wzywa wszystkie agencje, by stale pracowały nad zrównoważoną reprezentacją płci na wszystkich szczeblach oraz informowały organ udzielający absolutorium o wdrożonych środkach i postępach;

28.  ubolewa jednak, że większość agencji nie publikuje ogłoszeń o naborze na stronie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO); rozumie jednak obawy agencji dotyczące wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem międzyagencyjną radę ds. pracy założoną i utrzymywaną przez sieć i zachęca agencje do pełnego wykorzystywania tej platformy; wzywa EPSO, aby też promowało tę radę na swojej ogólnej stronie internetowej zawierającej ogłoszenia o naborze w instytucjach unijnych;

29.  zachęca unijne agencje, aby rozważyły: przyjęcie strategii w zakresie praw podstawowych, z uwzględnieniem odniesienia do praw podstawowych w kodeksie postępowania, w którym można by określić obowiązki pracowników i przeznaczone dla nich działania szkoleniowe; wprowadzenie mechanizmów zapewniających, by wszelkie przypadki naruszenia praw podstawowych były wykrywane i zgłaszane, a główne organy agencji były szybko powiadamiane o ryzyku wystąpienia takich naruszeń; utworzenie – w stosownych przypadkach – stanowiska urzędnika ds. praw podstawowych, podlegającego bezpośrednio zarządowi dla zapewnienia pewnego stopnia niezależności względem innych pracowników, tak aby dopilnować, by sytuacje zagrażające prawom podstawowym były natychmiast rozstrzygane, a polityka danej organizacji w zakresie praw podstawowych była stale udoskonalana; nawiązanie regularnego dialogu dotyczącego praw podstawowych z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi; ujęcie poszanowania praw podstawowych jako centralnego elementu zakresu współpracy danej agencji z podmiotami zewnętrznymi, w tym szczególnie z członkami administracji krajowej, z którymi agencje współdziałają na szczeblu operacyjnym;

Zamówienia

30.  z zaniepokojeniem zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego nadal występują niedociągnięcia w zarządzaniu zamówieniami, przy czym 14 agencji wykazuje uchybienia w tej dziedzinie, głównie w odniesieniu do udzielania zamówień na usługi; zauważa, że do źródeł tych słabości należy brak odpowiedniej równowagi między ceną a jakością przy udzielaniu zamówień, nieoptymalny projekt umów ramowych, nieuzasadnione usługi pośrednictwa i wykorzystywanie niedostatecznie szczegółowych umów ramowych; wzywa agencje do zwrócenia szczególnej uwagi na spostrzeżenia Trybunału Obrachunkowego i do dalszego usprawnienia zarządzania zamówieniami publicznymi;

31.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że agencje w coraz większym stopniu korzystają ze wspólnego portalu zamówień publicznych (centralnego rejestru wspólnych możliwości w zakresie zamówień publicznych) znajdującego się w ekstranecie agencji, który udostępnia takie funkcje jak wymiana dokumentów i fora dyskusyjne oraz sprawia, że komunikacja między agencjami w zakresie zamówień publicznych jest bardziej przejrzysta i łatwiejsza w obsłudze;

32.  podziela opinię Trybunału Obrachunkowego dotyczącą korzystania z podobnych narzędzi i jednego rozwiązania w zakresie zamówień na dostawy lub usługi (e-zamówienia) w celu osiągnięcia bardziej zharmonizowanych ram informatycznych wśród agencji; wzywa sieć do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

33.  zauważa, że 77 % agencji już ustanowiło i wdrożyło wewnętrzne zasady lub wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach, a pozostałe 23 % jest w trakcie ich przyjmowania; apeluje do pozostałych agencji o niezwłoczne sformułowanie i wprowadzenie w życie wewnętrznych zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach; wzywa Sieć, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o przyjęciu i wdrożeniu tych środków;

34.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w 29 agencjach (94 %) obowiązują wytyczne w zakresie udzielania publicznego dostępu do dokumentów; wzywa pozostałe agencje, które nie mają takich wytycznych, do ich niezwłocznego przyjęcia; popiera rozwój wewnętrznych systemów obsługi wniosków o dostęp do dokumentów, w tym utworzenie specjalnie przeszkolonych zespołów mających za zadanie obsługę wniosków w agencjach, które mają do czynienia z częstszymi i bardziej złożonymi wnioskami; wzywa Sieć do opracowania wspólnych wytycznych w zakresie udzielania publicznego dostępu do dokumentów, przewidzianych do wdrożenia przez agencje;

35.  odnotowuje, że deklaracje interesów członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla są stosowane prawie we wszystkich agencjach oraz że są one publikowane przez większość agencji na stronach internetowych razem z odpowiednimi życiorysami; wzywa Sieć, aby nadal informowała organ udzielający absolutorium o tej sprawie; zaznacza, że członkowie zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla powinni składać deklaracje interesów, nie zaś deklaracje o braku konfliktu interesów; powtarza, że to nie członkowie zarządu ani kadry kierowniczej mają deklarować o sobie, że nie pozostają w konflikcie interesów; przypomina, że to neutralny organ powinien ocenić, czy istnieje konflikt interesów;

36.  przypomina, że niektóre agencje, w szczególności te wydające podmiotom trzecim zezwolenia na wprowadzenie towarów do obrotu, są podatne na zagrożenia, jeśli nie mają opracowanych i wdrożonych jasnych i skutecznych zasad zapobiegania konfliktom interesów; wzywa wszystkie agencje do uczestnictwa w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie rejestru służącego przejrzystości, które jest obecnie negocjowane między Komisją, Radą i Parlamentem;

37.  wzywa agencje do wdrożenia kompleksowej polityki horyzontalnej dotyczącej unikania konfliktów interesów; wzywa ponadto do wykorzystania polityki na rzecz niezależności obowiązującej w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) jako najlepszej praktyki i wzorcowego systemu monitorowania konfliktów interesów i zapobiegania wszelkim takim konfliktom; przypomina, że zgodnie z tą polityką wszyscy pracownicy i eksperci, których to dotyczy, mają obowiązek co roku składać deklaracje interesów i powinni je aktualizować w razie zmiany sytuacji, a każdy, kto zadeklarował powiązanie z jakąś sprawą, jest wyłączony z podejmowania decyzji lub opiniowania w tej sprawie; zachęca poza tym agencje do powołania komitetu doradczego ds. konfliktów interesów;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

38.  odnotowuje uwagę Trybunału Obrachunkowego dotyczącą 11 agencji w sprawie konieczności wzmocnienia niezależności księgowych poprzez przesunięcie ich stanowisk bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektorów i zarządów agencji; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Sieci, w której stwierdza się, że nie ma analizy kontekstu ani analizy ryzyka, która uzasadniałaby tę uwagę; zachęca Trybunał Obrachunkowy i Sieć do przyjęcia wspólnego podejścia w tej kwestii oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji w tym zakresie;

39.  z zadowoleniem zauważa, że znaczna większość agencji (28) nie wykazuje niedociągnięć we wdrażaniu standardów kontroli wewnętrznej dotyczących planów ciągłości działania; wzywa pozostałe agencje do poprawy sytuacji w celu złagodzenia wszelkich potencjalnych zagrożeń oraz do powiadomienia organu udzielającego absolutorium o podjętych środkach;

Inne uwagi

40.  zwraca uwagę, że 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Radę Europejską o decyzji o wystąpieniu z Unii; zauważa z zaniepokojeniem, że – w przeciwieństwie do większości innych agencji – pięć agencji nie przeprowadziło kompleksowej analizy prawdopodobnego wpływu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii na ich organizację, operacje i rozliczenia;

41.  odnotowuje porozumienie osiągnięte na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych w dniu 20 listopada 2017 r., aby przenieść siedziby Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) z Londynu odpowiednio do Amsterdamu i Paryża; z zaniepokojeniem zwraca uwagę na potencjalne skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii dla tych agencji, jeśli chodzi o przyszłe koszty i utratę wiedzy specjalistycznej, co może spowodować zagrożenie dla ciągłości działania; zauważa ponadto możliwy wpływ na dochody i działalność kilku agencji mających siedziby poza Londynem; wzywa te agencje do przygotowania się do złagodzenia wszelkich potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić, oraz do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat wdrożenia takich środków przygotowawczych;

42.  zauważa z zaniepokojeniem, że niektóre agencje nadal mają podwójną siedzibę: operacyjną i administracyjną; uważa, że przy najbliższej okazji należy zlikwidować wszystkie podwójne siedziby, które nie wnoszą żadnej wartości dodanej z operacyjnego punktu widzenia;

43.  ubolewa nad tym, że nowe rozporządzenie finansowe(9) nie przewiduje zmniejszenia obciążenia administracyjnego, które nadal ponoszą agencje zdecentralizowane; odnotowuje, że za audyt zdecentralizowanych agencji wciąż „jest odpowiedzialny Trybunał Obrachunkowy, który nadzoruje konieczne procedury administracyjne i postępowania o udzielenie zamówienia”; przypomina, że nowe podejście do kontroli, zakładające zaangażowanie audytorów sektora prywatnego, spowodowało znaczny wzrost obciążeń administracyjnych dla agencji oraz że czas poświęcony na udzielanie zamówień publicznych i zarządzanie umowami dotyczącymi kontroli spowodował dodatkowe wydatki, a tym samym dalsze nadwyrężenie ograniczonych zasobów agencji; podkreśla, że konieczne jest rozwiązanie tej kwestii; wzywa zaangażowane strony do przedstawienia rozwiązań tej sprawy, aby znacznie zmniejszyć obciążenie administracyjne;

44.  przyznaje, że zewnętrzne oceny agencji są zasadniczo pozytywne, a agencje opracowały plany działań następczych w odniesieniu do kwestii poruszonych w sprawozdaniach z oceny; zauważa, że choć większość rozporządzeń ustanawiających agencje przewiduje okresową ocenę zewnętrzną (zazwyczaj co cztery do sześciu lat), rozporządzenia ustanawiające pięć agencji zdecentralizowanych nie zawierają takiego przepisu, a rozporządzenie ustanawiające EMA wymaga przeprowadzenia zewnętrznej oceny tylko raz na dziesięć lat; wzywa Komisję i agencje, których to dotyczy, do zajęcia się tym zagadnieniem i do powiadomienia organu udzielającego absolutorium o podjętych środkach;

45.  z zadowoleniem przyjmuje przegląd rozporządzeń ustanawiających trzy agencje siostrzane: Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA);

46.  przypomina, że coroczna wymiana poglądów na temat projektów rocznych programów prac i wieloletnich strategii agencji we właściwych komisjach przyczynia się do tego, by programy i strategie odzwierciedlały aktualne priorytety polityczne – zwłaszcza w kontekście Europejskiego filara praw socjalnych i strategii „Europa 2020”;

o

o o

47.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji agencjom objętym obecną procedurą udzielania absolutorium, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

25.1.2019

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

(2018/2210(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marian Harkin

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje przegląd rozporządzeń ustanawiających trzy trójstronne agencje Eurofound, Cedefop i EU-OSHA;

2.  odnotowuje wyniki zewnętrznej oceny czterech agencji działających w obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA i Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)); dostrzega sukces agencji we wdrażaniu tych zaleceń w ośmiu szeroko zakrojonych sektorach operacyjnych;

3.  podkreśla, jak ważne jest zapewnienie agencjom odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych umożliwiających im wykonywanie powierzonych im zadań;

4.  przypomina, że coroczna wymiana poglądów na temat projektów rocznych programów prac i wieloletnich strategii agencji we właściwych komisjach przyczynia się do tego, by programy i strategie odzwierciedlały aktualne priorytety polityczne – zwłaszcza w kontekście Europejskiego filara praw socjalnych i strategii „Europa 2020”;

5.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę między agencjami w ramach sieci agencji UE i poza nią, a także zachęca do takiej współpracy, ponieważ ułatwia ona uzyskiwanie efektów synergii oraz wymianę pomysłów i najlepszych praktyk, mając na celu osiągnięcie bardziej zrównoważonego zarządzania, poprawę wydajności, obniżenie kosztów i doprowadzenie do większej spójności między agencjami;

6.  ubolewa, że większość agencji publikuje ogłoszenia o wolnych stanowiskach na własnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych, ale często nie publikuje ich na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO); zachęca agencje do publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach na stronie internetowej EPSO, co w kontekście opłacalności poprawiłoby przejrzystość i przyciągnęło uwagę szerszego kręgu odbiorców;

7.  wyraża zadowolenie, że jak wynika z zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, liczba uwag dotyczących legalności i prawidłowości płatności spadła, co świadczy o ciągłych staraniach agencji, by zagwarantować zgodność z ramami prawnymi, zwłaszcza z przepisami rozporządzenia finansowego i regulaminu pracowniczego;

8.  apeluje do agencji o uniezależnienie księgowych od wszystkich podmiotów upoważnionych (również w ramach subdelegowania uprawnień) do zatwierdzania zobowiązań i płatności, ponieważ stanowisko księgowego w hierarchii agencji może wpływać na jego niezależność;

9.  uznaje postępy poczynione przez agencje w harmonizacji rozwiązań informatycznych w systemach zarządzania i rachunkowości; zgadza się z zaleceniem Trybunału, by dążyć do szerszego stosowania rozwiązań informatycznych w kluczowych obszarach, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie przetargami i umowami, aby ograniczyć zagrożenia dotyczące kontroli wewnętrznej i poprawić zarządzanie w dziedzinie IT; przypomina, że korzystanie z podobnych narzędzi elektronicznych w przypadku zamówień na realizację dostaw lub świadczenie usług (elektroniczne zamówienia publiczne) w istotnym stopniu przyczyniłoby się do większej harmonizacji środowiska informatycznego w agencjach; zachęca agencje do dalszego wprowadzania i wdrażania fakturowania elektronicznego i elektronicznych procedur przetargowych.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Angélique Delahaye, Monika Smolková

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

17.1.2019

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

(2018/2210(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Romeo Franz

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego („Trybunału”), w których stwierdzono, że końcowe sprawozdania finansowe wszystkich agencji działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych („agencje WSiSW”) we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie przedstawiają ich sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz że ich transakcje są legalne i prawidłowe;

2.  odnotowuje jednak, że w odniesieniu do EASO Trybunał wydał opinię negatywną dotyczącą legalności i prawidłowości płatności ze względu na istotne i systematycznie przypadki niezgodności płatności z regulaminem finansowym EASO i innymi obowiązującymi zasadami i przepisami, przy czym dotyczyło to głównie płatności związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych i z procedurami naboru; ubolewa nad tym, że łączny poziom błędu w tych niezgodnych z przepisami płatnościach wynosi co najmniej 7,7 mln EUR, co stanowi 10,3 % łącznej kwoty płatności EASO dokonanych w 2017 r. i oznacza duży wzrost w stosunku do poziomu błędu wskazanego w 2016 r.; odnotowuje gwałtowne pogorszenie się sytuacji w zakresie zasobów ludzkich w EASO w 2017 r.; ubolewa, że w 2017 r. EASO nie miał zdolności administracyjnych do wypełnienia dużej liczby wakatów, co stanowi poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności EASO na obecną skalę; z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane zobowiązanie EASO do niezwłocznego rozwiązania problemów związanych z brakami organizacyjnymi i zarządczymi; zwraca uwagę, że w październiku 2018 r. Parlament odmówił udzielenia absolutorium z wykonania budżetu EASO za 2016 r.;

3.  wskazuje, że w odniesieniu do Fronteksu w 2017 r. Trybunał ponownie stwierdził, że dowody wydatków deklarowanych przez państwa współpracujące były często niewystarczające; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Fronteksu o wprowadzeniu uproszczonego modelu zwrotu kosztów w celu rozwiązania tego problemu, który powtarza się od 2014 r.; zauważa również w tym kontekście, że Trybunał zgłosił anulowanie środków budżetowych przeniesionych z poprzednich lat, co świadczy o wyraźnym przeszacowaniu potrzeb budżetowych agencji Frontex w tych latach przez administracje publiczne państw członkowskich UE i innych krajów współpracujących;

4.  zwraca uwagę, że CEPOL pozostaje jedyną agencją działającą w dziedzinie WSiSW, która przekazała swoje funkcje rachunkowe księgowemu Komisji na podstawie umowy; zachęca pozostałe agencje, aby uczyniły to samo, co zwiększy skuteczność przygotowania sprawozdań finansowych i zapewni ich wiarygodność;

5.  podkreśla, że na potrzeby opracowywania i realizacji projektów informatycznych eu-LISA musiała zastosować model zlecania zadań na zewnątrz, w którym około 90 % powiązanych prac, takich jak zarządzanie operacyjne systemami, realizowało trzech wykonawców, a było to spowodowane brakiem niezbędnych zasobów ludzkich; odnotowuje, że projekty informatyczne są pod kontrolą eu-LISA, która jest za nie ostatecznie odpowiedzialna, lecz obawia się, że przyjęcie modelu, w którym opracowywanie i realizacja tak wrażliwych systemów informatycznych są w tak dużym zakresie zlecane wykonawcom zewnętrznym, stwarza ryzyko nadmiernego uzależnienia od tych wykonawców; podkreśla, że niewielka liczba pracowników zatrudnionych w głównych działach operacyjnych stwarza zagrożenie dla ciągłości działania; przyjmuje z zadowoleniem działania podjęte dotychczas przez eu-LISA w tym względzie i zwraca się do eu-LISA o zastosowanie odpowiednich środków długoterminowych, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i w miarę możliwości na poziomie technologicznym/operacyjnym, w celu złagodzenia tych zagrożeń w perspektywie długoterminowej, aby zapewnić ciągłość działań Agencji oraz funkcjonowanie strefy Schengen; zwraca się do eu-LISA o dopilnowanie, by wykonawcy nie byli związani żadnymi przepisami państw trzecich, które to przepisy mogłyby stać w sprzeczności z niezbędnymi uzgodnieniami dotyczącymi poufności wypracowanymi z eu-LISA;

6.  ubolewa, że (oprócz EASO) również w przypadku eu-LISA, FRA i CEPOL Trybunał stwierdził uchybienia w zamówieniach publicznych, głównie w odniesieniu do usług, które to uchybienia stanowią zagrożenie dla zasady opłacalności; zauważa, że stwierdzone częste niedociągnięcia dotyczyły braku odpowiedniej równowagi między aspektami ceny i jakości w kryteriach udzielania zamówień, nieoptymalnego przygotowania umów ramowych, korzystania z umów ramowych umożliwiających nabywanie usług, w przypadku których specyfikacje lub cena nie zostały wystarczająco uszczegółowione, a także nieuzasadnionego korzystania z usług pośrednictwa; wzywa te agencje do podjęcia działań naprawczych w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości;

7.  ubolewa, że poszczególne agencje działające w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych publikują ogłoszenia o naborze jedynie na swojej stronie internetowej i w ograniczonej liczbie języków; zwraca się do agencji działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych o systematyczne publikowanie wszystkich ogłoszeń o naborze na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) we wszystkich językach Unii w celu zwiększenia przejrzystości dla wszystkich obywateli Unii; przyznaje, że tłumaczenie ogłoszeń o wolnych stanowiskach na wszystkie języki urzędowe Unii powoduje dodatkowe koszty, i zwraca się do Komisji Europejskiej o rozważenie środków mających na celu zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z tłumaczeniem ogłoszeń o naborze do agencji, w tym przez zawarcie umowy ramowej ad hoc z Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT).

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 1.

(2)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, p. 1.

(4)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(5)

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków

i Narkomanii (EMCDDA), Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL), Europejski Urząd Policji (Europol), Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Europejska Jednostka Współpracy Sądowej

(Eurojust)

(6)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(7)

Pismo J. Arthuisa skierowane do A. Tajaniego: nr ref. D(2018)30134

(8)

Zgodnie z terminologią stosowaną przez Komisję, klasyfikującą agencje zdecentralizowane jako agencje „w fazie rozruchu”, „na etapie dostosowywania do nowych zadań” lub „w pełni operacyjne”, w zależności od ich etapu rozwoju,

wkładu UE oraz poziomu zatrudnienia.

(9)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności